За спешна промяна в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с която да се уреди правосубектността на двата нови съвета – Висш съдебен съвет (ВСС) и Висш прокурорски съвет (ВПС), настояваха кадровиците на работна среща с министъра на правосъдието Атанас Славов.

Предложението е в преходна разпоредба да се запише изрично, че ВСС и ВПС са юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства.

Ако това не бъде сторено, съветите ще са в невъзможност да извършат редица финансови дейности, включително и плащания по множество договори за обществени поръчки, стана ясно на работното заседание днес.

Проблемите възникват заради измененията в Конституцията, с които беше закрит Пленумът на ВСС. До влизането в сила на промените, той беше юридическо лице и първостепенен разпоредител с бюджетни средства. В §23, ал. 2 от Конституцията обаче беше предвидено следното: „До избирането на Висш съдебен съвет и на Висш прокурорски съвет, Съдийската колегия и Прокурорската колегия на досегашния Висш съдебен съвет изпълняват функциите на Висш съдебен съвет, съответно на Висш прокурорски съвет по тази Конституция, с изключение на правомощията по чл. 130б, ал. 2, т. 2 и ал. 3, т. 2“. Т.е. двата съвета продължават да действат като административни органи, но не и като юридически лица и не могат да участват в гражданския оборот (повече по темата виж тук).

На работното заседание днес шефката на Дирекция „Бюджет и финанси“ Маргарита Радкова обясни, че според чл. 11, ал. 3 от Закона за публичните финанси първостепенни разпоредители с бюджет са разпоредителите, които съставят, изпълняват и отчитат бюджет и са определени като такива със закон. Те организират и ръководят изпълнението на бюджета (чл. 100 от ЗПФ).

А бюджетът на съдебната власт е общ, скоро ще бъде обнародван този за 2024 г. и, при положение че вече няма Пленум, т.е. няма първостепенен разпоредител, не е ясно кой ще разпредели този бюджет между отделните органи, особено на Националния институт на правосъдието и на Инспектората към ВСС, което до момента правеше Пленумът.

Радкова напомни, че всеки, който е първостепенен разпоредител с бюджет, трябва да е юридическо лице, необходими са документи като БУЛСТАТ, да се извадят спесимени от банките, да има банкови сметки, за да се извършат най-различни разплащания, включително и да се разпредели бюджетът. Хората, които до момента са били оправомощени с право на първи и втори подпис и имат спесимени, са били избрани от Пленума на ВСС.

Тя допълни, че според ЗПФ първостепенният разпоредител с бюджетни средства изготвя и представя пред Министерството на финансите консолидираният отчет на бюджета на съдебната власт. Посочи и че в бюджета за догодина е предвидена индексация на заплатите с 12%, която по закон се извършва от Пленума на ВСС.

Шефът на правната дирекция на ВСС Димитър Ненов на свой ред посочи, че до момента възложител по договорите за обществени поръчки е бил представляващия ВСС, избран от Пленума по силата на закона. Но след закриването на този орган, не е ясно кой е възложител и кой трябва да подписва договорите и анексите към тях. А става дума за такива за над 70 млн. лева.

Боян Магдалинчев заяви, че от 26 декември, когато промените в Конституцията влязоха в сила, той вече не е представляващ и няма да подпише нито един договор.

Боян Новански, който е възложител с делегирани правомощия по няколко договора, също заяви, че няма да подписва нищо.

Председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков на свой ред посочи, че с промените в Конституцията Пленумът на ВСС е ликвидиран и по този въпрос няма никакъв спор. Той се позова на чл. 5 от основния закон, според който Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да и противоречат и разпоредбите ѝ имат непосредствено действие.

С преходните и заключителни разпоредби е уредено само действието на двата нови съвета като административни органи, не е уредена правосубектността. В Конституцията не е разписано кой е юридическото лице. Това е голям проблем, който трябва да се бъде уреден от законодателя“, посочи Чолаков.

Председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова на свой ред заяви, че има различно тълкуване. Тя цитира §22, ал. 1 от ПЗР на КРБ, където се казва следното: „Народното събрание в срок от шест месеца от влизането в сила на този Закон за изменение и допълнение на Конституцията на Република България приема законите, които се отнасят до прилагането на тези изменения и допълнения“.

