31 свободни длъжности за младши прокурори и 12 за младши следователи ще бъдат обявени на конкурс. Това реши Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет днес.

От тези 31 свободни длъжности, пет са в СРП, три в районната прокуратура във Варна, по две в Ботевград и Бургас, и по една във Видин, Враца, Гоце Делчев, Кюстендил, Перник, Елин Пелин, Пловдив, Казанлък, Хасково, Свиленград, Смолян, Велико Търново, Габрово, Русе, Ловеч, Добрич, Шумен, Разград и Ямбол.

На конкурс са обявени пет длъжности за младши следователи в Специализираната прокуратура и по една в СГП и окръжните прокуратура в Пловдив, Стара Загора, Добрич, Силистра, Сливен и Ямбол.

Вчера пък Съдийската колегия взе решение за обявяването за заемане чрез конкурс на 31 свободни длъжности за младши съдии. Осем от тях са в СГС, по три – в окръжните съдилища в Пловдив и Варна, по две в Бургас, Велико Търново, Пазарджик, Хасково и Софийския окръжен съд и по една в Благоевград, Враца, Добрич, Кюстендил, Силистра, Сливен и Стара Загора.

С измененията в Закона за съдебната власт от лятото на 2016 г. бе въведено задължението колегиите да извършват планиране на длъжностите за младши магистрати като това става след предложения от страна на административните ръководители.

В ЗСВ и в Наредбата за конкурсите на съвета са изброени и изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите. А те са да имат българско гражданство, да са завършили висше образование по специалността „Право“, да са преминали през необходимия стаж и да са придобили юридическа правоспособност, да притежават необходимите нравствени и професионални качества, съответстващи на Кодекса за етично поведение на българските магистрати, да не са осъждани, нито пък да страдат от психическо заболяване.

Срокът за набиране на документи на кандидатите е 14-дневен и започва да тече от датата на обнародването на обявите в Държавен вестник.

Кандидатите трябва да подадат писмено заявление за участие в конкурса лично или чрез упълномощен от тях представител в сградата на ВСС. Освен заявлението, те трябва да приложат следните документи: подробна автобиография, подписана от кандидата; нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система; нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по Закона за съдебната власт; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет; нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответния стаж за длъжността от 2 години и 9 месеца; декларация за българско гражданство, по образец; най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионалните качества на кандидата; попълнен въпросник по образец, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества; мотивационно писмо; други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.

Конкурсите се провеждат на два етапа – писмен и устен.

Писмените изпити за младшите магистрати ще се проведат в СУ „Св. Климент Охридски“ като за кандидатите за младши съдии той ще се състои на 14 април, за младшите прокурори – на 21 април, а за младшите следователи – на 28 април. Допълнително ще бъде обявена информация за разпределението на залите.

Устните изпити ще се проведат по график и на места, определени от конкурсната комисия.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви