Още с исковата молба и с отговора страните да са задължени да заявят колко разноски за адвокат ще претендират, ако спечелят делото. А при възражение за прекомерност, съдът да не може да намалява адвокатския хонорар под този на ответната страна.

Да няма минимални възнаграждения, а критерии – задължителни за съда и за адвокатските съвети, които да се определят съвместно от Висшия адвокатски съвет (ВАдС) и министъра на правосъдието.

Да се предвиди в закона, че размерът на адвокатското възнаграждение трябва да бъде справедлив, обоснован и да съответства на достойнството на професията.

Това са част от предложенията на Висшия адвокатски съвет (ВАдС) за спешни промени в Закона за адвокатурата (ЗА), Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), изпратени до председателя на парламента Росен Желязков, шефката на правната комисия Анна Александрова и всички народни представители.

Те са в основата на дискусията на кръгла маса, която събра депутати, съдии и адвокати днес в Народното събрание.

„Идеята е всички колеги в правната комисия да се обединим и да внесем тези предложения“, каза Александрова и допълни, че ще бъде направено всичко възможно те да бъдат приети в спешен порядък още от действащия парламент.

Поводът депутати и адвокати да седнат на една маса е решението на Съда на Европейския съюз (СЕС), което „развърза“ присъждането на разноски по делата от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и остави преценката изцяло в ръцете на съда (подробно за решението виж тук). То беше последвано от съдебни актове, в които се присъждат хонорари драстично под минимумите, включително и такива, в които възнаграждението се съпоставя с минималната работна заплата (МПЗ) („Лекс“ е разказвал подробно за част от определенията, можете да си припомните тук). Не закъсня и реакцията на адвокатите, които излязоха с декларация срещу присъжданите „унизителни“ възнаграждения и призоваха за спешни промени в законодателството (виж тук).

Какво предлага Висшият адвокатски съвет

Както стана ясно, предложенията на ВАдС са за промени в ЗА, ГПК и ДОПК.

Промените в Закона за адвокатурата са в три основни направления. Първото е да се предвиди, че размерът на адвокатското възнаграждение, който се договаря с клиента, „трябва да бъде справедлив, обоснован и да съответства на достойнството на професията“.

„Критерият „достойнство на професията“ по чл. 36, ал. 2 ЗА цели да изключи възможността при определяне на адвокатско възнаграждение в случаите на спор за разноски, правоприлагащите органи да използват като сравнителен критерий величини за професии, абсолютно несъпоставими като обществена значимост към адвокатската професия (като например минималната часова ставка съобразно МРЗ за страната)“, обяснява ВАдС.

Втората принципна насока на промените е пряко следствие от решението на СЕС – отпадат минималните възнаграждения, премахва се и дисциплинарната отговорност за договаряне под тях и се предвижда Висшият адвокатски съвет и министърът на правосъдието издават съвместно наредба за критериите за определяне на адвокатски възнаграждения. „Няма пречка и да се предлага от ВАдС и да се приема от министъра на правосъдието“, каза зам.-председателят на ВАдС Валя Гигова.

Предлага се новата наредба да бъде изготвена в срок до 9 месеца от влизането в сила на промените в ЗА, а дотогава като ориентир при определяне на възнагражденията при липса на договор и при направено възражение за прекомерност да се използва Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения.

От критериите в новата наредба ще се ръководят адвокатските съвети, когато определят колко да получи адвокат, който няма договор с клиента, както и особен представител. Предвидено е ясно, че именно адвокатският съвет, към когото е отправено искане за определяне на особен представител, определя заплащането му.

Критериите, изготвени от ВАдС и министъра на правосъдието, ще са задължителни и за съда, когато определя отговорността за разноски.

„Ако съдът или орган на изпълнителната власт сам може да определя възнаграждението на адвоката по своя преценка, без участие на адвокатския съвет и без да се прилагат критериите, би означавало да се посегне на свободата и независимостта на адвокатурата“, изтъкват от съвета.

Част от промените в ГПК също са свързани с определянето на особен представител и неговото възнаграждение и се предлага в чл. 29 да се създаде нова ал. 6, която да предвиди: „Искането за определяне на особен представител се отправя до съответния адвокатски съвет. Адвокатският съвет определя адвоката и възнаграждението му за осъществяване на представителството. Страната, която следва да внесе разноски за особен представител, може да направи възражение за прекомерност по реда на чл. 78, ал. 5“.

Една от основните промени в ГПК очаквано е за разноските и станалото дежурно в практиката възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Като се предлагат серия от допълнителни критерии, които да спрат злоупотребите и бланкетните твърдения на насрещната страна.

Първо, загубилият делото, за да поиска намаляване на сумата, която ще плати за адвокат на спечелилия, ще трябва да се мотивира.

Второ, самият той трябва да платил на адвоката си значително по-нисък хонорар – с поне една трета по-малък от този, срещу който възразява. Т.е. ако адвокат възрази, че хонорар от 1200 лв. на колегата му е твърде висок, не трябва да е получил повече от 800 лв.

Трето, адвокатът, чието възражение се твърди, че е прекомерно, ще бъде изслушан.

Четвърто, съдът ще преценява дали хонорарът е твърде висок, като съобразява действителната правна и фактическа сложност на делото, както и критериите в новата съвместна наредба на ВАдС и министъра на правосъдието.

Пето, съдът няма право да присъди по-малко от възнаграждението на отсрещната страна. Т.е. в горния пример – може да намали разноските на 800 лв., но не може да пада под тази сума.

Предложената нова редакция на чл. 78, ал. 5 ГПК гласи: „Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно действителната правна и фактическа сложност на делото, съдът може само по мотивирано искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на разноските в тази им част. Възражение за прекомерност може да се прави, ако възнаграждението, срещу което се възразява, е поне с една трета по-високо от възнаграждението на адвоката на страната, която го прави. Съдът се произнася само по заявените основания след като вземе предвид становището на адвоката, срещу чието възнаграждение е направено възражението и като вземе предвид за ориентир критериите, определени в наредбата по чл. 36, ал. 5 от Закона за адвокатурата. Съдът не може да присъди по-нисък размер на разноските за адвокатско възнаграждение от размера на възнаграждението, заплатено на адвоката на насрещната страна, а ако насрещната страна е представлявана от юрисконсулт – в размер не по нисък от две трети от възнаграждението, определено въз основа на критериите на наредбата по чл. 36, ал. 5 от Закона за адвокатурата“.

