От 25 януари 2024 г., когато Съдът на Европейския съюз (СЕС) „развърза“ присъждането на разноски по делата от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения (виж тук), съдебната практика за разноските за адвокат е изключително разнородна и в някои случаи възприе крайни разрешения (повече виж тук).

Заради тях проблемът с отговорността за разноски постави под въпрос справедливото заплащане на адвокатския труд и двете теми, макар и различни, се смесиха.

В търсене на решение адвокатурата организира дискусия в парламента, национална конференция и специална кръгла маса със съдии от всички нива (запис от нея и примерни критерии за съда при възражение за прекомерност, формулирани от зам.-председателя на ВКС Мими Фурнаджиева, виж в края на статията). В предходното Народно събрание бяха представени и предложения за спешни промени в Закона за адвокатурата (ЗА), Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (повече за тях виж тук).

Политическата криза обаче прави все по-малко вероятно постигането на бързо законодателно решение. Така в ръцете на съда и най-вече на Върховния касационен съд (ВКС), е да намери баланса и да гарантира справедливо присъждане на разноски, без да се ограничава достъпът до правосъдие.

Затова вниманието на адвокатите и на съдиите е фокусирано върху развитието в практиката на ВКС.

Именно с цел развитие на правото състав на Гражданската колегия с председател Веска Райчева и членове Геника Михайлова (докладчик) и Анелия Цанова допуска за разглеждане спор за разноски по дело на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ).

Комисията се отказва от иск за 8838,14 лв. заради тълкувателното решение на Гражданската колегия на ВКС от 19 май 2023 г., в което се прие, че съдът не може да постанови конфискация на имущество с неустановен законен източник, което не е налично в патримониума на проверявания в края на изследвания 10-годишен период и не е установено да е преобразувано в друго (повече за тълкувателното решение виж тук). Затова ответникът по иска претендира от КОНПИ 2000 лв. разноски за хонорара, който е платил на адвоката си по делото за конфискация. Комисията прави възражение за прекомерност и иска на основание решението на СЕС Софийският градски съд да присъди разноски под минималното възнаграждение, като сочи, че адвокатът е предоставил защитата в по-малък обем от уговореното заради прекратяването на делото. СГС присъжда 1800 лв., като определението му е потвърдено от Софийския апелативен съд.

КОНПИ обжалва, като поставя пред ВКС принципни въпроси за определянето на разноските след решението на СЕС, както и в хипотезата на отказ от иска поради постановено след предявяването му тълкувателно решение.

В определението си (пълния му текст виж тук) върховните съдии първо напомнят, че предизвикалият спора е задължен да възстанови разноските, които насрещната страна е била принудена да направи за защитата си. А с възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК пред съда се поставя спор за обективните предели на отговорността за разноски с твърдение, че спечелилата делото страна съществено е надценила труда на своя адвокат.

„Ако за другите разноски спорът е излишен, защото размерът им е определен от закона (държавната такса) или от съда (по доказателствата), с възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК се оспорва причинно следствената връзка на поведението на страната, предизвикала спора, с размера на адвокатското възнаграждение, което насрещната страна е уговорила и изплатила“, сочи ВКС.

И излага и други принципни постановки за отговорността за разноски за адвокат – че отговорната за тях страна е трето лице за правоотношението по уговореното възнаграждение и нито тя, нито съдът може да се намеси в договора. „С преценката по чл. 78, ал. 5 ГПК съдът установява пределите/границите на деликтната отговорност на страната, предизвикала спора (чл. 51, ал. 1, изр. 1 ЗЗД). Критерият е обективен“, подчертават върховните съдии.

След това разяснява, че при изискването платеното адвокатско възнаграждение да е „съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото“, преценката се концентрира върху характеристиките на защитата, възложена по конкретното дело. А що се отнася до прекомерността, законът допуска платеният хонорар да не съответства на пазара, при който адвокатите уговарят възнаграждения за дела с подобна фактическа и правна сложност, и отчита, че от страната не може да се изисква в детайли да познава този специализиран и квалифициран пазар, нито да се очаква да възложи защитата на адвоката, оценяващ най-ниско труда си.

