Понятието „пол“ според Конституцията следва да се разбира само в неговия биологичен смисъл. Това постанови днес Конституционният съд (КС), като решението е взето с 11 гласа „за“, а против е бил само Георги Ангелов. Филип Димитров пък има становище по част от мотивите.

В решението си (пълния му текст виж тук) КС тълкува основния закон, за да отговори на въпроса в какъв смисъл Конституцията използва понятието „пол“. Докладчик по делото е Красимир Влахов.

Проблемът беше поставен пред КС от Гражданската колегия на Върховния касационен съд (ВКС), която от своя страна трябва да излезе със задължително тълкуване за това дали в България е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност (повече за питането до КС, обусловено от тълкувателното дело, виж тук).

Т.е. от КС, а и в последствие от ВКС, не се очаква да признаят или да отрекат правото на всеки да се самоопределя полово и да живее според собственото си усещане, а единствено да кажат дали държавата е обвързана да зачете самоопределянето към пол, различен от биологичния.

Както е известно, думата „пол“ е употребена в Конституцията само веднъж – в чл. 6, който забранява дискриминацията по различни признаци, включително и по пол. Освен това тя обявява брака за доброволен съюз между мъж и жена и въвежда особена закрила на жената майка.

Стъпвайки именно на тези разпоредби през 2018 г. КС заяви, че Истанбулската конвенция противоречи на Конституцията (повече виж тук). Още в това си решение (пълния му текст виж тук) КС заяви, че „биологичният пол е детерминиран по рождение и е в основата на гражданския пол“, „значението на гражданския пол при правното регулиране на социалните отношения (съпружество, родителство) изисква осигуряване на яснота, безспорност, стабилност и сигурност“, „разбирането за брака като връзка между мъж и жена е вкоренено дълбоко в българското правосъзнание“, а налагането (от Истанбулската конвенция) на „процедури, осигуряващи правно признаване на пол, различен от биологичния, е в разрез с Конституцията“.

В този смисъл с днешното му решение на пръв поглед се продължава тази линия на тълкуване.

В новото си решение КС обаче анализира въпроса за пола в цялостния конституционен контекст и стъпва на духа и принципите на основния закон, а не само на отделните разпоредби, споменати в решението за Истанбулската конвенция.

КС подчерта – не може да дописва закона и Конституцията

Преди да пристъпи към отговора на въпроса за смисъла на понятието „пол“ по Конституция, КС изрично заявява, че дава задължително тълкуване на основния закон, но „не отправя обвързващи предписания до отделните власти относно уреждането на правното положение на транссексуалните лица и конкретно – на законодателната власт относно създаване на определена законова уредба, признаваща правото им на полово самоопределяне, и на съдебната – относно дължимия начин на произнасяне по молби на посочените лица за зачитане на определени правни последици, произтичащи от това самоопределяне“.

Т.е. само законодателят може да реши как да постъпи и дали да уреди изрична процедура, по която държавата ще признава смяната на пола на транссексуалните. Като КС изрично подчертава, че няма да коментира и съществуващата по този въпрос празнота в закона.

Освен това в решението специално се посочва, че той не се произнася по това дали действащата правна уредба позволява юридическа промяна на пола, т.е. категорично топката по въпроса остава в Гражданската колегия на ВКС.

„Поставеният на разглеждане конституционен проблем по делото не е свързан с необходимостта да се гарантира правото на равно третиране на транссексуалните лица и защитата им от дискриминация по този признак, а с изясняване на съдържанието на понятието „пол“ в контекста на релевантната конституционна уредба, т.е. свързаната с брака и семейството и тълкувана съобразно духа и принципите на Основния закон и конкретно тези, които отразяват утвърдените ценностни разбирания в българското общество. Без да изземва нормативно предоставената компетентност на другите държавни органи, това тълкуване очертава задължителната конституционна рамка, в която те осъществяват дейността си, относима към предмета на тълкуването“, заявява КС.

И специално обръща внимание, че когато тълкува Конституцията, той установява точния смисъл и съдържание на нормите в основания закон, но не може да ги допълва или дописва.

Практиката на съдилищата в Страсбург и Люксембург на вниманието на законодателя

Решението съдържа анализ на практиката на Европейския съд по правата на човека и на Съда на Европейския съюз, който би трябвало да бъде взет предвид от законодателя.

„Обобщеният анализ на практиката на ЕСПЧ показва, че основанието за осъждане на държавите-членки на Съвета на Европа за нарушаване на чл. 8 КЗПЧОС конкретно във връзка с правата на транссексуалните лица e липсата на национално законодателство, предвиждащо възможност за промяна на статуса им и правно признание на промяна на пола въз основа на законодателно предвидени условия и процедури, независимо от развитието на науката и нарастващото според ЕСПЧ обществено приемане на явлението „транссексуалност“, пише КС.

И цитира и решението по българското дело „Y.T. c. Bulgarie“, в което ЕСПЧ макар да отчита, че разпоредбите на чл. 73 и чл. 76 от Закона за гражданската регистрация биха могли да обуславят възможността националният съд да разреши промяна на съществени лични данни за самоличност в актовете за гражданско състояние, подчертава, че в България са възможни само съдебни, а не административни средства за правна защита, за да се признае промяната на пола. Като съдът в Страсбург констатира, че „българското законодателство не предвижда никаква процедура, посветена единствено на преназначаването на пола“.

„Преодоляването на такава законодателна празнота, която според ЕСПЧ поставя транссексуалните лица „в състояние на тревожна несигурност“ поради липсата на регулаторна рамка, гарантираща зачитането на правото им на личен живот, защитено от чл. 8 от КЗПЧОС, ангажира изключително законодателя в лицето на Народното събрание“, заявяват конституционните съдии. И цитират и други решения на ЕСПЧ, в които се подчертава, че зачитането на човешкото достойнство и човешката свобода създава за държавите позитивни задължения, при чието изпълнение те имат определена свобода на преценка, но само относно подходящите средства за постигане на признаване на защитеното право, чрез производства, които са „ефективни и достъпни“. Но и че на държавата трябва да се предостави свобода на преценка дори дали „да приеме или не законодателство относно правното признаване на новия пол на транссексуалните лица след операция“.

Отправните точки на КС – бракът, закрилата на майката и православието

Конституционните съдии подчертават, че в българското законодателство няма легална дефиниция за „пол“. И анализирайки различни определения, стигат до извода, че „утвърденото възприемане на съдържанието на понятието „пол“ в българския език категорично го свързва с биологичното му съдържание“.

Те установяват и че при приемането на Конституцията този въпрос въобще не е обсъждан и заявяват, че се налага изводът, че „с оглед конкретните социални условия и нагласи в обществото, конституционният законодател не е вложил в термина „пол“ друго съдържание, освен традиционното и общоупотребимо, при което полът се разбира единствено в неговия биологичен смисъл.

КС очертава три отправни точки за анализа си на понятието „пол“. Първата е уредбата на брака като съюз между мъж и жена и напомня, че изискването за встъпващите в брак да са от различен пол е уредено не само в Конституцията на България, но и на Словакия, Хърватия, Унгария, Латвия, Полша и Литва.

„Без изключение народите на посочените държави са били изправени пред необходимостта през различни периоди от съществуването си да отстояват своята политическа и национална идентичност, което в известна степен обяснява привързаността им към традиционните семейни ценности, тъй като именно домът и семейството винаги са били естествената опора и убежище при всевъзможните предизвикателства, поставящи на изпитание оцеляването на общностите“, пише КС.

Втората отправна точка за съжденията на КС е конституционната закрила на майчинството.

А третата е свързана с българските традиционни ценности и по-конкретно с основната религия, изповядвана от преобладаващата част от българските граждани – Източноправославното вероизповедание.

В решението се изтъква, че в Конституцията тази религия е определена като традиционна и се припомня обсъждането по този въпрос във Великото Народно събрание.

КС подчертава, че държавата и църквата са отделени, а у нас се изповядват и други вероизповедания, но „въпреки това прогласяването в Основния закон, който е фундамент на правната система на държавата, на определено вероизповедание като традиционно, със сигурност не е лишено от значение и то се проявява най-вече при тълкуването и изясняването на тези конституционни понятия, които в не чак толкова далечното минало са били обект на правно регулиране (признато от държавата) именно от нормите на това вероизповедание“.

