Правителството днес прие промени в Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица и премахна от нея едно изискване, което понякога води до абсурдната ситуация хем да си плащаш вноски, хем да се водиш неосигурен.

Става дума за чл. 1, ал. 6 от наредбата. В момента той гласи: Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4.“.

Разпоредбата се отнася до самоосигуряващите се, на които е отпусната пенсия. Те имат правото да се осигуряват по свое желание за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт.

В момента наредбата изисква от тях да изразят желанието си за това с декларация, известна като ОКД-5, която трябва да подадат до съответната териториална дирекция на НАП. И именно от датата на подаването ѝ възниква осигуряването по желание за тези рискове. Ако обаче не си подал въпросната декларация след като си се пенсионирал, не се водиш осигурен за тях и то въпреки че си правил вноски.

Точно това се е случило с адвокатка от София, която заради онкологично заболяване е получила пенсия за инвалидност през 2014 г. Независимо от това тя продължила да работи и да се самоосигурява, както преди това – за всички рискове без трудова злополука, професионална болест и безработица.

И когато през 2019 г. представя болнични листове в Националния осигурителен институт, с изненада научава, че от 5 години не се води осигурено лице за общо заболяване, майчинство и пенсия. И това, въпреки че е правила всички вноски и НАП ги е приела.

От НОИ ѝ заявяват, че няма как да е „осигурено лице“, тъй като не е подала декларация ОКД-5.

След установяването на този абсурд, тя заведе дело пред Върховния административен съд, в която настоява да бъде отменена разпоредбата на чл. 1, ал. 6 от наредбата за самоосигуряващите се. Делото ѝ (№6222/2020 г.) беше насрочено за 25 ноември 2020 г.

Днес обаче Министерският съвет измени проблемната разпоредба. С приетите от правителството промени изрично се приема, че самоосогуряващите се пенсионери, които са продължили да работят, няма да подават ОКД-5, а за да се считат за осигурени за избраните от тях рискове, ще е достатъчно да си плащат вноските и да си подават данните както преди. Ако обаче след отпускането на пенсията, самоосигуряващият се е прекъснал осигуряването си, ще трябва да подаде декларацията.

Фактическите действия по внасяне на дължимите осигурителни вноски и по подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО по реда на Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (отм.) (Наредба № Н-8) и/или на Наредба № Н-13 нормативно се приравняват на изрично изразено желание за осигуряване по смисъла на чл. 4, ал. 6 от КСО, обясняват от Министерството на труда и социалната политика.

С промените в наредбата беше редактирана, макар и несъществено и друга проблемна разпоредба в наредбата – чл. 1 ал. 3. Тя беше атакувана от друга адвокатка във Върховния административен съд. Оспореният от нея текст гласи: „Видът на осигуряването се определя с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на НАП, която се подава от самоосигуряващото се лице в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. При прекъсване и възобновяване на съответната трудова дейност, както и при започване на друга трудова дейност през календарната година самоосигуряващото се лице не може да променя вида на осигуряването. При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт“.

Проблемът идва от последното изречение, което е добавено през 2010 г. Заради него адвокатката е останала неосигурена за болест, въпреки че си е плащала вноските (повече за казуса и аргументите ѝ виж тук), защото не е подала в срок тази декларация.

ВАС вече се произнесе по делото ѝ на първа инстанция и отмени въпросната разпоредба, но в решението си (пълния му текст виж тук) не коментира съществото на оплакванията на адвокатката, а само констатира, че при приемането на последното изречение на чл. 1, ал. 3 от наредбата за самоосигуряващите се МС не е спазил процедурата по Закона за нормативните актове.

Днес правителството прие изцяло нова трета алинея на чл. 1 от наредбата. Тя обаче има сходно съдържание: „Самоосигуряващите се лица по чл. 4, ал. 3, т.1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване определят вида на осигуряването си с декларация по образец, утвърден от изпълнителния директор на НАП. Декларацията се подава в компетентната териториална дирекция на НАП в 7-дневен срок от започването или от възобновяването на трудовата дейност. Когато декларацията е подадена извън 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигуряване през съответната календарна година само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт“.

Основната разлика е, че се предвижда, че неспазилият 7-дневния срок за подаване на декларацията, ще бъде лишен от избраното от него осигуряване за съответната година. Т.е. остава основният проблем – че вместо с глоба от от 50 до 500 лв., каквато е санкцията за всяко физическо лице, което не подаде в срок декларация, както предвижда Кодексът за социално осигуряване, самоосигуреният няма да се ползва и от закрила за всички избрани от него рискове.

