Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Държавен вестник

Промените в ЗСВ за правосубектността на Съдийската и Прокурорската колегии вече са в Държавен вестник

Промените в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които Съдийската и Прокурорската колегия стават юридически лица и първостепенни разпоредители с…

Как методически указания на Агенцията по вписванията доведоха до хаос и породиха противоречива съдебна практика

Стандартният казус е следният: дадено пререгистрирано сдружение е оповестило общо събрание (ОС) повече от един месец преди датата на провеждането…

От днес невъзможността на адвоката да се яви ще отлага делото – промяната в ГПК е в сила

Измененията в ГПК и в Закона за медиацията са обнародвани в извънреден брой на Държавен вестник

От днес е достатъчно адвокатът да има уважителна причина, поради която не може да се яви на заседанието, за да…

Новата наредба за юридическото образование е в Държавен вестник, влиза в сила след три дни

Новата Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“ вече е…