Правната комисия изрично записа, че Съдийската и Прокурорската колегия са юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства. По този начин ще се решат въпросите за правосубектността и правоприемствеността на двете колегии, за което настояха кадровици пред министъра на правосъдието Атанас Славов, с когото на 28 декември 2023 г. обсъдиха проблемите, които произтичат след измененията в Конституцията.

На заседанието на правната комисия днес, след като изслушаха Атанаска Дишева от ВСС, депутатите подкрепиха изменения в Закона за съдебната власт чрез промени в преходните разпоредби Наказателно-процесуалния кодекс, които гласят следното:

§1 Ал. 1. До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет, Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по Конституцията на Република България, с изключение на правомощията по чл. 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България. До избор на нов Висш съдебен съвет и Висш прокурорски съвет общото събрание по чл. 130б от Конституцията на Република България изпълнява функциите по чл. 30, ал. 2, с изключение на правомощията, изрично възложени на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет с чл. 130б от Конституцията на Република България.

Ал. 2. За прилагане на разпоредбата на § 23, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Конституцията на Република България (обн. ДВ, бр. 106 от 2023 г.) съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при изпълнение на функциите им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са юридически лица със седалища в София. Те се представляват от един от изборните им членове, определен с решение на съответния съвет.

Ал. 3. Съдийската и прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на правомощията им на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет са първостепенни разпоредители с бюджет по смисъла на Закона за публичните финанси.

Ал. 4. Съдийската или прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет при осъществяване на функциите им съответно на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет заместват пленума на досегашния Висш съдебен съвет във всички права и задължения по сключените договори в съответствие с правомощията им по § 1, ал. 3“.

Както „Лекс“ писа, четирима депутати от „Продължаваме промяната-Демократична“ предложиха в ЗСВ да бъде записано само, че общото събрание на ВПС и ВСС изпълнява функциите на вече закрития Пленум до избора на нови състави на двата органа, с изключение на онези правомощия, които са изрично възложени с промените в Конституцията на двата нови органа (виж първата алинея от цитирания горе текст – бел. ред.).

На заседанието на правната комисия днес Стою Стоев, който е един от вносителите на предложението, заяви, че след ветото на президента Румен Радев върху „възкресяването“ на Пленума на ВСС (виж повече тук), от групата са се постарали да редактират така разпоредбата, че да отговори на нуждите на ВСС. „Да решим проблемите относно функционирането на ВСС и по-конкретно функции, които не са прехвърлени към двата съвета с промените в Конституцията и остават висящи до приемането на ЗСВ. Да бъде ясно, че общото събрание на ВСС и ВПС изпълнява функции, които изрично не са разпределени на двата съвета“, обясни Стоев.

Бранимир Балачев (ГЕРБ) на свой ред заяви, че е очаквал най-големите критици на „възкресяването“ на Пленума на ВСС да дадат различни идеи, но не видял адекватно предложение, с което да бъде „отпушена“ работата на съвета. Той допълни, че предложението временно ще уреди начина на работа на съвета до приемането на нов ЗСВ, защото очевидно няма друг начин, по който този въпрос да бъде решен.

Цвета Рангелова („Възраждане“) постави процедурен въпрос. Тя припомни думите на председателя на правната комисия Анна Александрова в началото на заседанието, че е поканена да присъства Атанаска Дишева от ВСС, която обаче не е в залата. „Предлагам Ви да дадете почивка и да изчакаме г-жа Дишева, доколкото това е материя, която пряко засяга институцията, която тя представлява и да чуем отговор на въпроса доколко предложената редакция решава, а не оставя проблемите, които са налице. Нека чуем гледната точка на ВСС по въпроса дали така ще решим проблемите, или ще създадем нови“, заяви Рангелова.

Председателят на комисията Анна Александрова уточни, че поканата е отправена до ВСС, а не към Атанаска Дишева в лично качество. „Казаха, че тя ще дойде, но я няма. Поканени са всички институции – прокуратурата, ВСС, ВКС, ВАС, Министерството на правосъдието. Вие виждате кой се отзова“, заяви Александрова, имайки предвид присъствието само на представители на министерството.

