Съдът не може да постанови конфискация на имущество с неустановен законен източник, което не е налично в патримониума на проверявания в края на изследвания 10-годишен период и не е установено да е преобразувано в друго.

Това постанови Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) в ново тълкувателно решение (пълния му текст виж тук) от ключово значение за приложението на Закона за предотвратяване на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПИ) и на предходния конфискационен закон.

То слага край на практиката да се отнемат имущество или пари, само преминали през патримониума на проверявания, без да са били трансформирани в друга собственост, която на практика водеше до конфискация на разходи.

Тълкувателното дело беше образувано преди две години по искане на бившия председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество Сотир Цацаров, на тогавашния министър на правосъдието проф. Янаки Стоилов и на главния прокурор Иван Гешев, които установиха противоречия в практиката на съдилищата (за различните виждания на съдилищата виж тук).

С тълкувателното решение днес Гражданската колегия отговори на два свързани въпроса. Първо, ясно определи кое имущество, се взема предвид при определяне на несъответствието от 150 000 лв. между имуществото и законните приходи, което изисква ЗПКОНПИ, за да се постанови конфискация.

„Не представляват „имущество“ по смисъла на §1 т.4 от ДР на ЗПКОНПИ и не участват при определяне размера на несъответствието съобразно нормата на §1 т.3 от ДР на ЗПКОНПИ получените от проверяваното лице парични средства с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период“, постанови ВКС.

И въз основа на този извод прие: „Не подлежи на отнемане в полза на държавата паричната равностойност на получените суми с неустановен законен източник, както и сумите от придобитото и впоследствие отчуждено или липсващо друго имущество, за което не е установен законен източник на средства за придобиването му, в случай че те не са налични в патримониума на лицето в края на проверявания период и не е установено преобразуването им в друго имущество“.

Върховните съдии сочат, че имуществото, което подлежи на отнемане, и значителното несъответствие между притежаваните активи и придобитото от законен източник, са неразривно свързани и не могат да бъдат разделяни с цел да се достигне до предвидената в закона разлика, обосноваваща отнемането. „Законодателят е имал предвид наличие на фиксиран от него актив в края на проверявания период, който не може да бъде обяснен и оправдан със законни източници на доходи. Преминаването на суми по банкови сметки, които като краен резултат не са увеличили актива, не следва да се включват в него, независимо от техния размер. Ако приемем, че тези суми участват в несъответствието, ще възникне необходимост да бъдат отнети в полза на държавата като незаконно придобито имущество. Такова имущество, обаче, на практика не съществува в края на проверката – а това означава, че липсва предмет на отнемане, изтъкват те.

В решението се напомня, че ЗПКОНПИ урежда налагането на обезпечителни мерки, за да се предотврати осуетяването на конфискацията. „От друга страна нормите на закона, касаещи предметния обхват на отнемането, са със санкционен характер, поради което и не могат да се тълкуват разширително. Следователно паричните средства, които са изразходвани и не са налични, доколкото не е установено да са трансформирани в реални активи или да се намират по сметка на проверяването лице или на лицата по чл.143, чл.144, чл.145 и чл.146 от ЗПКОНПИ, съответно по чл.63, чл.64, чл.65, чл.66 и чл.67 от ЗОПДНПИ (отм.), не попадат в предметния обхват на чл.141 и чл.142 ал.2 ЗПКОНПИ, съответно чл.62 и чл.63 ал.2 ЗОПДНПИ (отм.), не подлежат на отнемане и не участват при формиране на несъответствието“, пише ВКС.

Той опира съжденията си на решението на Конституционния съд от 2012 г. (пълния му текст виж тук) за конфискационния закон, както и на правилата за конфискацията по Наказателния кодекс, като подчертава, че отнемането на незаконно придобито имущество е вид санкция. ВКС посочва, че за конфискацията на осъдените НК предвижда, че тя „не се постановява, ако виновният не притежава налично имущество, което може да бъде предмет на това наказание“.

Да се отнема или да се осъжда лицето да заплати стойността на неналични парични средства, преминали през патримониума му, респ. през банковите му сметки, за които средства не е установено да са трансформирани в друго имущество, да се намират в свързани лица (чл.143, чл.144 и чл.145 ЗПКОНПИ, съответно  чл.64, чл.65 и чл.66 ЗОПДНПИ – отм.) или да са укрити (чл.146 ЗПКОНПИ, респективно чл.67 ЗОПДНПИ – отм.), означава да се постановява конфискация на разходи, а законът не предвижда такава възможност“, заявяват върховните съдии.