„Подобна разпоредба би дисциплинирала страните в съдебните производства да не правят необосновани възражения за прекомерност, ще преустанови злоупотребите с немотивирани и явно неоснователни възражения за прекомерност и би създала гаранции за спечелилата делото страна, която не е предизвикала правния спор, че направените от нея разноски за правна защита ще ѝ бъдат възстановени. Недопустимо е спечелилата делото страна, която не е предизвикала правен спор да бъде на практика ощетявана, заради това, че е потърсила правната помощ на адвокат, който в най-добра степен да защити правата ѝ чрез необосновано намаляване на разноските, които следва да ѝ бъдат възстановени. Отговорността за разноски, освен да възстанови направените разноски за неоснователно предизвикания правен спор от насрещната страна, има и превантивен ефект – да не се предизвикват неоснователни правни спорове и да се стимулират гражданите и юридическите лица към законосъобразно поведение, под заплахата да понесат разноските на насрещната страна при съдебно разрешаване на спора“, обясняват от ВАдС.

Както стана ясно, предлага се в ГПК да се предвиди, че с исковата молба и в отговора ще се посочва размерът на адвокатското възнаграждение, което се претендира, ако искът бъде уважен. Това няма да препятства възможността при приключване на делото да се претендира по-високо адвокатско възнаграждение.

Измененията в ДОПК целят да уеднаквят режима за определяне на особени представители и възнагражденията им, както и правилата за намаляване на разноските при възражение за прекомерност.

Дискусията – понякога на висок тон, но на високо ниво

Дискусията по предложенията на ВАдС започна с анализ на около 100 акта на Върховния касационен съд (ВКС) и Върховния административен съд (ВАС) след решението на СЕС. Делян Недев от „Предизвикай правото!“, който извършил преглед на практиката, цитира случай, при който при възнаграждение на адвокат от 26 340 лв. ВКС присъжда 5000 лв. разноски, в друг – намалява от 8100 лв. на 3000 лв. Що се отнася до ВАС, той изтъкна, че там също има случаи на драстично намаляване на търсените разноски за адвокат – например от 10 000 лв. на 1200 лв.

„Съдът си позволява да разглежда качеството на работата на адвоката, в колко заседания е участвал, какви възражения е правил. Обсъжда се и че наличието на тълкувателно решение облекчавало процеса и се стига до извод, че адвокатът заслужава по-нисък хонорар“, каза той.

Върховните съдии Костадинка Недкова и Веска Райчева изложиха позицията на ВКС по предложенията на адвокатурата.

Още от самото начало на изложението на съдия Недкова се очерта първият спорен между съдиите и адвокатите въпрос – за последиците от решението на СЕС. Недкова изложи виждането си, застъпено и в определението ѝ, предизвикало много коментари в адвокатурата, че съдът в Люксембург прогласява нищожността на Наредба №1. Тя посочи, че при това положение няма как тя да се прилага дори и временно като ориентир, докато бъде изготвена новата наредба, както се предлага от ВАдС.

Доц. Иван Стойнев обаче изтъкна, че в решението на СЕС няма диспозитив, с който да се прогласява нищожност на Наредба №1 и всеки съдия, когато се произнася по разноските, ще трябва да преценява дали е налице.

Другото разминаване се прояви след думите на Недкова, че ВКС иска наредбата с критериите за възнагражденията да се приема не само от МП, но и от Министерството на икономиката. „Клиентите също трябва да имат възможност да са коректив и да се постигне баланс с оглед т. 40 от решението на СЕС“, каза тя и допълни: „За нас проблемът беше, че последните размери на минималните възнаграждения са твърде високи“.

„Единственото, с което няма да се съглася, е съдът да преценява качеството на работа – това касае отношенията адвокат и клиент. Никога не е поставян въпросът колко да получи един съдия за акт, нека не влизаме в руслото на оценка на собствения си труд. Адвокатурата не е съгласна съдът да прави оценка на качеството на работа – вие посягате не свободата и независимостта ни. Нека се уважаваме взаимно“, призова адвокат Гигова.

А Златан Златанов от „Възраждане“ допълни: „Съдът също трябва да ма предвид, че може да направи дъмпинг и да наруши конкуренцията“.

Съдия Недкова, а и Валерия Братоева от Софийския градски съд, и Димитър Демирев от Софийския районен съд изложиха пред адвокатите процесуалните проблеми, които според тях ще предизвика предложената нова уредба.

И тримата посочиха, че следва да се въведе срок, в който адвокатските съвети да са длъжни да изпълнят искането на съда да определят особен представител. „Не по-късно от една седмица от искането“, предложи съдия Недкова. „Ако адвокатският съвет не реагира, да имаме лист, изготвен от него, от който да можем ние на случен принцип да изберем особен представител“, каза съдия Братоева. Съдия Демирев пък попита адвокатите дали ще имат капацитета да определят особени представители и възнагражденията им. И също настоя да има срок, в който колегиите да  изпълняват искането на съда. „И като изтече срокът, какви са възможностите на съда?“, попита още той.

Очаквано най-много коментари предизвика предложението за нова редакция на чл. 78, ал. 5 ГПК. От името на ВКС Костадинка Недкова каза, че не може съдът да бъде ограничаван да се произнася само по наведените основания за прекомерност, както и адвокатът, срещу чието възнаграждение се възразява, да бъде изслушван. „Трябва да вземе становище страната, която му е платила“, каза Недкова.

Съдиите поставиха въпроса и каква ще е последицата ако адвокатът не се явил на заседание, за да бъде изслушан по възражението за прекомерност на разноските на ответната страна. „Не смятаме, че възражението трябва да води до отлагане на делото, ако не е дошъл“, заяви Недкова.

„Моят апел е нека да не превръщаме процеса в процес относно определяне на адвокатските възнаграждения. Дайте малко повече кредит на доверие на съда“, бяха думите, с които започна коментара си съдия Братоева.

И след смеха на адвокатите в залата се обърна към тях: „Съдът не намалява служебно разноските – вие сами си правите възражения. Най-лесното е просто да не правите възражения за прекомерност“.

