Бившият главен прокурор Иван Гешев обжалва двата отказа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ПК на ВСС) изрично да гласува подадената от него оставка.

В две жалби до Върховния административен съд (ВАС) Гешев възразява срещу становището на кадровици, че с издаването на указа на президента за освобождаването му като главен прокурор, той е освободен изцяло от съдебната система и заради това няма нужда от нарочно решение по заявлението му за напускане.

Иван Гешев твърди, че колегията най-напред е трябвало да го възстанови като обвинител във Върховната касационна прокуратура (ВКП), каквото беше първоначалното му желание, а после да гласува оставката му. Затова той иска ВАС да обяви решенията за незаконосъобразни или нищожни и да върне преписката на ПК на ВСС за ново произнасяне.

Фактите

На 12 юни ВСС гласува за отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор за нарушения на етичния кодекс (подробности виж тук).

Три дни по-късно, на 15 юни, президентът Румен Радев подписа указа за освобождаването на Гешев (виж още тук).

На следващия ден (16 юни, петък) той подаде молба до Прокурорската колегия на ВСС да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура.

На 19 юни преди обяд Иван Гешев депозира ново заявление във ВСС, в което каза, че не желае вече да работи като прокурор. „Предвид това не желая да бъда назначаван като прокурор във ВКП и изобщо да продължа да работя в прокуратурата и може да приемете горното като оставка“, беше написал Гешев.

Същия ден Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заявлението, с което Гешев отказва да се върне на работа в прокуратурата (подробности виж тук).

Десетина дни по-късно бившият главен прокурор изпрати ново писмо в съвета, в което настоява колегията да гласува изрично подадената от него оставка (виж още тук).

На 5 юли обаче ПК на ВСС отново не излезе с нарочно решение и остави без разглеждане писмото на Иван Гешев. Тогава председателят на Комисията за атестирането и конкурсите Огнян Дамянов напомни, че според чл. 169, ал. 5 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) след освобождаване от длъжността административен ръководител лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който са заемали длъжността административен ръководител.

Огнян Дамянов акцентира върху израза „по тяхно искане“. Той заяви, че в конкретния казус няма ясно дефинира воля на Гешев, че иска да бъде възстановен, напротив, бившият главен прокурор е оттеглил едно такова свое искане като изрично казва, че не желае да работи в прокуратурата и той не е възстановен като обвинител.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ може да бъде освободен като съдия, прокурор и следовател, каквото качество Иван Гешев няма след 15 юни и няма как той да бъде освободен чрез оставка от длъжността прокурор, защото не заема такава длъжност. Не може да съществува абстрактна длъжност „прокурор“, тя може да бъде в определен орган на съдебната власт“, каза още Дамянов. Единодушно кадровиците подкрепиха предложението молбата на Гешев да бъде оставена без разглеждане (виж повече тук).

На същото това заседание членовете на ПК посочиха, че той е имал възможност да обжалва първото решение по заявлението му за напускане, но не е сторил това и срокът вече е изтекъл.

Аргументите на Гешев в жалбите до ВАС

Както вече стана ясно, жалбите на бившия главен прокурор до съда са две – срещу решенията на ПК на ВСС от 19 юни и от 5 юли.

Те са изготвени от адвоката му Радостина Константинова-Томова, която иска те да бъдат обявени за незаконосъобразни или нищожни.

Тя най-напред се спира на това дали е пропуснат срокът за обжалване на решението от 19 юни.

Адвокатката посочва, че едва на 7 юли Гешев е бил официално уведомен за решението и заради това е категорична, че жалбата е подадена в 14-дневния законов срок по чл. 36, ал. 1 от ЗСВ. Нещо повече, допълва Томова, твърдения за нищожност може да се навеждат без ограничение в срока.

След това посочва, че ако съдът не приеме, че става дума за индивидуален административен акт, то в условията на евентуалност да приеме, че жалбата е срещу мълчалив отказ на ПК на ВСС да възстанови Гешев като прокурор, а след това да гласува оставката му.

Що се отнася до решението на колегията от 5 юли, то тя иска съдът да го обяви за незаконосъобразно като добавя, че доверителят ѝ е уведомен за това произнасяне също на 7 юли.

Вече по същество адвокатката посочва, че решението на ПК за приемане на сведение на заявлението на Гешев за напускане на съдебната система е взето без да се изложат каквито и да е мотиви. „Предвид обстоятелството, че актът съдържа единствено възпроизвеждане на текста на заявленията от 16 юни 2023 г. и от 19 юни 2023 г. на г-н Гешев, без да съдържа каквито и да е разсъждения на взелите решението членове на Прокурорската колегия, а именно: „приема за сведение заявление от 19 юни 2023 г. от Иван Стоименов Гешев, с което се заявява, че не желае да бъде преназначен на длъжност „прокурор” във Върховна касационна прокуратура”, то следва да се приеме това решение за нищожно, тъй като в него липсва формиране на воля, която може да породи желаните от органа правни последици на изискваното от закона произнасяне по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ“, изтъква адвокатката.

Тя допълва, че ако се приеме, че става дума за решение, с което се оставя без разглеждане искането на Гешев да бъде възстановен като обвинител във ВКП по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, то това решение е постановено при съществено нарушение на административнопроизводствените правила.

Трябва ли Гешев първо да бъде възстановен като прокурор

Според въпросната разпоредба след освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата, по тяхно искане, се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в органа на съдебната власт, в който са заемали длъжността ръководител, съответно заместник.

В конкретния случай Гешев е поискал да бъде възстановен като прокурор във ВКП, т.е. според адвокатката това е началото на производството.

Тя изтъква, че неподаването на заявление за възстановяване на длъжност не може автоматично да доведе до прекратяване на правоотношението като магистрат. Томова добавя, че прекратяване на служебното правоотношение на магистрат, който е станал несменяем, са изчерпателно изброени в закона и не могат да се тълкуват разширително или да се дописват от ВСС.

Следователно, дори и да не е упражнено правото на избор от страна на освободения административен ръководител, компетентната колегия на ВСС дължи произнасяне по реда на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, след като събере данни за избора на съответния магистрат на една от предвидените в закона алтернативи“, изтъква Томова. Ако пък съответната колегия не може да разбере волята на магистрата къде точно иска да бъде възстановен, е длъжна да му даде възможност да уточни желанието си, казва още тя.

Нататък адвокатката изтъква, че чл. 169, ал. 5 от ЗСВ дава възможност на магистратите да избират – или да станат редови съдии, прокурори или следователи в органа, който са ръководили, или да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди избора.

В случая, очевидно Прокурорската колегия има проблем с тълкуването на нормата на ал. 5 от чл. 169 на ЗСВ в две насоки:

  • Първо, органът смята, че връщането на магистрата на длъжността, която е заемал преди да заеме длъжност на административен ръководител, или оставането на длъжност, в случая прокурор във ВКП, може да се осъществи само ако освободеният от длъжност административен ръководител подаде искане за това;
  • Второ, органът неправилно приема, че правоотношението като магистрат в съдебната власт на освободения от длъжност административен ръководител може да бъде прекратено само на основание отказ на същия да остане в структурата, в която е бил административен ръководител, или въз основа на неподадено искане по чл. 169, ал. 5 от ЗСВ“, разсъждава адвокат Томова.

После изтъква, че нормата на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ изисква от компетентната колегия на ВСС задължително произнасяне по искане за преназначаване на освободения от длъжност ръководител, тъй като с акта на освобождаването му като шеф, същият не се освобождава и като магистрат от съдебната система.

В тази връзка отбелязва, че решението на ПК на ВСС от 19 юни противоречи на целта на закона, защото създава „висящност и неяснота в статута на магистрата“.

Предвид изложеното считам, че след постановяване на Указ № 95 от 15 юни 2023 г. на президента на Република България, с който доверителят ми е освободен от длъжност главен прокурор на Република България на основание чл. 129, ал. З, т. 5 от Конституцията и подаване на заявление от 16 юни 2023г., са изпълнени всички предвидени в нормата на чл. 169, ал. 5 от ЗСВ предпоставки за преназначаването на Иван Гешев на длъжност прокурор във ВКП или връщането му на длъжността, която е заемал преди заемането на длъжността на административен ръководител“, посочва адвокат Томова.

За оставката и липсата на решение на ПК на ВСС

Във втората жалба тя подробно коментира изказванията на членове на ПК на ВСС на заседанието на 5 юли за качеството на Иван Гешев. Тогава някои кадровици заявиха, че след издаването на указа на президента Гешев вече не е магистрат и няма как да се гласува оставката му. Други допълниха, че възстановяването на длъжност „прокурор във ВКП“ може да стане само по искане на съответния магистрат, но Гешев изрично е заявил, че не желае да се връща в съдебната система, т.е. той вече е загубил качеството си на прокурор.

