Промени в Закона за устройство на територията (ЗУТ) ще превърнат строителния бизнес в заложник на общините, които с години не провеждат процедури по отчуждаване на имоти, които попадат в уличната регулация и принуждават хората да им даряват собствеността си. За това алармират в становище до Народното събрание от Националната асоциация на строителните предприемачи (пълния текст на становището виж тук).

Въпросните изменения в ЗУТ са предложени между първо и второ четене на мащабни промени в закона и асоциацията остро възразява срещу тях (пълния текст на законопроекта с всички предложение изменения виж тук).

Основният проблем произтича от предложената от депутата от ГЕРБ Александър Ненков нова ал. 16 в чл. 148 от ЗУТ. Тя гласи: „Разрешение за строеж в урегулиран поземлен имот се издава само при приложен подробен устройствен план по отношение на регулацията, в т.ч. уличната регулация, свързваща обекта с уличната или пътна мрежа и осигуряваща достъп до съответния поземлен имот. При урегулиран поземлен имот с лице на повече от една улица е достатъчно уличната регулация да е приложена по улицата, по която се осъществява достъпа до строежа“.

Така в закона се въвежда ново изискване, за да бъде издадено разрешение за строеж – да има приложен подробен устройствен план (ПУП) за улицата, на която ще се изгражда нов обект. Какво означава да има приложен ПУП за регулацията определя §22 от заключителните разпоредби на ЗУТ и той предвижда, че такъв е налице, ако на собствениците на имоти, които са предвидени за улици, са платени обезщетенията за отчуждаването им или поне са сключени окончателни договори за прехвърлянето.

Т.е. общината вече трябва да е собственик на всички части от парцели, които са предвидени за изграждането на улица и ако бъдат приети промените в ЗУТ, едва когато това е факт, човек ще може да получи разрешение за строеж в собствения му имот.

„Възразяваме срещу това – в тежест на бизнеса да се възлага косвено, чрез изменението на законовия режим, да изпълни задълженията на общината за отчуждаване на имотите срещу обезщетение, или срещу това – да се поставя правото на стопанска инициатива на лицата под условие – да се реализира едва тогава, когато общината реши да изпълни задълженията си по закон и отчужди имотите, попадащи в уличната регулация“, заявяват от Националната асоциация на строителните предприемачи.

В становището си те обясняват, че сега разрешението за строеж се издава в условията на обвързана компетентност – когато са изпълнени условията по чл.148, ал.4 и ал.8 на ЗУТ. „Предложената нова ал. 16 поставя издаването на този административен акт в условия на оперативна самостоятелност, тъй като прилагането на улична регулация е задължение на общината, която следва да изплати обезщетения по отчуждителните производства и да организира практическото изграждане на уличката мрежа“, посочват от строителния бранш.

Като подчертават, че целта да се осигури достъпност до поземления имот няма нищо общо с целта на разрешението за строеж.

Проблемът не е непознат за строителите в София, тъй като Столичната община от близо четири години не издава разрешения за строеж, ако не е приключила процедурата по отчуждаване и улицата не ѝ е дарена. Главният архитект на столицата Здравко Здравков многократно е съобщавал, че в резултат на тази политика всяка година на общината се даряват хиляди квадратни метри земя.

Сега се предлага тази практика в София, която не намира законова опора, да влезе в закона и да стане задължителна за цяла България.

Опасенията на предприемачите са, че са поставени в зависимост от това дали общината ще си свърши работата и ще отчужди, попадащите в регулация частни имоти, за да могат те да строят. Юристи пък посочват, че предлаганата разпоредба е изключително неясна и може да доведе до сериозни проблеми. От нея не се разбира например дали е достатъчно на общината да е прехвърлена собствеността на улицата пред конкретния имот, в който ще се строи, или това ще трябва да стане за всички по протежението на цялата улица. Т.е. дори и строителят да дари под натиск неговата собственост, за да получи разрешение за строеж, той да трябва да чака и съседите да го направят или да водят спорове с общината за обезщетения.

