Съдът на Европейския съюз (СЕС) „развърза“ присъждането на разноски по делата от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и остави преценката колко да плати загубилата страна изцяло в ръцете на съда. Т.е. на практика правилото на чл. 78, ал. 5 от Гражданския процесуален кодекс, че при намаляване на адвокатското възнаграждение поради прекомерност, съдът не може да пада под минимума в нея, вече няма да се прилага. Това е основният ясен извод от второто решение на съда в Люксембург, посветено на минималните адвокатски възнаграждения (пълния му текст виж тук).

В него днес СЕС постанови:

„1. Член 101, параграф 1 ДФЕС във връзка с член 4, параграф 3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че ако установи, че наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, противоречи на посочения член 101, параграф 1, националният съд е длъжен да откаже да приложи тази национална правна уредба по отношение на страната, осъдена да заплати съдебните разноски за адвокатско възнаграждение, включително когато тази страна не е подписала никакъв договор за адвокатски услуги и адвокатско възнаграждение.

2. Член 101, параграф 1 ДФЕС във връзка с член 4, параграф 3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че национална правна уредба, съгласно която, от една страна, адвокатът и неговият клиент не могат да договорят възнаграждение в размер по-нисък от минималния, определен с наредба, приета от съсловна организация на адвокатите като Висшия адвокатски съвет, и от друга страна, съдът няма право да присъди разноски за възнаграждение в размер по-нисък от минималния, трябва да се счита за ограничение на конкуренцията „с оглед на целта“ по смисъла на тази разпоредба. При наличието на такова ограничение не е възможно позоваване на легитимните цели, които се твърди, че посочената национална правна уредба преследва, за да не се приложи към разглежданото поведение установената в член 101, параграф 1 ДФЕС забрана на ограничаващите конкуренцията споразумения и практики.

3. Член 101, параграф 2 ДФЕС във връзка с член 4, параграф 3 ДЕС трябва да се тълкува в смисъл, че ако установи, че наредба, която определя минималните размери на адвокатските възнаграждения и на която е придаден задължителен характер с национална правна уредба, нарушава забраната по член 101, параграф 1 ДФЕС, националният съд е длъжен да откаже да приложи тази национална правна уредба, включително когато предвидените в тази наредба минимални размери отразяват реалните пазарни цени на адвокатските услуги“.

Решението и ефектът от него тепърва предстои да бъдат анализирани в детайли. Това не може да стане, без да се отчете, че то стъпва на постановеното през ноември 2017 г. предишно решение на СЕС и на практическия резултат от него.

Преди почти 7 години съдът в Люксембург постанови: „Национална правна уредба, съгласно която, от една страна, адвокатът и неговият клиент не могатпод страх от дисциплинарно производство срещу адвокатада договорят възнаграждение в по-нисък от минималния размер, определен с наредба, приета от професионална организация на адвокатите като Висшия адвокатски съвет, и от друга страна, съдът няма право да присъди разноски за възнаграждение в по-нисък от минималния размер, би могла да ограничи конкуренцията в рамките на вътрешния пазар по смисъла на чл. 101, §1 ДФЕС“, констатира СЕС. И единственото указание, което даде на съдилищата, когато осъждат загубилия да плати за адвоката на спечелилия, гласи: „следва да провери дали с оглед на конкретните условия за прилагането ѝ такава правна уредба действително отговаря на легитимни цели и дали така наложените ограничения се свеждат до това, което е необходимо, за да се осигури изпълнението на тези легитимни цели“.“(пълния текст на решението виж тук).

Какво (не) се промени след първото решение на СЕС

Следва да се отбележи, че от една страна, Наредба №1 за минималните размери на адвокатски възнаграждения по същество изглежда същата като през 2017 г., тъй като все така водещо за това колко най-малко трябва да получи адвокатът за труда си е какво е делото по вид, какъв е материалният интерес по него и колко пъти е заседавал съдът.  Но от друга през 2022 г. в нея беше прието ключово изменение в чл. 5 – даде се възможност на адвоката по собствена преценка да „пада“ под минимума, заложен в наредбата (повече за последните промени в наредбата виж тук). След решението на СЕС от 2017 г. настъпи и друга важна промяна, която не е нормативно уредена, но е факт – на практика адвокатите вече не носят дисциплинарна отговорност за договаряне на възнаграждения под предвидените минимални размери и могат да се договорят свободно и за заплащане под тях.

В Закона за адвокатурата все така липсват критерии, въз основа на които да се определя минималното заплащане. Висшият адвокатски съвет обаче разработи проект за изцяло нов ЗА и предстои той да бъде обсъден на предстоящото Общо събрание на адвокатите от страната в края на февруари, като се очаква в него да са предвидени принципи за минималните възнаграждения.

След решението на СЕС от 2017 г. съдебната практика, когато се претендират разноски по делото и трябва да се присъди изплащането им от загубилата страна, е изключително противоречива. Съдиите, изправени пред констатацията на СЕС за потенциално ограничаване на конкуренцията от минималните хонорари в този им вид и указанието му да следят за легитимните цели за въвеждането им, най-общо избраха два подхода. Първият е винаги да приемат, че предвидените от ВАдС минимуми са легитимни и да се съобразяват с тях. Вторият е, позовавайки се на решението на СЕС от 2017 г., въз основа на собствени критерии да намаляват възнаграждения, без да се съобразяват с минимумите в Наредба №1. И именно тези противоречия в практиката провокираха второто преюдициално запитване до СЕС (повече за него виж тук).