Братоева повдигна въпроса за спора между СГС и Софийския адвокатски съвет при определянето на особени представители заради определеното им от съда възнаграждение. „Всички съдии трябва да покажат, че имат усещане за професионално уважение. Някои от тях изпитват наслада да пишат колко зле се е справил адвокатът“, отвърна председателят на САК Стефан Марчев, който напомни, че спорът с част от съдиите в СГС е заради унизително ниски възнаграждения на особени представители.

„Ще ви дам пример, за да знаем докъде не трябва да стигаме. Потребителски спор за 6800 лв., 12 страници искова молба, искане за експертиза с три въпроса, шест процесуални писмени изявления. Адвокатът иска 1150 лв. Съдът определя 150 лв., а на вещото лице, което трябва да отговори на въпросите, поставени от адвоката, определя 300 лв.“, разказа реален случай Марчев.

Няколко изказвания приземиха дискусията и напомниха, че проблемът на СЕС е с правилата на конкуренцията, а не с това колко получават адвокатите в България за труда си.

Стоян Ставру напомни, че разноските всъщност са вреда, която подлежи на обезщетяване. „Те ще са прекомерни, когато е налице неоснователно обогатяване. Съдът не определя справедливо възнаграждение на адвоката, а обезщетява реално настъпили вреди. Решението на СЕС казва, че съдът не е обвързан с наредбата, но той не е и свободен да определя възнаграждение на адвоката“, каза той. И попита върховните съдии дали ако обезщетяваха вреди, които се изразяват в строителни дейности, щяха да изчисляват колко е справедливата цена за тях или щяха да уважат представените фактури.

За предвидимост не само съдебните актове, но и на съдебните разноски се обявиха от Министерството на правосъдието. Адвокатските хонорари трябва да са предвидими като държавните такси, а не да се преценяват ad hoc и казуистично, каза представителят на ведомството и посочи, че МП ще се нуждае от време за проучване на добрите практики.

„Очевидно е, че в момента съдебната практика не отговаря на правната сигурност и предвидимостта“, коментира Васил Пандов от ПП-ДБ.

„Не можем да оставим хората да се спасяват поединично и да противопоставяме адвокатурата на съда“, каза Рангелова Цвета Рангелова от „Възраждане“ и подчерта, че само възложителят – т.е. клиентът има право да коментира качеството на труда на адвоката.

Съдия Веска Райчева увери адвокатите, че съдиите ценят труда им и те дори повече от тях са заинтересовани да има наредба, която да служи за определяне на разноските.

След уталожването на страстите депутатите поискаха всички становища и забележки и обещаха да положат усилия това Народно събрание да реши проблема.

105
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Сенека
Сенека
16 май 2024 13:50
Гост

Адвокатската професия е единствената конституционно регламентирана професия освен магистратурата. Тя е единна, самоуправляваща се и независима и е призвана да отстоява човешките права и свободи. В този смисъл всякакви съображения на някакъв съд в Люксембург за конкуренции, тълкувания на наредби, че и прогласяване на тяхната нищожност /?!/ е нонсенс и няма нищо общо с право и пазарна икономика. Направо да връщат казионните адвокатски колективи и чл.1 за ръководната роля на Брюксел, Люксембург, Страсбург, Вашингтон и местния му обком.

това е съдийско безумие....
това е съдийско безумие....
10 април 2024 14:18
Гост

Абеее, проблема е разюздената безконтролност на съдиите, а отгоре на всичко и съдийското самоуправление??????? Оказа се че не прокурорите са най- голямото зло, а самите съдии, защото те легитимират прокурорския произвол с това 94 % потвърдени обвинителни актове. Това е показателно за съдийския мързел . те за това и потвърждават всичко на кило. Но нали над тях господ. Няма как съдиите да са най- добри от всики юристи същите са като прокурорите и адвокатите от едни и същи училища и вузове са всички. А токущо се доказа, че и в чужбина не са кой знае какви. Пример Ленчето Никола Минчев… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
10 април 2024 12:23
Гост

Вероятно, понеже нямат един ден трудов стаж извън системата, съдиите тук не осъзнават, че ощетен е не адвокатът, а клиентите. Когато намалите възнаграждението, единственото постигнато е, че аз като адвокат съм си получила хонорара (още при завеждане на иска), а ищецът, като страна в процеса е санкциониран, защото веднъж ответникът с поведението си е дал повод за делото, недобросъвестен е и накрая съдът го потупва по рамото и му дава сигнал, че няма проблем все така да е неизправен. Да, ще орежете разноските (най-вече за адвокат, които са реално платени) и то не защото имате правен аргумент, а защото гледа… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 13:49
Гост

Бившият председател на СРС Методи Лалов сам разбра какво е да си от другата страна на барикадата,когато му се наложи да обжалва пред ВКС. Дори се разрева като дете в съдебна зала и по телевизията и започна да се извинява на колегите адвокати за своето поведение като съдия. Колеги съдии, не забравяйте, че изобщо не е сигурно, че цял живот ще сте съдии. Когато напуснете системата, най-вероятният ви пристан ще е адвокатурата, както се случи вече на много други съдии и прокурори. Тогава ще разберете какво е съдията да се държи гадно и арогантно с адвоката и как почти всяко… Покажи целия коментар »

Пенчо бре
Пенчо бре
10 април 2024 14:06
Гост

Проблемът не е в съдиите! Колега, повярвайте ми, изобщо нямаме и никога не сме имали намерение служебно да намаляваме възнагражденията, обаче всички ваши колеги от адвокатурата като в масово състезание си оспорвате адвокатските хонорари. Безмотивно, без още да сте видели какъв е хонорара на насрещната страна. Винаги е написано- ако случайно загубим, правим възнаграждение за прекомерност. Така че си оправете отношенията в колегията. Но като се имат предвид и досегашните битки за разноски, в които са положени повече усилия , изписани са повече алргументи и цитирана повече практика, отколкото за казуса, ако сега оставите на субективната преценка на съда да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 14:26
Гост

А Топлофикация, която още с исковата молба прави възражение за прекомерност на адвокатския хонорар? Ами банките? Ами НАП? Всички правят такива възражения, за да не забравят – защото съдът служебно не намалява. Друг е въпросът, че някои съдии служебно намаляват хонорара, дори и без възражение за прекомерност – стига от другата страна да е монополист, банка или държавата!

