Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Гражданско право

Изискуемост при договорите за потребителски кредит – овърдрафт

Увод С настоящата статия се прави опит за кратко теоретично изясняване на характеристиката на клаузите, уреждащи изискуемостта при договорите за…

Приращение, неговото дерогиране и съпружеска имуществена общност върху построеното в поземления имот

Темата на статията е полемична, тъй като представлява дебатиране и критика на постановка на задължителната практика на Върховния касационен съд…

Концептуалният модел на ООД в Търговския закон и неговото значение за тълкуването на правната уредба

Предмет на настоящата статия е изясняването на концептуалния модел на ООД според правната уредба на тази дружествена форма в Глава…

Критичен анализ на съдебната практика относно прекратяването на срочни договори за наем с предизвестие

При срочните договори, срокът представлява гаранция за интересите и на двете страни. Независимо от това, се е наложила договорна практика,…

Тенденции за задължението на инфлуенсърите да разкриват пред потребителя, че съдържанието е рекламно

Съвременните технологии дадоха възможност за различни начини, по които дадена компания да представи пред евентуалните си клиенти създавания от нея…

Правни проблеми при отчитане, разследване и признаване на трудови злополуки със смъртен изход

Начало на процедурата по разследване Административната процедура по установяване на злополуката като трудова започва с нейното деклариране пред ТП на…

Валидни ли са електронните съдебни актове?

В началото на ХІХ век по време и след Наполеоновите войни в Западна Европа се появява социален феномен, известен като…