Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Административно право

За погасителната давност в изпълнителния процес по АПК. Кратък анализ на съдебната практика

Изпълнителното производство е заместител на липсващото доброволно изпълнение. То е предназначено да защити и да наложи санкция по повод липсата…

Въпроси на тълкуването, свързано с електронното административно правосъдие

Актуалността на електронното правосъдие става все по-интензивна. Въвеждането на електронните технологии в правосъдието има условно казано  две измерения – организационно…

Правна дискусия

Нужен ли е нов Закон за държавната финансова инспекция?

Вчера, 6 февруари 2024 г., Конституционният съд (КС) се произнесе с решение по конституционно дело №8/2024 г., с което отхвърли искането на тричленен…

Правни проблеми при отчитане, разследване и признаване на трудови злополуки със смъртен изход

Начало на процедурата по разследване Административната процедура по установяване на злополуката като трудова започва с нейното деклариране пред ТП на…

Дължи ли се местен данък за сгради, завършени в „груб строеж“ преди влизането в сила на измененията в ЗМДТ

I. Въведение Със Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИДЗКПО), публикуван в бр. 98 на…

Принудата по чл. 65 от Закона за общинската собственост

Принудителни административни мерки – същност и основания за прилагане Принудителните административни мерки са едно от средствата за административна принуда, чрез…

Незаконосъобразно ограничаване на достъпа до съд при оспорване на индивидуални административни актове по ЗУТ и ЗКИР

В съдебното производство, образувано по жалби срещу индивидуални административни актове, издадени на основанията визирани в Закона за устройство на територията…

Промени в закона: Държавата поставя под сериозен риск изграждането и съществуването на ВЕИ

Министерството на енергетиката на 11 ноември 2022 г. е открило процедура по обществени консултации във връзка със Законопроект за изменение…

Защита срещу неоснователни бездействия на администрацията

Неупражняването на компетентност от страна на административните органи представлява сериозно закононарушение – правомощието е не само предоставеното със закон право,…

Подлежи ли на отмяна определението на съда по обжалване на отказ за разглеждане на искане за издаване на административен акт

Във Върховния административен съд (ВАС) е висящо тълкувателно дело с предмет „Попада ли в приложното поле на чл. 237, ал.…

Намаленият размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст всъщност е по-голям от пълния ѝ размер

Или защо разпоредбата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 от Кодекса за социално осигуряване не е противоконституционна

Необичайният избор на начин на формулиране на заглавието на научна публикация, а именно посредством изразяването на най-важния извод, до който…