Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Търговски закон

Мащабни промени в ТЗ предвиждат несъстоятелност на физическите лица-предприемачи

От 2025 г. от тях ще могат да се възползват адвокати, нотариуси и ЧСИ

Физическите лица-предприемачи – адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, архитекти, артисти, занаятчии, да могат да обявяват несъстоятелност. Това е една от…

Искът по чл. 307 от Търговския закон – практически процесуални проблеми 

1. Възприетото в материалноправната доктрина разбиране за института на стопанската непоносимост го определя като „способ за изменение или прекратяване на…

Процедурата по преструктуриране – наложителното „лечение“ на проблемите в уредбата на несъстоятелността

Или как България не спази сроковете за транспониране на Директива ЕС 2019/1023

Производството по несъстоятелност на търговец е регламентирано в част IV на Търговския закон (ТЗ) през 1994 г.[1] и от тогава е…

Адвокатурата в становище до ВКС

При бездействие на ООД напусналият съдружник може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър

Прокурорът няма право да иска прекратяване на ЕООД при смърт на собственика-управител, казва още ВАдС в становище по голямото тълкувателно дело на Търговската колегия

Напусналият съдружник в ООД може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър, когато дружеството бездейства. Прокурорът няма право да…

Проверка на инспектората установи

Производствата по несъстоятелност – проблеми от образуването на делото до решението за фалита

ИВСС поиска върховният съд да уеднакви практиката с тълкувателно решение

Инспекторатът към Висшия съдебен съвет (ИВСС) провери производствата по несъстоятелност във всички окръжни съдилища и установи проблеми от образуването на…