Захарова заяви, че в тази разпоредба се въвеждат две различни понятия – влизане в сила на промените, респективно тяхното прилагане. И заяви, че този текст трябва да се тълкува съвместно със следващия параграф (§23, ал. 2), в който се казва, че до влизането в сила на законодателните изменения, двете колегии продължават да изпълняват правомощията на ВСС и ВПС. Т.е. по думите ѝ има едно отлагателно условие от 6 месеца, в който срок двата съвета продължават да изпълняват функциите си, включително и във връзка с финансовите правомощия, е мнението на Захарова.

До приемането на законовите промени, двете колегии изпълняват тези функции. А как действат те – няма подробности, но по принцип двете колегии действат заедно и поотделно.

Дотолкова, доколкото в ал. 2 не е включена изрично дейността на Пленума, то очевидно, че той продължава да съществува като съвместен правосубектен орган на ВСС, който изпълнява тези функции. Така по-лесно биха се разрешили евентуални проблеми и затруднения в дейността на съвета и изобщо всякакви проблеми с прилагането на измененията на КРБ. Все ми се струва, че не би било възможно в Закона за изменение и допълнение на Конституцията да се уредят всички детайли, отнасящи се до прилагането на съответните изменения. Прилагането на измененията и допълненията – т.е. дейността по правоприлагане е различна от понятието влизане в сила на закона за изменение и допълнение“, каза Захарова.

И.ф. главният прокурор Борислав Сарафов на свой ред призова министъра на правосъдието да си каже мнението като изтъкна, че няма да посочва коя от двете тези подкрепя.

Но трябва да се приеме едната, защото ВСС трябва да продължи да работи. Имаме нужда от незабавно продължаване на работата без прекъсване. ВСС и ВПС са правителството на съдебната власт и както държавата не може да функционира нито ден без правителство, така и съдебната система има нужда от такова“, каза Сарафов.

Атанаска Дишева и Цветинка Пашкунова подкрепиха мнението на председателя на ВАС.

Дишева заяви, че несъмнено измененията в КРБ вече са в сила и имат пряко действие.

Не може да има съмнение по въпроса, че с ПЗР на КРБ законодателят не разреши да продължи функционирането на Пленума на ВСС, нито уреди по някакъв начин възможността неговите функции да бъдат изпълнявани от друг орган. Всяко друго тълкуване ми се струва произволно, несъмнено разширително. Вярно е, че има разлика между влизане в сила на промени и тяхното прилагане, и разликата се разрешава с отлагане на прилагането, каквото в случая няма“, каза Дишева.

Тя заяви, че ако някой е на мнение, че Пленумът продължава да съществува, то той трябва да отговори на въпроса как ще се упражнява правомощието му по отношение на управлението на недвижимото имущество на съдебната власт. В тази връзка Дишева цитира част от измененията в КРБ, според които Висшият съдебен съвет управлява съдебните сгради, а ВПС , участва в тази дейност, съгласувано с ВСС.

Въпросът е какво да правим от тук насетне. Пленумът на ВСС не съществува като орган, който е първостепенен разпоредител с бюджетни средства. Несъмнено имаме нужда от спешна законодателна намеса, която може да се осъществи с промени в ЗСВ като изрично се запише, че ВСС и ВПС са юридически лица и първостепенни разпоредители с бюджетни средства. Трябва да се разреши въпросът и как ще се процедира с бюджетите на НИП и ИВСС, както и въпросът с представителството“, каза Дишева.

Министърът на правосъдието Атанас Славов сподели, че миналата седмица е разговарял с депутати и представители на Министерството на финансите.

Народните представители са изразили готовност след завръщането си на работа на 10 януари, да инициират законодателни промени. Славов не знаеше коя от двете тези ще изберат депутатите – дали изрично да запишат, че ВСС и ВПС са юридически лица, или да посочат, че до приемането на целия пакет от законодателни изменения се запазва действието на ВСС и като Пленум.

Славов посочи още, че при подготовката на промените в КРБ са били провеждани срещи с Министерството на финансите, обсъждали са различни варианти, но в нито един от тях МФ не е видяло проблем с бюджета.

Според Славов не може да се твърди, че се е случило нещо извънредно, но все пак той бил притеснен от тезата, че орган имало, но той няма правосубектност.

Или имаме влязла в сила Конституция с два нови органа с тяхната правосубектност и правомощия и по силата на прякото действие на Конституция тези органи поемат функциите на досегашните, или сме в другата хипотеза с Пленума и досегашното състояние на нещата. Не съм съгласен, че нещата са доведени до невъзможност да функционират съветите. Да не създаваме проблеми там, където и МФ не ги вижда“, каза Славов и допълни, че в нито един от двата случая няма как да бъдат блокират процесите.