„Едва след и ако установи, че възнаграждението е уговорено в съществено отклонение/пряко мярката, наложена от този пазар, съдът намалява отговорността на страната, предизвикала спора, до обичайния и разумен размер“, изтъква ВКС.

Така се стига до въпроса как съдът преценява това съществено отклонение. Ето какво заявяват Райчева, Михайлова и Цанова:

Съдът прилага опитните правила. Той ги знае, защото е оправомощеният орган да предостави държавната защита по всеки отнесен до него гражданскоправен спор (чл. 117, ал. 1, вр. чл. 119, ал. 1 КРБ и чл. 14, ал. 1 ГПК) и пред него страните представят договорите за правна защита и съдействие по тези дела (чл. 33 ГПК и чл. 36, ал. 2 ЗА).

Националният закон го задължава да отхвърли възражението по чл. 78, ал. 5 ГПК, когато установи, че адвокатското възнаграждение е уговорено в минимално определения размер с Наредба № 1/09.07.2004 г., или макар възражението да е основателно, да намали отговорността на страната, предизвикала спора, до минимално определения размер. Зачитайки решението от 25.01.2024 г. на СЕС по дело С-438/22 г., всеки национален съд е длъжен да не прилага ограничението по чл. 78, ал. 5 in fine ГПК, но само след и ако установи, че трудът на адвоката е бил съществено надценен. Платеното в повече няма за причина поведението на страната, предизвикала спора. То има за причина поведението на насрещната, която не е положила дължимата грижа, а уговореното в повече остава в нейна тежест.

ВКС отхвърля категорично виждането на КОНПИ, че след като делото е прекратено поради отказ от иска, мотивиран от ново тълкувателно решение, това се отразява на отговорността за разноски за адвокат.

„В практиката си Върховният касационен съд приема, че отговорността по чл. 78, ал. 4 ГПК не възниква, когато ответникът е дал повод за завеждане на делото и ищецът се е отказал от иска обстоятелства, настъпили след предявяването му. Когато ищецът се е отказал от иска поради тълкувателно решение, прието в хода на производството, ищецът е длъжен да възстанови разноските на ответника. Задължителното действие на тълкувателното решение (чл. 130, ал. 2 ЗСВ) също е ретроактивно, към момента, когато е влязла в сила разтълкуваната норма (чл. 50, ал. 1 ЗНА). Тълкувателно решение, прието след предявяването на иска, не е новонастъпило обстоятелство и не освобождава ищеца от отговорността по чл. 78, ал. 4 ГПК“, заявяват върховните съдии.

Те подчертават, че адвокатското възнаграждение се плаща предварително и не се връща, ако делото не се развие по очаквания начин.

„Съдът не може да основе преценката си по чл. 78, ал. 5 ГПК само на това, че към определението по чл. 233 ГПК адвокатът на ответника не е могъл да извърши цялата възложена му защита. Обратното означава да се приеме, че в резултат на собствените си действия – на отказа от иска, ищецът може да ограничи отговорността си по чл. 78, ал. 4 ГПК за вече сторени от ответника разноски. И в този случай съдът концентрира преценката по чл. 78, ал. 5 ГПК върху това, дали ответникът съществено е надценил труда на своя адвокат, т.е. дали е положил дължимата грижа“, заключават съдиите.

Що се отнася до сумата от 1800 лв., присъдена за разноски за адвокат на ответника по иска за конфискация, ВКС сочи, че по тези дела пазарът на труда на адвокатите е наложил висок размер на адвокатските възнаграждения.

„И когато цената на иска е сравнително ниска (в случая – 8 838,14 лв.) на ответниците по тези дела законът поставя значителна тежест при доказването или изключването на значителното несъответствие в смисъла по § 1, т. 3 ДР на ЗПКОНПИ и в установяване на законния произход на придобитото имущество дълги години назад във времето. В случая, възнаграждението за сумата 2000 лв. изключва извода за прекомерност“, заявяват върховните съдии.

Примерни критерии за съда при възражение за прекомерност на разноските за адвокат  

  • Фактическата и правна сложност на делото, като се имат предвид видът на претенцията, материалният интерес, броят на страните по делото, обемът на доказателствения материал, приложимите към спора национални и международни правни норми.
  • Броят на заседанията, в които процесуалният представител е участвал или по хода на делото, на които е депозирал писмено становище.
  • Извършени процесуални действия в открито съдебно заседание.
  • Значимост на извършеното процесуално действие за защита на интересите на страната.
  • Изчерпателността и относимостта на защитата спрямо изложени твърдения и възражения на насрещната страна.
  • Икономическите условия и стандартът на живот в страната.

43
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
DORAHOKI
DORAHOKI
12 юли 2024 10:32
Гост

A fairly large and popular site with trust and security. Provides a variety of slot and lottery games with interesting musical themes, with big winning numbers, so that many players win different prizes according to the bet you set. Don’t miss out. For more complete information, visit the website https://cauldroncrows.com/

MEME4D
MEME4D
11 юли 2024 10:19
Гост

A site that is very loved by betting fans. for those of you who are looking for the best and most trusted site to play. So this site is very suitable for you to play, especially it will be easier if you download the application, if you are interested you can directly visit the following link https://kambinghitam99.com/

GTATOGEL
GTATOGEL
10 юли 2024 9:57
Гост

Who doesn’t know the lottery game, this very popular game is very popular, especially in Indonesia. The game has the biggest prizes, even with minimal capital. It’s not just lottery games that you can play, here there are also various online slot games, with quality sound and display themes that are comfortable to look at. Don’t miss out. For more complete information, visit the website https://black-label01.com/

SLOT SUPER JP BADAS
SLOT SUPER JP BADAS
09 юли 2024 11:45
Гост

Online slot games are a favorite game, apart from being easy to access they also have big prizes. Has various types of games accompanied by attractive bonuses and promotions. In this game, there is no need to hesitate about data being leaked, because that is the first thing that comes first along with maximum service. Don’t miss out. For more complete information, visit the website https://rqmtimndw.co/

GTATOGEL
GTATOGEL
05 юли 2024 15:32
Гост

A very popular gaming site with very entertaining games, as well as having lots of bonus features and promotions on offer. The lottery game has the biggest prizes, come try your luck. Don’t miss out. For more complete information, visit the website https://uangkembang.com

PAJEROTOTO
PAJEROTOTO
03 юли 2024 12:45
Гост

Thank you for the information, you made it very easy for me to understand. And don’t forget to entertain yourself on the game site that we provide with a variety of game choices. Has interesting features, so that your enjoyment doesn’t decrease. Don’t miss out. For more complete information, visit the website https://pajero888.org

SEDAPTOGEL
SEDAPTOGEL
03 юли 2024 10:26
Гост

We offer and recommend the sites we provide. A site that has a complete variety of online slot and online lottery games. A very popular game with very big prizes, many players make a profit in this game with only minimal capital. Don’t miss out. For more complete information, visit the website https://saringanteh.com/

PARISTOGEL
PARISTOGEL
02 юли 2024 15:57
Гост

Who doesn’t know the lottery game, this very simple game is very popular with many people. And we are here to provide complete online lottery, and if you win you will get prizes according to the rules. Don’t miss out for more information visit the website https://judibola.nwu.ac.id/paristogel/

SEDAPTOGEL
SEDAPTOGEL
01 юли 2024 12:46
Гост

The lottery game is a very popular game, a very simple game, you can get it on the best site that we provide, registration is also quite easy, don’t miss out. For more complete information, visit the website https://kopihitam56.com/

tristan stubbs
tristan stubbs
28 юни 2024 16:15
Гост

I just wanted you to take a few moments to thank you for the time that you spent on your blog. It was really interesting to read https://pmkisanyojanastatus.com/

Друга Практика
Друга Практика
27 юни 2024 15:31
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Ponka
Ponka
24 юни 2024 20:31
Гост

Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:–- https://shorter.me/keto

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
23 юни 2024 15:17
Регистриран

АЗ ИСКАМ ДА ПИТАМ -ЗАЩО СЕ ОЦЕНЯВА РАБОТАТА НА АДВОКАТА САМО В СЪДА А НЕ ОТ МОМЕНТА НО ПОЕМАНЕ НА ДЕЛОТО .СПОРЕД МЕН КОГАТО СЕ ПРЕЦЕНЯВА ТРУДА НА АДВОКАТА ПО ДЕЛОТО СЛЕДВА ДА СЕ ВЗЕМЕ ПРЕДВИД И ВСИЧКИ НЕГОВИ КОНСУЛТАЦИИ И РАЗГОВОРИ С КЛИЕНТА ОТ МОМЕНТА НА ЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕЛОТО -В ТОВА ЧИСЛО ОТДЕЛЕНО ВРЕМЕ ,РАЗГОВОРИ С КЛИЕНТА ПО ДЕЛОТО И РАБОТАТА ПО ДЕЛОТО.РАБОТАТА ПО ЕДИН КАЗУС НЕ ЗАПОЧВА В СЪДА , А ОТ МОМЕНТА НА ПОЕМАНЕ НА КАЗУСА ОТ КЛИЕНТА -ОТДЕЛЯШ МУ ВНИМАНИЕ ДА МУ РАЗЯСНЯВАШ ЕТАПИТЕ НА ДЕЛОТО ,НЕГОВОТО РАЗВИТИЕ И Т.Н.

тъпаците от ВКС
тъпаците от ВКС
21 юни 2024 23:51
Гост

имат практики всякакви, така че вече едва ли някой ги бръсне за слива…

МАРИН МАРИНОВ
МАРИН МАРИНОВ
23 юни 2024 15:20
Регистриран

МОНОГО ТОЧНО НАПИСАНО.ОТ ВКС НЕ ТРЯБВА ДА ГИ БРЪСНАТ ЗА СЛИВА ВЪОБЩЕ КОГАТО ДАВАТ АРЗРЕШЕНИЕ ПО КАКЪВТО И ДА Е БИЛО ПРАВЕН ВЪПРОС ,ЗАЩОТО КУЦО И САКАТО СТАНА СЪДИЯ ВЪВ ВКС ,ЗАЩОТО РАНГА „СЪДИЯ ВЪВ ВКС И ВАС „СЕ РАЗДАВАТ КАТО НА БИТАК ПАЗАРА В МАЛАШЕВЦИ.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2024 13:40
Гост

Няма по разединена гилдия от тази на адвокатите!
Прочетете си коментарите и се замислете.
Може би само тази на „майсторите ВиК“!

Бате Ви
Бате Ви
27 юни 2024 15:30
Гост

Мами Вани взима от банки, други от Америка за България, а трети … дават … на съдии, прокурори, следователи …

Проскубания бухал
Проскубания бухал
21 юни 2024 13:05
Гост

Трябва да бъдат заложени ясни критерии за присъждането на справедливо обезщетение за адвокатски разноски, но това да става чрез практика на ВКС, макар и удачно в настоящата ситуация, ми изглежда по-скоро като временно решение, защото въпросът е с универсално значение и подобни кръпки за дългосрочното му уреждане са леко несериозни.

4apricot
4apricot
21 юни 2024 13:02
Гост

Съпрyгът ми и аз свaлиxме излишнитe килoгpами бeз диeтa и cпopт и самo за две сeдмици. Най-ефeктивното лeкаpcтвo, което помогна на милиoни и ще ви пoмогнe:–- https://shorter.me/keto

CW777
CW777
21 юни 2024 12:59
Гост

Thank you for the deep insight on [topic]. This really opened my eyes, I think I’ll be back again. Don’t miss other interesting sites, don’t be left behind https://cewe777.com

Нико
Нико
21 юни 2024 12:39
Гост

Поне има ясни критерии за съда при възражение за прекомерност на разноските за адвокат.

