Закриването на специализираните съдилища и прокуратури и съответно прехвърлянето на делата им в други съдилища не противоречи на Конституцията, но квотното преназначаване на магистрати и преместването на служители е в противоречие с основния закон. Това заявява Върховният касационен съд (ВКС) в становището си до Конституционния съд (КС).

В началото на май главният прокурор Иван Гешев оспори в КС всички промени в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се закриват Специализираният наказателен съд (СНС) и Апелативният специализиран наказателен съд (АСНС) и съответните прокуратури, редът, по който делата се прехвърлят на други съдилища и прокуратури, преназначаването на магистратите, служителите и съдебните заседатели, както и премахването на т.нар. кариерни бонуси за административните ръководители (виж повече тук).

В становището си ВКС най-напред се спира на аргументите на Гешев, че реформа на съдебната система чрез закриването на спецсъдилищата и прокуратурите ще премахне действащ механизъм, гарантиращ изпълнението на задълженията на България по редица международни договори, които насочват към създаването на спецоргани за борба с корупцията и организираната престъпност. Тяхното закриване, въпреки че са се доказали като ефективни, ще парализира и затрудни наказателното правораздаване, изтъкна главният прокурор.

От ВКС се въздържат от коментар на тези доводи с мотива, че като най-висша съдебна инстанция непрекъснато осъществява контрол върху актовете на спецсъда. Що се отнася до това дали тези структури са ефективни, ВКС посочва, че това може да прецени само Инспекторатът към ВСС, който извършва проверки за организацията на административната дейност на съдилищата.

Според върховните съдии не е редно те да изразяват позиция по въпроса за необходимостта от съществуването на спецструктурите, защото това би означавало недопустимо навлизане в изключителната компетентност на Народното събрание, което чрез законодателните си решения организира осъществяването на наказателната политика на държавата. „Именно в изпълнение на задължението си да определя линията на наказателната политика и да организира нейното изпълнение, в правомощията му влиза възможността както да създава специализирани органи на съдебната власт, така и да ги закрива, поради което ВКС намира, че атакуваният в тази му част ЗИД ЗСВ не е противоконституционен“, изтъкват върховните съдии.

Те обаче напълно споделят доводите на главния прокурор, че разпоредбите, отнасящи се до квотното преназначаване на магистратите и текстовете за служителите са противоконституционни.

„Идеята за въвеждане на квоти за допустим брой магистрати, които да могат да бъдат преназначени в един орган на съдебната власт, при това по неясни критерии, създавайки предпоставки за дискриминация, категорично противоречи на основни конституционни принципи като: равенството на гражданите (чл. 6, ал. 2); правото на избор на местожителство (чл. 35, ал. 1); правото на избор на месторабота (чл. 48, ал. З). Наред с това, определянето на квотен принцип за назначаване в органите на съдебната власт води до изземване на правомощията на ВСС, създаден именно с цел да гарантира независимостта на съдебната власт. Тази гаранция се изразява в правото ѝ сама да назначава, повишава, понижава, премества и освобождава от длъжност съдиите, прокурорите и следователите, която се реализира от ВСС, създаден като неин специфичен съдебен орган с точно определени административни и организационни правомощия. С приетото разрешение в §§ 44, ал. 3, 45, ал. З и ал.6 от ПЗР на ЗИДЗСВ се е стигнало до намеса на законодателната в съдебната власт, поради което тези разпоредби противоречат на принципа за разделение на властите (чл. 8) и нарушава независимостта на съдебната власт, прогласена в чл. 117, ал.2 от Конституцията“, посочва ВКС, а от становището му става ясно, че е достатъчно спецмагистратите да бъдат преназначени по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ.

ВКС намира за несъвместима с конституционните права на гражданите разпоредбата, уреждаща трудовоправното положение на служителите в закриваните спецструктури.

„Препращането към чл. 123 от Кодекса на труда е некоректно, доколкото липсва яснота относно новия работодател на тези служители. Правоприемниците на СНС и АСНС са определени в §59 – съответно СГС и САС. Правоприемници на Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура не са предвидени изобщо. В същото време приложението на §59 е изключено в процедурата по уреждане трудовите правоотношения на служителите от специализираните наказателни съдилища, а за служителите в специализираните прокуратури липсва каквато и да е яснота. С оглед на това разпоредбата на §56 противоречи на основни права на гражданите – правото на труд и избор на месторабота (чл.48, ал. 1 и 3) и правото на избор на местоживеене (чл. 35, ал.1), поради което е противоконституционна“, изтъква ВКС.

