По-малко от месец след като Съдът на Европейския съюз (СЕС) „развърза“ присъждането на разноски по делата от Наредбата за минималните размери на адвокатските възнаграждения и остави преценката изцяло в ръцете на съда (виж тук), Върховният касационен съд (ВКС) присъди хонорари, които са драстично под минимумите. Същият подход възприе и състав на Софийския градски съд и определи възнаграждение от 100 лв. за особен представител.

Адвокати нарекоха тези суми унизителни и заявиха, че нарушават изискването на закона за обосновано и справедливо заплащане на труда им, а столичната колегия демонстративно публикува покана до желаещите да са особени представители срещу 100 лв.

Случващото се поставя особено остро въпроса за справедливото определяне на разноските за адвокат и критериите, от които следва да се ръководи съдът, след като не е обвързан с Наредба №1 за минималните хонорари. Със специална позиция (пълния ѝ текст виж в карето) излезе Съюзът на съдиите, който призова за достойно заплащане на адвокатския труд и аргументирано определяне на разноските.

Двете определения на ВКС заслужават специално внимание, тъй като именно от практиката на върховните съдии се ръководят останалите съдилища.

Едното (пълния му текст виж тук) е постановено от състав с председател Костадинка Недкова (докладчик) и членове Николай Марков и Красимир Машев. С него се определя възнаграждение от 100 лв. на особен представител за изготвяне на отговор на касационна жалба. От публичната информация не стават известни детайли по спора, освен че насрещна страна е Агенцията по заетостта, а особеният представител е назначен на ООД.

Второто определение (пълния му текст виж тук) е на състав с председател Тотка Калчева (докладчик) и членове Вероника Николова и Мадлена Желева. По него ВКС трябва да определи колко да плати загубилата делото страна на адвокат, който е защитавал безплатно материално затруднен клиент за отговор на касационна жалба по застрахователно дело. Обжалваемият интерес по делото е 9000 лв. Адвокатът претендира възнаграждение от 1200 лв., а ВКС му присъжда 150 лв.

Определението „Недкова“

Преди да определи възнаграждение от 100 лв. за особен представител, изготвил отговор на касационна жалба, съставът на ВКС с председател Костадинка Недкова, прави свой прочит на аргументите, въз основа на които СЕС постанови, че съдиите трябва да оставят Наредба №1 неприложена, дори и когато размерите в нея съответстват на пазарните. Подробно с тях можете да се запознаете от пълния текст на определението (виж линка по-горе), но следва да се открои, че според този състав на ВКС е налице „абсолютна нищожност“ на Наредба №1, извод, който СЕС не прави в диспозитива на решението си.

По отношение на размера на възнаграждението на особения представител съществени са критериите, които може да се направи опит да бъдат извлечени от определението.

Първият е фактическата и правна сложност на делото. ВКС пише, че в този случай тя „се определя от предмета на делото – иск по чл. 29, ал. 3 ЗТРРЮЛНЦ за установяване вписване на несъществуващо обстоятелство (заличаване на търговско дружество от ТР)“.

Вторият критерий изглежда е качеството на защитата, предоставена от адвоката в отговора на касационната жалба. „…изложените в касационната жалба оплаквания и наведените в изложението към нея основания за допускане на касационния контрол, както и осъществената защита от особения представител единствено във връзка с основанията за допускане на касационен контрол без отговорът да обхваща сочените от касатора в жалбата основанията по чл.281 ГПК, въпреки наличието на преклузивен срок за отговор на същите“, пише ВКС. Без да го заявява изрично, той критикува свършеното от адвоката, т.е. преценява, че качеството на защитата не е добро.

Така, след като не трябва да прилага Наредба №1 и е преценил, че делото не е сложно, а защитата не е била с необходимото според него качество, ВКС търси репери, от които да се ръководи, за да определи възнаграждението на адвоката.

В определението се цитира минималната часова ставка от 4,72 лева за страната за 2023 г. към момента на депозиране на отговора на касационната жалба. Съдът не сочи защо приема, че тя е относима към адвокатите, които упражняват свободна професия и никога не са били обвързани с минималната заплата на работещите по трудово правоотношение.

ВКС сочи минималната почасова ставка, но заявява, че извършва „съобразяване, че се касае до заплащане на правни услуги“. И определя възнаграждение на особения представител за изготвяне на отговор на касационната жалба от 100 лева.

След като е стигнал до извода, че справедливото заплащане за адвоката е 100 лв., ВКС посочва още един репер, от който явно се е ръководил. Съдът заявява, че сумата от 100 лв. е „в границите по чл.25а, ал. 3 от Наредбата за заплащането на правната помощ, която не е издадена от съсловна организация, а въз основа на Постановление на Министерския съвет № 4/2006 г. (т.44 от решение от 25.01.2024г. по дело С-438/22 на СЕС)“. Въпросната разпоредба не се отнася до особените представители, а до т. нар. служебни защитници, чието възнаграждение се плаща от държавата и предвижда: „За предоставена правна помощ за получаване на документи и книжа по дела, за изготвяне на жалби, възражения, писмени отговори, без явяване в съдебно заседание, възнаграждението е от 50 до 150 лв.“.

Както посочва и СЕС в решението си, един от проблемите с Наредба №1 е, че е приета единствено от Висшия адвокатски съвет, а тази за правната помощ действително се приема от правителството по предложение на Националното бюро за правна помощ. Това обаче не означава, че определените в нея размери предвиждат справедливо заплащане на труда на адвокатите, напротив, ноторен факт е, че от години (дори и след последното увеличение от 2021 г.) те изтъкват, че предвидените в нея суми са неадекватни и не гарантират качествена правна помощ на най-уязвимите.

Определението „Калчева“

Определението на състава с председател Тотка Калчева се отнася до друга хипотеза, при която съдът определя възнаграждението на адвоката – на т. нар. безплатно предоставяне на адвокатската услуга на материално затруднен клиент. Става дума за хипотезата, при която адвокатът на свой риск решава, че няма да получи авансово заплащане от клиента си, но не работи безплатно, тъй като ако спечели делото, съдът му определя възнаграждение, което трябва да плати загубилата страна.

Делото е за спор със застраховател с обжалваем интерес от 9000 лв. и адвокатът е поискал 1200 лв. за изготвянето на отговор на касационна жалба.

За да прецени колко трябва да получи, съдия Калчева прави сравнителен анализ между предоставянето на адвокатска услуга по реда на чл. 38 от Закона за адвокатурата и по Закона за правната помощ.