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 14:23
Гост

Съдиите винаги са завиждали на адвокатите. Ти не чу ли какво е казала Коца – Другото разминаване се прояви след думите на Недкова, че ВКС иска наредбата с критериите за възнагражденията да се приема не само от МП, но и от Министерството на икономиката. „Клиентите също трябва да имат възможност да са коректив и да се постигне баланс с оглед т. 40 от решението на СЕС“, каза тя и допълни: „За нас проблемът беше, че последните размери на минималните възнаграждения са твърде високи“. Коя е тя, че да дава акъл защо и Министерството на икономиката да се намесва и ЗАЩО???… Покажи целия коментар »

това е съдийско безумие....
това е съдийско безумие....
10 април 2024 12:07
Гост

Моите Уважения на почитаемите Костадинка и Братоева, но това тяхното сиромахислтво не прилича на тежък юрист. Това е принизяване и някакво мислене на бирник. видимо личи , че не са разбрали решението на СЕС и си тълкуват като прокурори. Не знам, но Недкова в Симеоново ли е учила? Това да не им е ТКЗС – то , че така с правата лопата ? И тук вече възниква въпросът за съдийството тях кой ще ги проверява и контролира и докъде са границите на тяхната независимост и самоуправление? Имам усещането, че Костадинка и Братоева са на болшевишко събрания някъде около 1918- 1944… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 12:46
Гост

Във ВКС е ТАКА – там се е заформил съвременен Троцкизъм от 21 век – виж кои хора си повишават в апелативните съдилища и във ВКС и кой командироват. Трагедия…..

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:38
Гост

След като има „съдии по вписванията“, защо да няма „съдии по разноските“. Проблемата би могла да бъде разрешена само по този начин – с разкриване на щатове към всеки съд за „съдии по разноските“, които ще се включват САМО в писането на разноските в диспозитивите на съдебните актове и в производствата по чл. 248 от ГПК. Последните трябва да са задължително в открито съдебно заседание, провеждане на съдебно следствие и прения и накрая – устни състезания. За да се уеднакви практиката и да се съгласува с тази на СЕС и ЕСПЧ, задължително трябва да се създаде и нарочен Върховен съд… Покажи целия коментар »

................
................
10 април 2024 10:25
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Проскубания бухал
Проскубания бухал
10 април 2024 9:39
Гост

Аз предлагам съставът на управителните органи на ВАдвС да се избира подобно на членовете на ВПС – от НС с квалифицирано мнозинство, но само по предложение на министъра на правосъдието, който трябва да посочи доказани юристи с „високи морални и професионални качества“.
Очевидно пренебрежението към този синекурен пост трябва да се преустанови и да отговаря на титлите на заемащото го лице, т.е. поне доцент, за да не се чувства изолирано от научните среди, докато е изцяло посветено на дтржавните дела!

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 9:06
Гост

Много интересно какво ще се случи при разногласия между министъра на правосъдието и Висшия адвокатски съвет по минималните адвокатски тарифи в бъдещата наредба? Изобщо, това как кореспондира с конституционния принцип, че Адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се. Дайте тогава министъра да определи и максимален брой адвокати по колегии в зависимост от броя на населението и още куп други неща, щом ще се бърка в ценообразуването на услугата.
И да попитам, това как защитава конкуренцията, щом за нея е зора, според решението на СЕС?!?

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 8:56
Гост

Голяма глупост ще е ако се въведе отделно заседание за споровете за разноски. Съвсем ще блокира системата, а ползата ще е никаква.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 19:15
Гост

нищо де-може пък да пратят страните на медиация първо!

Пудел брои пачки с пари,докато спорите за глупости
Пудел брои пачки с пари,докато спорите за глупости
10 април 2024 3:16
Гост
За пуделът, който носи пачки с пари
За пуделът, който носи пачки с пари
10 април 2024 7:55
Гост

Странно е,че за протестариатска страница във фейсбус по -интересно е изтичането на снимките, а не съдържанието на фотосите с пуделът и пачките с пари. Освен ако не са фейк-а това е проверимо с несложна експертиза, снимките са потресаващи, а в коментар в труд линка се задават неудобни въпроси(за пудела и пачките, като не е коментирана друга снимка, налична в афера от сауната и двамата мъже-дано поне това да е фейк). Дали щеше да бъде подобен коментарът на протестариата-все едно нищо не е станало ако беше сниман ноторен недолюбван от масите политик? Но не било писано да е така(и този път-другият… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 9:09
Гост

Тролът не е спал, за да ни поднесе информация, която никак не е по темата. Спам ли?!

До бежанката от пограничните области
До бежанката от пограничните области
10 април 2024 11:43
Гост

Беше обяснено, драга следяща …темата(вероятно бежанка от източните области) защо се пуска линка. Темата от статията е ненавременна и ненамясто, с оглед гранд престъпността във властта. Смислената тема, за която има върла цензура във всички национални медии е за това,че висшата държавна власт и престъпници броят пачки с пари с помощта на пудела си. Снимките са в афера-оригиналът на снимките. Линк няма да давам-защото е на първо място в афера, иса няколко статиите. Изобщо не коментирам другите снимки и изтекли лични СМС-си -в периферните медии-човек сам избира как да живее, но твърдяни бандити и власт да броят колосални суми от… Покажи целия коментар »

Искрено и лично до 10 април 2024 9:09
Искрено и лично до 10 април 2024 9:09
10 април 2024 11:47
Гост

А ти като си прочела за грандкорупцията във властта добре ли спа-снимките в афера на пудел брои пари в присъствието на власт и престъпност е изучмително извращение. Дори Пиер Уудман от Уудман кастинг няма да измъдри подобно извращение-в броенето на пари да се намеси пудел, за по -точни сметки вероятно? Не те ли възмути дори и на йота снимките с пудела, не питам другите снимки с интимен характер-тях не ни вълнуват. Че атакуваш вестоносецът, а не съдържанието на вестта?

Отвратно
Отвратно
09 април 2024 22:18
Гост

А един Разноснически кодекс и разноснически съдилища нама ли да има?

За пудела и пачките с пари -четете в афера
За пудела и пачките с пари -четете в афера
10 април 2024 3:22
Гост

Питай пудела с пачките с пари.
Ако не си разбрала за какво става дума-виж снимките в сайта афера…

Големите сайтове и големите централни медии още са в ступор, и не са съобщили за снимките, чакат инструкции вероятно какво да правят.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
09 април 2024 20:11
Гост

С предвиждането на издаването на съвместна наредба за определянето на критерии за адвокатскл възнаграждения на продължава концентрирането на власт в ръцете на министъра на правосъдието, чиито правомощия очевидно ще навлязат дълбоко в уж свободното професионално съсловие с на практика ценоопределянето на правни услуги.