В този ред на мисли тя поиска да разбере какво е мнението на МП по направеното от Стою Стоев и група народни представители предложение. Началникът на политическия кабинет на министъра на правосъдието Борислав Ганчев заяви, че го подкрепят, защото то прави крачката, която е необходима, за да се даде възможност на двата нови съвета да работят нормално.

Мая Димитрова (БСП) обаче също постави въпроса за присъствието на членове на ВСС на заседанието и на свой ред попита Стоев дали предложението е обсъдено с кадровиците.

Депутатът от ПП-ДБ заяви, че е коментирано само с Министерството на правосъдието и не знае какво е становището на ВСС.

Цвета Рангелова отново изрази притесненията си, че са на път пак да направят грешка, която може да доведе до ново вето (президентът има право само един път да върне законопроект за ново обсъждане – бел. ред.).

След нея Мая Димитрова повтори тезата, че така се нарушава правилникът за дейността на Народното събрание, защото възлагането на нови правомощия на общото събрание на ВСС и ВПС е извън предмета на проекта за НПК.

Докато тя говореше в залата влезе Атанаска Дишева, видимо бързала за заседанието. Депутатите ѝ дадоха време да си „поеме глътка въздух“, след което поискаха да чуят мнението ѝ за новото предложение.

Тя заяви, че то не разрешава проблема с правосубектността и правоприемството. „В този вариант се дава разяснение как да бъдат разпределени правомощия и по Конституция това е допустимо. Но нито този текст, нито Конституцията, нито ЗСВ решават въпросите за липсващата правосубектност на двете колегии“, каза Дишева.

Тя призова депутатите да прочетат протокола от дебатите във ВСС на 28 декември 2023 г. „Действителните проблеми, които бяха очертани, бяха липсата на регламентация за правосубектност, за правоприемство и за представителство. А от уреждането на въпроса за правосубектността, ще бъде уреден и въпросът и за това кой е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Предложеният текст изглежда като да не противоречи на Конституцията, но той не дава отговор кой има правомощие да взема решения и как да бъдат представлявани двете колегии, които действат като ВСС и ВПС“, каза Дишева.

Тя призова депутатите да предвидят текст, според който двете колегии са самостоятелни юридически лица до влизането в сила на измененията в ЗСВ.

В тази връзка Атанаска Дишева напомни, че след дебата във ВСС на 28 декември 2023 г. Министерството на правосъдието е изпратило вариант за промени, който би решил временно проблема (виж още тук).

Настана суматоха, докато депутатите търсеха предложението на МП. След като го намериха, Дишева прочете текстовете от варианта, който би бил полезен на този етап (виж цитираните горе ал. 2, ал. 3 и ал. 4 – бел. ред.).

Най-разумно е да подкрепим г-жа Дишева като представител на съвета и реално те го упражняват това нещо“, призова шефът на парламентарната група от ДПС Делян Пеевски.

Бранимир Балачев се поинтересува дали има официално становище на ВСС, на което Дишева отговори отрицателно. Отново припомни дебатите в съвета от 28 декември, като поименно посочи кой от членовете какви тези е защитавал (виж повече тук) и повтори проблема за липсата на правосубектност.

Делян Пеевски и Бранимир Балачев заявиха, че припознават предложенията, изчетени от Дишева и след изчистване на разпоредбите, те бяха подкрепени с 14 гласа „за“ и четирима „въздържали се“.

С пълно единодушие правната комисия промени текста на чл. 64, ал. 3 от НПК, който в първоначалния си вариант, внесен от Министерския съвет, ограничаваше права на обвиняемите. Разпоредбата предвиждаше, че при разглеждането на мярката за неотклонение „задържане под стража“ в досъдебното производство на обвиняемия и неговата защита ще се предоставят само „доказателствата, въз основа на които се определя мярката за неотклонение задържане под стража“.

Президентът обаче наложи вето, което беше подкрепено от депутатите.

Сега редакции на текста направиха ПП-ДБ, „Възраждане“ и БСП като на финала депутатите ги обединиха и в чл. 64, ал. 3 записаха следното: „Съдът предоставя на обвиняемия и на неговия защитник възможност да се запознаят с всички събрани до момента доказателства по делото“.