TIERGACOR
TIERGACOR
21 юни 2024 12:34
Гост

I really appreciate the in-depth research that went into this article. The sources used are very credible. Get the best information on the website https://tiergacor.com

Зако
Зако
21 юни 2024 12:10
Гост

Крайно време беше.

Стоил
Стоил
21 юни 2024 12:15
Гост

Политическата криза. и тук естествено оказа влияние.

Ники
Ники
21 юни 2024 12:05
Гост

Изключително разнородна съдебна практика.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2024 11:31
Гост

Тази изчерпателност на защитата как ще я мерим? Той съда не обича да чете толкова чак много – първи последен абзац и кой от къде е

Ali
Ali
21 юни 2024 11:30
Гост

Фактическата и правна сложност на делото са субективен критерий (то кое у нас не е) за мен фактически и правно делото не е сложно, заради оппита ми и заради познанията ми в сферата, за Генади обаче е сложно и му отнема повече време, защото му е първо дело в сферата… кой трябва да е по-високо платен? Или и на двамат са ни еднакви възнагражденията… нещо не е наред тук

Анонимен
Анонимен
21 юни 2024 15:16
Гост

Ясноооо….явно никога не си водил дело срещу КПКОНПИ/ КОНПИ.

Сложно невъзможно
Сложно невъзможно
21 юни 2024 21:56
Гост

На Генади трябва да е по-високо, след като му е сложно, по-трудно е да се работи нещо, което не разбираш…
То основно такива като Генади пищят за възнагражденията впрочем.

USA today
USA today
21 юни 2024 11:26
Гост

Ей тука пак сме ощипани госпожици и все да покрием всички случай, от което се създават вратички. Американците бичат на час и приключват въпроса, това е измерителя на сложността

Сотир
Сотир
21 юни 2024 13:19
Гост

Тук ако им плащаме на час, ще ни излезе доста солено.

Корнелия
Корнелия
21 юни 2024 17:57
Гост

Ами може би трябва. Защото клиентите иначе изобщо не ценят времето ни.

Много работа
Много работа
21 юни 2024 11:22
Гост

Добре са направили КОНПИ като са се обърнали към ВКС за тълкование, отделен е въпроса ВКС какво са свършили

Милионерче
Милионерче
21 юни 2024 11:20
Гост

2-те к, които обърнаха каруцата

Алек
Алек
21 юни 2024 11:19
Гост

И 1000 лв са били много! Надценен е този адвокат и още как

Елена
Елена
21 юни 2024 11:18
Гост

И какво толкова измислиха/решиха с това… пак нищо

Анонимен
Анонимен
21 юни 2024 11:17
Гост

Като вземат да се закучат в едни такива размисли, страсти и локуми… това им най-големия проблем на съдилищата

---
---
21 юни 2024 17:38
Гост

Едни горе се жалват , че съда не мисли и не чете , а други – че се е замислил …. Е няма угодия .

Kalinka
Kalinka
21 юни 2024 11:16
Гост

Прекомерността е едно ужасно разтегливо понятие, особено когато става въпрос за пари. Ама той адвоката по-малко защитавал, отколкото рябвало, да ама адвокатът е бил готов да защитава и повече, ако е нило нужно… и т.н. и т.н.

Локуми
Локуми
21 юни 2024 11:04
Гост

Поредните локуми, които не правят ситуацията ясна. Със същите мотиви можеше да се присъдят и 1000 лв.

Брейййй, но не от Кауфланд
Брейййй, но не от Кауфланд
21 юни 2024 10:58
Гост

Голямо смукане на пръстите е паднало за едни 2000лв.и то при иск с такъв размер!Много ми е интересно по тяхната лигока при иск за 5мил.ще признаят ли за съразмерни 1 мил. адв.хонорар?

Анонимен
Анонимен
21 юни 2024 10:49
Гост

Определението като текст не е лошо, ама да кажеш, че близо 2000 лв хонорар не е прекомерен при материален интерес по делото 9000 лева, е ……… Да не продължавам. Другите състави ги намаляват.

Анонимен
Анонимен
21 юни 2024 10:46
Гост

Време беше