Само казвам….

П.С. Какъв им е зорът с бланкетното възражение за прекомерност, защото с въвеждането на задължитени мотиви фокусът на процеса ще се измести от същинския предмет към личностните кокошкарски разправии между процесуалните представители.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 9:01
Гост

Те мотивите по прекомерността винаги ще са едни и същи, съответно съдиите винаги ще пишат едни и същи глупости, без значение дали ги уважават частично или изцяло възраженията или не

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 19:33
Гост

Имам чувството, че откакто дойдоха ПП и ДБ, и последните остатъци на някаква нормалност изчезнаха яко дим. Пандов тръгнал да раздава оценки за съдебната практика от висотата му на специалист по МЧП, нестъпвал никога в съдебна зала. Доктора на философските науки от БАН стоянчо си знае неговото от едно време, за разноските като вреди, дава идиотски примери, а никой не го е видял един път в зала и него. Адвокатите се имат за държава в държавата, никой да не им се бърка за нищо, само пари са им в главите. Съдиите на дискусията и те безхаберно говорили. Бе то май… Покажи целия коментар »

Робин Худини
Робин Худини
09 април 2024 23:03
Гост

Защо те дразнят другите юристи, аз ми минава бързо.

Има всякакви характери и всякакви прояви.

Младите са ни надеждата – не че аз съм старец.

Адвокатче
Адвокатче
09 април 2024 18:50
Гост

Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения изглежда цвете в сравнение с това творчество. А творчеството се налага, заради простотиите на СЕС, към който ние сме се надупили.

Адвокат - САК
Адвокат - САК
09 април 2024 18:11
Гост

И като започне едно мерене на достойнствата, стой та гледай… При тази потресаваща съдебна корупция да им се дадял кредит на доверие – смях в залата. А от замяната на сегашната наредба с друга файда йок?!

Кукуригу
Кукуригу
09 април 2024 19:58
Гост

Вий па сте много убави.

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 18:10
Гост

Много неадекватни изказвания на съдиите на този форум. Визирам Недкова и Братоева най-вече. Сега ги разбирам защо си се дърпат взаимно по инстанциите, лика-прилика са си…. За какво ходят изобщо да им се чудиш, получили са присмех и подигравки, това ли заслужаваме магистратите с такива представители?

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 18:53
Гост

Колега, върви ти да защитаваш правата на магистратите в комисиите след като се намираш за по-адекватен и една журналистическа извадка ти е достатъчна за да правиш подобни квалификации. Успех!

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 19:20
Гост

Ми като не можеш да се държиш адекватно пред немагистрати, не ходи и ти! Вижда се, че от ходенето ти файда няма никаква! И не ми дръж нравоучителен тон, че ви знаем цвета на гащите

анонимен
анонимен
09 април 2024 16:44
Гост

Новозагорската селска пръчка съсипа дискусията със собствените си несвързани бъртвежи.

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 19:26
Гост

Коя е тя?

Край няма наглостта
Край няма наглостта
09 април 2024 16:35
Гост

Що за глупости?!

Още малко да направим и съдилища само за разноските, съдии по разноските, заседания само за разноските…. Само да угодим на поредните хрумвания на тема разноски

медитации за медиацията
медитации за медиацията
09 април 2024 17:36
Гост

А преди това и задължителна медиация за разноските

Иван
Иван
09 април 2024 16:03
Гост

Айде сега и ще ги и изслушваме, че нямаме друга работ

адвокат
адвокат
10 април 2024 12:26
Гост

По принцип и това Ви е работа, ако не Ви харесва, моля заповядайте на свободния пазар! Да, плаща Ви се и за това!

Аз само да питам…
Аз само да питам…
09 април 2024 14:57
Гост

Това с условията за възражението за прекомерност и размерите – добре.

Какво правим обаче с административните дела с материален интерес, където едната страна претендира 100-200 лв. юрисконсултско възнаграждение?

пудела на коцев да каже за достойнотовъзнаграждени
пудела на коцев да каже за достойнотовъзнаграждени
09 април 2024 15:14
Гост

В административното право важи служебното начало.Съдът сам върши работата на адвоката.Често път отменя на дори непосочени основания. И ако не го стори – неговото решение бива отменено. Второ – що за понятие е това достойноство на професията. Достойноството морална или материална категория е всъщност? Да вземем тогава за ориентир нотариусите и ЧСИ,та всеки случаен адвокат да получава над 100 000 на месец,та да мирясаме. Нещо повече – един съдия взима примерно около 5000лв. на месец.За месец разглежда и приключва около 15 дела.По поне 4 от тях му искат по 10хил лв. разноски за възнаграждение,някъде и повече, а останалите,където адвокатите са… Покажи целия коментар »

пудела на коцев да каже за достойнотовъзнаграждени
пудела на коцев да каже за достойнотовъзнаграждени
09 април 2024 15:21
Гост

Добавям корекция – горното отклонение за заплатите на съдиите е само и единствено във връзка с термина „достойнство“. И със същата сила добавям лекарите,които взимат ок.3-4хил.лв, преподавателите – около 2-3хил.лв и прочее,което всъщност е безумно

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 15:21
Гост

Явно си мислиш, че всички тези 15 дела са на един адвокат 🙂 Средностатистическия адвокат, изкарва по-малко от съдия (като тук не броим и рушветите), бъди спокоен.

Адвокат-Маргинал
Адвокат-Маргинал
09 април 2024 16:58
Гост

Има адвокати, които вземат големи хонорари и това обичайно са пеналистите, корпоративните кантори и дружества. Обаче я си представете адвокат, който защитава социално слаби лица или лица с увреждания… Точно как ще вземе достойно заплащане от такива очукани от съдбата и прегазени от обществото ни човеци? Отделно е, че хонорарът, който адвокатът вземе за една инстанция, при тази скорост на родното ни правораздаване се съотнася за срока на производството пред същата инстанция, който може да е 1-5 години. Дали такъв хонорар се явява достатъчно и достойно заплащане за труда и усилията му през висчките тези години? А в това време… Покажи целия коментар »

обективен
обективен
10 април 2024 8:01
Гост

Точно !

