Закриването на специализираните съдилища и прокуратури не противоречи на Конституцията, обяви единодушно Конституционният съд (КС), но „отмени“ т. нар. квоти за преназначаване на спецмагистратите в други съдилища и прокуратури.

Решението на КС (пълния му текст виж тук) означава, че двете колегии на Висшия съдебен съвет (ВСС) трябва да започнат процеса по преназначаването на спецсъдиите и прокурорите и няма да има ограничение колко от тях може да бъдат преместени в даден съд или прокуратура. Той беше спрян, след като конституционните съдии допуснаха за разглеждане искането на главния прокурор Иван Гешев да бъдат отменени всички изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), посветени на закриването на спецправосъдието.

Кадровиците имат две седмици, за да преназначат спецмагистратите, тъй като от 28 юли 2022 г. специализираните съдилища и прокуратури ще престанат да съществуват. Редът за това е този по чл. 194 от ЗСВ. Според правилата на ВСС (пълния им текст виж тук) преназначаването става в „в еднакви по степен органи на съдебната власт с висока или свръхвисока степен на натовареност, по възможност от същия апелативен район“. А ако в същия апелативен район няма орган от същата степен с висока или свръхвисока степен на натовареност, се пристъпва към преназначаване в други апелативни райони, „като се следи за последователност при избора на апелативен район, от гледна точка на териториална близост до седалището на закрития орган или длъжност“.

Законът даде срок на магистратите, които искат да бъдат възстановени на длъжностите, които са заемали преди да отидат в спецорганите, да подадат заявления. Както „Лекс“ писа, много спецсъдии, които не искат да се връщат на старата си месторабота, също подадоха заявления къде искат да бъдат преместени и желанията на всички са за столични съдилища. Спецпрокурорите се очаква тепърва да заявят желанията си (повече виж тук).

Според правилата на ВСС за преместването по чл. 194 ЗСВ „в случай, че желаещите да бъдат преназначени са повече от броя на преместените длъжности, ВСС приема решение за преназначаване, съобразно следните критерии: комплексната оценка от атестирането, продължителността на юридическия стаж и значимостта на личните мотиви на кандидатите“.

Освен магистратите, ще трябва да бъдат прехвърлени и делата им. Най-сериозни опасения за този процес изказват от спецпрокуратурата, която през юни съобщи, че има над 500 преписки и над 800 дела. Законът предвижда, че висящите досъдебни производства и преписки в Специализираната прокуратура трябва да бъдат изпратени по компетентност в други прокуратури в 7-дневен срок от влизането в сила на закона за закриването на спецправосъдието.

В искането си главният прокурор заяви, че закриването на цял вид специализирани съдилища и прокуратури е извършено без гаранции за защитата на правата и интересите на гражданите и на държавата и ще затрудни съществено нормалното функциониране на съдебната власт, а това противоречи на принципите на правовата държава, на разделението на властите, на независимостта на съдебната власт и на несменяемост на магистратите (повече за искането виж тук).

В решението си КС припомня, че вече е посочвал, че създаването на специализирани съдилища е от изключителната компетентност на законодателя и той решава какви дела ще им възложи.

„Първоначално на специализираните органи са възложени делата за престъпления, извършени от организирани престъпни групи, като с последващи изменения на закона тяхната компетентност е разширена. След анализ и оценка на резултатите от дейността на специализираните наказателни съдилища и прокуратури, видно от мотивите към законопроекта на оспорения ЗИДЗСВ, законодателят е стигнал до извода, че те не са постигнали формулираните при създаването им цели, с което е обоснована необходимостта от тяхното закриване, пишат конституционните съдии.

И подчертават, че видът и устройството на специализираните наказателни съдилища и прокуратури не са предмет на специална конституционна уредба. Затова заключават, че е извън компетентността на Конституционния съд да преценява правилността на законодателното решение. „…обратното би представлявало в настоящия случай недопустимо навлизане в прерогативите на законодателя. Дали е отпаднала необходимостта от съществуването на специализираните структури, е въпрос на политическата целесъобразност и Конституционният съд не може да подменя волята на Народното събрание – това би го поставило в позиция на позитивен законодател“, пише КС.

Той се спира само на някои от оспорените от главния прокурор десетки разпоредби и заявява, че за останалите това е безпредметно.

Така например за тези, с които се определя подсъдността на делата, казва, че каква ще е тя е въпрос на законодателна целесъобразност и Народното събрание не се е отклонило от установените в Основния закон норми и принципи.

КС сочи, че няма проблем и с тримесечния срок за влизане на закона в сила. В искането си Иван Гешев посочи, че той е прекалено кратък. „Продължителността на срока за влизане в сила на даден закон е в преценката на Народното събрание“, отговарят конституционните съдии.

По отношение на единствения въпрос, по който установява противоречие с Конституцията – предвиждането на квоти за преназначаването на спецмагистратите, КС заявява: Въвеждането на квоти при преназначаването на магистратите от закриваните специализирани съдилища и прокуратури на съдебната власт представлява изземване на правомощията на ВСС, създаден с цел да гарантира независимостта на всички органи на съдебната власт и на съдебната власт в цялост“.

Той подчертава, че всички въпроси, свързани с кариерата на съдиите, прокурорите и следователите се решават от ВСС. „Именно това правомощие на ВСС като орган на съдебната власт е една от гаранциите за нейната независимост. То произтича пряко от Конституцията и условията за неговото осъществяване, които законодателят определя, изискват внимателна преценка“, пише КС.

И заявява, че упражняването му не може да бъде ограничавано със закон в случаи, които не са предвидени в Конституцията, както е направил законодателят, въвеждайки квотите.

КС припомня решението си от 2003 г., в което прие, че ще е налице промяна във формата на държавно управление, ако съдиите, прокурорите и следователите се назначават, преместват, повишават или уволняват не от ВСС, а от друг орган. „В случая на практика се получава именно това, макар и формално в ПЗР на ЗИДЗСВ да е записано, че магистратите от закриваните специализирани органи се преназначават при условията и по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ. Законодателната власт не може да определя как точно ВСС да прилага тази разпоредба, тъй като това представлява недопустима намеса в чужда сфера на изключителни конституционни правомощия в противоречие с принципа на разделение на властите (чл. 8 от Конституцията)“, заявяват конституционните съдии.

Затова заключението им е, че с въвеждането на квоти при преназначаването на магистратите от закриваните спецоргани  се накърнява независимостта на съдебната власт.

По отношение на начина на прехвърляне на делата на закриваните съдилища и прокуратури КС заявява: Оспорените разпоредби целят да не се допусне прекратяване на започналите пред закритите органи на съдебната власт наказателни производства. Направеното от Народното събрание в рамките на законодателната целесъобразност разграничение при определяне на подсъдността по отношение на неприключилите производства и командироване на съдии за участие в делата е съобразено с необходимостта да бъде гарантирано законосъобразното им приключване при спазване на принципа за неизменност на съдебния състав. Съдебните органи, пред които следва да продължат производствата, са ясно и недвусмислено определени, без да се накърнява принципът на независимост на съдебната власт. Изложените от вносителя аргументи за създадени неудобства от организационен характер не могат да обосноват противоречие на разпоредбите с Основния закон.

Те коментират, че задължението на шефовете на закриваните съдилища и прокуратури да създадат организация за приемането на делата, преписките и архива на закритите органи на съдебната власт (§55 от изменителния закон) всъщност включва извършването на обичайни деловодни действия, свързани с организационното преустройство и необходимостта от продължаване на процесуалната дейност на специализираните съдилища и прокуратури. „Чрез §55 законодателят създава правна възможност да бъде предотвратена неоправданата продължителност на делата извън разумните срокове като възможна отрицателна последица от преустановяване на дейността на тези органи. Закриването на специализираните наказателни органи неминуемо създава трудности от организационно-административен характер, което обаче не може да бъде основание за противоконституционност на §55 ПЗР на ЗИДЗСВ, поради което Конституционният съд приема, че следва да отхвърли искането по отношение на тази разпоредба“, пише КС.

88
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
15 юли 2022 18:43
Гост

Някой хора са много нагли. Да, спецовете станаха с конкурс, ама изкараха 4,50. Сега с такава оценка няма да се класират и за РС. Така че леко, леко да не се изцапате от напрежение.

Боян Магдалинчев
Боян Магдалинчев
15 юли 2022 13:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
15 юли 2022 11:46
Гост

Стига сте идеализирали всички съдии. Много от тях са назначени преди времената на конкурсите.
Магистратите от специализираните, за разлика от тях, са назначени с конкурси. Малко магистрати могат да издържат на напрежението и количеството работа, на които са подложени следователите, прокурорите и съдиите в спеца.
Така че съдилищата да бъдат добри да приемат магистрати, назначени с конкурс, а магистратите, уредили се да бъдат такива без конкурс, да замълчат.

Анонимен
Анонимен
16 юли 2022 17:36
Гост

И какво значи да замълчат? Ще ги преназначат кой където поиска. Такъв е закона и ако на някой не му харесва да се оплаче на Христо Иванов и компания. Те ги сътвориха тези глупости и се наложи КС да им охлади ентусиазма. Системата ще се затлачи и затапи още повече. Конкурсите ще забоксуват отново. Това 30 бройки, които ще се влеят в софийските съдилища- СГС, САС, АССГ и военните. Защо освен тези хора да се обявяват конкурси за още? Какво ще правят? Питайте Бойкикиев. В стремежа си да накажат един, разгониха фамилията на 1000. Типично.

Иван Каскетски
Иван Каскетски
15 юли 2022 10:15
Гост

Последен танц… сбогом бухалке!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2022 8:43
Гост

Само не разбрах, след като няма да има квотен принцип, а почти всички от Спеца искат да бъдат в СГС или СОС колко щата, кога ще се разкрият и не трябва ли всички връзкари, които са командировани в тези съдилища, да ги върнат, за да може свободните места да се заемат от спец. Иначе още 10 години няма да има конкурси. Така донякъде ще се реши въпроса с командироване, което заобикаля конкурс, защото сега в СГС са командировани съдии, които не участват в нито един конкурс за повишаване, но реално са повишени-командировани без конкурс. Проблемът е по-голям с АС, защото… Покажи целия коментар »

Как ти го роди главата
Как ти го роди главата
15 юли 2022 9:14
Гост

Абе ти си много умен :))))) Как ти го роди главата това , че командированите ще се преместят без конкурс ???? Къде го прочете???? Та тоя е ясно записани в ЗИД-а , че си се връщат там откъдето са дошли! Или си пишеше ей тъй без да мислиш просто щото нещо в главата ти иска да заобикаля и търсиш под мухата слон – няма бе няма

Анонимен
Анонимен
15 юли 2022 9:36
Гост

така ще стане. затапване. оплачи се на парламента.

Адвокат
Адвокат
15 юли 2022 7:14
Гост

Не знам къде ще ги разхвърлят, но знам че напускаха 5-6 преюдициално запитвания до съда в Люксембург дали не трябва да се отведат по делата с оглед мотивите към приетия закон. Мен това ми се вижда по- голям проблем.

Анонимен
Анонимен
15 юли 2022 10:48
Гост

Ама това е пълна идиотщина-по-голяма от тази да ревеш в парламента,че си самотна майка и пъпа ти е хвърлен на Черковна. Дали има основания за отвод трябва да си реши конкретния състав, иначе какво очакват, СЕСда им каже ,че трябва да се чувстват предубедени и пристратни ли?!

Селски съдия
Селски съдия
15 юли 2022 6:55
Гост

Като гледам коментарите освен Хаджигенов, тук коментират и не малко спец. съдии…
Както и да е – сега топката е във ВСС и ще стане доста интересно, защото ако се спазва разпоредбата на 194, ал,1 ЗСВ пак само 4-5 човека трябва да да в СГС, 2-3 в АССг, а останалите трябва да разхвърлят по страната /Пловдив, Варна, Бургас/….