„По реда на Закона за правната помощ се осъществява социално подпомагане с цел да се гарантира равен достъп до правосъдие на лица, чийто икономически статус не им позволява свободен пазарен достъп до юридически услуги – чл.3 във връзка с чл.22 и чл.23 ЗПП. Правната помощ по този закон се предоставя от адвокати (чл.2 ЗПП) и трябва да отговаря на същите високи изисквания за ефективност, качество и стандарт, каквито са предвидени и за предоставената адвокатска защита по договор, сключен по ЗА“, пише тя. И посочва, че размерите на възнаграждението са определени в НЗПП и се прилагат и за защитата от юрисконсулт.

Съдия Калчева подчертава, че едните възнаграждения се определят от ВАдС, а другите от Министерския съвет по предложение на НБПП.

„Правната помощ, включително процесуално представителство по граждански дела, се предоставя на социално слаби лица след акт на съда за преценка на икономическото, семейното или друго особено положение, а представителството по чл.38, ал.1, т.2 ЗА се осъществява само по силата на изявление, че лицата са материално затруднени“, подчертава тя, като посочва, че по ЗПП се представя отчет за свършеното от адвоката, а по ЗА – не.

В определението се констатира, че възнагражденията в наредбата по ЗПП, са значително по-ниски от тези в Наредба №1 „за един и същи вид работа“. „Конкретно: по НЗПП за защита по дела с определен материален интерес възнаграждението е от 100 лв. до 360 лв. и може да бъде увеличено с 50% при интерес над 10 000 лв., а за приподписване на касационна жалба – от 50 лв. до 120 лв., съответно по Наредба № 1/2004 г. – минималното възнаграждение при интерес до 10 000 лв. е 1300 лв., а за изготвяне на касационна жалба или отговор – в размер не по-малко от 1200 лв.“, пише ВКС.

И стига до извода, че е налице непропорционалност при заплащането на адвокатска помощ на материално затруднени лица – създадени са два режима, които постигат различни крайни резултати в разрез с принципите на конкурентност.

„Несъответствието се изразява в това, че са създадени облекчени условия за осъществяване на безплатно процесуално представителство за материално затруднени лица по ЗА (без преценка от съда на икономическото им състояние), като въпреки това насрещната страна е задължена да възмезди правната защита в по-висок размер от този по НЗПП и то такъв, който е приет от съсловната организация на адвокатите и е обвързващ за съда. В този смисъл социалната помощ се прехвърля изцяло в тежест на насрещната страна, а адвокатска услуга, независимо че е била поета за изпълнение с тази цел, престава да се счита за предоставена в обществен интерес, след като възнаграждението на адвоката се определя в размер, под който той не би могъл да договаря дори и в общия случай“, се посочва в определението.

В него се прави коментар и по въпроса за различния размер на разноските за адвокат и юрисконсулт, които понася загубилата делото страна (бел. ред. – един от аргументите на законодателя за разликата беше, че юрисконсултите са на трудов договор и не поддържат са собствена сметка кантора и персонал, за разлика от адвокатите).

„Въведеното с чл.38, ал.2 ЗА правило, че съдът присъжда възнаграждение в определения от Висшия адвокатски съвет размер, който е значително по-висок от приложимите размери в аналогични случаи, без възможност на съда да прецени вида, количеството и сложността на извършената работа, създава изкуствени икономически бариери при защитата на правата и интересите на участниците в гражданския процес и представлява нарушение на конкуренцията по смисъла на член 101, параграф 1 ДФЕС, в какъвто смисъл е даденото тълкуване в решението по дело C-438/22 на СЕС“, заключава ВКС.

В определението се обяснява, че посочените в Наредба №1 размери на адвокатските възнаграждения могат да служат единствено като ориентир при определяне служебно на възнаграждения, но без да са обвързващи за съда. „Тези размери, както и приетите за подобни случаи възнаграждения в НЗПП, подлежат на преценка от съда с оглед цената на предоставените услуги, като от значение следва да са: видът на спора, интересът, видът и количеството на извършената работа и преди всичко фактическата и правна сложност на делото“, заявяват върховните съдии.

И за конкретния случай постановяват адвокатът да получи 150 лв., като заявяват, че съобразяват, „че правната помощ е само за депозиране на отговор на касационна жалба на насрещната страна при обжалваем интерес от 9000 лв. по тази жалба“, а делото не се отличава с фактическа или правна сложност.

Търси се особен представител за 100 лв., не е виц

Оказва се, че 100 лв. е възнаграждението, което е преценил за справедливо за особен представител и Софийският градски съд. Сумата е за цялото производство пред първата инстанция по дело по чл. 155, ал. 3 от Търговския закон – за прекратяване на дейността на търговско дружество по иск на прокурора, когато в продължение на повече от три месеца няма вписан управител. Тя е определена от съдия Светослав Василев.

Софийският адвокатски съвет е отказал да определи особен представител с подобно възнаграждение, което намира, че е несправедливо и необосновано.

Въпреки това съдът повторно е поискал определяне на особен представител със следните съображения: „разпоредбата на чл. 36, ал. 3 ЗАдв е неприложима, тъй като особеният представител е такъв по разпореждане на съда, а не по силата на договорни отношения с представлявания и по аргумент от чл. 47, ал. 6 ГПК възнаграждението се определя от съда, като последният не е обвързан от минималните размери в Наредбата, а само от фактическата и правна сложност на делото;… Исковете на Прокуратурата по чл. 155, т. 3 ТЗ за прекратяване на дейността на търговско дружество не разкриват никаква фактическа и правна сложност, поради което възнаграждение в по-висок размер от определения е неоправдано с оглед целите на производството.“

Стига се и до заплаха с глоби, при неизпълнение на задължението на съвета да определи особен представител.

Софийският адвокатски съвет обаче е категоричен, че възнаграждение от 100 лв. за цялото производство по търговско дело не е отговаря на изискването на чл. 36, ал. 3 от Закона за адвокатурата.

„Въпреки това на Софийски адвокатски съвет е възложено правомощието във всички случаи на постъпило искане от съдебен орган да определя защитник, повереник или особен представител, за да се осигури възможност за развитие на производството и правото на защита на съответната страна. За тази цел, обаче, адвокатският съвет е задължен да осигурява качествена правна помощ, като при постъпило искане за определяне на особен представител и посочване на адвокат да съобразява професионалния опит и квалификацията на адвоката с вида, фактическата и правната сложност на случая“, обясняват от САК.

И публикуваха публична покана (виж тук) до всички адвокати, които искат, да станат особени представители по това дело срещу 100 лв., каквато обичайно пускат за дела с огромен материален интерес, по които възнаграждението надхвърля 10 000 лв.

Срокът за заявления изтече и без изненада –  кандидати нямаше.

Реакцията на адвокатите: Унизително и несправедливо!

Очаквано след тези случаи не закъсня реакцията на адвокатите, които по различни форуми започнаха да пресмятат възнаграждението на съдиите, за чиито осигуровки и професионален бит и служители плаща държавата, а не поддържат кантора и персонал, и да ги съпоставят с присъдените на колегите им суми.

Възнагражденията от 100 лв. и 150 лв. бяха определени като унизителни от Софийската адвокатска колегия, чието ръководство призова членовете ѝ да сигнализират за подобни съдебни актове. И заяви, че ще предприема действия по всеки сигнал, а освен това ще се срещне с председателите на столичните съдилища, за да обсъдят как да бъде разрешен въпросът за отговорността за разноски след решението на СЕС така, че да не се компрометира качеството на правосъдието.

„Как следва да бъде определен размерът на адвокатското възнаграждение не е само икономически въпрос за доходите на адвокатите. Определянето/присъждането на адвокатски възнаграждения, които по своя размер са несправедливо ниски и необосновани, а в някои случаи – унизителни за професията, неминуемо ще рефлектира върху качеството на адвокатската защита, а от там ще постави под въпрос качеството на правосъдната дейност на съда“, заявиха от САК.

Дали най-голямата колегия ще предприеме по-драстични стъпки, като откаже въобще да определя особени представители по делата, не е ясно. Както е известно, това не е прецедент. От Бургаската колегия например още преди време обявиха, че ако съдиите определят хонорари под тези в Наредба №1, ще отказват да „изпращат“ особени представители и както „Лекс“ писа, това предизвика дело в съда в Люксембург, запиването по което обаче беше оттеглено от съда (виж тук).

Предстои да стане известен резултатът от срещите на столичната колегия с ръководствата на съдилищата в София в търсене на разрешение на въпроса за справедливото определяне на заплащане на адвокатите след решението на СЕС, а ползата от своевременното му намиране ще е за правосъдието.

146
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Да ти реши проблема Европа...
Да ти реши проблема Европа...
27 февруари 2024 13:31
Гост

Сега ще пада яко изнудване на страните по делото, както е и в цяла Европа. Да му мислят българите, които се съдят с чужденец.

Ето какво заслужават ТЕ! И суверена.
Ето какво заслужават ТЕ! И суверена.
27 февруари 2024 11:03
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Пепи
Пепи
26 февруари 2024 22:43
Гост

Да не забравяме, че съдът се занимава с редукция на възнаграждението основно при възражение за прекомерност, което възражение се прави от АДВОКАТА на насрещната страна. Ами не си правете възражения, колеги

Ах ВКС, ВКСЕЕЕЕЕ
Ах ВКС, ВКСЕЕЕЕЕ
25 февруари 2024 17:38
Гост

Добре бе колеги, кой е председател на ВКС- Галина Захарова , а кой зам. Председател на ВКС с ресор ТК – Евгени Стайков. Как той стана върховен съдия като беше напуснал системата като апелативен ? Със специален конкурс и Лозан, каза, че той заслужава такъв конкурс за ВКС е чест Стайков да е съдия там .

Е ВСИЧКО Е ЯСНО !!!!!! КОЙ КАК КЪДЕ И ЗАЩО ….КОЙ КУМ КОЙ СВАТ ИИИИ НА БУЛКАТААААА… БРАТТТ

Dele
Dele
24 февруари 2024 19:31
Гост

При толкова високо морални и компетентни магистрати с пространствени мотиви, какво ли би било впечатлението на обществото, ако посочите в конкретност срущу каква заплата престирате вашия труд. Но действително получаваното.

количеството не е качество
количеството не е качество
24 февруари 2024 10:29
Гост

Има отговор на това и то достоен. През адвокатското лоби в парламента, променете ГПК и премахнете допуска до касация, като касационните жалби да бъдат задължително разглеждани по същество в открито с.з. Така върховниците да си заслужат заплатицата от недосегаемата си трибуна, в която режат масово касации, защото не им се товари с дела. Допускът до касация и задължителното приподписване бяха направени като реверанс само към тях, да им се облекчи работата и по-качествени дела /респ. жалби/ да стигат до същество. И в крайна сметка какво стана, те и много други от съдилища знайни и незнайни се самозабравиха. Аз не знам… Покажи целия коментар »

Помислете си хубаво
Помислете си хубаво
24 февруари 2024 14:45
Гост

Пълни глупости. Ако това стане готови ли сте да чакате за решене не една година, а 3-4. А и да плащате не мизерните 30 лв. за касационна жалба, а пълната държавна такса

Преценено е прекрасно!
Преценено е прекрасно!
27 февруари 2024 11:05
Гост

На който не му изнася да е съдия – ДА НАПУСКА!

И на трудовата борса.

Отврат
Отврат
24 февруари 2024 10:08
Гост

Мдааа, ВКС постановява, че качеството на защитата не е добро и намалява до 150 лв. През това време адвокат в Западна Европа взема по 150 евро на час и 1000 евро за иск с цена 600 евро за защита на ответника. Прекрасно, аз смятам да отговоря на това така: ще си вдигна хонорарите с 30 процента над минимумите в Наредбата /реално там никога не е имало минимуми, а максимуми, тъй като подхвъркачи адвокатчета из съдебните зали в цялата страна правят поголовно възражения за прекомерност и така хонорар даже с 20 процента над т.нар. минимуми е рядкост да бъде присъден при… Покажи целия коментар »

Журналист
Журналист
24 февруари 2024 10:03
Гост

Просто ще се увеличат делата “Бухалки” и изключителните ни магистрати отново ще ревнат, че са натоварени. Няма да имат възможност да носят зелки под ръка през обедната почивка, но време за някой по-така клуб ще има!

без страх
без страх
24 февруари 2024 8:57
Гост

Във висящо производство по чл.155, ал.3 ГПК Нейно Величество Прокуратурата въвежда възражение за липса на представителна власт на назначен особен представител на ответника.
Защото той (особеният представител) нямал пълномощия да предявява иск с преюдициално значение относно главния иск с претенция АВп да заличи първоначалната регистрация на дружеството.
Съдът покорно възприема защитната теза на ищеца и оставя без уважение искането, но не прекратява производството по този иск, а напротив, уведомява ответника че ще разгледа възражението в производството по главния иск.
Ето на туй му се казва „Мила родна картинка“…

без страх
без страх
24 февруари 2024 8:41
Гост

без страх

Графомания и жажда за внимание
Графомания и жажда за внимание
23 февруари 2024 23:08
Гост

Що за лицемерие от страна на Съюза на съдиите?! Има си решение на СЕС, има си и прозинасяне на съдии от ВКС. Точка по въпроса. А и точно пък oт Съюза на съдиите да се обаждат, при положение че техен член на управителния съвет – небезисветният пенкилер Андрей Георгиев залива СЕС с безсмислени запитвания, които после пораждат десетки проблеми, е меко казано пародия.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 23:14
Гост

Плюс фактът, че СЕС многократно се е произнасял по идентични въпроси и има пребогата практика.