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 16:05
Гост

Хайде сега да не гледаме колко получава едина адвокат и да сравняваме колко взема един съдия на дело, защото работата по делото не е само на съдията! Съдията ползва напълно безплатно съдебна зала, кабинет, компютърна техника и ПИС, обучава се безплатно (за сметка на гражданина, който му плащ заплата и държавна такса да му се гледа делото), ползва съдебен помощник (често той му пише решенията или дори секретаря), има деловодител и секретар , консумативите свързани с делото са за сметка на бюджета, осигуровките на съдията също, има облекло и бонус заплата ( увеличават им я и със задна дата) и… Покажи целия коментар »

Професор
Професор
09 април 2024 17:54
Гост

И снига, като папагали сте повтаряли „фактическата и правна сложност на делото“. Тя е различна за участниците в процеса. Всеки адвокат знае, че докато се заведе едно дело, могат да се употребят време и усилия, колкото за всичките негови последващи заседания, дори да са десет в рамките на година и половина. Съдията получава „сдъвкан“ от страните, чрез техните адвокати, материал и те носи отговорност за актовете си за разлика от адвоката, който носи всякаква отговорност и му се налага често да е в ролята на „звероукротител“ в работата си с клиентите. Колко ще си оцени работата магистрат, ако му се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 22:23
Гост

Толкова добре ги подготвяте делата, че като подадеш исковата молба се налага по 3-4 пъти даване на указания, докато бъдат отстранени всички нередовности и най-вече да се разбере какво се иска от съда.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:08
Гост

Ами стани адвокат пък тогава ги подготвяй качествените ИМ…ама да знаеш, че ще има периоди, в които няма да можеш дори и разходите по дейността си да платиш

Агент 700
Агент 700
09 април 2024 17:10
Гост

Уважаеми, толкова не наясно си с сействителността, че дори е спорно дали да ти се отговаря. Само насоки за размисъл, а именно: Защо в щатите О.Д.Симпсън плати на адвокатите си 4 млн.долара? Защото водещ за определяне на хонорара е интереса на клиента и избора му на адвокат. Адвокатите работят срещу хонорар, който се договаря. Съдиите работят срещу заплата, но те имат и бонуси, каквито адвокатите нямат. Магистратите получават 20 заплати при пенсиониране. Получават 2,5 заплати за Коледа. Това са над 10 хил.лева за най, ниското ниво. Пари за дрехи! Имат и власт, каквато адвокатите не притежават. Адвокатите плащат за да… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
09 април 2024 20:01
Гост

Не 10 хиляди за Нова година им дават на съдиите, ами даже 20.
Посмали, Манго.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 11:19
Гост

Американецът е платил 4 млн. хонорар защото има 400 млн. В България е беднотия и мизерия и дори богатите българи са бедняци в сравнение с тези, които даваш за пример.

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 17:51
Гост

Да-при делата по ЗДОИ например няма нужда да се явяваш лично. Пускаш жалбата, плащаш 10 лв чакаш решението, което ще е в твоя полза. съдията намира аргументи защо да ти уважи жалбата.

За пудела и пачките с пари -четете в афера
За пудела и пачките с пари -четете в афера
10 април 2024 3:19
Гост

Драги-трябваше да обясниш за какви пачки с пари и пудел става дума. Не всеки има време да чете сайтовете.
Отговорът -за незапознатите потресаващи снимки в сайта афер…

Въпросните снимки ги няма в големите новинарски сайтове, нито в БНТ, битиви и тн някой каза и дума по темата.

111
111
10 април 2024 9:08
Гост

Стани и ти адвокат, вместо да плачеш за заплатата си и виж с колко дела и каква работа ще изкараш 100 000 лева на месец. Ей такива сте съдиите, уви. Които не давате пари за осигуровки , получавате пари за дрехи, а част от вас ходят опърпани като битници и все ревете, че ви са малки доходите. А онова, което другите си плащат сами, вие получавате и от адвокатските данъци.

Кукуригу
Кукуригу
10 април 2024 10:39
Гост

Ако това за плакането за заплата е към мен- къде видя плач, бе, серсем?
Даже се кефя, че ми дават повече, отколкото на такива като тебе.
Ако не е към мен, предварително поднасям извинение.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 13:52
Гост

Това е абсурдно – никой адвокат не получава по 60 000 лв. на месец. На година – може би, но не и на месец. Вие в кой свят живеете? Имате ли изобщо връзка с реалността или получавате само факсове от Космоса?

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 14:01
Гост

Делата намаляват – адвокатите огладняват.
Другари народни представители, нахранете адвокатите.

Държавата да плаща на адвокатите 500 лв месечно
Държавата да плаща на адвокатите 500 лв месечно
09 април 2024 17:38
Гост

Що не? Как на естрадните певци им дадоха доживотно по 500 лв-без да са се осигурявали. Какво лошо държавата да плаща на всеки адвокат гарантиран минимален доход 500 лв.

Георгиев
Георгиев
09 април 2024 17:58
Гост

Българските адвокати са гладни отдавна! А българските граждани останаха без адвокати! Как мислите се получава резултата 94% успеваемост на обвинителните актове на прокуратурата?!

Трудно им е
Трудно им е
09 април 2024 13:46
Гост

Очертава се процес в процеса относно спороврте за разноски

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 17:40
Гост

Че то открай време си го има. Даже на две инстанции. А после пред ЧСИ-то наново разни дела за намаляванки, редуциранки и тн. Спорът за разноските често отнема повече време от делото по същество.

Шопов
Шопов
09 април 2024 13:41
Гост

Предлагам в закона за адвокатурата да бъде записано,че адвокатът следва да владее правилен български език. Или това да важи поне за САК-имам усещане,че в САК цели окръзи от далечния изток, с трудности в книжовния изговор са се вписали-толко е тежък проблемът с диалектите в София на „бежанците“ от източните окръзи. Който е кандидат за вписване в САК и измиека на събеседването , поради непознаване на книжовен български език да бъде насочван любезно за вписване в далекоизточните колегии-тези през девет окръга в десети. Пак ще може да се явява в София-тоест проблем никакъв. Изключително неуважение и към колегията, и към себе… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 13:57
Гост

Дубрье, шьи знамь

Кукуригу
Кукуригу
09 април 2024 16:02
Гост

Баси глупостите.