Анонимен
Анонимен
15 юли 2022 7:16
Гост

Реално-да. Но има доста, които идват от различни места от страната. Ами да се върнат, където са правораздавали…Никой не е инсталиран в София

Селски съдия
Селски съдия
15 юли 2022 7:22
Гост

Погледнах статистическите отчети – та според тях трябва да пратят някой и в Стара Загора, Хасково и Велико Търново, но не и във Военния съд в София, АССО или пък Окръжен съд София..

Анонимен
Анонимен
15 юли 2022 10:53
Гост

Е да де, но някои се взеха много насериозно и купиха имоти в София, нови коли на лизинг, а премии и бонуси като в спеца няма да има в общите съдилища.х

Анонимен
Анонимен
16 юли 2022 17:41
Гост

Това откъде го измисли? От чл. 194, ал.1 ли? Там няма критерии нито квотен, нито натовареност. Извън София никой няма да отиде, освен ако не го поиска сам.

Адвокат
Адвокат
15 юли 2022 6:42
Гост

Бобокови, требва да носите още 20% на Бойкиката в джипа ве!!! За културата в русе от А за Б!!

Анонимен
Анонимен
15 юли 2022 3:59
Гост

Един диагонал на коментарите ме кара да си мисля, че адвокат Хаджигенов пише и самият той, а може би адвокат Илиян Василев му отговаря…

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 23:37
Гост

Конституционният съд удобно е пропуснал всички аргументи, които му създават дискомфорт. Например, не е отговорил на въпроса, нарушава ли независимостта на съда и върховенството на закона закриването на съд на база невярна и манипулативна информация, изнесена в мотивите и оценката за въздействие на законопроекта и др. За мен е странно и участието на Янаки Стоилов в това решение. Като министър на правосъдието, той е автор на анализа, цитиран дори в частта на грешната статистика в мотивите и оценката за въздействие към законопроекта и е изразил предварително становище относно закриването на специализираните съдилища. Все едно наблюдаващият прокурор по наказателно дело да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 22:09
Гост

Петорната експертиза на Гешев установи, че решението на КС е фалшиво.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 22:28
Гост

Не си оригинален, а смешен и тъп

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 20:48
Гост

Лекс, дали не е време да премахнете коментарите? От форум за юристи, където да се представят юридически аргументи за и против дадена теза, това тук се превърна в трибуна за просташките изказвания на герберастки и „умно“-кресливи тролове. Честно, паднахте на нивото на най-долнопробната квартална кръчма.

Трябва да се мисли преди да се пише
Трябва да се мисли преди да се пише
15 юли 2022 9:18
Гост

А пък вашето ниво е по- различно от другите – политиканствате!!! А ви личи , че не сте добре подготвен и не сте юрист що толкова си позволявате да олеквате

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 20:26
Гост

каквото рекат баба доротея, леля ВЕГЕРТСЕДЕРОВА (НИЩО че не не е виждала вегертседер от години), каскетски и АФ (янкулофф и станкушефф) това е простаци долни от статуквото. Вий сте гербаджии и каскети и нищу не разбирате. Хъхъхъхъхъ

Две мнения няма.
Две мнения няма.
14 юли 2022 19:45
Гост

Някой осъден „олигарх“ по класификацията на кухата каскетна лейка от Съда за специализирани поръчки на мафията? Нула, нито един! Но въпреки това задържани под стража месеци или години наред? Много! А такива, осъдили България в ЕСПЧ заради действията на кухата каскетна лейка и специализирана му бухалка? То Баневи, то Бобокови, то кой ли не! Няма нужда да казвам, че този вече закрит съдебен тумор няма да липсва на нито един юрист или нормален човек у нас, с изключение разбира се на мафията и техните каскетчета, калинки, симонки и тролчета.

Адвокат
Адвокат
15 юли 2022 6:40
Гост

Бобокови не знам някой да са осъдили. Даже и с Христо Иванов съществува спорно разбирателство, защото е започнал да им излиза много скъпо. Но поне успя да закрие спеца, както им обеща

re: Жълтопаветният умнокрасивитет
re: Жълтопаветният умнокрасивитет
14 юли 2022 18:50
Гост

Каквото десните специалисти по всичко – таквиз и пеевите специализирани специалисти по всичко!

Със спец, без спец – все тая! Проблемите са другаде. И са толкова дълбоки и всеобхватни, че само фон две Лайнен може да ги реши … а вие си ближете Делта, връх на сладоледа.

Анонимеен
Анонимеен
14 юли 2022 17:26
Гост

Много са ми смешни доводите на десните специалисти по всичко, но най-малко юристи. Специализираната прокуратурата била бухалка, кой политик от опозицията е обвинила?!? Там където говорят за мерките, за споразуменията, ами такъв е закона, те са депутати можеха да подобрят институтите, но по-лесно е направо да закриеш. На всеки юрист му е ясно, че не е противконституционно, но предложиха ли нещо по-добро, ами НЕ. Закриваме и до там и край, след 1-2-3 години, ако резултатите са същите, къде им е пак ли спеца ще е виновен, сигурно, въпреки че са го закрили?!?! Закриваш, но нищо не предлагаш, КПКОНПИ изобщо няма… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 17:23
Гост

Бобокови, требва да носите още 20% на Бойкиката в джипа ве!!! За културата в русе от А за Б!!

re: Жълтопаветният умнокрасивитет
re: Жълтопаветният умнокрасивитет
14 юли 2022 16:49
Гост

С бялото на магистралата. И в МС. Вече. Беше.

Разбира се с кинтите от А за Б става всичко … чудно … засега. Обаче. Русия винаги се връща. Тогава да видим кой най-хубаво ще се смее.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 15:43
Гост

Да поясним за умнокрасивитета, защото те удобно се правят на по-тъпи, отколкото са:
Никой не е имал съмнения, че закриването на спецсъдилищата и спецпрокуратурите не е противоконституционно /впрочем, убеден съм и самия главен прокурор/, но факта на отмяната на квотите за преназначаване от КС, което целеше да се намали броя на неудобните за сесебейската мафия съдии в общите събрания на СГС и САС – ето този неуспех много горчи на прокопиевите и А за Б чеда.
Сега схванахте ли джендърчета??

Ах, как болиииии...
Ах, как болиииии...
14 юли 2022 15:53
Гост

Ха-ха-ха! Основната болка на герберастите беше именно, точно и единствено закриването на тумора, наречен спецсъд, който няма да може повече да им изпълнява мафиотските поръчки. След като туморът е отстранен, всичко останало е подробност… Много ясно, че няма да уволнят 20-ината съдии от спеца и трябва да работят някъде и това изобщо не е от първоспепенно значение.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 16:02
Гост

Успокой топката, превъзбуден лузър :))) Помни леля ти Таня сега и предишните ви герои другата Таня, бай Иван, преминал към тима на статуквото, които изобщо биха шута и на вас, и на съдебната система, и всички ви се смеят на кухите глави. Отиди сега да напишеш едно заповедно дело – разрешава ти се :))))

Каскета - гордостта на ПУЦ-а!
Каскета - гордостта на ПУЦ-а!
14 юли 2022 16:17
Гост

Само няма да викате на каскета лузър! Може да е интелектуално изключително ограничен и да губи изцяло или частично всяко дело в КС, но не е лузър!

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 15:35
Гост

С оглед интелектуалния потенциал на цялата прокуратура на Република България, включително Следствието, ГЕРБ и ДПС предлагам предходно изброените да отправят искане за тълкуване на решението на Конституцонния съд от самия него!

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 15:27
Гост

Само изключително тъпи и упорити тролове с каскети могат да тълкуват посоченото решение като „победа“ за Гешев и „загуба“ за ПП, ДБ и други, противопоставящи се на задкулисието в съдебната ни система.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 15:25
Гост

Напълно логично и очаквано решение на КС, дори и за неспециалисти по конституционно право. Само ПП, ДБ и техните креатури в съдебната система ПАК не са си научили пак домашното. Сега да ходят при „любимия им“ проф. Близнашки да ги учи – хахахахаха!!!

Гъди, гъди, гъди! :))))
Гъди, гъди, гъди! :))))
14 юли 2022 15:29
Гост

Ама ви взеха бухалчицата, а? Гадничко ли е, а? Сега кой ще ви изпълнява мокрите поръчки, а?

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 15:32
Гост

Митю Очите, Цветан Василев, Черепа ….

Другите мафиоти
Другите мафиоти
14 юли 2022 15:34
Гост

Свинята, Тиквата, Каскета…

16-ти април
16-ти април
14 юли 2022 15:10
Гост

Абе ви е нормални ли сте?! За какво ви е тая София бе?! Най-мръсното, най-скъпото, най-необлагороденото град стана в родината откакто алчните завладяха кметствата и продават строителни разрешителни на конвейр…превърнахте родния ми град ни кочина, която ви е срам да правите пред мама и тате на село! Щото там има кой да ви плесне зад врата, нали?! А тука – само глей ся къв съм и айде газ…. Ни мо`иш ги върна на село….затова градът ще го направим селска срибщина….аман бе аман от вас! никога няма да станете софиянци, никога, нито децата ви, нито тъщата, дето викате да ги гледа,… Покажи целия коментар »

9 май
9 май
14 юли 2022 18:25
Гост

По- прост човек от шопа нема, надявам се децата и внуците ми да не изглеждат като тъпи шопи от София!

Къде е едиплмата на Христо и Надежда
Къде е едиплмата на Христо и Надежда
15 юли 2022 9:26
Гост

като гледам министъра на правосъдието / Разград/ на финасите /Хасково/, на културата / Хасково/ на спорта /Плевен/, на транспорта /Русе/ все шушляци и още колко л докараха да мяукат и мечят в София. А стях докараха всичките си баба и , стрини, лели, приятели …….Та ето кой докара София до това, което е сега

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 14:38
Гост

доколкото си спомням квотите бяха вкарани между първо и второчетене в правната комисия от депутати на продължаваме промяната. Толкова им е капацитета.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 15:24
Гост

Ама ви взеха бухалката, а тикво-тролче? ;)))

Филчо
Филчо
14 юли 2022 14:19
Гост

Неносенето на каскет, както и негласуването за партията на Тиквуний I – да бъдат обявени за противоконституционни!

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 14:18
Гост

Поредната противоконституционност на ПП. Докога, бе?

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 15:21
Гост

Поредното отсвирване на Каскета от КС бих казал.

Мистър Бийн
Мистър Бийн
14 юли 2022 14:03
Гост

Сега Гешев да поиска да се обяви за противоконституционно всяко действие (дори казано изречение), което не се харесва на главния прокурор и неговото политическо обкръжение…

Грета
Грета
14 юли 2022 14:04
Гост

Ама моля ви се! На него всичко което не му е угодно е политическо говорене, насочено срещу независимостта на прокуратурата.

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 14:01
Гост

С какво ще се оправдава сега онуй с празния поглед и необятното празно подкаскетно пространство???

Бухалка на каскета, чао, чао, чао!
Бухалка на каскета, чао, чао, чао!
14 юли 2022 13:58
Гост

Братиньото на Тиквата докато беше шеф на КС нямаше такива ъпсурдни решения в ущърб на Каскета д@@ба

Цветанов
Цветанов
14 юли 2022 13:54
Гост

Закривай!

Димо
Димо
14 юли 2022 13:54
Гост

Ей, на Гешев не му върви днес.

Хайгашот Хиндлиян
Хайгашот Хиндлиян
14 юли 2022 13:34
Гост

А толкова спецмагистрати се надяваха да не им гледат оценките от атестирането

Хари
Хари
14 юли 2022 13:56
Гост

И с право. То е много субективно.

Маг Звезделина
Маг Звезделина
14 юли 2022 13:33
Гост

Мир, любов и щастие да има!

Харалампи
Харалампи
14 юли 2022 13:32
Гост

Оставаше и да не отмени КС квотите за преназначаване на спецмагистратите.

re:
re:
14 юли 2022 14:15
Гост

Какво им е на квотите?

