Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Търговски закон

Проблемът с издаването на заповед за изпълнение срещу трето лице, обезпечило с ипотека или залог задължение на длъжник в производство по несъстоятелност

I.1. С §11 на Закон за изменение и допълнение на Търговския закон (ДВ, бр. 101 от 2010 г.) в правилото…

По преюдициално запитване на Софийския апелативен съд

Заради „дръпнати“ близо 1 млн. евро от чужда сметка, СЕС решава каква проверка дължи банката на пълномощните

Мъж успява да преведе близо 1 млн. евро от чужда банкова сметка, представяйки пълномощно. Титулярят на сметката твърди, че то…

Може ли изключен съдружник в ООД да обжалва последващо решение за освобождаването му като управител

През февруари 2020 г. комисия на Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) е отправила предложение до председателя на ВКС…

Мащабни промени в ТЗ предвиждат несъстоятелност на физическите лица-предприемачи

От 2025 г. от тях ще могат да се възползват адвокати, нотариуси и ЧСИ

Физическите лица-предприемачи – адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители, архитекти, артисти, занаятчии, да могат да обявяват несъстоятелност. Това е една от…

Искът по чл. 307 от Търговския закон – практически процесуални проблеми 

1. Възприетото в материалноправната доктрина разбиране за института на стопанската непоносимост го определя като „способ за изменение или прекратяване на…

Процедурата по преструктуриране – наложителното „лечение“ на проблемите в уредбата на несъстоятелността

Или как България не спази сроковете за транспониране на Директива ЕС 2019/1023

Производството по несъстоятелност на търговец е регламентирано в част IV на Търговския закон (ТЗ) през 1994 г.[1] и от тогава е…

Адвокатурата в становище до ВКС

При бездействие на ООД напусналият съдружник може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър

Прокурорът няма право да иска прекратяване на ЕООД при смърт на собственика-управител, казва още ВАдС в становище по голямото тълкувателно дело на Търговската колегия

Напусналият съдружник в ООД може сам да поиска заличаването си от Търговския регистър, когато дружеството бездейства. Прокурорът няма право да…