айде сега
айде сега
10 април 2024 9:42
Гост

Не само да говориш, но и да пишеш. Езикът ни си има граматически и пунктуационни правила, които са въпрос на образование и не позволяват волунтаристично отношение. Едно толкова снобарско и високомерно мнение, а изпълнено с грешно поставени или липсващи запетаи и пълни членове. С поздрав от Изтока.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 13:36
Гост

От Възраждането за книжовна норма е приета източнобългарската. От тогава за книжовна норма се приема Ѣ (ятовата гласна) да се изговаря като „я“, а не като „е“, както се говори в София (бело, лево, млеко и др.). Освен това в София поставят погрешно и ударенията – зъбИ, ходИл, казАл и др. Погрешно се използват и редица други диалектни изрази – влезнАх, слезнАх, говорИх и т.н. Предлагам всеки, който говори на западнобългарски диалект (който не съответства на книжовната норма) и бърка препинателните знаци (пред „в което“ се поставя запетая) или казва „толко“ вместо „толкова“ – като преждеговорящия, да бъде директно късан… Покажи целия коментар »

Робин Худини
Робин Худини
09 април 2024 13:20
Гост

Познавам професията, това е нещо страшно, не знам какво става всъщност – мен не ме интересува хонорар.

Думата „хонорар“, произлиза от латинската – „оноре“, тоест – на български – чест.

Колкото ти даде клиента – има някакви фантастични претенции – дай вика едни бързи 1 000 (хиляда) лева и айде – чао и – не само това – но и не търсят обратна връзка.

Това е пазар – както и на Женски пазар – не може да се плащат високи цени, при бедни клиенти.

Агент 700
Агент 700
09 април 2024 17:17
Гост

Един ден ще се храниш от кофите за смет!

Робин Худини
Робин Худини
09 април 2024 23:14
Гост

Аз не съм адвокат на бедните, а – съм просто адвокат, имал съм клиенти богати, имал съм бедни, нормален професионален път.

Не се лакомете по парите – а да му свършиш работа, то като види делото да е приключено, ще се върне за още нещо.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 13:56
Гост

Иване, сам не си вярваш на приказките. Бил работил за без пари, другите адвокати били алчни. Той и Бойко от сутрин до вечер приказва глупости и сам си вярва, но кой пък друг му се връзва?

.............
.............
09 април 2024 13:04
Гост

ДА ГРАБЯТ С ДВЕТЕ РЪЦЕ

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 12:39
Гост

Излагация.

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 12:39
Гост

Ако гледмае привилегиите в тая държава на служителите май всички трябва да станем адвокати или програмисти.

Адвокат-Маргинал
Адвокат-Маргинал
09 април 2024 17:09
Гост

В нашата държава всъщност не се ценят лицата, упражняващи интелектуален труд, тъй като резултатът от него не може да се пипне, да се преброи или да се види веднага. Българинът дава с охота много кинти на набедени майстори – строители и монтьори и всякакви подобни; заплаща не по-малко пари и на домашните си чистачи (които впрочем не харесват месечна заплата по-малка от 6000 лв.); дават с охота и доверие пари и на всякакви посредници, пък били те и мошеници. Но българинът се скъпи да даде достойно заплащане на адвоката си, на инженер-конструктора, на дизайнера, на актьора и прочее. При тая… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 17:42
Гост

Кви 6000 лв, у нас аз си чистя-безплатно и доброволно. Мъж съм, и с кеф пускам прахосмукачката. Харесва ми и шумът й, и така дразня и съседите с които с които сме в тежък конфликт за кво ли не..

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 17:48
Гост

Драги-не е верно за актьорите ,което пишеш. За Дон Карлос в началото началото на февруари си платих съответната сума -среден клас цена на билети на партера. За Андре Рийо платих от“ евтините“ билети от 140 лв-3 билета(стиснах се да дам по 250 лв). Имам и билети за Лорд ъф дъ Денс за май,и то не скъпи билети, но все пак струващи съответната сума. Преди десетина дни гледах и Царицата на чардаша-евтини билети по 25 лв-2 бр.- за 50 лв. От дадените примери, неизчерпателни за изкуство, култура, актьори съм дал над 1000 лв. За сравнение-за периода-нула лева съм дал на майстори,… Покажи целия коментар »

Кукуригу
Кукуригу
09 април 2024 20:03
Гост

Добре, че не се интересувам от култура под никаква форма.

Динков
Динков
09 април 2024 12:38
Гост

Приятел на 35 години вече има докторска степен. Получава мизерните 1300 лв на месец, като преподавател. Той няма ли достойнство? За неговото достойно заплащане кой се грижи?

Е, и?
Е, и?
09 април 2024 13:00
Гост

Да върви да носи вар и да лепи плочки – по 70 лв. е на кв/м. са плочките напоследък. Докторска степен може да вземе днес всеки. И буквално всеки може да станедоцент и професор. Но да лепи плочки не всеки може.

Незнайко
Незнайко
09 април 2024 13:48
Гост

И Академик.

Отврат
Отврат
09 април 2024 14:40
Гост

Глупако, ти иди да лепиш плочки. Адвокатите що не идат по твойта логика да го правят, а?

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 15:56
Гост

Подкрепям изцяло. На българина му дай да философства и да се прави на умен, уж пишейки „докторати“, а вкъщи крушката не може да си смени. После вика, „ама получавам малко“. Ми щом не можеш да изкараш повече от 1200-1300 лева, а си уж с „докторат“, значи си прост, а не си умен. И затова почвай да лепиш плочки. А като не искаш, не можеш или те мързи, стой си беден и с „докторат“.

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 16:00
Гост

Очевидно няма достойнство и самоуважение, щом се задоволява на 35 г.да седи с 1300 лева. Това с преподаването и докторската степен, не е аргумент. Преподаването във ВУЗ на трудов договор е по-връзкарска и трудна работа да я вземеш и от това да станеш съдия с конкурс. Като не му харесва, да напуска, а да не се оплаквам.