България не е София и София не е България.

Не може всички да са щастливи и доволни!

Съдът не е публичен дом, но … вече … е.

Мотивите
Мотивите
14 юли 2022 13:32
Гост

Столичани в повече.

Бюджетът на така наречената съдебна система е вече 1 млрд.

И срещу него имаме резултат – хикс с Гибралтар начело с невероятния Боби Михайлов.

Това безумие което „творят“ ще им се върне кат бумеранг и действително ще се стигне до нова Конституция. Без КС няма да останем, но без ВСС, ИВСС и настоящия личен състав със сигурност!

Димитър
Димитър
14 юли 2022 13:46
Гост

И тая нова Конституция откъде я бленуваш,160 човека в новия още по-фрагментиран НС ,особено ако Кики (Киро) остане във властта.да,да ,да мечтите се безплатни

до Митко Дансаджийчето
до Митко Дансаджийчето
14 юли 2022 14:05
Гост

Митко, глей си дивите прасета и брака по Симитли и не го мисли!

По 160 тъпи парчета се познавате кви йористи сте, а и тролеите на бюджетна сметка.

Затова и така. С А за Б. И ко праим сега? Наместо дивеча трябва вас да отстрелваме… при това в буквалния смисъл… е я къде е Украйна.

Димитър
Димитър
14 юли 2022 18:46
Гост

Чакай малко,едно по едно че от протестърните ти тъпотии нищо не се разбира и да беше разбрал че съм бивш военен,а не ДАНС,ама откъде у Наско сие (ДБ де) акъл да правите разлика,а за Украйна не говори за нещо дето хич те няма че ти личи,а ако сред дивите прасета имаш рода кажи кои са че Коледа не е толкова далече…..и се чудете откъде ще намерите ч60 депутата,защото няма да ги получите в следващия парламент и не само

Ристьо Торбалан
Ристьо Торбалан
14 юли 2022 22:24
Гост

Митенце, прочетете първо К.

И после осмислете Член 1.

Димитър
Димитър
15 юли 2022 1:43
Гост

Чел съм я душичко,ама нещо бягате като дявол от тамян от неудобната истина ,че никога няма да полу1ите нито 180,нито 160 депутата за да я смените…..Знам че е много хубаво да говорите умалително и сниизходително,но не променя безсилието което имате в момента,особено корифейката на правосъдието която освен да вземе бюрото по защита не можа да свърши нищо друго…..

re:
re:
15 юли 2022 23:00
Гост

Митенце, чел си нещо друго. И си завършил Харвард.

Вероятно „Отнесени от вихъра“. Нещо да си чул за 14 май 1971 година?

Сладурче
Сладурче
14 юли 2022 13:31
Гост

Ама, големи са симпатяги тия от КС

Дунчев
Дунчев
14 юли 2022 13:30
Гост

Комплексната оценка от атестирането, продължителността на юридическия стаж и значимостта на личните мотиви на кандидатите

Dimi
Dimi
14 юли 2022 13:29
Гост

ВСС да не се мотае

Димитров
Димитров
14 юли 2022 14:04
Гост

Те по принцип не са се разбързали особено.

Гуци
Гуци
14 юли 2022 13:28
Гост

Който мине през площад „Народно събрание“ се упражнява върху това спецправосъдие

несменяемостта да е относителна!
несменяемостта да е относителна!
14 юли 2022 13:24
Гост

Несменяемостта е тежка пречка за реформата в съдебната система. Как например ще бъде хипотетично закрито следствието, при тази несменяемост? 500 следователя бракоразводни съдии ли ще ги направят? С МАКСИМАЛЕН ПРИОРИТЕТ да бъде променена Конституцията, и несменяемостта или изцяло да отпадне, или да стане относителна-при закриване на звено в съдебната система-частично или изцяло несменяемостта да отпада. Подобен Конституционен текст би решил сегашния проблем-и при закриване на спецправосъдието щяха да последват логични и справедливи уволнения. Така, както в частния сектор при закриване на предприятието следва уволнение, а не преназначаване. Съдебната система е свръхраздута, и по логично от това-след закриване да следва УВОЛНЕНИЕ… Покажи целия коментар »

Димитър
Димитър
14 юли 2022 13:48
Гост

След промените в КРБ престанах да те чета пич,честно

Щерев
Щерев
14 юли 2022 14:06
Гост

Не мисля, че скоро ще има промени.

Марийка
Марийка
14 юли 2022 14:08
Гост

Митко, една жена с бяла престилка те търси!

Димитър
Димитър
14 юли 2022 18:47
Гост

на мед.сестра ли ще се правиш,нямам против заповядай

Така наречения КС
Така наречения КС
14 юли 2022 13:23
Гост

Брани некадърници, корумпета, поръчкаджии, пуцаджийки, рабфакаджии и въобще скапани продажници. Специализирани при това и приятели на Гешев.

Какво им е противоконституционното на квотите? Всички селяни с купешки дипломи – на село! На Баце калинките.

И ко сега? Всички столичани в повече.

Абе „умници“?! И ти Насе Марков Семов! Режете си клона. И после кат ЕС ще ви тракат зъбките. Не може всички да са умни, красиви, щастливи и доволни, а и столичани не в повече!

Ще го разберете по трудния начин. Кат ЕС, Урсула и джендърите. Нещастници скапани!

Значи
Значи
14 юли 2022 13:40
Гост

Значи срещу няколко магистрата да останат в София си против, дето и ти не се знае откъде си, дето са поне висшисти, и престъпността в София е най-висока, и делата ви ги отлагат с години,
ама да идват в София работяги, наркомани, селяндури, кифли, не си против.
Ееееех, че цензура си. Само като видиш какви хора живеят в какви кварталив София, ще разбереш , че не са ти проблема тия няколко магистрата.

Откъде съм бил!!!
Откъде съм бил!!!
14 юли 2022 14:10
Гост

От Левуново съм.

Столичано в повече.

Грети Ковачева
Грети Ковачева
14 юли 2022 13:23
Гост

Единственото, което ще се постигне със закриването на срецорганите, е задъхването на и без това задъханата съдебна система

Иванчо
Иванчо
14 юли 2022 13:22
Гост

Прав е Гешев като казва, че закриването на цял вид специализирани съдилища и прокуратури се извършва ще затрудни нормалното функциониране на съдебната власт.

Марийка
Марийка
14 юли 2022 13:33
Гост

Гешев първо да завърши едно висше и тогава да става прав!

Анонимен
Анонимен
14 юли 2022 14:00
Гост

От селски туризъм не му остава време!

Заки
Заки
14 юли 2022 14:10
Гост

Пълни глупости. Мнението му е изключително субективно. А спецовете са поръчкови и са под крилото на родната ни прикриватура.

Квоти , квоти беее квоти
Квоти , квоти беее квоти
14 юли 2022 13:21
Гост

А сега авторите на квотите за разселване ще си посипят ли главите с пепел- Миро Илиев/ Ленин/, Славов, Зарков, божанков- мъпет Г. Оряховица/, Нотариусът на Дряново- Матееви все хора извън системата , нито като аквокати , нито като магистрати. А изявените магисратити и адвокати какво ще кажат за лицемерието и злобата си- Дишева и Ина Лулчева…..

Квоти , квоти беее квоти……, коя глава го роди това все едно не става дума за хора?

Ad nauseam
Ad nauseam
14 юли 2022 13:15
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

БЧК
БЧК
14 юли 2022 14:11
Гост

Троленето е вредно за вашето здраве.

re:
re:
14 юли 2022 14:20
Гост

В БЧК не ползвате ли огледала?

re:
re:
14 юли 2022 14:23
Гост

Колкото и да не ви се харесва, колкото и да ви плащат от А за Б, колкото и да ви се иска на вас продадени душици и на работодателите ви – НОВА КОНСТИТУЦИЯ ЩЕ ИМА.

В момента се пече. И с това „решение“.