Нарушават ли минималните цени конкуренцията

Централният въпрос в случая е дали минималните адвокатски възнаграждения нарушават конкуренцията.

От диспозитива на решението излиза, че СЕС приема, че Наредба №1 влиза в разрез с правилата на свободния пазар, като се изтъкват два елемента, които обосновават този извод:

  • от една страна, адвокатът и неговият клиент не могат да договорят възнаграждение в размер по-нисък от минималния, определен с наредба, приета от съсловна организация на адвокатите като Висшия адвокатски съвет,
  • и от друга страна, съдът няма право да присъди разноски за възнаграждение в размер по-нисък от минималния.

Прави впечателение, че в решението не е коментирана промяната в Наредба №1 от 2022 г. (чл. 5), която даде възможност на адвоката сам да прецени според материалното положение на клиента си дали да договори под минимума, както и промяната в практиката на адвокатурата да не се наказват адвокати за възнаграждение по-ниско от предвиденото в наредбата, за които съдът в Люксембург е уведомен от ВАдС.

СЕС напомня, че още през 2017 г. е приел, че „определянето на минимални размери на адвокатските възнаграждения и установяването им като задължителни с национална правна уредба като разглежданата в главното производство, е равнозначно на хоризонтално определяне на задължителни минимални тарифи, забранено от член 101, параграф 1 ДФЕС“.

И после посочва, че е общоизвестно, че „някои тайни действия като тези, които водят до хоризонтално ценообразуване, може да се счита, че е толкова вероятно да имат негативни последици по-специално за цената, количеството или качеството на стоките и услугите, че за целите на прилагането на член 101, параграф 1 ДФЕС може да се приеме, че не е необходимо да се доказват конкретните последици от тях за пазара“. И допълва: „В този смисъл посоченото поведение трябва да се квалифицира като „ограничение с оглед на целта“, доколкото разкрива достатъчна степен на вредност по отношение на конкуренцията, независимо от размера на определената минимална цена“.

Така СЕС стига до извода, че такова ограничение в никакъв случай не може да бъде обосновано с преследването на „легитимни цели“ като тези, които се твърди, че се преследват с минималните размери на адвокатските възнаграждения.

Минимумите в Наредба №1 не важат за съда, дори и да отговарят на пазарните цени

„…тъй като член 101 ДФЕС е основна разпоредба, необходима за изпълнението на задачите, възложени на Съюза, и по-специално за функционирането на вътрешния пазар, авторите на Договора изрично са предвидили в член 101, параграф 2 ДФЕС, че споразуменията или решенията, които са забранени в съответствие с този член, са нищожни“, напомня СЕС. И подчертава, че нищожността има абсолютен характер и може да засегне всички минали или бъдещи последици на съответното споразумение или решение.

СЕС прави тези уточнения преди да отговори на питането на СРС дали да прилага минимумите в Наредба №1, ако те отразяват реалните пазарни цени на адвокатските услуги.

„Важно е обаче да се подчертае, че цената на услуга, която е определена в споразумение или решение, прието от всички участници на пазара, не може да се счита за реална пазарна цена. Напротив, съгласуването на цените на услугите от всички участници на пазара, което представлява сериозно нарушение на конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС, е пречка именно за прилагането на реални пазарни цени“, заявява съдът в Люксембург.

И заключава, че ако установи, че Наредба №1 нарушава забраната по член 101, параграф 1 ДФЕС т.е. че е налице несъвместимо с конкуренцията споразумение на предприятия, съдът е длъжен да откаже да я приложи, дори когато предвидените в нея минимални размери отразяват реалните пазарни цени на адвокатските услуги.

93
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
ГОСТ
ГОСТ
29 януари 2024 18:25
Гост

Колеги, коментирайте това – данъчно дело – 100 000 лв. материален интерес. МИНИМАЛНО възнаграждение ЗА ЕДНА ИНСТАНЦИЯ – 8650 лв. или 8.65% ЗА ЕДНА ИНСТАНЦИЯ. За две инстанции – 17 300 лв. или 17.3% ЩО за МИНИМУМ Е ТОВА?
Освен това – НАП печели делото и им се присъждат общо 17.3%. Пак МИНИМАЛНИ.
ОБЩО плащания от клиента – 34 600 лв. или 34.6%.
Че 8650 лв. или 8.65% е минимум за една инстанция може да твърди или идиот, или алчен идиот..
После се чудите защо растат подкупите в администрацията.
Продължавайте да се чудите.

Буда
Буда
08 март 2024 12:02
Гост

Едва ли подкупите са дължат на размера на адвокатските възнаграждения.