В тази връзка адвокат Томова казва: „На базата на посоченото следва да се отговори на въпроса може ли съдия, прокурор и следовател, със статут на несменяем, да прекрати правоотношението си на магистрат чрез бездействие да подаде искане по чл. 169, ал. 5 от ЗСВ или чрез изрично изявление по чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, че не желае да се възползва от една от предвидените в този текст хипотези за преназначаване. Отговорът на така поставения въпрос е отрицателен, тъй като основанията за освобождаване на магистрати със статут на несменяемост са изрично и изчерпателно изброени в чл. 165, ал. 3 от ЗСВ“.

Тя допълва, че решението от 5 юли е прието в противоречие на Конституцията. Адвокат Томова напомня, че според трайната практика на Конституционния съд подаването на оставка е конституционно установено субективно преобразуващо право на съдия, прокурор или следовател с едностранно изрично волеизявление да прекрати правоотношението си, като упражняването му зависи единствено от неговата свободна воля и не е необходимо да се мотивира. „Оставката е едностранно волеизявление, чиито мотиви са без значение и затова не са задължителен елемент, отправена е до съответния адресат и трябва да бъде приета, като същественото е проявеното по своя воля ясно желание на подалия оставка. Основният закон не предвижда каквото и да е временно или постоянно, частично или пълно ограничаване на правото на подаване на оставка и не го поставя в зависимост от никакви условия или от упражняване на други правомощия от ВСС извън правомощието да приеме оставката“, изтъква адвокат Томова.

И сочи: „Правните последици от упражняването на преобразуващото право на оставка от съдия, прокурор или следовател не настъпват автоматично с едностранното им волеизявление, тъй като оставката следва да бъде приета от съответната колегия на ВСС с издаването на нарочно решение за освобождаване (чл. 129, ал. 1 от КРБ). Последната е правно обвързана като насрещна страна да понесе правната промяна и с решение да прекрати правоотношението на подалия оставка съдия, прокурор или следовател, без да обсъжда мотивите за подаването ѝ, а само да установи доколко волеизявлението е свободно формирано“.

Постановявайки решение, с което ПК на ВСС оставя без разглеждане подадената от Гешев оставка, тя го лишава от гарантираното му от Конституцията право да прекрати правоотношението си по изпълнение на публична дейност в съдебната власт, категорична е адвокатката. Според нея решението на колегията води до постигане на нелегитимна цел, а именно освобождаването на магистрат от заеманата от него длъжност на прокурор с факта на освобождаването му като ръководител. Подобен правен резултат от прилагането на закона е недопустим, тъй като Конституцията и ЗСВ ясно посочват правните основания за прекратяване правомощията на магистрати в съдебната система, напомня Радостина Томова.

Освен това в чл. 175, ал.2 от ЗСВ изрично е предвидена хипотеза, при която е възможно освобождаването на ръководител, ако същият е освободен от длъжност като съдия, прокурор или следовател на основание чл. 129, ал. 3, т. 2- 5 от КРБ. „Това е нормално и следва от изискванията на закона за заемането на длъжност на административен ръководител, основното от които е, лицето да има качеството магистрат. Обратната хипотеза, а именно възприетата от Прокурорската колегия е недопустима“, заключава Радостина Томова.

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Топката е у ВАС
Топката е у ВАС
15 август 2023 17:33
Гост

Ми основателна ми се вижда жалбата.

ДА.
ДА.
12 август 2023 13:19
Гост

„Наглец“ ЕООД

Няма ли прокуратура....
Няма ли прокуратура....
11 август 2023 14:11
Гост

За затвора си бе, тъпанар плешив!

Бегай Каскет!
Бегай Каскет!
11 август 2023 12:55
Гост

Иван Магнитски може всичко да иска, но просто на господин никой, няма кой да му го даде! Тоя се сгромоляса жестоко и тези опити да мърси публичното пространство със себе си само нагнетяват напрежението срещу него и тази нова партиика може и да не мине и 1% за субсидия, а Иван е безработен. Тоя на пазара на труда ще бъде изяден. Няма сериозна кантора, която да предложи работа на тоя.

Само за протокола
Само за протокола
11 август 2023 9:38
Гост

ЛЕКС нещо за изчезналите досиета на КТБ и укрито-саботирания одитен доклад на Сметната палата няма ли да прочетем?!

Ad nauseam
Ad nauseam
11 август 2023 9:36
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Шия от тъпотия
Шия от тъпотия
11 август 2023 9:19
Гост

А можеше. Можеше да е посланик в Узбекистан.

Шия от тъпотия
Шия от тъпотия
11 август 2023 9:16
Гост

На вас от „системата“ всичкиТе ви „казуси“ са все така „интересни“.

Я всички – на борсата на труда да видите цената на хляба произведен от нас!

