Със 7 на 3 гласа Конституционният съд (КС) прие ключово за управлението на съдебната власт решение, с което на практика одобри мандат без ясен срок на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), когато парламентът не избира нови негови членове и косвено даде знак на действащия Висш съдебен съвет (ВСС), че членовете му трябва да останат на постовете си и след 3 октомври 2022 г., когато мандатът му ще изтече (пълния текст на решението виж тук).

Решението се отнася пряко за членовете на ИВСС, които почти две години и половина след изтичането на мандатите им продължават да изпълняват функциите си (един от тях, въпреки изричното му желание да напусне), защото четири Народни събрания не избраха нови инспектори.

Днес КС прие: „С изтичането на срока, за който са избрани, главният инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет изпълняват своите функции до избиране от Народното събрание на главен инспектор, съответно на инспектори.

Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на срока на пълномощията на главния инспектор и на инспекторите и неизбирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващ му функциониране в съответствие с конституционните предписания. Дискреционната власт на парламента е лимитирана и обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото, което е конституционно установено по волята на суверена като елемент на фундаменталната структура на Основния закон.“

В решението си КС нарича това „несъщинско удължаване“ на мандата, като посочва, че то е защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации и ако не бъде приложен в случая, ще се стигне до там Народното събрание с бездействието си да закрие орган на съдебната власт – ИВСС (повече за мотивите на КС виж по-долу).

С произнасянето си днес КС „санира“ оставането на поста на настоящите членове на ИВСС и отхвърли съмненията в съдебната практика за валидността на актовете им (пример в тази насока виж тук).

Решението му означава и че макар Конституцията да определя мандат от 5 години за главния инспектор и 4 години за инспекторите и да им забранява втори, този срок може да бъде надвишен с неопределено време, докато парламентът избере нови членове на ИВСС. Т.е. напълно е възможно инспекторите да изкарат още един последователен мандат, че и отгоре, без да са избрани за него и при изрична забрана в основния закон, ако Народното събрание дълго не постига мнозинство от 2/3 от депутатите, за да ги „заместят“ нови.

Решението е подписано с особено мнение от Красимир Влахов, Атанас Семов (мнението им виж тук) и Янаки Стоилов (мнението му виж тук).

Мотивите: Народното събрание може да се отърве от орган на съдебната власт

Преди да даде тълкуването си за мандата на ИВСС , КС подчертава, че Конституцията урежда не просто набор държавни органи, а създава система на взаимодействия и баланси между тях и привеждането на който и да било орган в невъзможност да функционира засяга тези баланси.

А именно това ще се случи според КС, ако членовете на ИВСС не продължат да изпълняват функциите си при изтекъл мандат, когато Народното събрание не е избрало нови инспектори.

„Ако една от държавните институции има възможност да приведе чрез действия или бездействие друга институция в състояние да не може да осъществява конституционните си правомощия, би било налице недопустимо накърняване на тези баланси. Това особено ярко проличава, когато носител на правомощия, присъщи на законодателната или на изпълнителната власт, чрез неосъществяване на конститутивната си компетентност по отношение на орган на съдебната власт, в съответствие с Конституцията, на практика премахне този орган за неограничено време. Формулировката на искането, така както е в текста на вносителя, навежда именно на такава възможност в конкретния случайНародното събрание, както отбелязва вносителят, да реши „да се отърве“ от орган на съдебната власт, като след изтичане на мандата на определен негов персонален състав не избира нов състав“, се посочва в решението.

В решението се дават примери с мандатите на различни органи – на Народното събрание, президента, тримата големи в съдебната власт и на самите конституционни съдии. Като КС заявява, че правният режим на мандата на различните органи е различен.