Mary
Mary
28 януари 2024 11:54
Гост

И нито дума за качеството на адвокатските услуги! Ако адвокат загуби делото то свършил ли си е работата? Клиентът му е платил хонорара, съдебната такса и трябва да плати адвокатско възнаграждение на спечелилата страна. Не е ли по-уместно да има възнаграждение за проучване на делото и написване на исковата молба, а останалата част от възнаграждението да е резултатна величина: спечелил делото, да вземе и останалото. Загубил делото – да върне на клиента поне таксата на съда. Защо адвокатите искат предварително цялата сума? Това не е нормално. Адвокат ми заяви направо: понякога печеля, друг път губя делата, но хонорарър ми върви.… Покажи целия коментар »

---
---
28 януари 2024 16:34
Гост

Мисля , че вие сте некомпетентен писач. Не сте чели нито наредбата , нито жалкия въпрас на един виче напуснал и вече гладуващ юрист , нито решението на СЕС , нито сте консултирам човек и от думи на лаици не сте инициирали дело и водили спор Но разбирам , че предлагате и съдиите и прокурорите да получават пари само и ако актът им влезе в сила и то след като и двете страни приемат , че спорът не е правна и фактическа сложност за решаване , като дори вече страните са ви помагали с доводи си и вие сте се… Покажи целия коментар »

Веселина Демирева
Веселина Демирева
01 февруари 2024 22:29
Гост

Винаги има губеща страна, ако страната е от губещата, трябва да пасува според Вас и да не наема адвокат, защото е ясно, че ще загуби. „Правото не е футболен мач, макар и да има sпечелила и загубила делотo страна!“ А Вие като сте „специалистка“, сама се защитавайте, оперирайте и дори локомотив подкарайте!

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 14:39
Гост

Ако положението ти е непоправимо , то как въпросният адвокат да спечели делото ? Без да имате юридическо образование е тъпо да правите подобни коментари

Ввв
Ввв
20 февруари 2024 10:12
Гост

Вие сериозно ли?

Буда
Буда
08 март 2024 12:06
Гост

не мога да разбера българинът защо не си гледа в неговата паница, ами само по форуми да дава мнения. Госпожо, вие с какво се занимавате, като толкова ви е яд на адвокатите, ми запишете право, учете, изкарайте изпита, платете си на колегията, впишете се и хайде практикувайте да видим колко ще сте на същото си мнение. И какво правите вие в юридически сайт да си излагате светоусещането, хайде в bgmama

member pg slot game vip
member pg slot game vip
26 януари 2024 17:30
Гост

pg slotgame vip เว็บไซต์ตรงจากบริษัทแม่ไม่ผ่านผู้ใดกันแน่ลงทะเบียน PG SLOT ได้แล้ววันนี้มีปริมาณสมาชิกผู้เล่นใหม่จำนวนหลายชิ้นเลือกที่จะใช้บริการเกมกับทางเว็บของพวกเรา

Любител
Любител
26 януари 2024 14:29
Гост

Брей, гледам, голяма злоба по долу, голямо избиване на комплекси. И надежди, адвокатите да работят безплатно, а защо не и да платят на Клиента, че е бил така добър да им разреши да работят в негова полза. И не забелязват как ще се удари по добросъвестни страни по граждански и търговски дела, платили за да бъде защитен законния им интерес и спечелили делата. Навремето един съдия от СРС, член на ССБ беше направил изчисление, че един адвокат се нуждае от приходи в размер на 3600 лева месечно, при средно 180 работни часа месечно, та заслужавал 20 лева на час. След… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 10:40
Гост

Много рев и коментари за нищо! Решението на СЕС не е неочаквано, а е вследствие на акции на съдии от т.нар. „Умнокрасивитет“ на ССБ/ПП/ДБ и Фондация А за Б, те са един организъм. Адвокатите, които им симпатизират да им берат сега гайлето, още повече, че първият съдия от СРС „запитал“ СЕС за хонорарите и Наредба 1, стана „по слочаенос“ адвокат и печели повече от добре, обслужвайки едри известни бизнесмени със съмнителна репутация. Има много лесна рецепта за решаване на проблемите с хонорарите, Вашият адвокатски съвет го знае и е въпрос на гилдийна настоятелност дали това ще се случи или не.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 10:13
Гост

След като делото не е с фактическа и правна сложност, защо решението не е в законоустановения 1-месечен срок?

Адвокат
Адвокат
26 януари 2024 9:43
Гост

Голяма радост кипи, ама на мен ми се струва, че пак обикновеният човек ще го отнесе. Хората ще започнат още по – малко да си търсят правата, като знаят, че и разноските може да не им се присъдят. Да им е честито пак на длъжниците. Това, че съдиите много добре преценявали каква е правната и фактическа сложност на делото и не намалявали хонорарите без нужда, може да го каже само някой, която не я е събрал тая попара.

един
един
26 януари 2024 9:38
Гост

С адвокатските хонорари проблемът е подобен с този с минималната работна заплата за страната – просто разликата между материалния интерес в София и големите градове, от една страна, и по-бедните региони на страната е драматична. И ако за София хонорар за развод от 1200 лева, или за делба 1500 /а всъщност 3000 за двете фази/ е нормален, то за Видин, Търговище или Силистра е тотално неадекватен

---
---
27 януари 2024 7:29
Гост

Измислен аргумент. Адвокатите извън София освен , че си взимат хонорара , имат и по-малко разноски -за кантора , за транспорт , за синя зона , за храна през деня ако щете. Независимо от всичко адвокатската труд е много тежък: от пряка среща с пълни лаици , събиране на документи , многократни срещи и слушане на безброй неща , за да извадиш важното , писане , пак срещи , разправии с деловодства и насрещни страни , подготовка преди, в и след зала. Само самозабравил се магистрат (слана Богу далеч не много са такива) правят сметка на друг чиято работа не… Покажи целия коментар »

Анонимус
Анонимус
25 януари 2024 21:53
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Сократес
Сократес
25 януари 2024 19:07
Гост