Правната комисия отхвърли друго предложение на ПП-ДБ, а именно от ЗСВ да бъде премахната разпоредбата на чл. 139, ал. 2, която дава правомощие на главния прокурор и неговите заместници писмено да отменят или изменят прокурорски актове, освен ако са били предмет на съдебен контрол. Мотивът за това беше, че този текст не е бил предмет на ветото на президента.

26
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
22 февруари 2024 23:23
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Я па тие?!
Я па тие?!
22 февруари 2024 10:36
Гост

А депутатите са СМОТАНИ ЛИЦА.

possiblelen
possiblelen
21 февруари 2024 22:34
Гост

Чyвали сте за подобрената формyла на Bиагpa, кoято е 3 пъти по-eфективнa и напълно бeзопаcна на всяка възpаст, както и лекyва мъжки зaболявaния и пoдмлaдява. Аз лично го опитax и сега го препоръчвам на вcички. Ето какво пишaт за нея:– https://do.my/bluestone

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 21:04
Гост

пак не стана ясно.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 16:32
Гост

Еати ужаса – записали, че са юридически лица?? Как може бе? А аз си мислех до днес, че са физически лица, евентуално, че имат правосубектност sui generis и то не заради друго, а понеже при промените в Конституцията – на доц. Славуфф му казали от Министерство на финансите, че нямало проблеми с правосубектността ВСС и ВПС, както и по отношение на закрития Пленум, и те затова нищо не направили, защото те имат експертиза по правни въпроси, а не той. Да вземе да напише Насето книга за професура по темата за правосубектността на публичноправните органи в Бълтария – има сериозен теоретичен… Покажи целия коментар »

Кики Аленделонов - Дзержинский
Кики Аленделонов - Дзержинский
21 февруари 2024 16:19
Гост

Това нормотворчество е плод на юридическия гений Атъ. Славов, който не си бръсне гз. Почитаемият уйгурец е завършил право в престижния Дальневосточны имени ордена Ленина краснознаменны ониверситет на Чукотка. Там преподавателите са само чукчи и чеченци, а студентите – само уйгурци като колегата. След това обаче има много успешна кариера като помощник снабдител и пом-полит в елитния имени Юмжагийна Цеденбала колхоз в Улан Батор. И сега тоз Кр ни го трапосаха за юстицминистер. Бамааму

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 16:05
Гост

ЮРИДИЧЕСКИ ГЕНИИ!!!! ПОКЛОН ПРЕД ВАС – КАТО БКП СТЕ ЗА НАС – ПРАВИ СТЕ, ДОРИ КОГАТО СЪГРЕШИТЕ. ДАНО ДА НИ НАПРАВИТЕ КАТО САЩ :)))))

3 март
3 март
21 февруари 2024 16:01
Гост

Блажени са верующите и тяхно е Царството Божие. Земното го оставете на нас глупавите и грозните.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 16:00
Гост

Ще видим до какво ще доведе това

Мамин 🐷
Мамин 🐷
21 февруари 2024 16:04
Гост

До още по-велика ТЪПНЯ.

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 16:00
Гост

Супер

Анонимен
Анонимен
21 февруари 2024 15:59
Гост

Лица ли са. Не знаех

Мамин 🐷
Мамин 🐷
21 февруари 2024 16:02
Гост

Към лицата спадат и задните части.

Donev
Donev
21 февруари 2024 15:59
Гост

Дано е за добро

Мишев
Мишев
21 февруари 2024 15:58
Гост

Глупости

Татин Стою
Татин Стою
21 февруари 2024 15:54
Гост

Да. Съдийската и прокурорската колегия са тъпи лица.

Без съмнение. И изключително корумпирани.

re:
re:
21 февруари 2024 15:57
Гост

Мама ги избра!

Дайте поименно кои народни представители избраха сегашната парламентарна квота, която от своя страна със съдебната – ИЗБРА ГЕШЕВ.

