Тази статия има актуален повод. По време, а и след приемане на последните промени в Конституцията, многократно в публичното пространство се лансира тезата, че ако Конституционният съд (КС) обяви за противоконституционни някои от новоприетите разпоредби, по силата на тълкувателно решение №3/2020 г. на КС (да не се бърка с решение №3/2003 г. на КС) старите разпоредби не възстановяват действието си, а възниква празнота в конституционната уредба, която конституционният законодател ще трябва да попълни с нова регулация. Това означава при отменително решение нова процедура за промяна в Конституцията. Не споделям това разбиране и понеже то доби широка популярност, реших да изложа аргументите си.

Оставям настрана съображенията от държавническо, политическо, а и от чисто психологическо естество, че ако тази теза се възприеме от КС, той ще бъде допълнително затруднен да обяви противоконституционност, поради особено тежките последици от такова решение. Например, ако противоконституционността засяга изменения в съдебната власт, тя ще остане много дълго време без уредба и това на практика ще означава ни повече, ни по-малко тежка конституционна криза във функционирането на съда, прокуратурата и следствието. На тези извънправни съображения няма да се спирам, не че са без значение, но центърът, фокусът в статията ми ще бъдат чисто юридическите съображения, с които ще се опитам да обоснова тезата, че решение №3/2020 г. в случая няма приложение и при обявяване на противоконституционност на разпоредби, с които се изменят или отменят досегашни конституционни разпоредби, решението на КС произвежда спрямо тях възстановителен ефект, т.е. изменените и отменени разпоредби възстановяват своето регулативно действие. За целта ще направя кратък анализ на решение №3/2020 г., след това ще се опитам да обоснова предпоставките и обхвата на действие на това решение и накрая ще ги съпоставя с хипотезата на обявени за противоконституционни промени в Конституцията, извършени от обикновено Народно събрание, с които то е навлязло в изключителната компетентност на Великото Народно събрание.

Съгласно тълкувателно решение №3/2020 г. решението на КС, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие спрямо отменената или изменената законова уредба. С това Конституционният съд коригира радикално предходно свое тълкуване, дадено в решението по к.д. №25/1995 г., с което се приемаше, че при обявяване на противоконституционност на закон за изменение или допълнение на действащ закон, решението на КС произвежда възстановително действие, т.е. възстановява се действието на отменената или изменена законова регулация. От анализа на решение №3/2020 г. може да бъдат направени следните изводи за приложното му поле:

  1. Липсата на възстановително действие при отмяна или изменение на закон се отнася само до законова регламентация, т.е. до противоречие на законови разпоредби от традиционното законодателство с разпоредби на Конституцията.
  2. Тълкувателно решение №3/2020 г. на КС не обхваща хипотезата ultra vires, в която има превишаване от законодателния орган на неговата компетентност. Такава хипотеза не е обхваната от решение №3/2020 г. на КС и е разбираемо защо – в традиционното законодателство Народното събрание е единственият законодателен орган, само той има законова компетентност. Да се говори за превишаване на законодателна компетентност от единствения законодателен орган в държавата в случаите на традиционно (обикновено) законодателство е лишено от смисъл. Един закон, приет от Народното събрание, може да бъде нецелесъобразен, лош, несправедлив, противоконституционен, но няма да бъде никога постановен от некомпетентен орган, защото НС е единствено оправомощеният по Конституция законотворящ орган в държавата. Поради тази причина, хипотезата на превишена компетентност на законодателния орган не се разглежда изобщо от решение №3/2020 г.
  3. Точно това обаче е основанието за противоконституционност при упражняване на конституционен контрол от КС по отношение на разпоредби на закон за изменение и допълнение на Конституцията. Единственият случай, извън нарушението на процедурата, в който е допустимо КС да обяви противоконституционност при промяна на Конституцията от обикновено Народно събрание е, когато то е навлязло в компетенциите на Велико Народно събрание. Това следва от тълкуването на разпоредбите на чл.153, във връзка с чл.158 от Конституцията. Това съответства и на практиката на Конституционния съд. Ако оставим настрана процедурното основание, единствената възможна хипотеза, в която КС може да обяви противоконституционност е, когато обикновено Народно събрание си присвои компетентност, която принадлежи на ВНС. Това е класическа хипотеза на ultra vires – постановяване на законодателен акт (ЗИДК) от орган, който няма компетентност за това. Случаят не се намира в приложното поле на решение №3/2020 г. на КС, това обясних малко по-горе, подобна хипотеза изобщо не се разглежда там. Последиците от решението на КС, с което обявява противоконституционност, ще бъдат обичайните за всички отрасли на правото последици за акт, постановен от некомпетентен орган и това е недействителност на този акт. От това следва възстановяване на действието на изменения или отменения акт. В случая това е конституционната уредба, която е съществувала преди изменението. Обикновено Народно събрание няма компетентност да я анулира и да приема заместваща такава.

В полза на застъпваната в тази статия теза ще използвам и един тълкувателен способ – този на reductio ad absurdum (тълкуване чрез свеждане до абсурд). Нека приемем, че решение на Конституционния съд, с което обявява противоконституционност на закон за изменение и допълнение на Конституцията, няма възстановително действие. Тогава след постановяването му възниква празнота в конституционната уредба. Тази празнота може да бъде попълнена обаче не от обикновено Народно събрание, а само от Велико Народно събрание, тъй като самото основание за противоконституционност е свързано с нарушаване от обикновено Народно събрание на компетентност, дадена само на Велико Народно събрание. Както е известно обаче, Велико Народно събрание се свиква по специален ред и този ред не включва решение на Конституционния съд, което да го предизвиква. Тезата за „празнота“ в уредбата, като последица от отменително решение на КС, води до абсурден резултат и ще създаде хаос в конституционната уредба, включително невъзможност тя да бъде бързо и ефективно възстановена. Абсурдно е да се свиква Велико Народно събрание за приемане на заместващи разпоредби. Естественото решение е възстановяване на отменената регулация поради липса на компетентност на конституционопроменящия орган.

Изводът от всичко казано е, че Конституционният съд се произнася за противоконституционност на разпоредби от закона за изменение и допълнение на Конституцията, преценявайки дали е в компетентността на обикновено Народно събрание да приеме съответните конституционни разпоредби. Ако тази компетентност е нарушена, със суспензивното решение на КС се възстановява предходната конституционна регулация, тъй като съответните разпоредби в закона за изменение и допълнение на Конституцията са приети от некомпетентен орган. Това е единствената последица, която отговаря на Конституцията – чл. 153, във връзка с чл. 158, и изискването на правовата държава  – чл. 4, ал. 1 К. Коментираната хипотеза изобщо не попада в обхвата на приложното поле на решение №3/2020 г. на КС.

 

 

45
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Въпрос
Въпрос
08 януари 2024 11:14
Гост

Абе какво стана със суверена?

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
08 януари 2024 7:10
Гост

Новият екипаж е качествен, независимо от критиките.

Конституцията е затова – да „оркестрира“ какафонията и т.н., но все тая.

Одобрявам изцяло нещата, все пак – освен самозван адвокат – съм и гражданин – а ние живеем в диктатурата на мутрите, все пак.

Ама – все тая – те са навсякъде – небръснати, завистливи.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 януари 2024 12:45
Гост

Когато типичен представител на висшия ешелон на червената номенклатура и виден комунистически кадър, започне да звучи не просто разумно и аругментитрано, ами като истински демократ, ценящ независимостта и разделението на властите, това означава, че новоизлюпения „евроаталнтически умнокрасивитет“ се е изродил в нещо страшно вредно за държавата и обществото.

Анонимен
Анонимен
05 януари 2024 14:05
Гост

Всеки човек има глава на раменете си и разум, който не винаги има връзка с политическите му виждания. Показателно за това е, че днешните съдилища продължават да прилагат постановления на Върховния съд, приети по времето на комунизма – правото си е право и правилното му прилагане си остава правилно. Не разбрах само какво общо има това с „евроатлантическия умнокрасивитет“. Проф. Пенев е написал статия по дискутиран правен въпрос, а не е взел отношение дали изменението на Конституцията е противоконституционно или не.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
05 януари 2024 15:36
Гост

Ми не е точно в тази статия, но това не променя факта, че проф. Пенев и научните среди като цяло не са съгласни с промените в Конституцията и в най-добрия случай ги намират за „гранични“ с една камара условности.

https://news.lex.bg/pregled-na-pechata/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2-%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE-%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE-%D1%81/

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
04 януари 2024 18:53
Гост

„Един закон, приет от Народното събрание, може да бъде нецелесъобразен, лош, несправедлив, противоконституционен, но няма да бъде никога постановен от некомпетентен орган, защото НС е единствено оправомощеният по Конституция законотворящ орган в държавата.“ Много е трудно да коментираш конституцията, особено когато не си я чел и не я разбираш. Да се говори и пише, че Народното събрание е единствения орган е абсолютно невярно, защото има два законодателни органа: обикновено НС и Велико НС. Неслучайно те са с различен брой народни представители. Смесването им в един кюп е допустимо за лаик в областта на правото, но показва некомпетентност. Липсата на компетентност… Покажи целия коментар »

ВИИ "Карл Маркс"
ВИИ "Карл Маркс"
05 януари 2024 2:02
Гост

Добре другарю. Разбрах. И без това „челния ми сблъсък“ със съдебната система през последните 30 години показа, че вътре не е на почит и не се прилага закона. В смисъл, базират си проформа акта на законова норма, но реално е четене на евангелието от 😈.

Да не говорим за „тълкувателната практика“ и как съдебния акт РЕАЛНО е въздигнат от практиката (отвратителната) в източник на правото!

Аз ги ненавиждам тези конституционни законодатели, но това е положението!

Свиквайте … да работите pro bono! Насетне ще е все така до ПОБЕДАТА! Война е. А мир не се очертава.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 януари 2024 10:25
Гост

Като продължение да цитирам препредаденото от КС мнение на автора (ДВ 42/2020): „Според проф. д-р Пенчо Пенев при законите с еднократно действие „преустановяване на действието в бъдеще“ е невъзможно, поради което приема за недопустимо искане за обявяване на противоконституционност на закон, който е осъществил докрай регулативния си ефект в един отдавна отминал момент. Излага, че компетентността на Конституционния съд да обявява противоконституционност е дадена само по отношение на закони, които актуално регулират обществени отношения.“ Тоест едно незаконосъобразно и/или нищожно действие не подлежи на съдебен контрол само защото е еднократно. По тази логика ще трябва да се зачеркне цялата материя по… Покажи целия коментар »

Найден
Найден
05 януари 2024 10:27
Гост

Според теб професора коментира без да е чел Конституцията? Та той участваше активно в комисия по конституционни въпроси. Що за арогантност по отношение на Пенчо Пенев, който не веднъж ги слагаше в малкия си джоб онези гниди от селската секта въZражданье , както и идиотите от БКП, както и правните нихилисти от предателите итн, докато участваха в тази комисия

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 януари 2024 11:02
Гост

Уважаеми Найдене, моля при желание и възможност да споделите мнение за евентуално сходство между чл.153, във връзка с чл.158 на КРБ и чл.132, ал.1, във връзка с ал.2 на АПК. За Ваше удобство ще ги цитирам „Чл. 153. Народното събрание може да изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията с изключение на тези, предоставени в правомощията на Великото народно събрание. … Чл. 158. Великото народно събрание:…“ „Чл. 132. (1) На административните съдилища са подсъдни всички административни дела с изключение на тези, подсъдни на Върховния административен съд. (2) На Върховния административен съд са подсъдни:…“ Следвайки логиката на уважавания от Вас активен… Покажи целия коментар »

Николае Чаушеску
Николае Чаушеску
04 януари 2024 18:02
Гост

Другари и другарки от „системата“, свиквайте pro bono!

Ние вашите другари и другарки от Адвокатурата сме все така!

Може. Да се живее.

И така.

Ad nauseam
Ad nauseam
04 януари 2024 17:54
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
04 януари 2024 14:39
Гост

Проф. Пенев е може би един от най-добрите, преподавал ми е, изключително подготвен и практически, като съдия и адвокат, и като научен работник, познаващ Конституцията, като съдия, такива хора трябваше да съставят сегашните промени, а не Славов НПО–то и Хр.Иванов дето не е виждал дело черно на бяло! Дори Бойко Рашков взе да говори срещу тези псевдоюристи! Цялата бъркотия идва от ДБ и целта винаги е била една овладяване политически на съдебната власт, никакви правови държави или разделения на властите, това са само клишета за пропаганда! Дано КС вземе правилното решение!

ВИИ "Карл Маркс"
ВИИ "Карл Маркс"
04 януари 2024 18:05
Гост

Марксизма винаги побеждава! Както доброто.

Сега насреща ни е демона Путин. Ще го унищожим!

от ПосолствоТо

Хахаха
Хахаха
04 януари 2024 13:48
Гост

Това, което е написал проф. Пенев е вярното решение! Това становище се подкреп и от всички сериозни юристи. А, пишман юристите, вкупом съгрешиха с цитирането на Решение 3/2020, което касае обикновеното законодателство, а не закон за изменение и допълнение на Конституцията. Въпросът е кога? президентът ще сезира КС. Мисля, че от КС няма да бавят около 2/3 от ЗИД на Конституцията, като приети извъм правомощията на обикновено Народно събрание. Йористите на ПП/ДБ са по-лоши от Барни Ръбъл и Маяма взети заедно и умножени по ТРИ. То бива некадърност, но това е доведено до абсурд. Специално приетата разпоредба за двойното гражданство… Покажи целия коментар »

Пандора
Пандора
04 януари 2024 17:55
Гост

Надеждата умира последна. Но не Надежда Йорданова!

Данко Хаирсъзина
Данко Хаирсъзина
04 януари 2024 19:29
Гост

Имаш хпредвид Безнадеждна Йорданова

Христо Иванов, пишман адвокатин
Христо Иванов, пишман адвокатин
05 януари 2024 11:26
Гост

Хубаво се надяваш и споделям всичко написано за компетентността на Славовци и Христоивановци, но не се надявай на КС. Той отдавна не е това, което беше и се превърна в политически орган, колйто действа според политическата обстановка и повели, а не според правните си убеждения. Ще играе по свирката на политиците и ще потвърди хулиганските им промени в КРБ. Защо мислиш, че се разбъразха да попълнят състава му. КС отдавна е в намален състав и до сега се правеха, че не го забелязват, сега се разбързаха. На всеки е ясно защо. Ще сложат партийни кандидатури, които ще слушкат и папкат.… Покажи целия коментар »

Пеналист
Пеналист
04 януари 2024 13:44
Гост

Благодаря за тази публикация! Редно беше най-накрая някой да обясни на широката маса какво означава това да бъде обявена противоконституционност на дадена правна норма. Хубаво щеше да е това да се „тръби“ постоянно, преди да си приемат странните промени. Отново да благодарим на политиците, че превърнаха прокуратурата в придатък на НС и по този начин никога в България няма да видим разследване от страна на прокуратурата насочено срещу който и да е корумпиран политик. Единствен Бойко Рашков мислеше трезво. Политиците казаха на българския народ „ние ще кадруваме в прокуратурата“! Би било полезно ако КС премахне новите съвети и остави държавата… Покажи целия коментар »

***
***
04 януари 2024 11:33
Гост

Професора отново е аналитичен и аргументиран,както винаги,но мисля,че тук има една специфика, а именно:
Решението на КС,което се коментира засяга обикновени закони. Конституционният закон обаче е различен по своята същоност,естество,начин на приемане,последици и прочее. Поради това решението на КС за заличаване последиците и правния вакуум настъпващ от обявяване противоконституционност на обикновен закон не може и не следва да се прилага за конституционен закон. Или поне не докато КС не приеме това, а мисля,че КС не е имал предвид никога подобна постановка. Най-малкото защото липсваща конституционна уредба/каквато евентуално ще е налице при отмяна на ЗИДКРБ/ е сама по себе си противоконституционна.

Найден
Найден
04 януари 2024 13:46
Гост

Абсолютно се прилага колега. Учи се в 3-ти курс по Конституционно право. Отделно е особен обект на разглеждане когато се говори за работата на КС.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 януари 2024 11:19
Гост

Съществуващата материя на КРБ страда от съществен порок: кой може да обяви противоконституционност на решение на КС? Никой! Кой може да обяви противозаконност на ТР на ВКС? Пак никой! Quis custodiet ipsos custodes? Уви, практиката с тълкувателни решения да се дописва закона не може да бъде пресечена. Тълкуването на административен акт се извършва от издалия го орган, но тълкуването на закон се извършва от прилагащия го орган и е уязвим за тълкуване според конюктурния интерес на правоприлагащия. Моите учители по литература ме питаха какво според мен (!) е искал да каже авторът, но после ме оценяваха в сравнение с това,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
05 януари 2024 13:19
Гост

Няма как контролът на контролиращите да се докара до крайност, тъй като това води до безкрайност. Все някъде трябва да се тури точка и за обществените отношения е по-добре това да стане рано, отколкото късно. Все някой трябва да има последната дума, пък дори тя да е незаконосъобразна. Що се касае до тълкуването и дописването на закона трябва да се каже, че всеки правоприлагащ орган го тълкува и следователно в някаква степен го дописва. Законът не е шаблон, който пасва на всичко, затова и правоприлагането не е компютърна програма с функции от типа „ако А, тогава Б“. В момента, в… Покажи целия коментар »

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 януари 2024 17:44
Гост

Няма нужда контролът да се довежда до крайност. Достатъчно е да се доведе до състояние на липса на безконтролност. Три власти: едната контролира другата, втората – третата, а третата – първата. Отделно, че с последните промени съдебната власт става абсолютно безконтролна. Тя се назначава от ВСС и назначава ВСС, квотата на НС само допълва миманса: „Чл. 129. (Изм. – ДВ, бр. 106 от 2023 г.) (1) Съдиите се назначават, повишават, понижават, преместват и освобождават от длъжност от Висш съдебен съвет. Чл. 130а. (Нов – ДВ, бр. 100 от 2015 г., изм. – ДВ, бр. 106 от 2023 г.) (1) Висшият… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 януари 2024 10:00
Гост

Напълно резонно се поставя въпросът, дали орган действащ извън своите правомощия, изобщо може да приеме закон, годен да отмени разпоредби от Конституцията. Според мен актовете на такъв орган не са изобщо годни да породят такива правни последици. За да сведем положението още повече до абсурд, противното би означавало да дадем правомощия на органи например на изпълнителната власт да суспендират действащата Конституция, приемайки изменение в нея без каквито и да било правомощия за това – т.е. да извършват недобросъвестни действия по „изменение“ насочени именно към създаването на празнота.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 януари 2024 10:37
Гост

Ако се приеме хипотезата, че при условията на липса на компетенция се отменят разпоредби, то какво пречи на обикновено НС да приеме противоконституционен закон, отменящ чл.153 (или цялата глава девета) от КРБ? Веднага след обнародването му се приема или нов чл.153, или нова глава девета, и честито – безкръвният преврат е осъществен. Противоконституционният закон е уж „действащ“ докато не бъде отменен, а след отмяната му дори е отворил дупка в материята на времето, пространството и правото. Дупката чрез втори, вече почти „конституционен“ закон ОНС може да запълни с каквото му хареса.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 януари 2024 9:07
Гост

Така се получава, когато за***еш с практиката си правното регулиране на най-високо ниво и после се налага да замазваш сътвореното, което в конкретния случай на пръв поглед се получава, но ми е интересно да видя дали същата логика ще се приложи и в случай, че НС превишава правомощията си (ultra vires) навлизайки в сферата на действие на органите на изпълнителната власт например като в казусите с решенията на парламента, с които „нареждаше“ на правителството какво да прави (доставката на оръжия на Украйна, мораториуми върху назначенията в администрацията и определян цените на стоки и услуги и т.н.

инфо
инфо
04 януари 2024 9:34
Гост

Проскубания бухал-във фейсбук групата Правна лудост приключи класирането за събитието Йорист на годината-2023 г. Сред номинирането си бил и ти, но за съжаление, не си печеливш, даже резултатът ти е невисок, в сравнение с първите места.

Можеш да погледнеш и другите номинирани, тоест красацията си е съвсем реномирана.

Групата е публична, и дори и да нямаш профил е свободнодостъпна за четене .

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 януари 2024 9:48
Гост

Бухалът се старае, но уви, животът е синусоида, а не ненулев вектор в I-ви квадрант на координатната система с проекции на крайната му точка положителни числа.

Като пожелание бих перифразирал посланието, което прави към българите Кристофър Паолини, авторът на тетралогията „Наследството“, фентъзи романи за дракони, заменяйки думата мечове:

„Нека клюновете Ви да са винаги остри!“

До Инфо
До Инфо
04 януари 2024 10:52
Гост

Според мен Проскубания бухал е чел класацията и дори е участвал в селекцията, след като е един от основателите на Правна лудост.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 януари 2024 11:31
Гост

Моля да не приписвате на Бухала членство в разни интернет групички и организации, той е независима птица, която обича да лети на воля, благодаря за разбирането.

до Проскубан бухал
до Проскубан бухал
04 януари 2024 12:04
Гост

Вземам си думите назад. Просто изказът и съжденията ми напомнят един от основателите на Правна лудост, макар че Проскубаният бухал се отличава с повече благородство и приличие от този основател.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 януари 2024 9:36
Гост

От Решение №3/2020г. на КС „Решението на Конституционния съд, с което закон, изменящ или отменящ действащ закон, се обявява за противоконституционен, няма възстановително действие.“ Наистина би било странно в диспозитива на ТР № 3/2020г. на КС думата закон да се тълкува едновременно в тесен и по-широк смисъл – (обикновен закон и Основен закон). Въпреки, че ultra vires е може би най-тежкият порок, който прави актовете на съответния орган изначално нищожни от да се внимава за тази част все пак, защото едно време покойния Таков говореше точно за „отварянето на портите“ за определени хора с калпав закон за няколко месеца, докато… Покажи целия коментар »

Ииииии
Ииииии
04 януари 2024 9:00
Гост

След престъпното погазване на КРБ и основите на правния ред от най-некадърното, продажно и вредно НС, КС остава единствената надежда за закърпване на разкъсаната Конституция.

Пандора
Пандора
04 януари 2024 17:59
Гост

Какво умираше последно, а?

Гуньо Адвокатина
Гуньо Адвокатина
04 януари 2024 19:33
Гост

Не се надявай на КС, каквото им наредят, това правят, т. е. „тълкуват“.

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 януари 2024 10:54
Гост

Правото по чл.39, ал.1 КРБ позволява ли изказването на съмнение досежно неяснотата кой от всички досегашни състави на КС е най-слаб, или таково мнение би било противоконституционно по силата на ал.2?

Контра-професор
Контра-професор
04 януари 2024 8:41
Гост

Не съм съгласен с казаното тук. Конституцията, за разлика от обикновеното законодателство, има основополагащо въздействие върху правовия ред в държавата. Нормите и са взаимосвързани, допълват се и в своята съвкупност по отделните раздели – регулират обществените отношения в различните аспекти на обществения живот. Ако се възприеме възстановителнното действие на РКС по отношение на предходните разпоредби, на практика правовия ред ще се регулира от нови+стари норми на конституцията. При наличие на нови норми, които радикално променят облика на досегашния модел на регулиране, взаимодействието им със предходната уредба е нулево. Впрочем, този проблем със възстановителното действие вече веднъж ясно пролича при обявените… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
04 януари 2024 9:05
Гост

То сега не е по-различно. Други органи да тълкуват какво е имал предвид парламента, защото самият той не знае какво точно е гласувал.

Гориса
Гориса
04 януари 2024 11:20
Гост

Добре де, но ако „изменените“ разпоредби, например, обхващат реда за свикване на Велико НС или, не дай Боже, учредителната компетентност, какъв полезен ход остава при вашия прочит – наново да учредяваме държавата ли?

Бозьо Кифлев
Бозьо Кифлев
05 януари 2024 10:50
Гост

„Чл. 153. Народното събрание може да изменя и допълва всички разпоредби на Конституцията с изключение на тези, предоставени в правомощията на Великото народно събрание.

Чл. 158. Великото народно събрание:
1. приема нова Конституция;
…“

Излиза, че е в правомощията на обикновено НС да отмени КРБ, по същия начин, както се отменя закон. След влизането в силата на закона за отмяна на конституцията, никоя от разпоредбите на отменения основен закон не пречи да се приеме нова конституция.

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
04 януари 2024 8:41
Гост

Нямам какво да добавя, дано да разберат и по-младите – че Новата Конституция – да я наречем – Ле-новата, защото е продукта вероятно на ПП, то е обективно понятие, независимо от съзнанието ни.

„Локумите“ са отдавна забранени в правната наука, по-точно – са нежелани.

Да си оригинален е приятно – наполовина.

Както казваше професор Кюранов – „Изявата“ е в същността на всеки от нас, ама айде – всеки да се изявява поотделно.

Анонимен
Анонимен
04 януари 2024 8:25
Гост

Хм, съгласен съм с професора. Ако се приеме обратната теза, ще се получи страшен вакуум

Анонимен
Анонимен
04 януари 2024 9:02
Гост

За вакума си е виновно Народното събрание. Не се съобразиха с нито едно правно мнение и становище, а такива имаше много.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
04 януари 2024 9:10
Гост

Притеснително е когато, външните обстоятелства налагат произнасяне на КС по определен начин, само защото предходното решение е било недомислено и сега се стига до абсурди.

#качествотонатълкуваненакрбениско