Да не би минимални хонорари постоянно вдигало , не би чудо видяло . Според мен е абсурдно съдът да бъде обвързан от наредба издавана от адвокати за адвокати и това го казва и СЕС . Чисто хипотетично адвокатите могат да си напишат и по 20 000 лева хонорар за дело за 5 лева и ще е „законно“. И ако има и отделен иск за 1 лев , стават общо 40 000 лева . Аман от глупости ! Да , има и съдии , които злоупотребяват с намаляването на хонорарите , но обжалването е затова . Трябва разум и мисъл ,… Покажи целия коментар »

---
---
26 януари 2024 6:10
Гост

Наредбата е актуализирана по-рядко от заплатите на съд , прокуратура и др. И размерът няма нещо общо с произнасянето на СЕС. ДлВинаге е имало дребни елементарни души държавни мишоци , които не разбират , че освен заплати , държавата им плаща и кабинета , и чистачката , и тока , и водата и деловодителката , и хартията , и правната програма , и парното и част от осигуровките и др. , а накрая и 20 брутни заплати . А адвокатът плаща за това сам и това идва от хонорара. Поне 20 дпебнавци , които са подкрепили горното не дружат с… Покажи целия коментар »

искрено и лично до многоточието
искрено и лично до многоточието
26 януари 2024 7:17
Гост

Категорично размерът в сбърканата *** наредба, номер **** едно има значение**. Наредба номер едно е прекомерна, изведена извън реалността, върло беззаконие. АДВОКАТУРАТА ДЪЛЖИ ИЗВИНЕНИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАЖДАНИ ЗА БЕЗЗАКОНИЕТО С ТАЗИ НАРЕДБА. Наглост на квадрат, в часjност например беше с беззаконието с минималния хонорар по частичен иск. Беззаконие , в резултат на лобизъм, и знаем и откъде идва лобизмът! А за разноските на адвокат-затова си има нормативно признати разходи. 25 процента!!!! А не-ама не били 25 процента, а станали на … 40 процента!!!!!! Другите свободни професии са на 25 процента, но лобизмът в НС ги само досежно адвокатите вдигна на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 8:31
Гост

Лицето с двойка от изпита за съдии по вписванията е участвало в минал състав на изпитната комисия, не иде реч за сегашният, а и предишният състав изпитващи! Не уточнявам годината , когато лицето е било изпитващ-със сигурност преговорило знанията си по вещно право, но е знаково-лица с двойка или тройка на организиран от държавата изпит по вещно право за съдии по вписванията продължават да са адвокати, и имат право дори да консултират по вещно право… НАСТОЯВАМ, ВСЕКИ ЧЛЕН НА ИЗПИТНА КОМИСИЯ ОТ 2003 Г ДО НАШЕ ВРЕМЕ ДА БЪДЕ ИЗПИТАН-с цел атестация на знанията, от изпитващи извън адвокатурата. например да… Покажи целия коментар »

---
---
26 януари 2024 22:55
Гост

Хахаха.

Само едно знам
Само едно знам
25 януари 2024 18:18
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Чистач в мол
Чистач в мол
25 януари 2024 18:23
Гост

О да-спомням си становището на адвокатурата-че пешеходецът, блъснат на пешеходна пътека си е виновен. Спомням си и истеричното становище на адвокатурата в подкрепа на джендър конвенцията, становище, от което после се отрекоха. https://banker.bg/2018/05/21/skandal-v-advokaturata-za-istanbulskata-konvenciia/ цитат „Висшият адвокатски съвет (ВАдвС) стана жертва на небивал гаф, какъвто не е имало в историята на най-масовата юридическа професия. В рамките на два поредни дни висшият орган на адвокатурата внесе в Конституционния съд в края на миналата седмица положително становище по делото за скандалната Истанбулска конвенция и после се отрече категорично от него. “ цитат: „Провокацията е обаче толкова брутална и потресаваща с войнствения си джендърско-феминистки… Покажи целия коментар »

Нищо не е забравено!!!!
Нищо не е забравено!!!!
25 януари 2024 18:25
Гост

https://terminal3.bg/oshhe-po-goljam-skandal-zad-spornoto-reshenie-po-kazusa-sgazenijat-peshehodec-e-vinoven/

Не е забравено „становището“ на адвокатурата от 2016 г за пресичането на пешеходна пътека. Становище, което вреди, е опасно за правовия ред, а и се оказа,че не е прието по законов път.

Това становище, опозиционни адвокати нарекоха-становище, че СГАЗЕНИЯ ПЕШЕХОДЕЦ НА ПЕШЕХОДНАТА ПЪТЕКА САМ СИ Е ВИНОВЕН-прочетете линка , за забравилите за какво иде реч.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 21:41
Гост

Аз пък знам още нещо – който завърши право и не може да стане нищо друго, става адвокат. На адвокатите, които си знаят работата, наредба не им трябва и читавият съдия не им намалява възнагражденията, понеже не иска да подценява работата им. Наредбата е за огромната маса, която обаче взима всякакви дела за колкото им дадат, и разбира се за съда. Така че няма как да не се ебават с адвокатите, след като масата от адвокати сами са си ебавка.

НПР да бъдат върнати на 25 процента!!!!
НПР да бъдат върнати на 25 процента!!!!
25 януари 2024 18:11
Гост

Самозабравихте се с последното изменение на Наредба номер едно. Чудя се защо прокуратурата не я оспори пред ВАдмС-при предишно оспорване на част от наредбата адвокатурата загуби делото. То всъщност има пет загубени дела при частично оспорване на тази незаконна наредба. Едно от безобразиеята е как се определя хонорара при частичен иск. Нали НПР на адвокатите са 40 процента, нали беше казано,че се прави ,за да бъде усетено от гражданите? Е намалиха данъците за адвокатите-чрез незакониите , невероятно 40 процента НПР, и увеличиха наредба номер едно. Държавата да върне НПР на 25 процента! Както е на другите свободни професии. И като… Покажи целия коментар »

Ad nauseam
Ad nauseam
25 януари 2024 18:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
до 25 януари 2024 18:14
до 25 януари 2024 18:14
25 януари 2024 18:16
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Адвокат
Адвокат
30 януари 2024 0:21
Гост

Не разбирате ли какво казва СЕС-СЕС казва, че пазарът определя цените, т.е. ако адовкат Ви поискат много повече пари над минимума по Наредбата и вие имате интерес от тази сделка, то ще я сключите с адвоката си. Защо си мислите, че след решението на СЕС ще позвате адокатски услуги на безценица. Не, след решението ще страдат само клиентите, защото ако искат качествени адвокаски услуги и се спазарят на пазарни цени, някой съдия ще отсъди че като разноски на клиента на адвоката, ще плати част от адвокатското възнаграждение.

Адвокат
Адвокат
30 януари 2024 0:26
Гост

Е като я оспори какви са според Вас последствията, помислете малко какво казва СЕС – СЕС казва само, че такива минимуми са картелно споразумение. Той не казва, че не можем да се договорим на стотици хилядни над минимумите, напротив , той казва, че именно такова договаряне е пазарно. Тук въпросът е, ако изберете добър адвокат, който да Ви спечели делото, то как съдът ще Ви присъди разноски, а не как ще бъде присъден адвокатския хонорар, защото вече сте си го платили, за да Ви се спечели делото.

За протокола
За протокола
25 януари 2024 18:03
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 18:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Оспорете противоконституц;ионното приподписва
Оспорете противоконституц;ионното приподписва
25 януари 2024 18:00
Гост

Хайде сега да бъде оспорено и задължителното приподписване на касационните жалби по граждански и административни дела! Върло мега -гига -хипер противоконституционно.
Единствената цел е сурва-сурва ефект, като адвокатът с височайшият си подпис отговорност за качеството на КЖ не носи. Е тогава-за какъв кор му е на гражданина това приподписване.

Ако господарите ни бяха позволили ИКЖ и сам щях да я оспоря.

Анонимус
Анонимус
25 януари 2024 21:55
Гост

Нямам нищо против.
За мен това е недопустимо изнудване.

Туйто
Туйто
25 януари 2024 17:21
Гост

Естествено, че я нарушават. Но няма правосъден министър, който да повдигне въпроса. Що ли?!

---
---
25 януари 2024 16:58
Гост

И сега логично се поставя въпросът : Тарифите на нотариусите и съдебните изпълнители нарушават ли конкуренцията и свободния пазар на услуги ? Когато по най-простия начин , след изпратени покани за доброволно изпълнение се плати доброволно , защо ЧСИ събира пари за себе си пропорционална такса (при ДСИ не е така). Хайде сега да питат съдиите и за това. Разбира се и за своите минимални базисни заплати. За всичко да питат. А питалия от СРС сега да видим какъв хонорар ще иска и как си оценява труда.

ала бала
ала бала
25 януари 2024 17:09
Гост

Ми да, що да има мин. такси за нотариуси и ЧСИ? И съдийската заплата не е ли много висока за стандарта в БГ?

Пенчо бре
Пенчо бре
25 януари 2024 17:29
Гост

Не, на долните нива и колкото на един добър плочкаджия с основно образование.

до 25 януари 2024 17:29
до 25 януари 2024 17:29
25 януари 2024 17:50
Гост

Драги-юристите са 200 000. Няма дефицит на тази професия, че даже и на милиционерите от Симеоново им признаха ,че са юристи. Виж-плочкаджиите са дефицитни. Лично аз чакам вече 7 месеца плочкаджия, човекът е търсен, и вероятно ще ми поеме ремонта дори догодина-нещо да кажеш-2 години листа на чакащи за разбиращ от работата си плочкаджия. Няма плочкаджии, няма воропроводчици-особено за дребни ремонти отказват да идват, но има огромно търсене.

При юристите-юристите са много. Има излишък. Нормалния хонорар например за дело оспорване глоба на КАТ 10-15 лв. максимум, предвид огромният брой юристи.

Богат адвокат
Богат адвокат
26 януари 2024 10:50
Гост

Хаха … това искрено ме разсмя … тук няма смисъл да се отговаря … няма спасение за теб …

Богат адвокат
Богат адвокат
26 януари 2024 10:52
Гост

уточнение: разсмя ме коментара на „до 25 януари 2024 17:29“

адвокат Десислава Филипова -САк
адвокат Десислава Филипова -САк
30 януари 2024 0:43
Гост

Драги неюристе и мечтателю, пожелавам Ви някой да си намерите някой да Ви сложи плочките. Уви, във всяка професия е така, трудно можеш да намериш някой да дойде и за малко възнаграждение да ти свърши работа и то качествено. Но много бъркате, че плочкаджиите са дефицитни. В България всеки недоучил е майстор. Плочкаджиите са болшинство, а че някой Ви бил препоръчал някой от тях, това са други теми. Има и разрешение – с повече пари наемаш фирма с ИСТОРИЯ и те реагират по- бързо Просто Вие не се справятя да си направите ремонта. А за юристите, не са 200 хил.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 14:46
Гост

Много сте права! Като толкова много взимат адвокатите да се защитават сами.