Паралелно с това с промените в ЗУТ се въвежда и нова забрана за въвеждане в експлоатация на строежите, която досега важеше само в курортите и ваканционните селища, а сега се предлага да се прилага за всички обекти в цялата страна.

С промяна в чл. 178, ал. 3, т. 5 ЗУТ се предвижда, че строежите не се въвеждат в експлоатация, ако „не са изпълнени мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи, свързващи обекта с уличната или пътната мрежа и осигуряващи нормален достъп до съответния поземлен/урегулиран поземлен имот.“

„Изпълнението на мероприятията по изграждане на улици, пътища или алеи е елемент от приложението на регулационния план по см. на § 22 ЗР ЗУТ и не е задължение на собствениците на поземлените урегулирани имоти. Недопустимо е изискването за прилагане на регулационния план да се нормира като изискване за пригодност на строежа за ползване, каквото съдържание имат разрешението за ползване на строежите от първа до трета категория и удостоверението за въвеждане в експлоатация на строежите от четвърта и пета. категория. С предложеното изменение се разширява териториалният обхват на забраната по действащия текст на чл. 178, ал.3, т.5. В случай, че бъде приета, новелата ще действа занапред и ще попречи да бъдат въведени в експлоатация строежи, шито са законно разрешени и изпълнени в съответствие с одобрените инвестиционни проекти“, заявяват предприемачите.

Отстъпление от мълчаливото съгласие

Строителният бизнес възразява остро и срещу други изменения в ЗУТ, предложени между първо и второ четене от Александър Ненков. С тях се променят чл. 39, ал. 3 и чл. 134, ал. 9 от ЗУТ, в които беше въведен принципът на мълчаливото съгласие. Разпоредбите са свързани с промяната на предназначението на поземлени имоти и сгради, които са „обект на образованието, науката, здравеопазването или културата, както и на спортни обекти“.

В момента законът предвижда, че промяната става с разрешение на съответния министър и ако той не се произнесе по искането в едномесечен срок от постъпването му, се приема, че е налице мълчаливо съгласие.

Сега се въвежда нова процедура. Като се предлага да се регламентира (в чл. 39, ал. 3 ЗУТ), че „съгласието се предоставя служебно на главния архитект или на компетентния орган по чл. 148, ал. 3. В 7-дневен срок от постъпването на писменото заявление главният архитект или компетентният орган по чл. 148, ал. 3 го изпраща служебно на съответния министър, който е длъжен в 14-дневен срок да изрази писмено съгласие или да постанови отказ. Отказът се мотивира”. Т.е. при липса на произнасяне, ще е налице мълчалив отказ.

„Премахва се институтът на „мълчаливо съгласие“ по изр. последно от действащият текст, който намалява административната тежест и е надеждна гаранция за защита правата на собствениците, като изключва възможност за корупция“, заявяват от Националната асоциация на строителните предприемачи.

И обясняват какъв ще е ефектът от това: „Първо – изключително усложняване на производството, и второ – създаване на възможност за още едно съдебно производство срещу самостоятелния акт, свързан на министъра, в рамките на другото – по промяна на предназначението на обекта, трето – за вносителя на проекта е изключително трудно да проследи момента, в който единият орган внася за произнасяне пред министъра, а последният – трябва, но не се произнася в срок и се формира актът, който ще се обжалва, четвърто – необозримо се удължава продължителността на цялото производство, измеримо в години, което пречи на инвестиционния процес“.

23
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Platz
Platz
29 юни 2021 18:39
Гост

Поредната вратичка за Рушвети и изпадане в зависимост от държавни чиновници и корупция. За всяко нещо се иска рушвет в тази държава за да си свърши някой държавен служител работата. Направо е неописуемо, съжалявам че се захванах със строеж на къща в България!

Дими
Дими
09 февруари 2021 0:13
Гост

Страшна простотия е това нещо. Значи аз ако тръгна да строя къща на моя си имот, първо трябва да даря земя за да си направя ПУП, това горе долу го разбирам, но после трябва и да строя улицата до имота си, е те това вече е най голямата идиотия на ГЕРБ.