Председателят на ВАС беше категоричен, че кадровиците не са се събрали да саботират промените в КРБ, а да обсъдят как да продължат да работят след измененията. „Идеята на срещата е да ни подпомогнете в прилагането на КРБ. Не искаме нищо да саботираме, а да решим проблемите със съдействието на НС“, каза Чолаков.

Той изрази и несъгласие, че Конституцията е уредила правосубектността.

Същото направи и Дишева. „И досега колегиите не бяха правосубектни по силата на гражданското право, т.е. не бяха юридически лица. Такова беше Пленумът. Това обаче не означава, че тези два органа не са имали правомощия, даже напротив, основната част от правомощията се осъществяваха от колегиите, които бяха административни органи и имаха огромен кръг правомощия. Те бяха страни в съдебните производства, издатели са на административни актове и по същия начин ще продължим да действаме занапред, защото административните правомощия като административни органи са уредени в §23 от КРБ. Те имат административна правосубектност. В този смисъл няма грам проблем.

Единственият проблем е участието им в гражданския оборот и отношенията с контрагенти и банки. И има необходимост от законодателна намеса, която да каже, че ВСС и ВПС са юридически лица и са първостепенни разпоредители на бюджетни средства и как се уреждат отношенията с висящите договори“, каза Дишева.

Според нея проблем с представителството няма, защото по силата на общите правила то може да бъде уредено като се подписват всички членове на колективния орган.

Правосъдният министър настоя да каже, че тезата на вносителите на промените в КРБ е, че по-скоро ВСС се запазва и само се създава нов орган – ВПС. „Ако това е така, не бих говорил, че ВСС като юридическо лице престава да съществува“, каза Славов.

При все това на финала на дискусията той заяви, че ще предаде целия разговор и притесненията на кадровиците на депутатите.

 

56
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
02 януари 2024 13:43
Гост

Ако са два нови органа, има ли Конституцията пряко действие?

Аспарух
Аспарух
01 януари 2024 23:38
Гост

Явна некадърност и некомпетентност. Да твърдиш, че „новата конституция“ същност не е създала нови два органа, а е прекръстила ВСС на висш съдебен съвет, защото съдиите ще останат без заплати, а прокурорите трябва да бъдат унижени … Това е толкова гнусно и пошло. До вчера пяха друга песен, но това е положението в клета България. И.д. Борис Боби Сарафов толкова безхарактерно и мекотелно да се изкаже… трябваше да скочи и да защити Славов и компания и най-вече правния колос – Христо Иванов, известен с авторския си псевдоним Бойкикиев. Има доказателства за фалшивите им дипломи от НБУ и за схеми и… Покажи целия коментар »

Годжи
Годжи
02 януари 2024 9:05
Гост

Добро утро и честита Нова година!

Конституционният „ред“ създаден през лятото на 1991 г. от Андрей Карлович и компания доведе де юре до настоящия ТУПИК. Това бе конституция на прехода. Ако на някой му харесва тази преход през който изчезнаха 2 000 000 български граждани и България е най-бързо обезлюдяващата се територия на света – да продължава да не желае НОВА КОНСТИТУЦИЯ!

Хора няма – действайте!

АМИН

Годжи
Годжи
01 януари 2024 11:28
Гост

Работете!

Всеки ден от Новата 2023 ще е така до ПОБЕДАТА!
Всеки ден от Новата 2023 ще е така до ПОБЕДАТА!
01 януари 2024 11:18
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Аспарух
Аспарух
01 януари 2024 23:22
Гост

Чул те Господ, но лошото е, че всички по върховете в правната сфера са от гореизброените. Всички йористи като барни ръбала и прочие в НС са стожерите на статуквото. Сегашната форма на управление се поддържа от масата, а тя е захлебена, колкото да не умре от глад и се радва на реалита по телевизията, да набие жената, пусне някой кючек, шмръкне две-три линии или балона – това е реалността. Псевдо елита ни е цървулски както и повечето от населението ни.

Ало, ало
Ало, ало
01 януари 2024 11:15
Гост

Те могат да искат от майка си!

Народното събрание на тие уядени свини да не им е „Плод и зеленчук“, както правилно се изразяваше един ексглавен прокурор и бивш върховен съдия.

