Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Семеен кодекс

Особено мнение

За биологичната истина и интереса на детето

Налице ли е законов произвол по отношение на детето с признатата от СК възможност трето лице да оспорва презумптивното му бащинство

Не сме съгласни с решението на мнозинството, с което се отхвърля искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на разпоредбата…

Може ли трансформацията на лично имущество да се установява извънсъдебно?

Основание за дискусията: спор в доктрината. В някои хипотези трансформацията може да бъде установена и извънсъдебно – Л. Ненова, А.…

Трябва ли да се доказва приемане по опис в производство по чл. 130, ал. 3 СК

Доколкото при приемането на наследство настъпва наследствено правоприемство и наследникът става собственик на наследствените вещи и титуляр на правата от…

Във фундаментално решение за развитието на правото

ВКС отвори по-широко вратата пред осиновените, търсещи произхода си

Правото на осиновения да познава произхода си може да бъде ограничено единствено ако се упражнява с намерението да се увредят…