Чистач в мол
Чистач в мол
25 януари 2024 17:44
Гост

Елементарно Уотсън-адвокатската тарифа е НЕЗАКОННА, защото е самонаписана от съсловна монополна организация, с което се нарушават и Правото на Съюза, и вътрешното право, досежно защитата на конкуренцията.

Тарифите на нотариуси и ЧСИ са законни, защото са приети от ДЪРЖАВАТА, а не са самоприети от съсловните им организации.

обективен
обективен
27 януари 2024 7:28
Гост

Умнико, не забелязваш ли, че в Закона за адвокатурата законодателя е дал възможност на ВАдС да определя размера на възнагражденията ?!

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 14:47
Гост

Само ще ти кажа,че адвокатите ги има в КОНСТИТУЦИЯТА , а ЧСИ-тата и нотариусите ги няма !

Гост2
Гост2
26 януари 2024 1:32
Гост

Този “ Гост“ е гениален Юрист : отдавам му чест !Затова тихо и скромно Ви зова, Колеги : вдигнете гордо чела и вирнете нослета до синьото небе Божие.Щото адвокатът не извършва никаква “ услуга“ Той осъществява сложна правна дейност,очертана с независими познания по национално право, като го прилага пропорционално и субсидиарно с правото на ЕС, има практически опит от множество други казуси ,осъществява сложна дипломатипеска дейност и поради това умее да предвижда мигновено бъдещото съдебно решение.Услуга е обущарската, шивашката, монтьорката и подобни дейности.Адвокатът не прави никакви услуги никому.Затова не сте в категорията на предоставилите услуги и гореизложените аргументи относно вашето… Покажи целия коментар »

ала бала
ала бала
25 януари 2024 16:50
Гост

Сега, нека припомня умника от СРС който измисли това ПЮЗ, че беше уволнен на практика като съдия поради забавени дела. Ч същият беше определил “достатъчен доход“ за адвокат от 3 000 лв. месечено, което били 21 евро на час брутно….Хубаво, ама ЕСПЧ присъжда около 100 евро на час за адв.услуги от български адвокат, вкл. за тази част от работата, която е по българското дело, а не пред ЕСПЧ. Така че, как съдията ще решава този въпрос, без сравнение с пазарните цени,кои ще са пазарните цени, и как ще се определи кои са сходните пазарни цени, не знам…..А евробюрократите написали решение… Покажи целия коментар »

до 25 януари 2024 17:29
до 25 януари 2024 17:29
25 януари 2024 17:52
Гост

Низка ти е топката с аргумент ад хоминем.

Баш адвокат
Баш адвокат
25 януари 2024 16:39
Гост

Еми решението е просто. Връща се предишното положение, при което съдът няма право да намаля адв. хонорар. Така е по белия свят. Разноските за адвокат са в пъти по-големи от държавната такса по делото, ама никой там не се цигани, да обикаля адвокати за да търси най-евтиния. А и забравих – хонорара се взема предварително колеги, не ги жалете клиентите, а не се чака изп. дело дето може и да не се събере.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 17:56
Гост

В повечето държави из белия свят няма държавна такса, или е ниска.

Също така в белия свят адвокатите се длъжни да поемат около 8-9 процента от делата про боно-без хонорар. Не иде реч за дела на роднини и колеги юристи, а на непознати хора.

Също така-по белия свят право не се завършва без посещение на лекции, упражнения и изпити. На запад-студент по право е натоварен 10-12 часа. Имам колеги, които за 5 години не се веснаха в университета. Никъде на запад нямаше да им позволят да завършат.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 14:49
Гост

НАПРАВО ЗА БЕЗ ПАРИ ДА РАБОТИМ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 януари 2024 16:17
Гост

Предложение:
Да вкарат минималните адвокатски хонорари в Конституцията и ще видят тогава ония от СЕС кон боб яде ли!

ала бала
ала бала
25 януари 2024 17:02
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Совата
Совата
25 януари 2024 18:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ищец
Ищец
25 януари 2024 16:17
Гост

Ищците да почерпят! Плащат и поемат разходи! Скъпият адвокат ще се елиминира, целта е легитимна 🙂

Съдия в РС
Съдия в РС
25 януари 2024 15:01
Гост

Вече за под 100лв материален интерес и ИМ по ,,сламка” с претенции по чл.38 ЗАдв ще се претендира по НМРАВ ама друг път. Изключае тези случаи, няма причина да не се отчита в конкретния случай спецификата на делото не само от гл.т. на брой заседания и процесуални действия, материален интерес и тн, така и извънсъдебната подготовка на ИМ и отговора. Имайте предвид, че повечето съдии не сме коне с капаци и имаме ясна преценка за сложността на делото, вкл. по подготовката му от процесуалните представители. Доколкото чувам колегата питал СЕС даже не е вече част от съдебната система.

адв. Г.
адв. Г.
25 януари 2024 15:10
Гост

Районните съдии се изяждате от завист когато ви струпам 10 еднакви искови молби по 10 поредни бързи кредита за по 200лв главница и накрая трябва да „свирите” по НМРАВ. Дето се вика една-две съдийски заплати за един следобед работа.
Ликувайте, душици. Няма да е за дълго.