Поименно!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 февруари 2024 15:39
Гост

Аз пак да попитам как така се създават такива хибридни органи, които съответстват на изменената КРБ само правомощия, но не и по състав, включително касателно съотношението между квотите, и може ли да се търси недействителност на издадените от новоизлюпените юридически лица СК и ПК към ВСС актове? По същата логика със закон ще си учредяваме органчета както ни падне и може да постъпят по същия начин спрямо фигурата на главния прокурор – измисляме нова институция, слагаме ѝ лепенката ЮЛ и оттам пълна свобода при властовите правомощия. П.С. Още чакам възмутително обръщение на Гошко Андрешков за сътворената от ППДБ каша в… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 февруари 2024 15:55
Гост

Вече веднъж обмисляха да присвояват по аналогичен начин функции на прокуратурата през „задния вход“ чрез разширяване на правомощията на раследващите полицаи, част от МВР, което е юридическо лице, ама (слава Богу) не им се получиха напъните. С какво това е по-различно?

военен съдия
военен съдия
21 февруари 2024 16:28
Гост

Хибридни органи наричате ВСС и ВПС, които са конституционни органи? Такава глупост, простете за откровеността, е рядко срещана. А що се отнася до съответствието по състав, именно защото заварените колегии не отговарят на изискванията на КРБ, в пар.23 ЗИД на КРБ, по силата на законова фикция им е придаден този статут.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 февруари 2024 16:54
Гост

Надявам се правите разлика между избиране на членове на колективен орган и неговото конституиране, защото в най-добрия случай в ПЗР на Закона за изменение на КРБ се има предвид по-скоро първото, т.е. функциите на неучредените и единствено допустимо да съществуват нови ВСС и ВПС се изпълняват от членовете на досегашните колегии, а за Общото събрание въобще не става и дума. Би могло да се реши създаденият проблем е старите членове на ВСС магически да се „влеят“ фиктивно е новите органи, за да изпълняват функциите им. Няма как едновременно да съществуват юридически два колегиални органа – единия пълен като ЮЛ, а… Покажи целия коментар »

военен съдия
военен съдия
21 февруари 2024 17:12
Гост

Правоприемството в пар.23, ал.2 ЗИД на КРБ не е между членовете на колегиите и двата съвета,и въобще такава конструкция в правната наука не е позната. ПЗР уреждат поначало заварените правоотношения и затова написах, че по силата на законовата фикция, която конст.законодател е ползвал, е уредено несъщинското конституиране на двата нови съвета. Понеже не е предвидено продължаване на дейността на двете колегии и пленума по действащата до 16.12.23 г.уредба, очевидно е било нужно да се придаде по силата на самия ЗИД на двете колегии статута на новите конст.органи на съдебната власт. Ощото събрание не е административен орган. Има само съвещателни функции.… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 февруари 2024 18:59
Гост

Да, разбирам, и въпреки това ми изглежда доста съмнително да се предоставят кометентности на вече несъществуващи с измененията в КРБ колегии, тъй като правомощията са функция на учреден орган, с тази тяхната юридическа мисъл стигнаха дотам да прехвърлят изрична конституционна овластеност върху както се вижда юридически лица, чието съществуване е заложено в обикновен закон. Някск си се слага каруцата пред коня – създаването на органа е в акт с по-нисък ранг от този, съдържащ функциите му. Абсолютен парадокс, защото ако приемем, че с ПЗР се продължава успоредното битие по подразбиране, щот няма как да делегираш права в нищото, на ПК… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 февруари 2024 20:00
Гост

Нова правна фигура:
„Фиктивно съществуващ колективен орган (ПК и СК) с предоставени конституционни правомощия, който е учреден като ЮЛ с обикновен закон.“

Из дневника на един реформатор

Стареца
Стареца
21 февруари 2024 21:11
Гост

Страшни глупости. Спрете се вече.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
23 февруари 2024 9:24
Гост

Ок, мога да се съглася с това, че измененията се установяват СК и ПК като преходни органи по аналогия с предходни ПЗР около приемането на КРБ – за НС (от ВНС), президента, ВКС и ВАС (ВС) и т.н., като за някои от тях е използвана думата „избира“, а за други в зависимост от естеството на конситуирането на състава им „образува“ (КС, ВСС, правителството). Предвид действието на новелата: „Чл. 133. (Доп. – ДВ, бр. 106 от 2023 г.) Организацията и дейността на Висшия съдебен съвет, Висшия прокурорски съвет, на съдилищата, на прокурорските и на следствените органи, статутът на съдиите, прокурорите и… Покажи целия коментар »