Впрочем, интересно е и как така нареченият БГ СЪД толкова бързо „влезе в крачка“ с практиката на СЕС по въпроса за разноските. Не че такава практика на СЕС не е имало и преди по други запитвания, просто сега се вдигна шум.

В други случаи, например относно служебното следене за неравноправни клаузи и до ден днешен е със затворени очи.

Приемете го
Приемете го
23 февруари 2024 22:13
Гост

Свърши лапането на лесни пари от застрахователите! Личи си, че адвокатите са изпаднали в паника и трудно го осъзнават, защото привикнаха към тези лесни пари като към наркотик, но това е положението. СЕС ви разтури рахата.

Ако съм на мястото на застраховвателите сега ще ви жаля разноските до второ пришествие. За тези еднотипни дела и 300 лв. са достатъчни.

И вие го приемете
И вие го приемете
25 февруари 2024 15:30
Гост

Ако застрахователите си плащат разумни обезщетения, няма да има дела срещу тях и лесни, както казвате, пари.

Сократес
Сократес
23 февруари 2024 21:48
Гост

Това наистина са някакви крайности и то от страна на върховни съдии…..не им отива ! От едната крайност отиваме в другата , типично като за Южна Европа и Балканите .Но до голяма степен за това са виновни злоупотребите на някои адвокати , както и от ВАдвС с техните необмислени минимално-максимални хонорари . Трябваше действително да има минимални хонорари , които да почват от 100 – 300 лева за елементарните услуги и да стигат до 1000-2000 лева за по-сложните . Нататък , който каквото договори и му се плати – няма лошо. Не е сериозно да се слага 100 лева за… Покажи целия коментар »

Платон
Платон
23 февруари 2024 21:57
Гост

А не е ли срамно за 2-3 страници копи-пейст исковова молба, някаква жалба или отговор, които често даже нямат връзка с делото а са някакви бланки на едро от интернет или от други дела на адвоката, да се претентират хиляди и даже десетки хиляди лева възнаграждение? Ето в такива случаи и 100 лв. стигат.

Моля, моля
Моля, моля
23 февруари 2024 22:05
Гост

Хайде да не говорим за копи пейст, защото точно в ТК на ВКС с сравнява 90 процента от повечето актове. За такова „правораздаване“ 10 000 лв. на месец си е истински грабеж.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 22:55
Гост

Копират си решенията даже с правописните грешки.

123
123
23 февруари 2024 22:59
Гост

Дайте пример. Иначе са празни приказки.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 23:02
Гост

Който е практикувал поне малко право го е видял. За да искате примери или сте много далеч от правото или сте свързани със съда/съдиите.

И все пак. Влезте в която и да било правно-информационна система и не трудно ще го забележите. 😉 Стига да искате.

Сократес
Сократес
23 февруари 2024 22:15
Гост

Точно и аз това казвам – от едната крайност в другата . От десетки хиляди…..на 100 лева . Утре ще станат и 10 лева , не бих се учудил . Излагаме се като професия , а смятам , че сме в обща ЮРИДИЧЕСКА професия . Да , определени адвокати са омръзнали на определени съдии, твърде често са в съда , досаждат , нахални са и пр., но все пак ……

Адвокатите да се сърдят на себе си
Адвокатите да се сърдят на себе си
23 февруари 2024 21:11
Гост

Да си го кажем направо и без залъгалки – проблемът дойде от отвратителната практика на адвокатите по застрахователни дела. Масово се лъже, че предоставят безплатна правна помощ, а всъщност най-нагло си договарят между 30 и 50 % (понякога и повече) от присъжданите от съда обезщетения. На това отгоре после претендират и адвокатско възнаграждение, платимо от насрещната страна. С тази практика двадесетина адвокати (в гилдията се знае кои са, знаят ги отлично и застрахователите) станаха милионери на гърба на човешката болка и страдание от смърт и увреждания при ПТП.

Това е така
Това е така
24 февруари 2024 13:21
Гост

Добре е да се помисли как това да спре.

zzz
zzz
23 февруари 2024 18:15
Гост

Трябва да се изготви списък с изменниците които (въз)произвеждат такива малоумщини в съдебните си актове. Бъде ли разпределено дело на такъв – многократно и безконечно повтаряне на обстоятелства и доказателства, до световъртеж.
При изготвяне на касационна жалба няма как предварително да знам на кой ще се падне, иначе ще им се наложи да преценят допустимостта на 1001 въпроса!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 18:22
Гост

Другият път се наименовай с три „VVV“ – ще бъдеш по-убедителен. И в каква връзка се говори за „изменници“?

Бай Ганьо
Бай Ганьо
23 февруари 2024 17:34
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 17:20
Гост

Тук има един трол – дори сам си задава въпроси и сам си отговаря. Създава си дискусия, сам си коментира. Сигурно е „автор“ на 2/3 от коментарите. Така е по други статии. Спам. Досада!

от пресцентъра на ВКС
от пресцентъра на ВКС
23 февруари 2024 17:17
Гост

Колко ли? Три букви. Толко!

..............
..............
23 февруари 2024 17:10
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
СВО
СВО
23 февруари 2024 17:13
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Боряна
Боряна
23 февруари 2024 17:18
Гост

Тотка e искала да блесне, затова е писала толква много по такъв незначителен въпрос. Както се казва, всеки с дефицитите си.

Бай Ганьо
Бай Ганьо
23 февруари 2024 17:48
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Пак, пак и пак!
Пак, пак и пак!
23 февруари 2024 17:02
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

И от мен
И от мен
23 февруари 2024 17:07
Гост

Съдия е една от многото юридически професии.

Никога, никъде и при никакви обстоятелства исторически не се „учи“ да си съдия, А СЕ УЧИ „ПРАВО“.