 

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Петрова
Петрова
11 август 2020 9:55
Гост

Приемат идиотски закони, после се хвалят с положителни промени.

Димитър Тонов
Димитър Тонов
07 август 2020 21:42
Гост

Точно в същото положение съм в момента.Ето ми жалбата : До ТП на НОИ гр. Пловдив ОБЖАЛВАМ Разпореждане № О-15-000-00-01403006 от 22/07/2020г. МОТИВИ: На основание на чл.4, ал.1,т.7 и ал.3,т.2 от КСО осигуряването ми е осъществено от ЕТ“Роузена- Димитър Тонов“ ЕИК030157888 и не е било прекратявано, започнато,прекъснато или възобновено. Това е видно от Регистъра на осигурителите самоосигуряващите се лица. Поради тази причина не са на лице съставите на чл.1, ал.2 от НООСЛБГРЧМЛ и няма задължение за подаване на Декларация по този член в седемдневен срок поради непрекъснатостта на осигураването. За да се изпълни чл.1., ал.6 от НООСЛБГРЧМЛ и във връзка… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
06 август 2020 19:10
Гост

Добре! Ами кога ще се промени и задължителното плащане на здравни осигуровки от работещите пенсионери в Закона за здравното осигуряване!

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 14:26
Гост

Пълен абсурд, а делото е насрочено чак за 25 ноември 2020 г.!

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 14:25
Гост

Много положителни промени. Поздравления.

Друг гост
Друг гост
08 август 2020 8:38
Гост

А защо сега точно са тези положителни промени? Когато започна да му пари под краката на ББ и изведнъж еничарите започнаха да мислят за простолюдието!

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 14:20
Гост

Е, може ли да си внася осигуровки и да не се води осигурено лице за общо заболяване, майчинство и пенсия.

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 14:21
Гост

В BG всичко е възможно. Поредният парадокс.

Асен
Асен
05 август 2020 14:19
Гост

Хора, четете, проверете се в НАП и НОИ и действайте, защото подозирам, че хиляди сме в това положение.

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 14:17
Гост

Браво! те и без това са достатъчно ощетени.

Киро
Киро
05 август 2020 14:17
Гост

И ето пак – и с промените се наказва неподаването на декларация или грешки в нея, а не неплащането на осигуровки.

Еха!
Еха!
05 август 2020 14:35
Гост

Казано е „ПО ЖЕЛАНИЕ“:
„Става дума за чл. 1, ал. 6 от наредбата. В момента той гласи: „Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4.“.

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 13:55
Гост

Значи сега всички в това положение трябва да съдят НАП.

Duh kuche
Duh kuche
05 август 2020 14:13
Гост

Небъдница, по-добре НАП да оправи служебно нещата на тези хора.

Колев
Колев
05 август 2020 14:15
Гост

За да стане това, НАП трябва да бъде сезирана от ощетения, а той преди това да е проверил, установил и т.н., т.е. пак небъдница.

Човек
Човек
05 август 2020 13:53
Гост

Само не разбрах ще признаят ли на жената осигуровките, които е платила?

Koina
Koina
05 август 2020 13:54
Гост

Това ще реши съдът, иначе промените би трябвало да действат за напред.

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 13:46
Гост

Добре, че са адвокатите да оправят положението.

Еха!
Еха!
05 август 2020 14:31
Гост

В случая – ДА! Но не винаги е така!

Сам съм си рекърдс
Сам съм си рекърдс
05 август 2020 13:45
Гост

Положението е абсурдно, защото ще те санкционират, ако не подадеш декларациите за доходите, но не и ако не си платиш осигуровките – там само лихва ще платиш евентуално.

Еха!
Еха!
05 август 2020 14:35
Гост

Казано е „ПО ЖЕЛАНИЕ“:
„Става дума за чл. 1, ал. 6 от наредбата. В момента той гласи: „Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 – 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред. За лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, осигуряването възниква от датата, на която е подадена декларацията по ал. 2. Видът на осигуряването се променя по реда на ал. 4.“.

Neli
Neli
05 август 2020 13:40
Гост

На НАП и НОИ са им най-важни всякакви видове декларации, истински буквояди.

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 13:57
Гост

Като са такива буквояди защо са прибрали парите без основание?

Виж ся
Виж ся
05 август 2020 13:58
Гост

Не, бе, не са ги прибрали, пазят ги като в бюро „Изгубени вещи“ 🙂

Анонимен
Анонимен
05 август 2020 14:17
Гост

Защото са тясно специализирани в тази област.