Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Осъществяване на процесуалното представителство по граждански дела единствено от адвокати

Въведение Правото на защита е основен конституционен принцип, гарантиран от разпоредбите на основния закон, и намиращ проявление във всички видове…

За духа на закона и „цената“ на човешкия живот

От какво се е ръководил ВКС при постановяване на тълкувателното решение за обезщетението при смърт на близък, разяснява в статия за „Лекс“ един от докладчиците по т.д. № 1/2016 г. съдия Веска Райчева

В България кръгът на лицата, които имат право да търсят обезщетение за неимуществени вреди при смърт на техен близък, не…

Идеята за застрахователни лимити идва от лошия прочит на тълкувателното решение*

Законопроектът за изменение и допълнение на Кодекса за застраховането в частта за лимитиране на отговорността на застрахователя за неимуществени вреди,…

Колизии на правомощията на съдилищата при контрол за противоконституционност на приложим по делото закон

Съгласно чл. 5, ал. 2 КРБ разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие. Макар непосредственото действие да е било предмет на…

Призоваване чрез социалните мрежи

Въведение Технологичният прогрес поставя юридическата наука пред редица предизвикателства. По пътя към достигане на напредък редица обществени отношения претърпяват качествени…

По повод тълкувателното дело

Кредиторът не може да иска ново вписване на ипотеката след заличаването ѝ

Противоречивата съдебна практика на ВКС Поставеният въпрос се решава противоречиво в съдебната практика на ВКС.[1] Налице са две становища. Според първото становище,…

„Юридически барометър“, брой 17

Припознаването и сурогатното майчинство – предизвикателствата пред правната уредба

Между новите предизвикателства пред семейното право се откроява и явлението „сурогатно майчинство” („заместващо майчинство“, „наемна утроба“). В този случай отново…