Съдия никога, никъде и при никакви обстоятелства не значи да си за цял живот. Несменяемостта не е абсолютна категория и за да я придобиеш примерно в Германия, трябва да имаш поне 5 години адвокатски стаж.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 17:00
Гост

https://dnes.dir.bg/temida/posledni-usiliya-predi-titanik-da-se-e-razbil-lozan-panov-prizova-za-otstranyavaneto-na-sarafov

Докога само пари и хонорари ще са ви в главите, нещастници ??? Ние водим битка с MAFIQTA, за да я има KLETA MAIKA BALGARIQ по евроатлантически с 2 млн население по плана Ран-Ът! Вие само наредби, СЕС и пари са ви в главите?? Не заслужавате нищо

Ице, съдебен реформатор
Ице, съдебен реформатор
23 февруари 2024 17:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 16:52
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
...........
...........
23 февруари 2024 16:30
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ице, съдебен реформатор
Ице, съдебен реформатор
23 февруари 2024 16:32
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Навални
Навални
23 февруари 2024 16:17
Гост

Съвсем скоро „нуждаещите се“ няма да имат нужда от адвокати.

(от ПосолствоТо)

от ВКС
от ВКС
23 февруари 2024 16:18
Гост

Практиката е безпощадна.

Ясно
Ясно
23 февруари 2024 16:12
Гост

Само едно не знаят умниците и красавиците от ВКС – който е тръгнал срещу две професии (лекари и адвокати) не е прокопсал.

калоян
калоян
23 февруари 2024 16:17
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
За протокола
За протокола
23 февруари 2024 16:25
Гост

Не е кафяво и не мирише … за Шиши.

В ИМЕТО НА НАРОДА
В ИМЕТО НА НАРОДА
23 февруари 2024 16:04
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 16:01
Гост

Най-доБре е да се въведат квоти за адвокати, както е било през социализма – например по един на 10 000 души, както е при нотариусите. И да се въведе задължително отчитане на процент към „ръководно-решаващия орган“. Съвсем се разпищолихте с тези огромни хонорари, преядохте, препихте и се разгащихте! То как да ви се съобщи по друг начин, освен с подобни определения :)))))

Ясно
Ясно
23 февруари 2024 16:15
Гост

А още по-добре е да се отвори Белене за лица с нетрудови доходи (от ПосолствоТо). Без право на адвокатска защита.

От другия съд. Който няма да е строг и справедлив към тях.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 15:55
Гост

Адвокатите работят на пазарен и конкурентен принцип. Адвокатите, които се борят да бъдат особен представител, очевидно не са конкурентноспособни и пазарът ги е отхвърлил. Да се явиш на заседание от 20 мин. и да изкараш 100 лв. ми се вижда като твърде високо възнаграждение за тези адвокати. Защо същите тези адвокати обвиняват добре платените такива, претендират, че работят за незнайно какви идеали (в тази правна система само имбецили могат да се заблуждават за идеали), и същевременно мрънкат нон-стоп, че съдър трябва да им присъжда по-високи възнаграждения. Ако бяха по-добри адвокати, щяха да видят колко неиздържана е позицията им…

Галя от ПосолствоТо
Галя от ПосолствоТо
23 февруари 2024 16:06
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Mary
Mary
23 февруари 2024 21:06
Гост

Не е само явяването в съдебната зала. Нали трябва да се запознаеш с делото преди да отидеш в съда?

"ВКС" ЕАД
"ВКС" ЕАД
23 февруари 2024 15:37
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Син Негов
Син Негов
23 февруари 2024 15:40
Гост

Изгонете търговците от Храма на Темида!!!

По дяволите!!!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 15:57
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Кефа ли?
Кефа ли?
23 февруари 2024 16:10
Гост

Кефът е изцяло за онзи по чл. 1 от Настоящата! Който от 9 млн. се стопи на 6 млн. по време на прехода. А адвокатите ще ядат Манна небесна. Според решаващият орган от последно върховно ниво – Съдът (на Америка за България).

NikiNik
NikiNik
23 февруари 2024 15:30
Гост

Такив тип гаври не са от сега. Просто напоследък стават все по-масови. Нормален „отговор“ на тази ситуация е адвокатите да спрат да практикуват, да оставят гражданите сами да се оправят. Нека „изличим“ професията. Ще бъде интересен експеримент. Никой не е длъжен да продава труда си на безценица и да търпи подобно отношение. За съжаление адвокатски протест в истинския смисъл на думата не може да се осъществи. Потърпевши от въпросните гаври с хонорарите са единствено адвокати, които реално се занимават с адвокатска работа, в т.ч. процесуално представителство. Брокерите на влияние /шефчета в големи кантори от определен тип/, и работещите там служители… Покажи целия коментар »

Без Иво Инджев, МайцепродажникЪт
Без Иво Инджев, МайцепродажникЪт
23 февруари 2024 15:39
Гост

В десетката!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 15:29
Гост

„От публичната информация не стават известни детайли по спора, освен че насрещна страна е Агенцията по заетостта, а особеният представител е назначен на ООД.“
Фактическата и правна сложност на делото в конкретния случай се определя от предмета на делото – иск по чл. 29, ал. 3 ЗТРРЮЛНЦ за установяване вписване на несъществуващо обстоятелство (заличаване на търговско дружество от ТР)“

Мунчо Мунчов - Сливата. От Сливенската.
Мунчо Мунчов - Сливата. От Сливенската.
23 февруари 2024 15:41
Гост

Е, и?

Герасим Павлов
Герасим Павлов
23 февруари 2024 15:22
Гост

Мнимите вещи лица по съдебно-психологични експертизи броят по 400лв на експертиза, те в месеца имат поне 10 такива. От къде на къде основна съставка на процеса, без която не може, ще взема трохи, а вещи лица, които реално не си мърдат пръста ще вземат в пъти повече?! Ай сиктир! За 100лв може да ти сканирам исковата молба, но дело няма да водя.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 15:48
Гост

Недей, никой не те кара.

Марто
Марто
23 февруари 2024 15:13
Гост

Следващата Комисия за изясняване на фактите и обстоятелствата…… и т.н. спокойно може да се заеме с проучване на дейността на Търг. колегия на ВКС. Да започне с начина на командироване, да изясни колко години преди обявяване на резултатите от поредния конкурс са определени поименно „спечелилите“. Как се допуска касационно обжалване за „наши адвокати“ и за останалите. Как се отменят решения на съдии „не от нашия кръг“.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 15:23
Гост

Сега е моментът Вие да дадете пример, като отговорите на всички зададени от Вас въпроси?