„Продължаването на изпълнението на възложените функции би могло да се определи като „несъщинско удължаване“ на определения мандат, защото не засяга установения срок и реда за избиране на съответния държавен орган, така както са предвидени в Основния закон. То е защитен механизъм, приложим в изключителни ситуации, при които не са избрани членовете от състава на определен колективен конституционно установен орган, минимално необходими, за да функционира той, и при липсата на други, установени изрично, конституционни (законови) механизми за продължаване на дейността на държавния орган, пише КС.

И заявява, че да се допусне, че такъв защитен механизъм е изключен от духа и разума на Конституцията означава, че се“ допуска създаването на неконституционна ситуация, тъй като неподчиняването на върховенството на правото (на установените за всички еднакви, общи правила) от държавен орган, овластен с конститутивна компетентност, е делегитимиране на установения демократичен държавен ред“.

Преодоляването на неконституционна ситуация, каквато е налице и в настоящия случай (както 44-тото, така и 45-ото, 46-ото и 47-ото Народно събрание не формират политическа воля за избор на състав на Инспектората към ВСС съобразно конституционните предписания), налага приоритетна защита на непрекъснатостта като конкурираща се висша ценност с друга такава – мандатността, за да бъде гарантирано осъществяването на възложените от Основния закон функции на Инспектората и на конституционно установения баланс на властите в конституционната правова държава. Тази защита е социално потребна и обществено оправдана, за да бъде осигурено върховенството на закона“, заключават конституционните съдии.

Те посочват, че макар Конституцията да не урежда изрично хипотезата, при която Народното събрание не осъществява конституционното си задължение да избере нов състав на инспектората, тя „съдържа разрешение за преодоляване на ситуация на несъответствие с фундаменталните принципи на конституционно установения държавен ред – народен суверенитет, разделение на властите, върховенство на правото“.

„Когато няма предвидено друго правно средство срещу блокиране на работата на един конституционно установен държавен орган, продължаването на осъществяването на функциите на този орган чрез конкретния персонален негов състав до нов избор/назначаване (изцяло или попълване) е конституционно допустим способ за възпиране на фактическо изменение на предвидения от Конституцията баланс на властите и органите на държавата, каквото фактическо изменение по същество би представлявало подриване на устоите на конституционно установения държавен ред, пише КС.

После се спира на върховенството на правото и заявява, че то „отива далеч отвъд придържането към буквата на „закона“ и е неотменимо от ценностите на демократичната правова държава. „В контекста на изложеното не би било в духа и разума на Конституцията да се приеме, че за да бъде поддържан демократичният ред, Основният закон също така гарантира на представителното учреждение такава свобода на преценка при осъществяване на конституционно възложените му функции, задачи и правомощия, която му позволява да подрива този демократичен ред“, заключава КС.

Как се стигна до тук

Казусът с ИВСС стигна до Конституционния съд по няколко причини. Първата е, че налице устойчив проблем – органът е имал два състава и двата надвишиха значително мандата си, тъй като за избора на инспекторите е нужно мнозинството от 160 депутати, което се оказа трудно постижимо. Втората е, че тъй като нито в Конституцията, нито в Закона за съдебната власт е регламентирана възможност членовете на ИВСС да продължат да изпълняват функциите си след края на мандата им, съдебната практика започна да приема, че актове на инспектората след изтичането му са нищожни. Трета причина е, че се очаква за първи път в историята си ВСС да бъде изправен пред същата ситуация – мандатът му да изтече, а да няма избран нов състав.

Така КС беше сезиран с искане за тълкуване на Конституцията от Върховния административен съд (ВАС). В основата на конкретното питане – може ли членовете на ИВСС да продължат да изпълняват функциите си след края на мандата им, върховните съдии поставиха и един базисен правен въпрос. Той е за това, когато две конституционни ценности – мандатността и непрекъснатото функциониране на конституционноустановени органи, не могат да се съвместят, на коя трябва да се даде приоритет (повече за искането за тълкуване на Конституцията виж тук). Т.е. дали когато мандатът на колективен орган е изтекъл (в случая на ИВСС и на ВСС и при забрана за повторно избиране на членовете му), членовете му трябва да продължат да изпълняват функциите си до избора на нови – в името на континуитета на държавното управление, или трябва да освободят незабавно постовете си – в името на основния принцип на демокрацията, че власт се упражнява само за определен срок.

Мотивите на КС за превес на непрекъснатото функциониране на ИВСС и за това, че ако се даде приоритет на мандатността, на практика един установен в Конституцията орган ще престане да съществува, а така ще се наруши установеният от нея баланс между властите с още по-голяма сила важат за ВСС. Мандатът на настоящия съвет изтича след по-малко от седмица, но са избрани едва 11 от общо 22-мата му изборни членове. Съдиите, прокурорите и следователите определиха своите представители, но парламентът, също като при ИВСС, не излъчи своите. Освен това изборът на шестимата съдии беше оспорен и решението за него ще е факт след края на мандата на ВСС (повече виж тук). Тъй като днешното решение на КС не се отнася пряко до членовете на ВСС, се очаква те да обсъдят как се отразява то на ситуацията със съвета.

65
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
plebs
plebs
28 септември 2022 9:02
Гост

Щенията на Румен Радев през назначенията му в КС -Атанас Семов: „Има три ясни констатации – от Виденов насам всяко следващо правителство е по-лошо от предишното. Проблемите се задълбочават. Има една полза от последния ден на това правителство – с него свършиха илюзиите, че парламентарната демокрация не е пригодна на нашия манталитет. Пред България има две перспективи – или ще станем президентска република или ислямска.” – https://faktor.bg/bg/articles/novini/balgariya/atanas-semov-konstitutsiyata-ni-e-neprigodna-za-nashiya-mantalitet-24996 „Скандал – ЕС не иска Атанас Семов за генерален адвокат, нямал опит, ниско ниво“ „Радев избра за конституционен съдия юрист, отхвърлен от ЕС за генерален адвокат заради липса на опит и ниско ниво“… Покажи целия коментар »

Мунчо
Мунчо
28 септември 2022 7:42
Гост

Пък после нямало нужда от нова Конституция.

Всичкото гюбре наричащо себе си съдебна власт – на свободния пазар на юридическия труд и да ги видим колко струва руската газ!?

Заедно с тези от КС.

Единственото което ги интересува е рахатлъка който е и конституционно създаден за всички тези „магистрати“.

Страхотно CV
Страхотно CV
27 септември 2022 22:01
Гост

Най-добре е да идва руската армия на Дунава.

Пазят отоманското статукво доживот в разкапаната, корумпирана и неработеща съдебна власт.

xxx
xxx
27 септември 2022 18:18
Гост

Може би тайно се надяват и за техните места да не се изберат заместници и така да останат в КС до живот.
Може в следващо решение да приемат местата им да могат да се наследяват и продават така наистина ще се гарантира непрекъснатост на държавното управление.
Тези 7 съдии които са взели това решение със сигурност имат място в правната ни история и щетите от това решение ще се калкулират тепърва. Спокойно може да се каже, че от юридическа страна в България вече няма демокрация базирана на изборност, мандатност и сменяемост.

мнение
мнение
27 септември 2022 18:00
Гост

Това решение на Конституционния съд е противоконституционно,защото дописва Конституцията, създава нови норми, излиза се от тълкуването и се правотвори, което е недопустимо да върши тълкувател .

Това решение, като противно на правовия ред, и нарушаващо свръхимперативни норми на Конституцията е правно нищо.

Анонимен
Анонимен
28 септември 2022 6:50
Гост

Леле, какви глупости си написал!

Умът ми не го побира
Умът ми не го побира
27 септември 2022 17:02
Гост

Как въобще е мога да съществува Републиката до създаването на Инспектората на ВСС.

Пожизнен мандат и за Гешев!
Пожизнен мандат и за Гешев!
27 септември 2022 16:47
Гост

Румъния се откъсва от България в борбата с корупцията

https://www.segabg.com/hot/category-foreign-country/rumuniya-se-otkusva-bulgariya-borbata-korupciyata

Докато Румъния има ефикасна прокуратура, България има недосегаем главен прокурор.

Видовден
Видовден
27 септември 2022 17:21
Гост

Надявам се след време бай Ставри да прояви разбиране и да даде обща стая на „младоженците“ Тиквун и Каскет. След като Кьовеши ги „ожени“.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 15:59
Гост

Узаконена узурпация на власт. Това е най-краткото определение на Решението на КС. Какво гарантира от тук насетне, че НС ще избира нови органи – че те старите са добри, до смъртта на техните членове. А защо не предвидят и наследимост? А къде е мандантността?!

Самуил
Самуил
27 септември 2022 15:21
Гост

Поздравлвния за магистратите, които са подпусали решението с особено мнение.

plebs
plebs
27 септември 2022 15:10
Гост

🙂 Да сме последователни – „Конституционният съд уважи искането на главния прокурор и отмени текст в Наказателния кодекс, чиято първа редакция е от 1975 г.

Просията и проституцията вече не са престъпление, след като днес Конституционният съд отмени текста от Наказателния кодекс, който се отнася до тези две дейности за печелене на пари. По отношение на просията и десетте конституционни съдии са били на едно мнение, а по отношение на неморалния начин за сдобиване с доходи на особено мнение е бил Янаки Стоилов.“ … /24 часа/

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 14:05
Гост

не знам какво имаш, но със сигурност не си си изпил хапчетата сутринта.

Nolo contendere
Nolo contendere
27 септември 2022 13:52
Гост

Само трима могат да се нарекат конституционни съдии. Другите са институционни.

Дичо
Дичо
27 септември 2022 15:24
Гост

Подкрепям!

Анонимен
Анонимен
28 септември 2022 6:51
Гост

Не подкрепям!

plebs
plebs
27 септември 2022 13:48
Гост

„Съдиите Атанас Семов, Красимир Влахов, Янаки Стоилов, са подписали решението с особено мнение.“

Знаем ги. Това е квотата на Румен Радев. Неговите щения са за президентска република и затова атакува всички други институции.

ПИТАЩСлавейко
ПИТАЩСлавейко
27 септември 2022 15:07
Гост

Само президентска република ще спаси държавата от прогнилата съдебна власт .Това го знам от 30 годишен опит и съдебни битки

Pencho
Pencho
27 септември 2022 17:45
Гост

Вся власть Советам!

Страхил
Страхил
27 септември 2022 13:46
Гост

Точно така разбрах и аз решението на КС – с него се дава насока и зелена светлина ВСС да продължава да работи.
То и нищо друго не може да се направи. Безродниците в НС не си свършиха работата да изберат квотата и поставиха решението изцяло в ръцете на КС, който поне работи.
Хубаво – лошо – добре е да има някакво решение все пак, след като въпросът не е решен нормативно.

………….
………….
27 септември 2022 13:43
Гост

Ами да питаме КС, той защо е в непълен състав? Всъщност “децата на капитан Грант” от десетилетия работят неуморно само в една посока- пласиране на собствени хора и лобиране. Значи ще ги чакаме да мрат, за да приключи ВСС….

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 13:39
Гост

Пий хапчетата, Ел Дебил! В криза си пак!

Слънце
Слънце
27 септември 2022 13:24
Гост

Значи инспектората става пожизнен, а скоро и наследствен.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:54
Гост

Има резон, дотолкова, доколкото ще се създаде правен вакуум. От друга страна обаче въпросният член може да извърши тежко престъпление или дори да умре. Тогава отново ще е налице вакуум. И мисля, че не беше това решение най-правилното за запълване на вакуума.

plebs
plebs
27 септември 2022 12:52
Гост

Тримата големи били за продължаване на мандатите! Да, ТРИМАТА.

Само пРезидентството било наопъки:

„Така например ВКС застъпва мнението, че правомощията на главния съдебен инспектор и инспекторите не се прекратяват автоматично с изтичането на срока, за който са избрани. … Същото становище заема и Върховният административен съд и главният прокурор. Президентът обаче застъпи противоположното виждане.“ /24 часа/

16-ти април
16-ти април
27 септември 2022 12:47
Гост

Ама нали Просто Киро и компания остана на поста си и след гласувания вота на недоверие до формирането на служебно правителство, бе алонкоолу! Значи за МС може, а за други органи – не! Е няма как да ви се получи грантаджийството просто!

Съдията людоед
Съдията людоед
27 септември 2022 12:46
Гост

Нищо чудно. След като има инструктивни срокове защо да няма инструктивни мандати с безкрайни срокове?

из съчинението „Конституционните срокове като добро пожелание към добрата воля на добрите люде“

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:44
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:19
Гост

ДА! НО НЕ ЗА КС, а за Народното събрание!

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:15
Гост

Единственото правилно решение в случая! Ако бяха решили друго, съдебната система изпадаше в пълен блокаж за всичко! Позорът не е за КС, а за Народното събрание. ТОЧКА!!

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 септември 2022 12:09
Гост

Защо се възмущавате? Не виждате ли, че напоследък цялата съдебна система се произнася в посока на възлагане на повече отговорности на НС като основополагаща за демократичното общество институция, която е длъжна да работи, а не само да фигурира някъде в небитието? Първо с решението, че НС е длъжно да уреди „правните последици от противоконституционен акт“, после с имущественото обезщетение за лоши закони, противоречащи на ЕС (с това не съм съгласен доколкото няма регламентирана изрична процедура) и накрая настоящия казус. Общо взето нещата се движат в правилна посока независимо, че на пръв поглед прилича на диктатура. Крайно време е депутатите да… Покажи целия коментар »

Много компетентен магистрат
Много компетентен магистрат
27 септември 2022 12:05
Гост

Картата ти за градски транспорт нито е орган, нито е колективен и тъй нататък. научи се да мислиш и после си пъчи гърдите. Но от умнокрасив трол с розов задник не очаквам нищо смислено.

всички са маскари и за това сме на това дередже
всички са маскари и за това сме на това дередже
27 септември 2022 12:04
Гост

Ето видя се , че няма проблем. Проблеми има само в главите на псевдощристи като Христо Иванов и неговата Надежда и такива като Кашъмов….. машъмов щах да пропусна последните министри на правосъдието като Янаки и Крумчо на мама и Демерджиев като искамма дебело да подчертая, че и преди тях тези на ГЕРБ са маскари , но не бяха толкова активни и превъзбудени като тия болшевики. Визирам – Зинаида някаква, Катето Захариева, леля Цецка, Барни , омбудсманката Ковачева, някаква Ахладова все измисленияци и хора едвам завършил средно , но пробили до дипломи за юристи , та чак министри. А в правните… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:24
Гост

Сменя се с избор от парламента. Това е за парламентарната квота, защото професионалната си я избраха. Ако някой си е мислил, че Конституционния съд ще кадрува, премахвайки този ВСС и просто да свърши работата на народното събрание много се е объркал. Айде честито! Този ВСС ще седи поне още година. Заради неграмотността на политици като Христо Иванов. Каквото сам си направиш никой друг не може да ти го причини. Следващият път този Пинокио да предложи членовете да се гласуват с 200 гласа и да раздели ВСС на още две -три части – колегии. Уникален глупак! Сега ще се изпокрие и… Покажи целия коментар »

Сталин = радост2
Сталин = радост2
27 септември 2022 12:04
Гост

Да връщаме член Първи и да се приключва с тази агония…

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:32
Гост

Ето го:
Чл. 1. Цялата власт почва от Иван Костов /1997 г./, да се свети името му и новата Му книга и разградските му производни. Всичко, което не е в съответствие с директивите на Прокопиев, Капитал и Дневник, Е ГРЕШНО и подлежи на изкореняване до постигане на ПЪЛНО ВЪРХОВЕНСТВО на ПРАВОТО /по Колю филчевски/.

Много компетентен магистрат
Много компетентен магистрат
27 септември 2022 12:03
Гост

Напълно логично решение, което беше ясно и на десетокласниците. Само на Ристо Иванов, секретарката му дето се правеше на министър и останалата сган не беше. Понеже така им изнасяше. Едно е да четеш законите и конституцията дословно да ги тълкуваш като кон с капаци, друго е да мислиш. На умнокрасивитета им изнасяше да бъдат коне с капаци. Има срок, той изтича, следователно чао. Колко лесно, нали. Ама това, че тези органи са предвидени в конституцията, и са предвидени не ей така без причина, а зад изпълняват определени функции, на кой му дреме. Важно е розоволибералната клика да се наложи. Преустановяване… Покажи целия коментар »

Хахахах
Хахахах
27 септември 2022 11:55
Гост

КС указа, че мандат може да се прекрати само с физическа смърт, или власт се напуска само с краката напред в хоризонтално положение, т.е. диктатура.

Пфу …

Много компетентен магистрат
Много компетентен магистрат
27 септември 2022 11:55
Гост

И нека воят на некъпания умнокрасивитет започне сега :)))))))))

Хахахах
Хахахах
27 септември 2022 11:53
Гост

Най-краткия път към тоталитарната власт е удължаването на мандат с подобни мотиви, като на КС. Конституцията ясно определя, че само МС е с континуум на властта по чл.111, ал.3. Изтекла легислатура на народно събрание може да бъде продължена само в хипотезата на чл.62, ал.2 от конституцията. СЪДЕБНАТА ВЛАСТ СА СЪДИЛИЩАТА според консируцията, а не органи на съдебната власт, каквито са инспекторат или ВСС. Предполагам според гласувалите седем джуджета – конституционни съдии, при липса на избран председател на ВКС, ВАС или главен прокурор, остава досегашният до избирането на заместник ? Никой друг орган учреден с конституцията няма право на непрекъснат мандат.… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:12
Гост

уникални глупости си написал Хахахах

Хахаха
Хахаха
27 септември 2022 11:51
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Много компетентен магистрат
Много компетентен магистрат
27 септември 2022 11:54
Гост

Кво стана, не ти харесва как се произнасят и станаха говеда. Хахаха

faustin
faustin
27 септември 2022 12:10
Гост

Всичко при тях е думи, преструвки и сладки приказки за пред камерите. В момента, в който някой прекрачи обявеното от тях като последна инстанция на истината за правилно, той става говедо, некомпетентен, мафиот и т.н. Характерно за либералите е, че всичко, от начало докрай, е едно мазнене и говорене на „висок“ стил за пред хората, със съдействието на „медиите“, докато отзад си правят това, за което са наети. Който видял, видял.

Юрист
Юрист
27 септември 2022 11:41
Гост

Лекс.бг, не става въпрос за неограничен мандат на главния инспектор и инспекторите към ИВСС, а за гарантиране принципа на непрекъснатост в управлението на една от трите власти. Отново се опитвате да направите драма. Какво би било, ако изпълнителната власт нямаше Министерски съвет, например? Вместо да се опитвате да иронизирате решението на КС и да внушавате как се ,,облагодетелстват“ членовете на ИВСС, респ. и на самия ВСС, насочете вниманието си към Народното събрание, което вече две години не изпълнява конституционно вменени задължения по избиране на членове на друг конституционно установен орган (предимно защото от определени политически формации имат предпочитания да вкарат… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 септември 2022 12:00
Гост

В заглавието трябваше да уточнят че става дума за „на практика неограничен мандат на членовете на ИВСС“, а не както е написано. Органът няма срок на действие, предвид необходимостта да функционира непрекъснато.
Винаги може да се заядем за нещо, но не трябва да забравяме, че все пак сайтът е журналистически.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:28
Гост

Млъквай, бе келеш, стига си спамил и си писал хиляда поста – всички те знаем, че си просто един луд софийски съдия за стационарно психиатрично лечение.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 19:00
Гост

А бе гений ти как го мидлиш това при КОНСТИТУЦИОННА ЗАБРАНА ЗА ВТОРИ МАНДАТ?!

Шипев
Шипев
27 септември 2022 11:40
Гост

Много позорно изпълнение. Много. Толкова Народни събрания и никое не реши този проблем.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 13:07
Гост

Как да го решат тоя проблем, като Христо Иванов през 2015 г. с промени в КРБ заложи невъзможни за постигане мнозинства за да има избор.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 11:40
Гост

Не виждам проблем. Това ИВСС работи „толкова безупречно и в полза на народа“.

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 11:39
Гост

Е то беше ясно, че тези ще си останат. Кой да сложат друг?

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 11:39
Гост

Нищо ново под слънцето. Пак старите …… нов бардак правят.

Симеон
Симеон
27 септември 2022 15:30
Гост

Лоша работа…

Темрутски
Темрутски
27 септември 2022 11:38
Гост

Явно говорим на различни езици. Явно промяна и върховенство на закона няма да имаме скоро.

Съдия
Съдия
27 септември 2022 11:38
Гост

Позор…!

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:13
Гост

ПОЗОР ще викаш на народните представители, че не благоволяват да изберат инспектори в ИВСС и нови членове на ВСС. КС просто запази и малкото държавност, останала тук, защото без да функционират тези органи, съдебната система отива по дяволите. Да им се чудиш и на особеното мнение на Янаки, Влахов и Семов.

Харалампи
Харалампи
27 септември 2022 11:38
Гост

Е нали целият вой миналата година беше за тази работа, бе? Да се смени ВСС и от там да се махне и наглият Гешев? Какво стана? ПП, ДБ, ИТН? Вас питам?

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 11:38
Гост

Бе пука им че им дреме. Това е вой само за предизборните кампании. Иначе после нямат никакви амбиции за промяна.

Люкрон
Люкрон
27 септември 2022 11:37
Гост

Нямам какво да кажа. По мое мнение положението е плачевно. Да няма как да се смени ВСС…

Анонимен
Анонимен
27 септември 2022 12:22
Гост

Сменя се с избор от парламента. Това е за парламентарната квота, защото професионалната си я избраха. Ако някой си е мислил, че Конституционния съд ще кадрува, премахвайки този ВСС и просто да свърши работата на народното събрание много се е объркал. Айде честито! Този ВСС ще седи поне още година. Заради неграмотността на политици като Христо Иванов. Каквото сам си направиш никой друг не може да ти го причини. Следващият път този Пинокио да предложи членовете да се гласуват с 200 гласа и да раздели ВСС на още две -три части – колегии. Уникален глупак! Сега ще се изпокрие и… Покажи целия коментар »

Смелчагата
Смелчагата
27 септември 2022 11:36
Гост

Хайде сега да попитам ДъБъ и жълтопаветните им избиратели, защо това не се случва и защо сегашното нагло ВСС си остава в този състав.

Цветанов
Цветанов
27 септември 2022 15:32
Гост

Глас в пустиня…

Светла
Светла
27 септември 2022 11:36
Гост

Това преди изборите ми говори само, че явно тия дето ходят в Народно събрание само си приказват предизборно, че искат да променят съдебната система и искат ефективни наказания върху кралите държавни и европейски пари. После обаче не правят нищо за да се случи това им обещание.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
27 септември 2022 11:35
Гост

Кой рева срещу становището на проф. Пенчо Пенев за „континуитета на държавната власт“, а? Строй се преброй се на момента….