Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Конституционно право и Право на ЕС

Инцидентно мнозинство и месианско главозамайване не са достатъчни за конституционна ревизия

Ще изложа своето правно мнение в следната последователност: По допустимостта на исканията и обхвата на конституционния контрол в случаите, когато…

Готови ли са регулаторите да регулират в условията на „цифрово по подразбиране“ законодателство?

Поставеният въпрос цели да съчетае две актуални теми, като им придаде различен от наложилия се в публичното пространство смисъл. Първо:…

За действието на решение на КС, с което се обявява противоконституционност на промени в Конституцията

Тази статия има актуален повод. По време, а и след приемане на последните промени в Конституцията, многократно в публичното пространство…

Налагане от СЕС на максимално широко разбиране за обхват на ПЕС

Приложимост на съюзния режим за защита на личните данни в материи не само в запазена компетентност, но и ключови за държавния суверенитет

Приключвам тази поредица с няколко съвсем скорошни произнасяния на съюзната конституционна юрисдикция, които предполагат (ако не и налагат) извод за…

Крайно разширяване на обхвата на ПЕС към устройствени за съдебната система закони

Още една материя в изключителна компетентност на държавите-членки

1. Връзка с ПЕС на националните устройствени за съдебната система закони (материя в запазена национална компетентност) поради целите на ЕС…

Включване на процесуалните правоотношения (изцяло в запазена компетентност на държавите-членки) в приложно поле на ПЕС

1. Принципът на процесуална автономия на държавите-членки 1.1. Според чл. 19, § 1, ал. 2 от ДЕС „ДЧ предвиждат правните…

Установяване на връзка с ПЕС в материи в запазена компетентност на държавите-членки – наказателно право

1. Как СЕС включва националното наказателно право (изцяло в запазена компетентност на ДЧ) в приложно поле на ПЕС 1.1. Държавите-членки…

Разширяване на обхвата на Правото на ЕС чрез извънредни механизми за установяване на косвена връзка

Привидно вътрешни ситуации в неуредени аспекти на материя, в която ЕС има компетентност, или в материи, в които няма компетентност

В предходната студия посочих, че Съдът на ЕС неведнъж настоява, че понятието „прилагане на Правото на Съюза …предполага съществуването на…

Режимът на компетентност на ЕС като ориентир за приложното поле на Правото на ЕС

Установяване на връзка с материи, в които ЕС има компетентност

1. Компетентност на ЕС и приложно поле на ПЕС 1.1. На пръв поглед най-логично е да се приеме, че материите,…

Преценката за приложното поле на Правото на ЕС – лампата на Аладин или кутията на Пандора?

Разбиране за „изцяло вътрешна ситуация”

В няколко предходни студии представих общото разбиране за приложно поле (обхват) на Правото на ЕС и подчертах, че преценката дали…

Разпознаването и санкционирането на злоупотребата с право като вътрешноправно средство за защита срещу „делата-шамари“ (SLAPP)

Защо трябва да разпознаваме злоупотребата с право? Злоупотребата с право, разноликите ѝ прояви и последици, рядко са фокус на обществен…