Милите калинки
Милите калинки
23 февруари 2024 15:13
Гост

Милите калинки от ВКС. Разбирам, че ги е яд на адвокатите – по-интересна работа, по-високи доходи. Очеивдно обаче не разбират, че с тези актчета не цакат адвокатите, а клиентите им. С подобни разбирания просто адвокатите ще спрат да водят „про боно“ дела и гражданите, които реално имат нужда от безплатна помощ ще пият една студена вода. По застрахователните дела за неимуществени вреди (в които материалният интерес обичайно е значителен), просто адвокатите ще започнат да си уговарят процент от присъдената сума, а тъй като е ноторно известно, че те и без това го правят – просто процентът ще стане по- голям.… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
23 февруари 2024 14:51
Гост

„И заяви, че ще предприема действия по всеки сигнал, а освен това ще се срещне с председателите на столичните съдилища, за да обсъдят как да бъде разрешен въпросът за отговорността за разноски след решението на СЕС така, че да не се компрометира качеството на правосъдието.“ Момент, момент, това ли е начинът да се решават делата в България, с рамково „джентълменско споразумение“ или „меморандум“ между ръководителите на адвокатското съсловие и това (само) на столичните съдилища?! Какво ще следва от тази среща – на маса/под маса или където е там, набиване на канчетата на „подчинените“ магистрати?! Да ходят при дупетатите или министъра… Покажи целия коментар »

Хахаха
Хахаха
23 февруари 2024 14:51
Гост

Този хаос между другото ще отсее още веднъж качествените адвокати от недобрите.
Аз няма да си намаля хонорара, защото съдът ящл да присъди 100 или 150 лева.
Ако клиента иска адекватна защита … да заповяда.
И още нещо … крайно време е всички колги адвокати да престанат да пишат в договорите з аправна защита за платени суми на ръка.
Аз работя с плащания само по банка.
Не може съдът да ме гледа с едното око … защото парите са преведени, осигуровки и данъци платени.

Гост-съдия
Гост-съдия
23 февруари 2024 16:33
Гост

Тук не става въпрос за делата, по които и двете страни упълномощават адвокати. Ако единият възрази, че хонорарът му е прекомерен, ще го направи и другият. Ако никой не възрази, съдът няма да се занимава с тези въпроси. Наистина най-болезнен е въпросът по приложението на чл. 38 от ЗА и с особените представители. При безплатна адвокатска защита, ако другата страна има адвокат и е заплатила според размера в наредбата, на другата страна трябва да се присъди същото. Така е справедливо. Ако пък този адвокат е работил повече, може и да му се увеличи хонорарът. Но наистина има случаи, в които… Покажи целия коментар »

Хахаха
Хахаха
23 февруари 2024 14:41
Гост

Двете определения на ВКС са СРАМНИ!!! След като државатва бъде осъдена много пъти за бавно правосъдие, поради липса на особе представител, на ВКС ще му дойде друга „песен“ Съдебни състави, присъждащи хонорари от по 100 лева на инстанция трябва да бъдат оставени на заплата от по 5 лева на час, т.е. 160*5 = 800 лева месечна заплата. И тогава да ги питам пак! Няма младши съдия със заплата под 3500 и по 4500 за съдия от районен съд без БОНУСИ и 13 заплата. Хората забравят, че в съдебната система се изплащат като в Гърция 13, че и 14 заплата За… Покажи целия коментар »

Галя от ПосолствоТо
Галя от ПосолствоТо
23 февруари 2024 15:49
Гост

Те не са „срамни“! Те са ПОЗОРНИ, каквато е в цялост цялата т.нар. съдебна система – ПОЗОРИЩЕ! Това е старобългарската лексема за „пазарище“ намираща се и до днес в сърбохърватски.

Цариградска вчера добре ги презентира … в огледалото. Искала зам-главен да е на посочен от нея Главен. От любоff към юридическата професия „съдия“ която е много древна според Хр. Бойкикев.

Питанка
Питанка
23 февруари 2024 14:41
Гост

Колко заслужава съдията? В хипотезата на явна корупция!

отговарям
отговарям
23 февруари 2024 14:49
Гост

От 10 години нагоре…

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:40
Гост

Възлагането на разноските върху изгубилата делото страна е САНКЦИЯ за неправомерното й поведение. В случая с определенията си, съдът отказва практически да наложи тази санкция и поощрява неизправното поведение на участниците в обществения живот. Дори в някои случаи може и да ги обогатява, особено, ако са застрахователи. Това допълнително ще ги мотивира да отказват претенции.

ана
ана
23 февруари 2024 16:01
Гост

Добре обяснено, като за средностатистически глупав съдия от ВКС-ТК.

Иде пролет
Иде пролет
23 февруари 2024 14:37
Гост

Колеги адвокати, Проблема е в това, че не някой друг, а точно някои колеги го създадоха този проблем. Как е подлъгван клиента да заведе дело ? Казват му – делото го печелим на 100 процента, но ти сега само държавната такса плати, а пък аз хонорара ще си го взема после по изпълнителното дело, ама ми разпиши ДПП на хвърчащ лист извън кочана. Или – Я ще те пиша че си мат. затруднено лице и няма да ми плащаш хонорар. А това да се гледа в канчето на адвокатите е стара традиция, още от приемането на стария ЗА от 1991г.… Покажи целия коментар »

Простия с решението
Простия с решението
23 февруари 2024 14:42
Гост

Днес е петък последния работен ден от седмицата и на Козяк дават хонорари.

17 мига от края на СВО
17 мига от края на СВО
23 февруари 2024 16:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:29
Гост

За съжаление се цака българският гражданин, а не адвоката! Адвоката ще си вземе от клиента, така или иначе!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:29
Гост

За пореден път през тази седмица в Лекс се появява анонимна статия, съдържаща не само очерк на постановени актове, но и провокативно заглавие, вметнати коментари на съставителя и познатите ни от една друга категория електронни медии позовавания на анонимни източници като „коментираха адвокати“. Моля редакцията или да публикува авторите на тези коментарни статии (както правеше преди), или да ги обозначи съответно със заглавия като „ШОК! БОМБА В ЛЕКС!“

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:24
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
фалконе
фалконе
23 февруари 2024 14:37
Гост

Много правилно сте го казал/а. Адвокатите по двете дела, по които са присъдени възнаграждения в подигравателен размер, не са били от лобитита, които поддържат пазарни отношения с част от съдиите в Т.К. във ВКС.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 15:53
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:21
Гост

Зависи от обема, броя заседания, сложността на делото – едни са наистина по 150.00 /изготвена жалба от 1 страница с общи приказки и в о.с.з. само „Поддържам иска/жалбата. Молим да ни присъдите разноски.“/, други заслужават хиляди – голям размер на иска, много участия в заседания, голям доказателствен материал – събран, представен и анализиран пред съда. Това да не е шев и кройка – за пола къса толкоз, за панталон мъжки – онолкуз?!
Адвокатите следва да узреят, че са прекомерно много. Не знам сега записващите „Право“ с кой акъл го правят.

От офиса на Фондацията на Козяк, Галя
От офиса на Фондацията на Козяк, Галя
23 февруари 2024 14:45
Гост

Ние сме строги, но затова пък СПРАВЕДЛИВИ!!!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 15:15
Гост

Като са ви пуснали от фондацията на Козяк, поне да ви бяха пратили на курортно лечение в Карлуково.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:14
Гост

Адвокатите заслужавате една пръчка, освен когато …..не ни носите „кошници с ябълки“ по Ченаловски!

С Уважение:
ТК на ВКС
Подпис:
Не се чете

Ad nauseam
Ad nauseam
23 февруари 2024 14:00
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

"ВКС" ООД
"ВКС" ООД
23 февруари 2024 13:59
Гост

Да сте очаквали нещо друго колеги – адвокати? Честно!

анонимен
анонимен
23 февруари 2024 14:39
Гост

„ТК на ВКС“ АД.

ВКС
ВКС
23 февруари 2024 13:56
Гост

Сещам се за едно знаменито дело „Опицвет“ от началото на века.

Скромно и от сърце за адвокатите! На тях не им се полага. Те трябва да носят във ВКС!!!

ХА ХА ХА ХА ХА ХА
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
23 февруари 2024 13:54
Гост

Най-накрая справедливостта възтържествувала от Тотка, Недка и незнам си коя търговка от ВКС, пазарувала в най-близкия „Плод и зеленчук“.

Юрист
Юрист
23 февруари 2024 13:41
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Джугашвили, коалиционен от Ялта, Крим
Джугашвили, коалиционен от Ялта, Крим
23 февруари 2024 13:50
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
по-зле и от WC
по-зле и от WC
23 февруари 2024 13:54
Гост

Заплатите на постановилите двата акта от ТК съдии са по около 9000 лв. Отделно- корупционните „комплименти“.

Re:
Re:
23 февруари 2024 13:51
Гост

Така ли ЙОРИСТЕ? Много си умен и красив. Да не си от ВКС?

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:42
Гост

Юнак, просто парче си! Научи малко граматиката и тогава пиши и изказвай мнение, с такива чехли като теб е пълно! За какви книги говориш, нито за пълен член, нито за запетая си чувал!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 13:37
Гост

Тук „шета“ – по всевъзможни теми, един трол, който ни се представя като „агент на чуждо влияние“. Това е правен форум, а не арена на путинстка пропаганда. Всъщност, дали това е правен форум – спамът и пропагандата не са „свобода на словото“ и „друга гледна точка“, а налагане на „определена гледна точка“ по всевъзможни теми, които нямат нищо общо с политиката.

Недкова, Калчева и вся остальная
Недкова, Калчева и вся остальная
23 февруари 2024 13:41
Гост

Д-р Гълъбова току що нареди да те издирят сестрите, защото сутринта не си си изпил розовите хапчета от розовото Пони.

Недкова, Калчева и вся остальная
Недкова, Калчева и вся остальная
23 февруари 2024 13:33
Гост

В ИМЕТО НА НАРОДА, нали?

Сашо
Сашо
23 февруари 2024 13:37
Гост

В името на РУШВЕТА. Друго в тази колегия не се зачита.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 13:39
Гост

ВИМЕТО на народа – трябва да давате мляко, че да има за масло, кашкавал, сирене, акции, къщи, вили, 10 бона на месец, коли и т.н.

ала бала
ала бала
23 февруари 2024 13:28
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Недкова, Калчева и вся остальная
Недкова, Калчева и вся остальная
23 февруари 2024 13:38
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:16
Гост

Още около 5-6 годинки останаха. Прояви разбиране да му се не види:)))

За протокола
За протокола
23 февруари 2024 13:27
Гост

Да сте очаквали нещо друго колеги адвокати от „независимия български съд“?

По ИстанбулскаТа
По ИстанбулскаТа
23 февруари 2024 13:24
Гост

ЦРУ плаща!

Всекиму според заслугите.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 13:21
Гост

Като автора е толкова ербап, защо не излезе с името си?!

ИстанбулскаТа
ИстанбулскаТа
23 февруари 2024 13:16
Гост

Съдия е само една юридическа професия. Нищо повече.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:56
Гост

Ти си мислиш така! Адвокатите сте процентаджии и шанаджии, но ЛЯБА И НОЖА у Вас ли са бе ?!?

ТО на ВКС дава тон за песен
ТО на ВКС дава тон за песен
23 февруари 2024 13:14
Гост

За Тех Конституция и закони НЯМА. Има търговска практика като ЕДИНСТВЕН ИЗТОЧНИК НА ПРАВОТО!

Изгонете търговците от Храма на Темида!!! По дяволите!

Пеналист
Пеналист
23 февруари 2024 13:14
Гост

Съдиите постановили решението просто си посипаха главите с пепел заради минали техни нелепи решения по темата. Как пък няма да водя 3 години дело за 100лв. Да си търси гражданина защита за 100лв. 100лв могат да купят 1 час време да ти изслушам проблема, но със сигурност няма да купят правна защита.

Шиши, ексследовател от Столичната
Шиши, ексследовател от Столичната
23 февруари 2024 13:00
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Ристю Ауйдукатино, коалиционен
Ристю Ауйдукатино, коалиционен
23 февруари 2024 13:43
Гост

Тъй верно Шефе!

Какво заслужават съдиите (и прокурорите)?
Какво заслужават съдиите (и прокурорите)?
23 февруари 2024 12:58
Гост

Следователите въобще съществуват ли, освен с това че са НАЙ-СКЪПО ЗАПЛАТЕНИТЕ измислени магистрати, а може и магистралки?

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:25
Гост

В момента това е най-излишната паразитна структура – дела почти нямат, а заплатите им – като на магистрати, които са заринати с камари и си доработват и вкъщи в почивните дни.

абсИлютна нищожност
абсИлютна нищожност
23 февруари 2024 12:56
Гост

Това е най-правдивия прочит на двете определения на ВКС, които колегите дъвчат от няколко дни. Че и на решението на СЕС, за което съдията КН решила, че е прогласило „абсолютна нищожност“, да се чудиш коя ли е неабсолютната?!

Мунчо
Мунчо
23 февруари 2024 12:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 12:58
Гост

За „Америка за България“ разбрахме, а как е при „Путин за България“?

Разбрахте ли?
Разбрахте ли?
23 февруари 2024 13:03
Гост

За поздравите от Навални!

Така е при Путин, така и трябва да бъде.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 13:03
Гост

Е нема такива – то не е модерно, а и пари не дават.

ИстанбулскаТа
ИстанбулскаТа
23 февруари 2024 13:19
Гост

За сметка на това има безплатен СТАРИЧОК.

От Бай Дън.

От утре е на промоция.

В ЕС, както разбрахме от СеСа.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:26
Гост

Никак. Защото не съществува. Сега сме колония на САЩ.

Асен
Асен
23 февруари 2024 12:50
Гост

Това наистина са крайно унизителни суми.

Мунчо
Мунчо
23 февруари 2024 12:54
Гост

Те искат да са и едноцифрено число в лева, ама нали съвсем ще свалят булото на „девствеността си“.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 12:49
Гост

Има един трол, който винаги е недоволен – от кого ли не, но никога не изказва мнение как да се подобри това, което отрича. Мили троле, има дела, по които се предявяват от назначените от съда въззивни и касационни жалби, само заради възнаграждението. По този начин се „товарят“ с разноски самите страни, на които, особеният представител трябва да помага. А помощта е свързана с обективна преценка на казуса и дали обжалваното решение е правилно. Ако прецени, че е такова и не обжалва, този адвокат качествено е извършил своята работа (мандат). До сега не съм виждал искове от страни, които са… Покажи целия коментар »

ХА ХА ХА ХА ХА ХА
ХА ХА ХА ХА ХА ХА
23 февруари 2024 13:07
Гост

Много си умен и красив ТРОЛЕ.

Без кавички по „товарене“то ти. Кой си ти та да упражняваш чужди права и „защитаваш“ чужди интереси, а? Безплатно е нали или … фондацията плаща?

Истанбулска-Константинополска
Истанбулска-Константинополска
23 февруари 2024 13:11
Гост

ТРОЛЧО плюе срещу свободата на словото, съвестта и плурализма!

С криминален оттенък на сметката на Америка за България.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 13:14
Гост

Имаме проницател – „умен и красив съм“, трол не! Приканих троловете да намалим тона и патоса, но не би! Само за „фондации“ им е мисълта. Нито членувам във „фондации“, нито получавам възнаграждение от тях? Опитвам се да разсъждавам трезво – и това ли е забранено в държавите, които обявиха „фондациите“ за чуждестранни агенти. Демокрация!!!

Анонимнико!!!!!!
Анонимнико!!!!!!
23 февруари 2024 13:21
Гост

Цариградска – ти ли си?

анонимен
анонимен
23 февруари 2024 12:39
Гост

Калчева Акционерката?

Мунчо
Мунчо
23 февруари 2024 12:52
Гост

Точно.

ала бала
ала бала
23 февруари 2024 13:31
Гост

къде е акционерка,я това е интересно?

анонимен
анонимен
23 февруари 2024 14:43
Гост

Според „Бърд“- в чужбина.

Истанбулски мурафети
Истанбулски мурафети
23 февруари 2024 12:34
Гост

Край! Вече никой няма да се явява по делата и самодостатъчния, самовъзпроизвеждащ се и самоизяждащ се „независим български съд“ да си търси защитници! И прикриватурата.

Актове на некакъв си измислен СЕС явно вече суспендират Конституцията и законите на страната, а адвокатите са роби и длъжни да работят без пари!

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:30
Гост

Ами не се явявайте.
Без друго в доста случаи страните се оправят и сами, както и се случва адвокатът да ги ощети, вместо да им помогне. Да не упоменавам пък, че в административното производство най-често съдът служебно си събира доказателствата, издирва си релевантната практика и приложими норми и адвокатите често само губят време. Същото е и пред върховните инстанции.
Не се явявайте. Гарантирам ви, че ще се намери кой да го направи.
Професията се нуждае от очистване, без друго. Много са адвокатите. Особено завършили по хижи и паланки.

Галя от ПосолствоТо
Галя от ПосолствоТо
23 февруари 2024 15:56
Гост

Умен и красив анонимник.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 12:33
Гост

Да пише толкова дълго и напоително върховен съдия защо дава 100 лева възнаграждение на адвокат /все едно ги вадят от собствените си джобове, които не са плитки/ и то с изключително спорни аргументи, показва много точно две неща – проблеми със светоусещането, реалността и психиката, и второ, че ТК на ВКС отдавна се е превърнала в абсолютен разбойнически вертеп, вкл. по отношение на това кого, как и по какъв начин бива повишаван там или бива командирован.

Робин Худ
Робин Худ
23 февруари 2024 12:40
Гост

ТОЧНО В ЦЕЛТА.

Рев до небесата
Рев до небесата
23 февруари 2024 12:29
Гост

Наистина е унизително. Унизително е да сключваш договор с пострадалия за резултативен хонорар от 30-50% по застрахователни дела, а след това да представяш такъв по чл. 38, ал. 2 ЗАдв. пред съда и да претендираш още. Изключително грозно и недостойно е, мили адвокати, да не посочвам конкретни имена, защото много добре се знаете кои сте. И сто лева са ви много.

Истанбулски мурафети
Истанбулски мурафети
23 февруари 2024 12:39
Гост

Имаш писмо от Навални. С много поздрави от вчера за утре!

Мили ми неадвоктЮ! На вас адвокати не си трябват. Имате си такива в лицето на ПРБ. И тържището „независима съдебна власт“.

Alice
Alice
23 февруари 2024 13:53
Гост

Прав сте колега, злоупотребяването с чл.38 , ал 1 , т. 2 и т. 3 от Закона за адвокатурата, особено по застрахователни дела е отвратителна е масова практика. Те си знаят кои са , че и ДДС върху адвокатското възнаграждение си искат, пълно нахалство , каква точно услуга е безплатното представителство, че върху несъсществуващата цена по сделката ще начисляват ДДС. Но принципно не съм съгласен да се слагат всички адвокати под общ знаменател, има такива , които съвестно си вършат работота и възнагражденията им са напълно разумни, все пак това е договор между адвоката и клиента му, границата беше прекрачена… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:20
Гост

Ти юрист ли си или не?! Такъв е Законът! Оплакванията към вашите кумири Христо Иванов и компания.

Анонимен
Анонимен
23 февруари 2024 14:32
Гост

Или нормата на чл. 38 от ЗАдв следва да се измени, или поне това да стане по отношение на изключително вредната нелогична и правно неоправдана съдебна практика, наложена от ВКС, че обстоятелствата по нея не се доказват и така се дава широко поле за заобикаляне на забрана за договаряне на хонорари в зависимост от резултата на делата.

Радост голяма
Радост голяма
23 февруари 2024 19:12
Гост

Имената на тези по застрахователните дела и аз искам да ги знам. Но пък тези 100 лв. са гавра.

Робин Худини от село Рупча
Робин Худини от село Рупча
23 февруари 2024 12:27
Гост

Дано ни признаят за равноправни като важни за живота на хората – не е толкова сложна и нашата работа – но все пак.

Обидата е – не е в парите – а – че те третират като някаква вещ.

Истанбулски мурафети
Истанбулски мурафети
23 февруари 2024 12:36
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица