Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

Всички статии от Ивайло Василев

Ивайло Василев

Адвокатска кантора "Ивайло Василев & партньори" (www.ivp.bg)

Адвокат д-р Ивайло Василев е управляващ мениджър в Адвокатска кантора "Ивайло Василев & партньори". Той е доктор по гражданско и семейно право. Председател на Сдружение „Национален семинарен център „Темида“ и Главен секретар на дружеството на „Съюза на юристите в България“ в гр. Пловдив. Почетен член на Българска асоциация на съдиите по вписванията.

Вижте всички публикации на Ивайло Василев

Правна дискусия

Диверсията абсолютна давност

Бяга ли се от въпроса за частния фалит на физически лица?

Към настоящия момент в парламента е налице законопрооект за изменение и допълнение на Закона за задълженията и договорите (ЗИД на…

Относно неравноправните клаузи и правото на банката едностранно да увеличи лихвата по договор за потребителски кредит

Условията за връщане на полученото в заем по договор за потребителски кредит трябва да бъдат ясно и недвусмислено определени към…

Анализ от д-р Ивайло Василев от ЮФ на ПУ

Противоречива съдебна практика на ВКС по въпроса за добросъвестността на купувача при отговорност за евикция

Предстои ли образуване на тълкувателно дело във ВКС по поставения въпрос?

Анализът е част от съдържанието на книгата „Действие на вписването по българското вещно право“ с автор д-р Ивайло Василев от…

Становище от д-р Ивайло Василев:

Нормата на чл. 61, ал. 2 ГПК не се прилага в изпълнителния процес по време на съдебната ваканция

Съдебната ваканция започва на 15 юли, а споровете относно тълкуването на нормата все още продължават.

Статията е посветена на актуалния проблем от практиката, който поставя във фокус въпроса дали нормата на чл. 61, ал. 2…

Проблемът с погасителната давност и (не)валидността на действията по принудително изпълнение след прекратяване на изпълнителното производство по ГПК

Противоречивата съдебна практика на ВКС Статията има за цел да потърси отговор на въпроса дали се считат за валидни предприетите…