Това е Народното събрание и то приема законите които те прилагат. А не обратното!

АЙДЕ У ЛЕВО!

И на диета до есента, пък тогава пак ще ви броим.

Анонимен
Анонимен
02 януари 2024 11:39
Гост

Какво не разбираш? Просто не могат да работят, заради некадърността на парламента.

За да продължат да работят ...
За да продължат да работят ...
01 януари 2024 11:06
Гост

Е НЕМА ТАКЪВ ВИЦ! Нееееееееееееееееемааааааааааааааа …

Въпрос към Съдебна система ООД
Въпрос към Съдебна система ООД
30 декември 2023 6:22
Гост

Абе да питам-преди повече от десет години, неизвестни лица откраднаха от КТБ над 4 млрд лева. Да питам-след толкова години би следвало вече да има присъда, а лицата вече да са си изтърпяли присъдата и дори да се отива към реабилитация, а държавата да е успяла да намери откраднатите пари.

Та въпросът е-какви са присъдите за кражбите от КТБ,че не ми се търси ?

Макак
Макак
29 декември 2023 17:27
Гост

На как така в Конституцията да не пише, че определен конституционен орган е юридическо лице и първостепенен разпоредител на бюджетни средства. Пише го за всеки друг орган, но за ВСС не го написали, как може!!!!!!!

Анонимен
Анонимен
30 декември 2023 10:00
Гост

Вярно си макак. Нищо не си разбрал. За да се случат тия промени трябва да се променят стотина закона. Дотогава може да си пишеш маймунските си мисли, но ефектът ще е същият.

Гибон
Гибон
01 януари 2024 11:08
Гост

Как ли? С умисъл. Пряк. Със специална цел – нова Конституция.

Да се спукаш от конституция, до конституционалисти
Да се спукаш от конституция, до конституционалисти
29 декември 2023 14:08
Гост

Шиши, много ги разбирате посолски те метани.
От право не, ама нали тъпанарите са ви наведени и ви избират, клатете на поразия.

Фреди Меркюри
Фреди Меркюри
29 декември 2023 13:47
Гост

Ще продължат. Къде ще ходят?

При Гешев ли? Та него не го приеха в Адвокатурата, какво остава за малките гешефтарчета!

На зла система - зъл ЗИД на Конституцията
На зла система - зъл ЗИД на Конституцията
29 декември 2023 11:58
Гост

Каквото повикало, такова се обадило!

Л.Панов
Л.Панов
29 декември 2023 12:00
Гост

Представям си как хванали се за зеленото напролет тлъсти прокуратури и мастити съдийки протестират пред партийния дом за заплати пред празна парламентарна зала и разтурена сглобка.

Фредо
Фредо
29 декември 2023 12:56
Гост

Ще си останеш с представите и подмокрен. А ние с редовни заплати, увеличени с 12 %

Фреда
Фреда
29 декември 2023 13:50
Гост

Ти не бери грижа за другите, ами се погледни в огледалото на „системата“, защото е криво, КРИВО!

Анонимен
Анонимен
29 декември 2023 9:09
Гост

Галя Захарова „голямо тълкуване“ е направила, няма-що…. Тълкуване на пеналист по непеналистична материя.

Л.Панов
Л.Панов
29 декември 2023 9:11
Гост

Положението с кадрите в „системата“ винаги е била трагично. Особено на ниските нива и по села и паланки.

Чаушеску
Чаушеску
29 декември 2023 8:58
Гост

Всички извън „системата“ са щастливи, а тези се чудят?!

На кое?!

Славов се прави на луд, като Филчев едно време когато беше част от „системата“.

И правилно.

Честита Коледа!

На всички от „системата“, а на вас … медиатори!

Анонимен
Анонимен
29 декември 2023 0:40
Гост

В семейството ми нямаме кредити, имаме жилище, придобито от мен далеч преди да вляза в така наречената „Система“, от 15 години не съм сменял колата, а тя скоро навърши 25-годишна възраст, не съм по лукса, не ходя за щяло и нещяло в чужбина. Човек може да живее и така, стига да не е заразен от материалната либерастия. Не се безпокоя, само да сме живи и здрави, кътал съм си регулярно пари от заплатата за черни дни, каквито май предстоят – за правораздаване във време на беззаплатие. Това се очакваше, рано или късно, с оглед конституционноизграждащия наличен мат’рял… Ще ги надживеем… Покажи целия коментар »

Противник на "системата" ви
Противник на "системата" ви
29 декември 2023 8:47
Гост

Ще свикнеш и без кола, и без жена, и без заплати!