Върховните съдии коментират и възраженията на главния прокурор за прехвърлянето на делата на спецсъда и прокуратурата на други съдебни органи. Тук ВКС не намира противоречие с Конституцията.

„Мотивите на главния прокурор в искането за обявяването на тези разпоредби за противоконституционни съдържат преди всичко доводи за неудобства от организационен характер, както и от гледна точка на бързината и ефективността на наказателния процес. Тези аргументи, макар и верни, не обосновават противоречие на атакувания закон с Конституцията, поради което искането в тази му част не следва да бъде уважено“, посочва ВКС.

Съдът не вижда противоречие с Конституцията и на текстовете, отнасящи се до съдебните заседатели. В ЗСВ е предвидено тези от тях, които участват във вече започнали дела, да бъдат прехвърлени към СГС. В тази връзка ВКС уточнява, че след като градският съд е правоприемник на СНС и там ще бъдат довършени делата, то няма пречка в тях да участват и съдебните заседатели от спецсъда.

Според ВКС отпадането на кариерните бонуси за административните ръководители също не противоречи на основния закон като припомнят, че два пъти са сезирали КС за предвидени такива бонуси за членове на ВСС и ИВСС.

 

51
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Демек
Демек
22 юни 2022 8:59
Гост

Което ни устройва не е противоконституционно, което не – Е?!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юни 2022 23:32
Гост

Сякаш и административните съдилища по места са изрично предвидени в КРБ

Чл. 119. (1) Правораздаването се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни и районни съдилища.
(2) Със закон могат да се създават и специализирани съдилища.
(3) Извънредни съдилища не се допускат.

Мирча Кришан
Мирча Кришан
22 юни 2022 8:57
Гост

Остана без перушина.

Херо Мустафа харесва специализираните съдилища, Шиши!

уеши
уеши
22 юни 2022 14:38
Гост

Административните съдилища са специализирани по материя – административни дела. Докато т.нар. наши „специализирани“ са по наказателни, каквито се гледат и от общите съдилища. Разликата е доста голяма. Специализираните са специализирани не по отрасъл и материя, а според подсъдимите и отделни текстове от НК, което не е специализиран съд точно. Специализирани са трудовите, детските, административните, търговските спорове. При тях имаме специфика на правната материя. Тук е различно.

съдия от прованса
съдия от прованса
21 юни 2022 16:04
Гост

А защо не се публикуват другите становища, вероятно всички те са против закриването ?!

то па много интересно
то па много интересно
21 юни 2022 17:58
Гост

Сите прокуратури по земята са дали становища – и, о, изненада, против закриването са, министърката Надка и тя дала – и, о, изненада тя пък за закриването. А ВКС досега мълчаха и е доста интересна позицията им.

Георги Гушев
Георги Гушев
21 юни 2022 22:28
Гост

Колега от „прованса“ посетете сайта на Конституционния съд. Там са публикувани всички становища, вкл. и на Б.Сарафов, че се променаля формата на държавно управление със закриване на спец правосъдието. Това не било от компетентността на обикновенно НС. Явно авторът си мисли, че през 2011г, при създаването на спец.правосъдието е било свиквано Велико Народно събрание. Четете колега…и си записвайте….

Юрист
Юрист
21 юни 2022 23:04
Гост

Георги Гушев, аз пък ти прелистиш учебниците по обща теория на правото и конституционно право, за да разбереш защо е такова становището на НСлС.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 23:05
Гост

…препоръчвам…

След закриването...
След закриването...
21 юни 2022 13:07
Гост

comment image

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 12:02
Гост

Цялата тази история със спец.правосъдието е толкова плоска и елементарна. С така наречената съдебна реформа, всъщност се замазват очите на избирателите, че се прави нещо, а то нищо не се върши. Напротив, става все по-объркано. Русата министърка, псевдо демократите, ДС-народните представители и закононарушители, няма как да измислят и да доведат до край реформата в съдебната система, защото нищо не разбират. Освен това са ръководени от субективно, лични и тясно партийни интереси, които за съжаление смятам, че обслужват обвиняемите, а не справедливосста. О, времена!

Каскети, сър!
Каскети, сър!
21 юни 2022 12:09
Гост

Реформата е много добра, но за съжаление на всички юристи много се бави. Благодарение на всевъзможните саботажи от тиквено-каскетната мафия.

и иуди другари и другарки
и иуди другари и другарки
21 юни 2022 15:05
Гост

Каскетите са за предпочитане пред искариотската низост!

На сметката на А за Б.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 15:24
Гост

Милиционер тире йорист с каскет на отговорен пост е най-лошата опция не само за правовия ред в България, но и за всички обикновени граждани.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 11:55
Гост

Както са ги открили, така ще ги закрият. Защо единия ред да е законен, а другия – не?

Каскети, сър!
Каскети, сър!
21 юни 2022 12:08
Гост

В Закона за каскетната власт пише друго…

и иуди другари и другарки
и иуди другари и другарки
21 юни 2022 15:06
Гост

На есен ще ги възстановят и от цялото упражнение ще останат плюнките.

Това е реформата, друга – няма!

Ad nauseam
Ad nauseam
21 юни 2022 11:11
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Малко бременна
Малко бременна
21 юни 2022 11:08
Гост

Неуважаеми народни ни представители, оставете ги намира! Те баща и майка. Те върховен съд и върховен законодател! Чрез тълкувателни решения с които подменят закона и волята на суверена.

Само им гласувайте милиарда бюджет да си назначават родата и не само…. Иначе…. Гешев и по специализираната процедура.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 11:02
Гост

Споделям становището. Бухалката на мафията ще бъде отнета от Каскета окончателно. Лошото е, че стана голяма неразбория с преназначаването, но голяма „заслуга“ за това имат именно поръчковите спецове, които всячески саботират закриването си.

Тити
Тити
21 юни 2022 10:29
Гост

Гешев се е загрижил за отпадането на кариерните бонуси за административните ръководители.

Христо Иванов
Христо Иванов
21 юни 2022 10:28
Гост

А защо не публикувате и другите становища ?! Или Лекс няма интерес?!

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 10:32
Гост

Това се замислих и аз. Например становището на Българска съдийска асоциация – истинското съдийско сдружение, а не политическото ССБ.

Много манипулативно постъпиха от Лекс. Или качваш всички становища – за и против, или по-добре не качвай нищо.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 10:39
Гост

Защо публикуват мнението на ВКС, а не на сдружение от 50 районни съдии?! Хммм, защо наистина…

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 10:48
Гост

50 районни съдии друг път. Като не си в час, не коментирай.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 11:04
Гост

Българска съдийска асоциация – ха-ха-ха! Просто нескопосан опит на задкулисието да организира алтентативен съдийски съюз и да всее раздор сред съдиите. Само в преПравен свят им публикуваха становищата, а тук троловете с каскети.

Унуфрий
Унуфрий
21 юни 2022 9:55
Гост

Откакто Захарова стана председател тече странно сближаване с Гешев и Чолаков. Това е поредното доказателство, че ВКС вече активно целува задника на Гешев – да си спомним и становището им относно прословутите 20 млн. за ПРБ, при иначе гигантския и неконтролируем бюджет на ПРБ за почивни бази и какви ли не глупости. В заседанията на ВСС пък Захарова /преди да излезе в болничен/ винаги гласуваше, както гласува Чолаков. Сега се разбра защо и Гешев и Чолаков бяха мега доволни от нейния избор.
Срам и позор!

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 10:06
Гост

Бюджетът не е на прокуратурата, а на съдебната система. Само, че ти не ги знаеш тези подробности. Защо ли?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юни 2022 10:17
Гост

Оо, след всичката кал и агресия на политиците срещу съдебната власт, включващи нападки по медиите, набързо скслъпена половинчата реформа, за да се симулира дейност за пред избирателите -СНС беше постижимата изкупителна жертва затова, че не успяха да бутнат Гешев, а Надето трябва да покаже резултати. Също така се опитват да установят неправомерно контрол върху финансите на съдебната власт и ВСС постоянно им е трън в очите, може би защото не са го овладели още. Общо взето – цялостното поведение на ПП и ДБ е да омаскарят магистратите с клиширани скандирания за тяхната некомпетентност и съмнителни неавствени качества, както и за… Покажи целия коментар »

Димитров
Димитров
21 юни 2022 10:31
Гост

При Лозан Панов беше немислимо да се случи такова нещо.

Заки
Заки
21 юни 2022 9:54
Гост

Гешев сега ли се сети за спецорганите за борба с корупцията и организираната престъпност.

Симо
Симо
21 юни 2022 10:06
Гост

Той много добре знае чии поръчки изпълняват.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 9:40
Гост

Защо ли на тия от ПП все нещо им е противоконституционно?

Димо
Димо
21 юни 2022 10:09
Гост

Защото не искат да им закрият поръчковите спецове и са се хванали като удавник за сламка.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юни 2022 8:56
Гост

„От ВКС се въздържат от коментар на тези доводи с мотива, че като най-висша съдебна инстанция непрекъснато осъществява контрол върху актовете на спецсъда. Що се отнася до това дали тези структури са ефективни, ВКС посочва, че това може да прецени само Инспекторатът към ВСС, който извършва проверки за организацията на административната дейност на съдилищата.“ Добре, нещо не ми е ясно как точно протичат логическите процеси в главите на съдиите във ВКС. От една страна има пряко наблюдение върху качеството на работа на специализираните съдилища, ама не „административната организация“,а по същество. Хем солидарни с разбутването на съдиите, хем не щат а… Покажи целия коментар »

Мирча Кришан
Мирча Кришан
21 юни 2022 11:18
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юни 2022 12:44
Гост

Е кво пак, ама моля Ви спрете с троленето в този сайт.

Трола вика дръжте троловете
Трола вика дръжте троловете
21 юни 2022 15:26
Гост

Бухале, сам на себе си ли говориш? Ами, прави си, спри се малко!

СОЛО ПАСЕ
СОЛО ПАСЕ
21 юни 2022 8:33
Гост

правилно е каквото казва главният прокурор. а другото преливане от пусто в праздно. тъпанари ниедни

Който открил, той и закрил
Който открил, той и закрил
21 юни 2022 8:21
Гост

Дами и господа, ето ви го готов конструктът на решението на КС. Другото е плява. Ясни и точни аргументи, правни, а не политически. Който открил, той и закрил.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 8:23
Гост

Затова ГЕРБ се разбързаха с вота на недоверие – искат да се върнат бързо на власт и да отзакрият спеца. Докато не се е разбичкало всичко.

Христо Иванов
Христо Иванов
21 юни 2022 10:29
Гост

Не знаех, че „който открил, той и закрил“ е ясен и точен правен аргумент?!

гласът на разума
гласът на разума
21 юни 2022 8:17
Гост

Браво на ВКС. Това са разумните аргументи, без плявата в искането и без истерията на адептите на законопроекта. Закриване, но без тази чутовна глупост с квотите. Прилагаш си 194 ЗСВ и си свиркаш.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 8:19
Гост

А 7-дневният срок за прехвърлянето на делата той е само дебилен, обаче дебилността е не по-малко вредна от противоконституционността. Да си го кажем в прав текст. Наистина е безумие да искаш да се свърши тази работа за 7 дни. Това значи въобще да не си влизал в прокуратура.

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
21 юни 2022 8:15
Гост

Половината опорки отидоха в коша.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 8:11
Гост

Докато Гешев и спецовете се вайкат от организационно неудобство, сроковете текат и те всъщност ще са причината за забавените дела

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 8:11
Гост

Пълна каша забъркаха “интелигентните” от ПП. Изпълниха поръчката на мафията, отърваха олигарсите и забатачиха делата. Друго не ги интересува.

OMG
OMG
21 юни 2022 8:14
Гост

Абе, този плакат, дето си го постнал тук, са ти го написали за друг сайт и друга статия…Айде малко.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 8:20
Гост

Сабственота си поведение и начин на действие винаги привиждате в другите. Та така и с писането на мнения по сайтове. Вярно е “айде малко”, ама за вас

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 8:10
Гост

Според мен КС ще се произнесе в точно този смисъл и това би било правилно. Преназначаването на съдиите и прокурорите трябва да се остави в ръцете на ВСС

Анонимен
Анонимен
21 юни 2022 8:08
Гост

Доста разумно становище, което напълно споделям