Алфа
Алфа
09 април 2024 17:25
Гост

Формулировката за достойното възнаграждение е нелепа, разбира се. Има договор или администриране. Договорът неможе да е недостоен. Сключва се за да се изпълнява. Има силата на Закон между страните. Доста падна нивото на образованост в тази държава.Навсякъде по света магистратите получават добри заплати, но доподите им са под тези на адвокатите, като цяло. И това е естествено и нормално. У нас, разбира се е обратното и пак магистратите завиждат на адвокатите! Щото сме българи!

Тошков
Тошков
09 април 2024 12:38
Гост

Адвокатите много си вардят професията. Но всички други не са важни

Буда
Буда
09 април 2024 12:55
Гост

щом ви се вижда доходоносно, станете адвокат и друга песен ще запеете, пак ще сте онеправдания

Параграф-22
Параграф-22
09 април 2024 17:34
Гост

Тъкмо наопаки! Адвокатите никой не ги защитава. И тези предложения за изменения и допълнения в Закона, също не работят в техен интерес. Толкова са объркани, неясни и не рационални, че ще създават извънредни затруднения! Обществото има нужда от силни и заможни адвокати с възможности. Иначе тежко им на гражданите. Кой ще ги защити ефективно срещу произвола на силните икономически субекти, вкл. Държавата? В момента у нас адвокати в истинския смисъл на професията, няма!

Изпити за вписани без изпити-с цел атестация!
Изпити за вписани без изпити-с цел атестация!
09 април 2024 12:28
Гост

Най-важната и спешна задача на законодателя е да въведе ПЕРИОДИЧНИ АТЕСТАЦИОННИ ИЗПИТИ ЗА АДВОКАТИ. Примерно веднъж на 5 години. Това следва да стане спешно, и в максимален приоритет. На първо място следва-с цел атестация на знанията да бъдат изпитани всички вписани без изпит, както и ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ИЗПИТНИ КОМИСИИ-от 2003 до 2024. Бедно ви е въображението какъв ще е скандала ако и един изпитвач има оценка под мн.добър, а ако пък и един има двойка-скандалът ще е чутовен, междугалактически. А двойки ще има, нямайте съмнение-видно от резултатите на изпита за съдии по вписванията, изпит организиран от държавата, тоест предполага… Покажи целия коментар »

---
---
09 април 2024 14:19
Гост

Да бъде въведено горното. Заедно с арестуването на съдиите , прокурорите и разследващите. Със същата честота.

---
---
09 април 2024 14:20
Гост

АТЕСТИРАНЕТО

Кукуригу
Кукуригу
09 април 2024 16:08
Гост

😀

Тва беше пост изненада, за арестуването и след него – атестирането. Направо да си помисли човек, че е фройдистка грешка, а не на коректора на телефона.

Иначе съм за цедка, но против постоянните преизпитвания. За когото и да било.

Мнение от друг
Мнение от друг
09 април 2024 17:49
Гост

Тея от аферата нотариуса-да бъдат атестирани и арестувани!

Миленов
Миленов
09 април 2024 12:24
Гост

Пълна глупост. Това не важи и за другите професии май

Ървин
Ървин
09 април 2024 12:24
Гост

Дефиниция на „достойнство“ може ли да се въведе, като закон и за другите професии?

Кукуригу
Кукуригу
09 април 2024 16:12
Гост

Не може, има достойни и недотам. 😀

Някои от предложенията според мен са разумни, впрочем. Други – не особено.

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 14:01
Гост

Мнозина са звани, малцина са призвани (Матей 22:14).

Анонимен
Анонимен
09 април 2024 12:13
Гост

Процес само за разноски ли ще се прави, уважаеми? Май забравяте основната цел на исковото производство, която е разрешаване на правен спор, а не няколко заседания да се обсъждат само разноските. Поредният груб лобизъм, който ще бъде прокаран.

Ървин
Ървин
09 април 2024 12:24
Гост

Ама то само за хората в съдебната система важи. Другите куче ги яло

Буда
Буда
09 април 2024 12:54
Гост

осъзнавате ли, че сте в правен портал и тук се засягат теми касаещи юридическата общност. Пък щом ви се вижда доходоносно, станете адвокат и друга песен ще пеете

Анонимен
Анонимен
10 април 2024 9:03
Гост

Чакай ти да оставят хранилката, липсата на отговорност и ходенето, когато решат на работа.

nutritious
nutritious
09 април 2024 12:02
Гост

Жeна ми кyпи кaпки, които ми помогнаха да спpа да пия за пъpви път и да пpочиcтя тялото си. Отъpвете се от тази завиcимост, дoкато не е късно, ето тези кaпки:–- https://e.vg/Alkotox

незапознат
незапознат
09 април 2024 12:29
Гост

Абе нямаш ли пари сам да си купиш капките,че жена ти ти ги купува?

Да поработят истински специалисти по предложенията
Да поработят истински специалисти по предложенията
09 април 2024 12:00
Гост

Какво е пък сега това? „…страните да са задължени да заявят колко разноски за адвокат ще претендират, ако спечелят делото“ – Че може ли да се знае при подаването на ИМ и отговора по нея в колко заседания ще протече делото, с каква сложност ще е, дали ще има експертизи, какви и колко, дали ще се оспорват документи и т.н.? Освен това има и наказателни и административни дела, които не са никак малко. В административните тяма преклузия на събиране на доказателствата, там ГПК не се прилага по този въпрос. По всяко време до устните прения може делото да се попълва… Покажи целия коментар »

адвокат
адвокат
09 април 2024 18:01
Гост

Просто е и дисциплиниращо. Показвате си колко сте получили с ДПЗС, т.е. плаща ви се още на ИМ или ОИМ и клиента си знае, защото трябва да плати ако иска да му се възстановят разноски. Посочете си + Х пари за явяване след две о.с.з. и това е.

Възмутен
Възмутен
09 април 2024 19:47
Гост

Какво да кажем за адвокати, които само се явяват на заседания, нищо съществено на правят освен да попълват бланкетни молби и да оспорват с шаблонни изрази доказателства по делото? Какво като е загубил, не го интересува, важен е хонорара, който може да се окаже несъразмерно висок спрямо свършената работа. Кой ще оцени по „достойнство“ несвършената или зле свършената работа? Какво да кажем за адвокати, които се уговарят със съдиите, защото има безброй такива случаи. За кое му се прлаща – че познава съдиите или че не познава закона? А за злоупотреби с документи, какво достойнство да търсим? Имам познат адвокат,… Покажи целия коментар »