С всичко се свиква. Ние отдавна сме свикнали без „вашето“ правосъдие и справедливост. Сега е вашият ред да свикнете!

Анонимен
Анонимен
30 декември 2023 0:03
Гост

Да, с всичко се свиква. Аз не казах нещо много по-различно по-горе.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 декември 2023 20:48
Гост

И аз настоявам по върховете на властта да спрат да си създават работа, за да симулират дейност, с което оправдават заплатите си пред обществото, ама нейсе.

Фредо
Фредо
28 декември 2023 18:35
Гост

Споко бе, хора. Заплатите ще вървят. Има си и предвидено увеличение 12% за тази година. За, следващите по 10%. Никой няма да ви остави без заплати. Какво се чудите на Атанас Славов, Христо Иванов, секретарката на Христо Иванов, дето си мислеше, че е министър. Сякаш сега разбирате, че хорицата са Йористи. Айде гледайте си празниците. След тях-12% увеличение. Като минимум.

Чаушеску
Чаушеску
29 декември 2023 8:53
Гост

Фредко, знаеш ли каква е разликата между де юре и де факто?

И между теория и практика, а?

Ще поживееш на фотосинтеза. И ще разбереш, така че още отсега си търси друго препитание, понеже не си схватлив!

Ad nauseam
Ad nauseam
28 декември 2023 18:06
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Loll
Loll
28 декември 2023 18:01
Гост

Идеята на тези конституционни промени е ясна. Тя изхожда от Христо Иванов и неговата мечта да разделя (и владей ) ВСС. Веднъж вече по негова прищявка ВСС беше разделен когато той беше правосъден министър . Явно е че този път не това му е целта макар на пръв поглед така да изглежда . Със сегашните промени той прави стъпка в бъдещето прокуратулата да бъде извадена от съдебната власт . Ясно е че това не може да стане отведнъж и затова сега се създава ВПС и се акцентира , че съдът олицетворява съдебната власт за да може при следващите конституционни промени… Покажи целия коментар »

ЦИРК ГЕШЕВ
ЦИРК ГЕШЕВ
28 декември 2023 17:58
Гост

Но всичко е точно, защото кинти има в 12% повече!

Много важно някаква си правосубектност според юридическия корифей Славов! Важно е, че от МФ му разяснили лелите на хабилитирания.

Е нема такава СМЕШНИЦИ!

Киро Тъпото
Киро Тъпото
28 декември 2023 15:36
Гост

Като гледам Славов по телевизията заради зрителна измама се създава усещането у мен, че му липсва част от главата (заради плешивостта)…а като започне да говори, се разбира и коя по-точно е тая част от главата, ‘дето му липсва. (:

мнение
мнение
28 декември 2023 15:34
Гост

Обстоятелството, че от парламентарните ни „конституционалисти“ чеп за зале не става, отдавна е ноторен факт. Притеснително е друго – те бяха предупредени какво ще се случи с всички недомислици, които приемат, и въпреки това бързаха да го направят. Пеевски беше поставил срок до края на годината и ето че го спазиха без значение от масовите критики и недоволство. Защо и кому беше нужно това бързане да хвърлят държавата в конституционна криза, предстои да разберем.

Минчев, Надето и Славов
Минчев, Надето и Славов
28 декември 2023 14:56
Гост

Каква изненада?! Великите юристи на ПП и ДБ не могат да се ориентират в правни понятия от първи курс, каквото е правосубектността… Но промениха КРБ от днес за утре с десетки недомислици. Проблемите сега започват

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 14:29
Гост

Тезите и коментарите на Славов са абсурдни и в пълен разрез с основни начала в правото. Аз се чудя този човек дали е юрист въобще, а те доцент го направили в СУ, че и за конституционен съдия го спрягат. Пълен потрес! Даже Барни Ръбъла от ГЕРБ беше по-малко дразнещ и абсурден министър.

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 15:23
Гост

Доцент е, но не в ЮФ, а в друг факултет и преподава публичноправни науки – обща дисциплина, с това му се изчерпва академичния стаж, а истинския юридически праткически стаж е от 2018 година вписан като адвокат и старши правен съветник в Антикорупционния фонд и други НПО–та като консултант с това се изчерпва конситутционния гуру, едва ли е виждал конкурс за някаква длъжност като магистрат, да не говорим, че и теоретично тезите са му малко въздух под налягане, казионният им отговор на всички от тяхната прослойка беше ама тя така ни каза Венецианската комисия, не знам как един консултатитвен орган може… Покажи целия коментар »

Dinev
Dinev
28 декември 2023 14:04
Гост

Време е да видим дали ще се случи

Кънчев
Кънчев
28 декември 2023 14:03
Гост

По Коледа стават чудеса

Пиров
Пиров
28 декември 2023 14:03
Гост

Да видим ще се вслушат ли.

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 14:03
Гост

Време е за качествени промени

Ad nauseam
Ad nauseam
28 декември 2023 18:00
Гост

Време е за нова Конституция.

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 14:03
Гост

Много недомислици има, много. Всичко това спъва работата ни

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 14:02
Гост

Ха ха. Седи грей се. Чакай си. Как ли пък не.

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 14:02
Гост

А дали ще се случи? Мечтаем и чакаме

Милениста
Милениста
28 декември 2023 14:02
Гост

Ами редно е

Ad nauseam
Ad nauseam
28 декември 2023 18:09
Гост

Кое е редно?!

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 13:54
Гост

Интересна е тезата на Дишева за представителната власт и упълномощаването. Новият ВСС/съдийски/ се събира след като се е конституирал като ЮЛ- административен орган и първо си избира представляващ. Това трябва да стане с абсолютно мнозинство, защото нов ЗСВ все още няма, а там се очаква да е записано какво с какви гласове се приема. Важат си общите правила за упълномощаването. Целият нов ВСС /съдийски/ трябва да е налице и да гласува единодушно. Един да отиде до кенефа и работата се прецаква. Никакви отпуски, болнични и командировки. Друг е въпросът как ще ги спреш да отсъстват, защото нямат началник и не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 14:19
Гост

…. че и упълномощените дали ще се съгласят да бъдат упълномощени при тази нормативна боза ….

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 13:43
Гост

Всичко юристи ПП–ДБ е тотал щета, начело с този „доцент“, ми да бяха уредили предварително кое, как и защо, а не сега, пълен, да не говорим, че решение 3 от 2003 е нарушено с не една разпоредба, на този „конституционалист“ доцент с 5 години стаж като адвокат от 2018 в НПО- класика!

Re:
Re:
28 декември 2023 18:11
Гост

Да бе! А във ВСС са черешката на тортата на йоридическата „мисъл“:

Избери Гешев, мани Гешев … и искаме 12% увеличение на скромните ни …

Анонимен
Анонимен
28 декември 2023 13:41
Гост

Някакви хора, начело с министър Славов /ВСС в стария му вид като орган вече го няма/ се събрали и тълкуват Конституцията надълго и нашироко. Тълкувачи. Каквото е направило Народното събрание, то да си го оправя.

Мунчо Мунчов - Сливата. От Сливенската.
Мунчо Мунчов - Сливата. От Сливенската.
29 декември 2023 12:03
Гост

Там е работата, че нищо няма да оправя. Да се оправят тези без заплати при липсата на първостепенен разпоредител с бюджетни кредити!

Джен
Джен
28 декември 2023 13:28
Гост

Мамини златни преработватели-конституционалистчета :)))))

Дзен и изкуството да се поправи Конституцията на Л
Дзен и изкуството да се поправи Конституцията на Л
28 декември 2023 18:04
Гост

Подозирам че цялата нова 2024 година всичкото „система“ ще е без заплащане.

Който оцелее, оцелее! Естествен подбор братче. Като при ползвателите на „системата“.

Фредо
Фредо
28 декември 2023 18:31
Гост

Не, не подозираш, а така ти се иска. Разбира се реалността ще е друга. Всичкото система ще си получава заплатите редовно, увеличени с 12 процента. 2025 и нататък следващи увеличения. А твоето оцеляване…както сам казваш-естествен подбор.

Пандора
Пандора
29 декември 2023 9:08
Гост

Фредко, не само на мен ми се иска. А трябва!

Много злобничко. Като мизантропните ви съдебни актчета, но ще поживем, ще видим дали ще оцелеете … защото извън „системата ви“ оцеляхме за да ви гледаме сеира СЕГА! Комунистическият. Защото все още си живуркате в комунизма и не знаете цената на насъщния.

Ще я почувствате, защото разбиране у вас няма!