Към Десктоп версията

Научни и практически публикации

Анализ от д-р Ивайло Василев от ЮФ на ПУ

Противоречива съдебна практика на ВКС по въпроса за добросъвестността на купувача при отговорност за евикция

Предстои ли образуване на тълкувателно дело във ВКС по поставения въпрос?

Анализът е част от съдържанието на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“ с автор д-р Ивайло Василев от…

Електронните съобщения в административното производство при издаване на индивидуален административен акт

I. Общи положения В действащия Административнопроцесуален кодекс /АПК/ разпоредбите на чл. 61, ал. 1-4, регламентират процесуалния ред за комуникация между…