Те подчертават, че наличието на имущество с неустановен законен произход не е достатъчно основание да се пристъпи към неговото отнемане, а преди това е необходимо да се установи наличието на значително несъответствие. То е налице, ако има пpeвишaвaнe c нaй-мaлĸo 150 000 лв. cтoйнocттa нa имyщecтвoтo (нe нa cбopa нa paзxoдитe) нaд oбщaтa cтoйнocт нa нетния доход зa проверявания пepиoд.

„Едва когато такова несъответствие е налице, на проверка подлежи това какви са доходите на проверяваното лице за изследвания период, какъв е източникът на тези доходи и дали същите съответстват на придобитото имущество или не. Това е така, защото целта на закона е да отнеме в полза на държавата незаконно придобитото от проверяваното лице имущество като се ограничат възможностите за незаконно обогатяване чрез придобиване на имущество и разпореждане с него. Такова обогатяване обаче е налице само в случаите, когато между притежаваното от лицето имущество в началото на проверявания период и в края на проверявания период е налице необосновано превишение, при което имуществото се е увеличило в края на проверявания период. В случаите, когато няма такова увеличаване или е налице съответно намаляване на имуществото в края на проверявания период, то не е налице обогатяване, т.е. липсва имущество, което да подлежи на отнемане“, разяснява Гражданската колегия.

Тя заявява, че да се възприеме друго, ще означава да се възкреси отмененият Закон за собствеността на гражданите (ЗСГ), заради който България е осъждана многократно в Европейския съд по правата на човека. ВКС напомня някои от решенията на съда в Страсбург, в които ЗСГ беше подложен на тежка критика, тъй като засягаше непропорционално правото на собственост и при действието му се стигаше до абсурда да се водят дела и срещу хора, ĸoитo нямaт ниĸaĸвo нaличнo имyщecтвo.

В решението се дават и конкретни разяснения за различни хипотези.

„Когато незаконно придобитото имущество е отчуждено по противопоставим на държавата начин – чрез възмездна сделка в полза на трети лица, ако те не са знаели или не са могли да предполагат, че имуществото е незаконно придобито, и не са придобили имуществото с цел прикриване на незаконния му произход или на действителните права, свързани с него (по аргумент на противното от чл.143 т.2 ЗПКОНПИ), тогава на отнемане подлежи паричната равностойност на това имущество – чл.151 ЗПКОНПИ, респективно тя влиза при формиране на значителното несъответствие по пар.1 т.3 ДР на ЗПКОНПИ“, посочва ВКС.

В решението се посочва, че не могат да бъдат предмет на отнемане парични средства, преминали през банковите сметки на лицето или през неговото имущество, но неналични към датата на предявяване на иска. „В случаите, когато чрез получените парични средства, които не са налични към момента на предявяване на иска по чл.153 ЗПКОНПИ, респективно чл.74 ал.1 ЗОПДНПИ (отм.), са придобити имущества, на отнемане подлежат тези имущества“, обясняват върховните съдии.

Те правят следния коментар: „Не може да се отнеме равностойността на имущество, което е преминало през патримониума на проверяваното лице, т.е. не е в негово притежание в края на изследвания период, защото не е необходимо да се доказва, че равностойността на отчужденото през изследвания период имущество е вложена в придобиването на друго имущество до изтичането на този период. Постъпилите суми по банкови сметки стават част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица, тъй като това са техни вземания от съответната банка. С изтеглянето на суми и с извършването на преводи, тези вземания се погасяват и престават да бъдат част от имуществото на проверяваното или свързаните с него лица. Част от него стават изтеглените суми в брой и вземанията, ако такива са възникнали в резултат на извършените преводи. Ако са налице в края на проверявания период, те формират несъответствие и подлежат на отнемане, при наличие на съответните законови предпоставки“.

ВКС заявява, че е в тежест на КПКОНПИ да докаже какво имущество притежават проверяваният или свързаните с него лица в края на проверявания период. И не е в тежест на последните да доказват, че изтеглените суми или наредените плащания са вложени в придобиването на друго имущество или погасяване на задължения, както и че придобитото имущество е потребено, изоставено, обезценено, повредено или изхабено, унищожено или погинало.

Тълкувателното решение е подписано с особено мнение от съдиите Александър Цонев и Розинела Янчева.

35
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Лоара Танка - жорналиска
Лоара Танка - жорналиска
21 май 2023 16:12
Гост

Много бих изкала да дам … интервю или нещо друго на Екимжиеф. Каквото си поиска. Много е секси. Ша го побъркам. Ша му се родат нови идеи за света. И ша имам повод да се изкъпа за втори път тази година. А тъз Н. Кучкова хич не ме кефи. Много се спаружила бе.