Анонимен
Анонимен
28 януари 2021 15:54
Гост

Общините не е нужно да плащат нищо! Все още го има в закона, че за инфрастуктура, 10% от площа на парцела може а се отчуждава за целта! Въпросът е, защо общините не прилагат този член ?!?

Анонимен
Анонимен
02 февруари 2021 14:46
Гост

При вторична регулация се плаща и това е масово в София

Barmaley
Barmaley
16 декември 2020 11:51
Гост

Изцяло съм ЗА, това ще бъде началото на края на строителния фашизъм , който цари в държавата, следващата стъпка е да почне да се прилага за всички. Първо инфраструктутрата, после сградите, а сега е обратното.

Барни Ръбъл
Барни Ръбъл
15 декември 2020 9:25
Гост

Радвайте се с мене, защото скоро ще ударим камбаната със 100-ната поправка на ЗУТ! Досега поне в София строителите даряват улици, ВК-мрежи и трафопостове, плащат за проекти на тези мрежи и всякакви екстри. Всичко това – като негласно условие за строителство на обикновени жилищни сгради. Сега вече ще бъде законно. Очаквайте цени като в Париж.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 16:16
Гост

Строителите искат да си строят при плащане на зелено и да реализират печалбата бързо, пък че нямало улици, да се оправят новите собственици?

ЕКЗ
ЕКЗ
14 декември 2020 23:31
Гост

Не, строителите не искат тоеа. Дтроутеките заплащат не малки такси на общините за издаване на съответните разрелители. Това, което се иска е да не се създават условия за рекет и плащане на рушвети. Всеки забранителен режим, всъщност води не до оправия, а до възможност общински и държавни служители да прилагат закона за своя изгода.
Общините и държавата, просто трябва да спазват закона. Той е задължителен за всички. Мислите ли, че не се издават Разрешение за строеж, когато Възложител е общината или държавата? Нали смисълът е бизнесът, било то частен, общински или държавен да са при равни условия.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:44
Гост

Строителният бизнес възразява остро, ама няма кой да слуша. Боко си прави каквото си иска.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:43
Гост

Ей, пак лобистките прокарвания на управляващите.

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:25
Гост

По-добре демек няма да става? Така да го разбираме

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:25
Гост

Нищо ново под слънцето. Държавата бездейства и чака да види какво ще стане. Никакво съдействие към бизнеса

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:33
Гост

То не остана бизнес вече. С тая пандемия толкова бизнеси замряха.

Ananieva
Ananieva
14 декември 2020 15:24
Гост

Поредните глупости от страна на ГЕРБ!

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:34
Гост

За кой ли път? Да се махат вече.

Зоя
Зоя
14 декември 2020 15:24
Гост

Дреме ли ми какво иска строителния бранш? Не. Тия дето са, като Артекс или Главбулгарстрой и строят където и каквото им падне и загрозяват София защо да ме интересуват? Честно казано от това страдат предимно големите играчи, малките не са засегнати толкова

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:23
Гост

Те строителните компании са много отворени ама като ги накараш да инвестират мало пари в зелени площи край обектите, които изграждат и заповат веднага да пищят

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:22
Гост

Еми така ще е и няма да си строи всеки каквото си иска. Да се научат от строителния бранш!

М. Кирилов
М. Кирилов
14 декември 2020 15:21
Гост

Поредна пародия в закона и в работата на държавата на всякакво ниво, било то общинско или държавно

Димитриева
Димитриева
14 декември 2020 15:20
Гост

Ма да си направят така, че да купуват тези земи от общините или поне преди това да направят читаво разделение на парцелите, а не улиците да попадат в частни имоти!

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:38
Гост

Вече няма тротоари с тези строежи. Ходим по улиците и се размимаваме с автомобилите.

Филип
Филип
14 декември 2020 15:19
Гост

Ами те това прилагаха, като правило. Да бездействат за да те принудят да им дариш земята

Анонимен
Анонимен
14 декември 2020 15:19
Гост

А общините ни не е като да не бездействат