Анонимен
Анонимен
09 февруари 2024 14:50
Гост

МНОГО ЗАВИЖДАТ СЪДИИТЕ

Георги
Георги
25 януари 2024 15:13
Гост

Дано и вашите заплати започнат се определят от сложността на делото и в какъв срок вадите решение. Жалки завистници

незапознат
незапознат
25 януари 2024 18:03
Гост

Ама то има ли заплати в съдебната система, след изм в Конституцията?

Хахаха
Хахаха
25 януари 2024 15:47
Гост

Като делото е лесно, предлагам да се намали и заплатата на съдията, а?
Чака се по делото на Даниел Митов, окочателно какво ще каже ВКС за присъден хонорар от над 20 000 лева
Надявам се да подкрепи съжденията на Софийски апел. съд.

Колега, аз подготвям делото, а не Вие!
Каквото Ви подам в жалбата/исковата молба, по това съдите, т.е. адвоката преглежда неимоверно много повече документи от съдията!
Бъдете жив и здрав!

Пенчо бре
Пенчо бре
25 януари 2024 17:44
Гост

Може би, но в масовия случай дори не знаете какъв е фактическия състав, ако съда не ви докладва правната квалификация и разпредели доказателствената тежест. Да не говорим, че също масово исковите молби и жалбите представляват няколко страници изобилни цитати от мотиви на съдебна практика /повечето неотносима/, а няма факти. Отделно, направо от правно- информационните системи се преписват решенията на съда. В нашия доста голям съдебен район вече почти няма адвокати да знаят какво правят /а имаше и не ни губеха времето с безумни възражения/. Но, хонорара върви. Не ви завиждаме, по скоро съчувстваме на страните, защото с тоя ограничен въззив,… Покажи целия коментар »

Питане
Питане
25 януари 2024 18:02
Гост

Бихте ли оспорили пред КС задължителното приподписване на касационни жалби, по граждански и административни дела? За жалост гражданите не можем да направим това оспорване-.господарите не ни позволиха ИКЖ, но съдът може да го направи.

Освен ако не се страхувате началниците от ВКС да не ви се скарат?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
25 януари 2024 14:54
Гост

Дъмпингът вече е официален.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 14:48
Гост

Адмирирам решението на СЕС.
И се питам докога адвокатското лоби ще наглее и ще предвижда такива безбожни минимални хонорари, които мнозинството субекти не може да си позволи, че ще и изисква съдът да се съобразява с някаква си наредба – подзаконов нормативен акт, когато самите кодекси и закони не дават основание адвокатите даопределят такива общозадължителни минимуми.

Адмиратор
Адмиратор
25 януари 2024 18:08
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Гост2
Гост2
26 януари 2024 2:10
Гост

Това е невярно.Наредбата не е “ подзаконов нормативен акт“, щот Адвокатурата не е адм.орган.Тя е независима,самоуправляваща се. ..,но чл.134 от КРБ е в глава “ съдебна власт“ и според мястото на нормата с пряко действие,която норма не се нуждае от опосредяване от закон, вие,съдиите ,дори и тези от СЕС Люксембург, ви задължава
ЧРЕЗ логическо,систематическо и прочие тълкуване, да се съобразявате с наредбите ни.Казах.

Валя Гигова
Валя Гигова
25 януари 2024 14:23
Гост

Това решение го дължим на българския съд, който изчисли че почасовата ставка на адвоката е 42 лева. и сезира СЕС за нарушаване на правилата на конкуренцията с въведените минимални стандарти по Наредба№!/2004. Проблемът, който създадаха обаче касае изправните граждани, които печелят делата, но съдът ще преценява какви разноски да им присъди. Така на практика толерират страната предизвикала правния спор и накарала ответната да направи разноски
Очевидно битката за достойнстото на адвокатурата и за смисъла на правораздаването предстои.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 14:35
Гост

Това би било вярно, ако адвокатите масово ползваха договори от кочаните на адвокатската колегия като едно време, по които реално се плащаше и се отчитаха, а не половината дела да са с измислено представителство по 38, ал. 1 ЗАдв, а другата половина с надраскани безотчетни договори на формат А4, по които не се плаща, а адвокатът прибира присъдените разноски накрая на делото. Мършата не е само в едно стадо.

Хахаха
Хахаха
25 януари 2024 15:02
Гост

За 300 лева няма кой да ви води дело, или ако има, Бог да ви е на помощ. Качеството си има цена! Даже това решение на СЕС хептен ще разслои качествените адвокати от тези, които пишат 200, взимат 100 и даже не влизат в заседание. Аз приемам хонорари само по банков път именно, за да се избегне съмнението платено ли е или не. Районен съд ми е намалял поискан хонорар от 750 лв на 300, а административен ми е отсъждал по същото дело пълният. Въобще не е лесно да подготвиш дело … това е къртовски труд. Най-се дразня на съдии,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 17:44
Гост

Напротив, точно чл.38 е проблемът, аман от тарикати. Не казвам, че всички адвокати го правят, напротив има колеги , които още с първата подписана молба представят пълномощно и договор и доказателство за плащане по банков път, но има и много тарикати и то от оборотните адвокати и кантори.

Гост3
Гост3
26 януари 2024 2:35
Гост

Представителствата по чл.38, ал.1 са само за даден процесуален мандат,а не съставляват платежен документ за разменена престация.Затова съдиите трябва да искат ,когато присъждат цената на положения труд,два документа .(Много сте невежи)А за т.н.конкуренция въобще не се правят подобни съждения.Конкуренцията не е термин за положен труд от адвокат,а е търговски постулат при спор за пазарен дял и за монополни трансгранични практики,драги.Смесването на понятията издава невежество.А СЕС Люксембург отговаря както му зададете въпроса.Щом сте …птица с криле за летене,сте атмосферни небесни живи обитатели ,а не дву или четири копитни земни състезатели,нали.Може ли вече да не се пробвате поне публично да маукате,щом сте… Покажи целия коментар »

Гост33
Гост33
26 януари 2024 2:15
Гост

За това именно решение вината е на Гигова и сие : те признаха иска на прокуратурата срещу увеличението на възнагражденията ни по посочената наредба и така ни закопаха на дъното.Затова трябва скромно да си мълчат. Казах.

Анонимен
Анонимен
26 януари 2024 7:41
Гост

Проблемът не е създаден от българският съд , а е създаден от прекомерното увеличение на незаконната наредба номер едно. Резултатът по това оспорване беше неизбежен, предвид изходът по обединени дела C-427/16 и C-428/16 . Там се казва,че тази наредба е в състояние да наруши правото на Съюза. Обръщам внимание-българския превод, според мен, е сбъркан. Българския превод е,че наредбата“ би могла „да наруши правото на съюза. Но в оригиналът на решението изразът е is capable, което се превежда като „е в състояние“, „е способна“, а не условното „би могла“. Българският превод нарушава смисъла на съдебното решение. По тези обединени дела съдът… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 14:07
Гост

Някакъв обективен критерий трябва да има, защото интелектуалният труд не е кило салам да го претеглиш, а по българските разбирания, той поначало не е труд /ти само ми кажи, аз ще се оправя сам/. ВАдС обаче прекалиха зверски с постоянните увеличения и дописвания на ръба на правомощията си – всичко по всеки иск, всичко по частичните, колкото и да си завел, допълнително ДДС независимо дали е начислен… Нямаше как това да остане така. Лошото е, че сега въпросът ще увисне поне за известно време и всеки съдия ще си определя както му дойде – един – по наредбата, друг –… Покажи целия коментар »

Павлин
Павлин
25 януари 2024 13:56
Гост

Тъжно е колко години трябваше да минат, за да ни се каже, не сами да осъзнаем, че тази наредба е вредна за обществото. Как да има човек доверие на адвокатите, след като цялата им гилдия години наред прилага разпоредба в ущърб на клиентите си, при това с ясното съзнание у някои от тях, че го прави?

Иванов
Иванов
25 януари 2024 13:46
Гост

Да видим само как ще се случват нещата след това велико решение

Ralev
Ralev
25 януари 2024 13:46
Гост

Ще връчите ли на адвокатите кристална топка?

Каменова
Каменова
25 януари 2024 13:45
Гост

Сега ще стане каша. Как да знае адвоката предварително не знае кой ще е съдия и какви са му критериите? Ще стане една каша. Адвокатите врачки ли да станат

Имаше време
Имаше време
25 януари 2024 13:54
Гост

От 2018 г досега можеше да се промени закона и тарифата да не си я приемате адвокатите сами. Ама когато пусто „самоуправление“ се свежда до това само да си увеличиш тарифата…

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 13:43
Гост

Отне им време, но се „развързаха“.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 13:43
Гост

Евала

Кольо
Кольо
25 януари 2024 13:42
Гост

Пълна простотия. В началото на делото как страната или адвокатът да направи обективна преценка, когато не знае кай съдия ще му се падне по делото или какви са личните критерии на съдията за присъждане на разноски? Едно заседание ли ще има или петнадесет? Какво ще е процесуалното поведение на ответника? Как ще се развие производството по събиране на доказателства и какви усложнения ще създаде? Това решение, ако се прилага, ще доведе до абсолщтен произвол и непредвидимост. В крайна сметка „наказан“ ще е клиентът, който няма да получи пълно репатриране на разноските, нищо че си е спечелил делото. А къде отиде… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 13:44
Гост

Така е

Милев
Милев
25 януари 2024 13:44
Гост

За вас май всичко е „пълна простотия“.

Каменова
Каменова
25 януари 2024 13:44
Гост

Съгласна съм, че това е тъпотия.

Имаше време
Имаше време
25 януари 2024 13:56
Гост

Не съм намирал в законодателството забрана за заплащане на допълнителни хонорари в хода на делото, че и за присъждането им от съда…
Без да броим казаното от мен по-горе – от 2018 г досега законът можеше да се измени така, щото тарифите да ги приема министъра след изклушване и на други засегнати. Адвокатите не пожелаха. Еми, ето резултатът. Беше ясен.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 14:50
Гост

Затова няма проблем да се договори окончателен хонорар в края на делото. Без друго тогава се представя и списък с разноски. Тогава ще се видят брой заседания, обем и сложност на делото.

Филип
Филип
25 януари 2024 13:31
Гост

Крайно време беше.

Анонимен
Анонимен
25 януари 2024 13:44
Гост

Това решение е такава глупост, че да не го бяха вземали никога

Имаше време
Имаше време
25 януари 2024 13:57
Гост

То това е и разбирането на повечето българи за конкуренцията… голяма загуба на време и ресурси.

Имало едно време на Запад
Имало едно време на Запад
25 януари 2024 18:16
Гост

Един ЕС с един СЕС.

Като Русия няма втора! Това го е писал Славейков! Нито е в ЕС, нито в СЕ!