Мнение
Мнение
20 май 2023 12:19
Гост

ПРЕДЛАГАМ при предстоящата съдебна реформа, и Конституционни промени да бъде създаден Обединен ВС от 12 съдии. Без помощници., подпомагани от помощници-магистраски роднини, приятели, или назначени след полит ходатайство е нередно. Има и изключения-на станали помощници по каналния ред, но изключението потвърждава правилото! Стотици Върховни съдии, в два Върховни съда в малка държава е прекалено, а и непосилен бюджетен разход-много вождове малки индианци. Предлагам съкращенията да се извършат без плащане на 20 заплати обезщетение, иначе финансовия разход би направил реформата невъзможна. А и нали привилегиите, уж да забранени. Забранени-таралянци са забранени. ЗА СРАВНЕНИЕ: ВС на Браздилия е от 11 съдии, гледа… Покажи целия коментар »

Ще се въведе ли лустрационното законодателство?
Ще се въведе ли лустрационното законодателство?
20 май 2023 12:28
Гост

В добавка-в ЦЯЛА ИЗТОЧНА ЕВРОПА-без България и Московията беше извършена лустрация. Всеки заемал позиции в съдебната система, изпълнителната власт, партийни платени структури, комсомолски секретари, преди 1989-дори на най-ниско ниво е лустриран, а в Чехия-лустрацията е до внуци на лустрираните, дори и към 1989г да не са родени. Приетите да учат право, преди 1989-в източна европа търпят лустрация, само и единствено на това основание. Дори и да не работят по специалността. Само на оснавание,че си учил право преди 1989г си лустриран, като най-0тежтиките лустрационни мерки, най-всеобхватни са в Чехия. ПРЕДЛАГАМ-да бъде променена Конституцията, за да бъде позволена лустрацията, и да се… Покажи целия коментар »

бунтар
бунтар
21 май 2023 13:25
Гост

Един и същи коментар се повтаря под различни периодично и напълно неадекватно. Споменатия ВС на Бразилия е напрактика Конституционният им съд, какъвто в БГ има. Отделно в Бразилия имат отделни върховни съдилища по територии. Системата им е устроена по друг начин и имат доста повече върховни съдии. Не защитавам устройството на системата в РБ, но се дразня на папагалското повтаряне на тъпотии и елементарни сравнения.

фактите
фактите
21 май 2023 16:21
Гост

Лицето, което се е наименовало бунтар заблуждава публиката на сайта. ВС на Бразилия е правораздаващ съд, и далеч не е само КС, и до него реално може да стигне почти всяко дело.

Ето и статистика-през 2019г ВС на Бразилия, в състав от 11 съдии е постановил над 119 000 съдебни решения!

https://portal.stf.jus.br/internacional/content.asp?id=283524&ori=2&idioma=en_us

Анонимен
Анонимен
22 май 2023 9:44
Гост

До бунтар.

Ще се повтаря! Вече е леко открехнат прозорецът на Овертон.

Дори и днес в конкурентен сайт има статия,че трябва да има мощна редукция на инсталираните във Върховните съдилища…

Прозорецът е още по-широко отворен.

Предстоят промени в Конституцията.

https://en.wikipedia.org/wiki/Overton_window

Анонимен
Анонимен
22 май 2023 9:55
Гост

През 2019г-11 върховни съдии в Бразилия са решили окончателно над 115 000 дела-направо е изумително как го правят, дори и да работят и в почивните дни, това е направо Сизифовски труд. Не коментираме текущата работа по огромния брой текущи дела, нерешени през тази година.

В България-големия брой съдии, сами намерете колко са-са решили през 2019 г окончателно 9000 дела.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
19 май 2023 14:35
Гост

Добре, какво правим, ако незаконно придобитите пари са използвани за комунални и други разходи (ток, храна, вода, гориво, почивки, екскурзии, ресторанти и т.н.), реално погледнато човекът си ползва рушвета за потребими вещи и услуги, които на практика не могат да бъдат проследени, а официалните доходи си стоят в банка и всичко е точно, защото съществено разминаване няма. Че то точно така функционира сивата икономика в България открай време бе.

Анонимен
Анонимен
19 май 2023 16:54
Гост

Бухалче, извън наказателното право, си абсолютен неграмотник брат! Недей да пишеш, по добре

Аз съм
Аз съм
20 май 2023 0:39
Гост

Я недей възпира човека! Ако не пише, как ще се научи?