Тъпотия до шия
Тъпотия до шия
10 август 2023 15:45
Гост

Интересен казус се заформя.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2023 13:13
Гост

Въпросът е защо, ако ПК е приела, че Гешев вече не е прокурор не се е произнесла по допустимостта на искането му, посочвайки като аргумент липса на процесуална легитимация, а твърди, че не подлежи на разглеждане и го приема само „за сведение“ ?

Намирисва яко на некомпетентност и скрити цели, като да му попречат да основе своя собствена партия и да се включи активно в политиката.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 август 2023 14:09
Гост

Прекратяване на производството без разглеждането на заявлението не се ли прави само при условие, че същата е нередовна, т.е. не съдържа необходимите реквизити, каквото е името на молителя, а видно от статията е ясно кой е подателя.

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 14:55
Гост

При този ВСС, повечето от чиито членове са спуснати от ГЕРБ и ДПС, всичко е възможно.

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 18:54
Гост

ПК на ВСС потъпкаха цялото ни законодателство, като абсолютно незаконосъобразно отказаха да назначат класираните участници в конкурса за първоначално назначаване на прокурори от 2022 г., излагайки твърдения, които не отговарят на истината. Това е ръката на властта, когато работи в нечии личен интерес на некласиран участник. Лошо е когато предварително са взети мерки при евентуално обажлване на решението от страна на учатниците. Слуховете за уговорки с Чолаков не са истина.

Ласло
Ласло
10 август 2023 12:19
Гост

Този пак извира от идеи.

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 11:51
Гост

Видя, че няма да му се получат нещата за общински съветник и реши все пак да се върне като прокурорче на синекурна длъжност в един кабинет с Цацата.
Да го връщат и Сарафов всеки ден да му набива каскета.
Иначе адвокатката му много добре е обяснила кога се уволнява несменяем магистрат – едно от основанията е действия, които накърняват престижа на съдебната власт. И точно за това е уволнен от съдебната система, а не като административен ръководител. Но каскета чете конституцията като милиционер еванглието и разбира се има друго виждане по въпроса.

ТАКА Е ТО!
ТАКА Е ТО!
10 август 2023 11:37
Гост

Сега кадровиците му, а те са много през годините назад до 1991-а – ДА ОПРАВЯТ БАТАКА! Който създадоха.

Кадри на Милиционерското в съдебната система – БОЛ. Кадри тип „Гешев“ – БОЛ. Свестни и компетентни кадри – НИКАКВИ.

Е какво очаквате?

Адвокатската гилдия
Адвокатската гилдия
10 август 2023 11:29
Гост

А не иска ли Иван Магнитски Съдът да задължи ВСС да го издигне в генералско звание „БОРЕЦ СРЕЩУ КОРУПЦИЯТА“, а?

Андреев
Андреев
10 август 2023 11:09
Гост

Магистратите са най-най-най невъобразимо наглите твари в България. По-нагло изчадие от Магистрат няма. Цял живот държавата ги държи на пиедестал и до последен дъх цоцат и целите им семейства и ако може да закачат и внуците си и те да цоцат. Страшна работа.

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 10:36
Гост

Гешев, има в БЪлгария три неща, за които на народа не му пука – ЦСКА 1948, Лудогорец и Иван Гешев. Спрете да се пънете, на никой не му дреме за вас и нямате фенове.

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 10:36
Гост

Абе я се скрии някъде !!!

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 10:35
Гост

Същия, като Цветан Цветанов. И двамата са за затвора с години. Когато с години сте яли от една паница с Борисов, сега да излизате и да правите политически проект и да плюете по тоя, с когото сте въртяли далаверите е меко казано шизофренично и нелепо!

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 10:34
Гост

Този плъхотрон още ли има какво да ни каже и да ни занимава с глупостите си?

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 10:34
Гост

Какво бе, изплаши се, че вече не се говори за него и реши да изпусне малко фекална маса

Джелинска
Джелинска
10 август 2023 10:34
Гост

Пълни глупости. Ама пълни.

Иванка
Иванка
10 август 2023 10:33
Гост

Аз пък искам повече в живота си да не му виждам мазната муцуна

dfgrfyh
dfgrfyh
10 август 2023 12:14
Гост

Ще се наложи да я гледаш, сори.

Силев
Силев
10 август 2023 10:33
Гост

Малоумие на квадрат

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 10:31
Гост

Бори се за едни обезщетения. 20 заплати при напускане. Нищо друго.

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 10:37
Гост

Ами той, като лице на политически проект ще си умре гладен

Анонимен
Анонимен
10 август 2023 10:37
Гост

ТАрикат до последно и отвъд