Аз съм
Аз съм
19 май 2023 17:41
Гост

Ако се приеме обратното означава, че ответникът трябва да е длъжен да доказва, че едно имущество се е преобразувало в друго. Примерно продал един апартамент изтеглил парите и след време купил друг апартамент със същите пари. Възможно е и част от сумата получена от продажбата на апартамента да е я получил в кеш, за да се спестят разходи на купувача. Демек, той не е длъжен да води счетоводство.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
19 май 2023 20:03
Гост

Абе г-н Бухала си е прав – не се отнема, понеже онзи бил достатъчно хитър да ги похарчи…така излиза…

Любопитно
Любопитно
19 май 2023 23:03
Гост

И колко по-точно може да похарчите, без да придобиете нищо насреща, ако не го давате на роднини и свързани лица? Все пак организираната престъпност не е вид Робин Худ и цели забогатяване, т.е. оставане на активи в престъпния деец, а не само разпиляване на едни пари за охолен живот…

Аз съм
Аз съм
20 май 2023 0:33
Гост

Това е работа на КПКОНПИ да докаже, че е предоставил тези средства на свързани с него лица и да поиска от съда те да бъдат отнети от тях. Ама това трудно се доказвало…Ами това им е задължението, да доказват трудни за доказване неща.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 май 2023 11:58
Гост

Дайте ми по 400-500 кинта на ден в продължение на година и ще Ви покажа как могат да се харчат за потребими стоки, включително и оперативен лизинг или друг вид договор за ползване на вещи с постоянно обновяване без придобиването им, спокойно, имам въображение. Масово хората си купуват скъпоструващи автомобили/телефони и друга техника, които не стават техни, а връщат преди края на срока за по-съвременен модел.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 май 2023 12:42
Гост

Проскубания бухал
22 май 2023 11:58
„Масово хората си купуват…“ да се чете „Масово хората си плащат за …“

Съдия
Съдия
21 май 2023 8:00
Гост

В тези случаи на ход са данъчните. Защото, когато харчиш повече отколкото можеш да докажеш, ще бъдеш санкциониран по друг закон. ЗПКОНПИ е за друго.

Аз съм
Аз съм
20 май 2023 0:46
Гост

Не са се сетили да направят промени в НК и наказателно да преследват тези, които си ползват незаконните доходи за разходи за сметки и удоволствия! Като ще взима рушвети или други незаконни пари да ги влага в имущество, което може да бъде отнето, а не да затруднява НАП, прокуратура и КПКОНПИ.

Съдия
Съдия
21 май 2023 7:57
Гост

Изобщо не сте наясно. Ако всичко си „стои“, то е налично и ако има несъответствие над 150 000 се отнема.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
22 май 2023 12:34
Гост

Смисълът на политиката на изкореняване на корупцията е главно да се спре злоупотребата със служебно положение, респективно вземането на субективни решения в ущърб на обществения интерес, а не личното облагодетелстване, което може да е налично или не към края на периода на проверката. В конкретния казус, проблемът не е толкова в конфискуването на вещи, които не са част от патримониума на юридическия субект (то си е нон сенс), а и че получените средства не се вземат предвид при оценяването на несъответствието в имущественото му състояние, т.е. те са изтрити, а калпавите волеизявления през годините остават. Възможно е да има и… Покажи целия коментар »

Лозан
Лозан
19 май 2023 14:29
Гост

Хубаво е, че се уеднакви тази практика.

Лазар
Лазар
19 май 2023 14:30
Гост

Крайно време беше.

Елементарно
Елементарно
19 май 2023 14:28
Гост

Е, не може да се отнеме равностойността на имущество, ако то не е притежание на някого.

Симо
Симо
19 май 2023 14:25
Гост

Напълно очаквано решение.

Pipi
Pipi
19 май 2023 14:26
Гост

Е, СЛЕД ДВЕ ГОДИНИ…

Анонимен
Анонимен
19 май 2023 14:06
Гост

Тая комисия има нужда от сериозна реформа, не може да остане в този вид и тези правомощия

доволен
доволен
19 май 2023 14:03
Гост

Отнемат се разходи, я, откога го говорят това адвокатите по делата, но трябваше свише да ги сезират, а не сами да се поправят

Теди
Теди
19 май 2023 14:03
Гост

Правилно. Хайде малко да се ограничи безобразието на комисията

Анонимен
Анонимен
19 май 2023 14:01
Гост

Ей не се научихте как се чете ЗПКОНПИ ей…!

Анонимен
Анонимен
19 май 2023 13:58
Гост

И този инструмент го изродихме още когато го родихме. Може пък след още 20-ина години да заработи по европейски.

213
213
19 май 2023 13:58
Гост

Що бе, хората как се раздваха като чуят за Комисията „Кушлев“…

пацо и цацо
пацо и цацо
19 май 2023 14:01
Гост

Хаха, ами Пацо Барселонски, пардон Терасински? Култов герой също

Анонимен
Анонимен
19 май 2023 14:05
Гост

Промениха закона и разни тераси и риби се развилняха. Хайде стига, ВКС ги сложи на място

4444
4444
19 май 2023 13:55
Гост

Две години…голямо мислене е паднало.

анонимен
анонимен
19 май 2023 14:00
Гост

Като се сетя за предишното ТР по компирския закон, с днешното разликата от небето до земята. Явно хватката на прокуратурата се е разхлабила и във ВКС. Да живее свободата!