И след исторически анализ на взаимоотношенията между българската държава и православната църква, КС посочва, че тълкувателния му подход в случая трябва да „ценностно-нормативен“, т.е. трябва да се отчетат „утвърдените в обществото и относими към предмета на тълкуване ценности, произтичащи от останалите нормативни системи, каквито са религията, моралът и обичаите“.

Така конституционните съдии стигат до извода, че в разбирането за понятието „пол“ конституционният законодател през 1991 г. не е вложил друго съдържание, освен традиционното, т.е. биологичното, основаващо се на половата бинарност, като върху тази полова бинарност правото надгражда допълнителни социални и граждански проекции, свързани с личния и семеен статус на лицата.

Рано е за еволюция

В решението на няколко пъти се цитират постановките в посоченото по-горе произнасяне на съда за Истанбулската конвенция, както и едно решение на КС от 1992 г., в което е прието, че полът е признак, който не се изменя във времето (пълния му текст виж тук).

Като КС посочва, че през годините е еволюирал във вижданията си и при обществена потребност и социална оправданост може да формира нови разбирания, но в случая не вижда фундаментална промяна в обществените отношения, която да налага това. Ето как е заявено това в решението: „Дори и да се приеме, че решаването на проблема за правния статус на транссексуалните лица може да се постигне само чрез тълкуване на Конституцията (по отношение на което Съдът изразява несъгласие, мотивирано по-долу), по въпроса за значението на конституционното понятие „пол“ и възприемането му единствено в неговото биологично съдържание не е налице такава фундаментална промяна в обществените отношения, която да е основание Съдът да отстъпи от разбирането си, обективирано в Решение № 14 от 1992 г. по к.д. № 14/1992 г. и потвърдено впоследствие в Решение № 13 от 2018 г. по к.д. № 3/2018 г., според което Конституцията и цялото българско законодателство е изградено върху разбирането за бинарното съществуване на човешкия вид“.

В тази връзка в решението се подчертава, че според Международната класификация на болестите половата дисфория е включена в секцията на психичните заболявания и ще отпадне от нея на 1 януари 2022 г. „Посоченото дава основание да се отбележи, че е необходим значителен период от време, за да се обоснове такава трайна и устойчива промяна в масовото съзнание (а и в науката), която да е достатъчно оправдание за преодоляване на дадено задължително тълкуване на Основния закон, предназначено да осигури стабилност и предвидимост при прилагането му като фундамент на правовия ред в държавата“, заявява КС. И посочва, че много от становищата по делото показват, че за науката продължават да са дискусионни редица въпроси, свързани с полово несъответстващата идентичност.

„Съдът съобразява, че ценностните разбирания на обществото, формирани от религията и морала, се характеризират със стабилност и устойчивост като регулатор на поведението, при което налагането от страна на държавата на правни разрешения, намиращи се в колизия с установени морални и/или религиозни норми и принципи, би се характеризирало със спорна легитимност и би компрометирало регулативния им потенциал“, заявяват конституционните съдии.

Конституционна идентичност и оцеляването на нацията

В решението се анализира обстойно практиката на СЕС и КС стига до извода, че влагането в понятието за пол само смисъл на биологичен се вписва в Съюзния правов ред и представлява проявление на българската национална конституционна идентичност.

Като аргумент се сочи и демографската криза. „Именно традиционното бинарно разделяне на половете стои в основата на биологичната репродукция и възпроизводството на човешкия вид, и в контекста на необходимостта при тълкуването на Основния закон да се отчита националната идентичност в различните ѝ измерения, Съдът намира за наложително да отбележи, че демографската обстановка в България не просто е кризисна, но в перспектива поставя под въпрос самото оцеляване на нацията (според докладите на ООН, на Европейската комисия и на Световната банка, както и според данните на Националния статистически институт страната е изгубила повече от два милиона или над ¼ от населението си след 1989 г.)“, пише в решението.

И това е още един аргумент, че липсва обществена потребност и социална оправданост той да преосмисли установеното в практиката му възприемане на конституционното понятие „пол“ с неговото биологично съдържание.

КС специално подчертава, че отчита вътрешната потребност на транссексуалните да получат юридическо признание на половата си самоопределеност, за да преодолеят изпитваните от тях затруднения и неудобства от правно и житейско естество. Освен това, пише той, „правото на тези лица да се самоопределят към един или друг пол и съобразно това да се изявяват и общуват в социалния си живот, не може да се поставя под съмнение и е защитено както от чл. 8 КЗПЧОС, така и от чл. 4, ал. 2 от Конституцията, гарантиращи достойнството и свободата на личността като ценности от най-висш ранг“.

Но „обществената значимост, чувствителността и многото измерения (социални, психологически, медицински, културни, юридически) на въпроса за юридическия статус на транссексуалните лица не са основание решението му да се търси единствено и на всяка цена по пътя на тълкуването на Основния закон, чиято рамка е ограничена от разбирането на конституционния законодател и не допуска приспособяването ѝ към всевъзможни житейски явления и проблеми, които биха възникнали в бъдеще“.

Самоопределяне само за интерсексуалните

В решението си КС прави специален коментар за интерсексуалните:

„Съдът намира, че половото самоопределяне може да е основание за промяна на вписания в актовете за гражданско състояние пол единствено в граничната хипотеза, при която поради отклонения от типичните комбинации на половите хромозоми (ХХ при жените и ХY при мъжете) лицето притежава отличителни полови белези и на двата пола и следователно половата принадлежност не е биологично детерминирана (състояние, което се определя като „интерсексуално“), поради което такава промяна не би била в противоречие с вложеното в Основния закон разбиране за пола, основаващо се на половата бинарност“. Но пак напомня, че дали действащото законодателство допуска те сами да определят пола си, се преценява от съдилищата, а не от него. А само Народното събрание може да реши дали трябва специална уредба за интерсексуалните.

Какво следва за транссексуалните?

На пръв поглед даденото днес тълкуване, че Конституцията разбира под пол само биологичния, предпоставя отрицателния отговор на въпроса пред върховните съдии – за това дали в България е допустимо транссексуален да промени юридически пола си. Предстои да видим как ще подходи Гражданската колегия на ВКС, която сега трябва да възобнови тълкувателното си дело.

Следва да се припомни, че до 2019 г. нямаше спор дали юридическата промяна на пола е допустима, а по това какви са изискванията, за да бъде осъществена. Отначало колебанието беше дали трябва да се изисква транссексуалните да са претърпели операция, или е достатъчно да са провели хормонална терапия. После излезе решение, че те не могат да бъдат заставяни да претърпят хирургическа операция за модификация на тялото против тяхната воля, като предпоставка за промяна на вписания в акта за раждане пол, и преобладаващото изискване стана да са започнали хормонална терапия. Впоследствие върховни съдии приеха, че и агресивната хормонална терапия води до детеродна неспособност, т.е. осъществява състава на чл. 128 НК и също не може да бъде поставяна като изискване за юридическа промяна на пола.

Така до 2019 г., когато бяха постановени най-либералното и най-консервативното решение на ВКС по отношение на смяната на пола. На единия полюс застанаха съдиите Стоил Сотиров, Василка Илиева и Зоя Атанасова и директно от Европейската конвенция за правата на човека изведоха два критерия за промяна на пола: 1. медицински – наличие на състояние на транссексуалност и 2. сериозно и непоколебимо решение за биологично потвърждение на изпълняваната от лицето психична и социална полова роля. Същата година обаче Светла Димитрова, Геника Михайлова и Даниела Стоянова (на особено мнение) отрекоха въобще възможността да бъде променен нечий пол в актовете за гражданско състояние (те приеха, че е допустимо вписване на друг пол, само ако е допусната грешка) (повече за развитието на практиката на ВКС виж тук).

Какво ще реши ВКС предстои да разберем, но в решението си КС специално подчертава, че всички държавни органи са длъжни да зачетат задължителното му тълкуване, че понятието „пол“, като обуславящо личния и семейния статус на гражданите, има само биологично съдържание. А всяко незачитане на решенията му е нарушение на самата Конституция.

64
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
progressive
progressive
28 октомври 2021 0:28
Гост

Имало един истински мъж в КС сред всичките корумпирани марионетки

LSSAH
LSSAH
27 октомври 2021 10:10
Гост

Какво тълкувате очеизвадното? Само човек с психически отклонения не би се съ гласил.

пешо
пешо
27 октомври 2021 6:18
Гост

проблемут е ,че брюкселските бюрократи сред които гъмжи от пендели, бездетни и с голяма вероятност педофили натискат държавите които отказват да признаят еропейските норми да бъдат над техните закони и конституция! въпрос на време е и в България да се получи такъв натиск. и нали политическите НИ мижитурки чакат евро проектите като манна небесна за да крадът ще клекнат само и само да не им спре лапаницата !

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 18:51
Гост

Чудесно, но когато се предяви иск от един родител (при сключен граждански брак между еднополови, в Норвегия например) за упражняване на родителски права – пред българския съд, какво ще правим, тълкувателю на Конституцията?! Ще отхвърлим иска ли, защото ищецът, който не е биологичен родител на детето, не може да бъде съпруг, съпруга и презумпцията за бащинство не се прилага. Този брак ще противоречи на обществените норми и няма да го зачетем. Не се излагайте, тълкуватели на Конституцията. Отново политическо решение, повлияно от „тежненията“ на българина. И за да не бъда възприет погрешно, за мен традиционното семейство е се основана на… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 19:57
Гост

ЕВРОПЕЙСКА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА
ЧЛЕН 12 Право на встъпване в брак
Мъжете и жените, достигнали брачна възраст, имат право
да встъпват в брак и да създават семейство в съответствие
с националните закони, регулиращи упражняването на това
право. стр.8/34
https://www.echr.coe.int/documents/convention_bul.pdf
Толкова по въпроса за ЕСПЧ- не е ли време да се престане с това плашене с ЕСПЧ по въпроси, които са оставени единствено в юрисдикцията на националните държави, или това никак не се харесва на глбт съобществата….

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 22:47
Гост

Г-жо, Г-н адвокат, простено Ви е да сте прецизна/ен, тъй като защитавате едната теза – Вашата. Но моля Ви, опитайте се да поразсъждавате, какво собствено казва ЕКПЧ – „в съответствие с НАЦИОНАЛНИТЕ закони, регулиращи упражняването на това право“. Отново поставят казуса – в Норвегия бракът между две жени е разрешен. Те са съпрузи – по време на гражданския брак се ражда дете от единия съпруг (ако това е по-смилаемо за Вас – съпруга). То има двама родители, защото националното право на Норвегия така повелява. Обичайното пребиваване на детето обаче е в България и българският съд е международно компетентен да разгледа… Покажи целия коментар »

Вълчев
Вълчев
26 октомври 2021 20:04
Гост

Нещо не ти е ясно май, че в еднополовите бракове няма естествено родени деца и там нещата с претенциите към незнайно откъде дошли при тях деца тръгват в други посоки. В конституцията не се решават проблеми на хора, идващи от болестното им състояние и всички актове предизвикани от от тях в това им състояние са за тяхна сметка!

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 22:49
Гост

Вълчев, изби го на фашизъм! Кое състояние е болестно, поясни се, Вълчев!

адвокат от САК
адвокат от САК
27 октомври 2021 0:27
Гост

До “Анонимен 26 октомври 2021 22:49“ Не съм въпросният ник, но мога да Ви отговоря- транссексуалните лица са лица със заболяване- съгласно МКБ 10 / международен класификатор на болестите/, който всеки български правоспособен лекар е длъжен да прилага, транссексуалността е разстройство на половият идентитет, със сигнатура- код “ F64.0“, видно от тук
https://mediately.co/bg/icd/F00-F99/set/F60-F69/cls/F64.0/-

LSSAH
LSSAH
27 октомври 2021 10:12
Гост

Kсто са психично болни няма да ми се мъкнат в държавата. Имаме си достатъчно местни дегенерати.

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 15:52
Гост

До “Анонимен
26 октомври 2021 15:33“ ЧАКАМ да си дадеш правното становище по така поставения от мен въпрос, с което да докажеш, че не си платен политически трол. Ето го и моят професионален въпрос- В БЪЛГАРСКОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО КОЙ ПРИТЕЖАВА ПРАВОМОЩИЕТО ДА ПРИДАДЕ НА ЕДИН ПРАВЕН АКТ КОНСТИТУТИВЕН ЕФЕКТ= МОЛИТЕЛЯ ИЛИ СЪОТВЕТНИЯ ДЪРЖАВЕН ОРГАН

Минувач
Минувач
26 октомври 2021 16:01
Гост

Прощавайте, но нямате ли чувство за етика, мярка и вътрешен контрол? Половината форум е залят с разхвърляни, разпокъсани, обидни и трудни за разбиране Ваши коментари, много от които с правописни грешки и главни букви, което според интернет етиката е еквивалентно на крещене при общуване в истинския живот.

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 16:12
Гост

http://www.constcourt.bg/bg/Acts/GetHtmlContent/a881a68e-c1ef-40ec-bfa4-9cf5529f49f7 Моля, представете юридическите си аргументи, с които считате за нарушаване на принципа на справедлив процес относно частта на Определението на КС , която започва с думите “….Законът за Конституционен съд допуска възможност за конституиране като заинтересована страна само на изрично посочени лица: …“ и приключва с думите “….Предвид тези съображения искането на Кирил Петков Петков се явява неоснователно и следва да бъде оставено без уважение…“. Обидите на троловете са с цел да бъда принудена чрез набеждаване и подигравка на политическа основа- въпреки, че съм аполитичен адвокат- да не задавам правилните юридически въпроси, още повече- такива, които засягат установяването на… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 16:22
Гост

Тц, тц, тц… това спам бот да беше, щеше малко да смени плочата, но в случая явно липсва както изкуствен, така и естествен интелект.

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 16:33
Гост

До “Анонимен 26 октомври 2021 16:22“ Сайтът е специализиран юридически сайт и в качеството си на български правоспособен юрист и адвокат, имам законното право да давам становища по въпроси на правото, освен това съществува и изрично прогласеното ми право в нашата конституция да пиша свободно мнението си- чл. 39 ал.1 от КРБ. Какъв точно е Вашият проблем и защо пишете обиден за мен коментар, след като платен политически трол умишлено се заяде с мен и ме набеди, че съм гербаджийски трол, само защото на неговата политическа партия не й изнася правната трактовка, описана в моите коментари по казуса за гражданството… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
26 октомври 2021 17:06
Гост

Така е, спамбот с изкуствен интелект щеше да има повече чувство за тактичност и достойнство.

Анонимен
Анонимен
27 октомври 2021 12:45
Гост

Прощавайте, но има форуми, в които всички коментари са без правописни грешки. Всички тези коментари хвалят и галят. И всички те са платени.
Ние сме хора и щом Бог е допуснал да пишем все едно крещим и с грешки, то може би и Вие трябва да потърпите. А ако Вие от високата си позиция, мислейки че можете да критикувате пишещите тук, не може да изтърпите едни правописни грешки и главни букви, ТО КАК ОЧАКВАТЕ ОТ НАС ПРОСТИТЕ, ПИШЕЩИ НЕ ПО ПРАВИЛАТА, ДА ТЪРПИМ ИЗВРАТЕНЯЦИ В ДЪРЖАВАТА НИ, РАЗВРАЩАВАЩИ ДЕЦАТА НИ?

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 15:51
Гост

Съгласен съм с решението, но мотивите на много места са просто протресаващи и нямащи почти нищо общо с правната наука, а по-скоро със социология, политология и т.н. Напр. аргументът, че имало демографска криза (което само по себе си е безспорно) – ами, ако нямаше демографска криза, значи решението на КС можеше да е друго?! Боже, опази! (това между другото също беше част от аргументацията)…

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 15:02
Гост

Леко отклонение от темата на статията- лицето к.п. отново е поискало от КС да бъде изслушано и да представи аргументите си пред КС… Е, то бива, бива наглост и нахалство и неглижиране на Закон за КС, но чак толкова не бива… Толкова ли не се намери един колега – адвокат, който ясно да заяви на въпросното ФЛ, че производството пред КС е по-различно от исковото производство по общия ред на ГПК и че тук не е задължително изслушването на едно ФЛ….Държа да подчертая, че в Харвард ги учат на УВАЖЕНИЕ И ЗАЧИТАНЕ на законите на една държава.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 15:12
Гост

Експертите в областта на правата на човека са изказали своите становища, но експертите в областта на троленето в полза на ГЕРБ и ДПС продължават като латерни да повтарят едно и също, дори да няма връзка с темата.

https://www.actualno.com/politics/ekimdjiev-ks-narushi-pravata-na-kiril-petkov-news_1656333.html

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 15:18
Гост

До “Анонимен 26 октомври 2021 15:12“ ЗАКОН ЗА КОНСТИТУЦИОНЕН СЪД изм. и доп. ДВ. бр.19 от 5 Март 2014г. /актуална редакция- бел.е моя/ Чл. 1. (1) Конституционният съд осигурява върховенството на Конституцията. (2) Конституционният съд е независим от законодателната, изпълнителната и съдебната власт и се ръководи само от разпоредбите на Конституцията и този закон. Чл. 17. (1) Исканията до Конституционния съд се правят в писмена форма, мотивирани с приложени писмени доказателства. Чл. 18. (1) Председателят на съда с разпореждане образува делото, определя съдия-докладчик и датата за разглеждането му. (2) Заинтересуваните институции се уведомяват за образуването на делото, като се определя… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 15:19
Гост

“….Предвид чл.18 ал.1 от ЗКС…“ да се чете “…Предвид чл.18 ал.2 от ЗКС…“

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 15:33
Гост

Платените политически тролове на ДПС и ГЕРБ се*ат навсякъде, няма нищо, че не е по темата, важното е, че тиквата и карадаъ са го казали някога.

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 15:46
Гост

До горния- виж ми коментарите, чукун9дур- неюрист- ако бях “трол“, щеше ли в тези коментари да има специфично цитиране на учредителните договори за ЕС- ДЕС И ДФЕС и откога полическите платени тролове сте и юристи, та схващате нещо от дискутираната материя…НАЛИЦЕ Е ГРУБО НАРУШАВАНЕ НА ОСНОВНИЯ ПРАВЕН ПРИНЦИП В БЪЛГАРСКОТО ПУБЛИЧНО ПРАВО, А ИМЕННО- КОЙ ПРИТЕЖАВА ПРАВОМОЩИЕТО ДА ПРИДАДЕ НА ЕДИН ПРАВЕН АКТ КОНСТИТУТИВЕН ЕФЕКТ- а сега ДАЙ ТИ становище по този въпрос- нали твърдиш, че си юрист и не си трол, “умник“ набеден …

Без коментар
Без коментар
26 октомври 2021 15:55
Гост

„чукун9дур- неюрист“… обиден коментар, с правописни грешки, недопускащ друго мнение да е правилното. Типично за платените лайнометни тролове на Делян Пеевски.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 15:00
Гост

Като докладчик Краси Влахов пак ги е разбил, който може си го може, много юристи трябва да се учат от него.

адвокат
адвокат
26 октомври 2021 14:43
Гост

Решението на Конституционния съд е отлично мотивирано. Поздравления за докладчика и всички, които са участвали при изготвянето му.

Bobo Delchev
Bobo Delchev
26 октомври 2021 14:23
Гост

Цялия цирк покрай тези полове е да се смачка нормалния и мислещ човек , което ще го превърне в роб завинаги и с цел КОНТРОЛ! Всичко е съвсем просто и очевадно ! Нормален трезвомислещ човек с изградена морална и духовна ценностна система неможеш да контролираш! За да се постигне КОНТРОЛ трябва да заразиш ценностната му система с порочна на нея , която ще трансформира цялата му същност ! Правните термини и някои закони ,които се използват като защита и закрила на „новото нормално“ или така наречените нови полове и идеологии са за заблуда на обществото с цел тяхното прокарване !… Покажи целия коментар »

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 14:13
Гост

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:12016ME/TXT КОНСОЛИДИРАН ТЕКСТ НА ДОГОВОРА ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ Член 3 (предишен член 2 от ДЕС) 6. Съюзът преследва своите цели чрез подходящи средства, в зависимост от областите на компетентност, които са му предоставени с Договорите. Член 4 1. В съответствие с член 5, всички области на компетентност, които не са предоставени на Съюза в Договорите, принадлежат на държавите-членки. 2. Съюзът зачита равенството на държавите-членки пред Договорите, както и националната им идентичност, присъща на техните основни политически и конституционни структури, включително по отношение на местното и регионалното самоуправление. Това са моите правни аргументи, които нагледно доказват, че семейното право и правото… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 октомври 2021 13:56
Гост

Браво! Оправдаха си заплатите.

адвокат от САК
адвокат от САК
26 октомври 2021 13:56
Гост

Браво на КС- въпреки, че се очакваше такова решение, аргументацията му е блестяща. Сега- ако ЕК ни натисне незаконосъобразно и противоправно , да се свиква ВНС и да се промени чл.46 ал.1 от КРБ, България като държава- член на ЕС може преспокойно да се ползва от решенията на германския КС и полския КС и ако ЕК продължава да не зачита българската национална конституционна идентичност и продължи с натиска си, с “аргумента“, че семейните и брачни отношения били предмет на регулация от ЕС правото и затова сме били длъжни да ратифицираме и ИК, както и да въведем еднополовите бракове, нашият отговор… Покажи целия коментар »

Хари
Хари
26 октомври 2021 13:48
Гост

Докарахме я до там, че когато бащата попита след раждането: „Докторе, какво е?“, лекарят да отговори:“ То ще си реши само по-късно“. Трагедия.

dfgv
dfgv
26 октомври 2021 13:42
Гост

Браво и на КС! Стига метани на изкривените представи за естествено, природосъобразно, човешко и логично, налагани от еврогейската политика!

444
444
26 октомври 2021 13:48
Гост

Ох, убавец, пазител на българщината. Ваксинира ли се поне?

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 14:01
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
льольо
льольо
26 октомври 2021 14:51
Гост

По-скоро пазител на обективната действителност. Решението е аргументирано и логично.

Панайот
Панайот
26 октомври 2021 13:19
Гост

Върлува вирус, и заради това фашизмът настъпва в много държави по света…Изправени сме пред енергийна и продоволствена криза, пред крах на жизненоважни системи от държавното управление, а си губим времето в тълкуване на ясни за всеки трезвомислещ човек институти. Светът е полудял….

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 12:55
Гост

Поредното патриотично решение. При обявяването му сигурно си изиграли и една ръченица. Важното е Путин да е доволен, нали все сме под критото на големия брат. Няма да е далеч времето, когато ще ни изгонят от ЕС и тогава официално ще влезем в т.нар Руска федерация и ще направим това, което и Сталин не успя навремето. А иначе ще продължаваме да въздишаме как хубаво живеели хората на запад, но ще същевременно ще продължаваме да се възхищаваме на Путин и Орбан какви пичове са. Няма ли вече да си отворим очите и да видим, че 90% от хората в Русия продължават… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 13:02
Гост

Путин, Русия, Орбан …. малей! Голяма джендърска каша е тук!

Кукуригу
Кукуригу
26 октомври 2021 16:17
Гост

Просто трол, струва ми се. 😀

обикновен човек
обикновен човек
26 октомври 2021 14:13
Гост

Не пич, не си еврогейски толераст, а обикновен педе.аст!

Боян
Боян
26 октомври 2021 14:18
Гост

А ти юридическо образование имаш ли или изобщо някакво понятие за закони и правопорядък, или просто повтаряш като папагалче пропагандата, с която са те хранили като малко дете с лъжица? Нямаш си и на понятие какво коментираш, не си компетентен и си явно особено ниско интелигентен. Остави големите хора да се занимават с големи дела. Ти се придържай към 3торазрядните интернет списания бълващи идеология в стил СССР.

Antivaksyr
Antivaksyr
26 октомври 2021 14:36
Гост

За сведение-в момента сме под крилото на чичо Сам, който беше така доброжелателен, че ни пробута експериментални ваксини.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 17:42
Гост

Е, друго си е спутника, нея ли чакаш

Пипи
Пипи
26 октомври 2021 12:48
Гост

Не забравяй, че сега топката е в Гражданската колегия на ВКС, която сега трябва да възобнови тълкувателното си дело.

Додо
Додо
26 октомври 2021 12:46
Гост

Добре е че се разреши този въпрос веднъж за винаги.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
26 октомври 2021 13:57
Гост

Дано да е завинаги, че с тая противоречива практика на КС нищо не е сигурно.

Панов
Панов
26 октомври 2021 12:44
Гост

Полът е един. Вижда се по време на раждането. Какво толкова има да циклят.

Иван Тодоров
Иван Тодоров
26 октомври 2021 12:41
Гост

Полът може да бъде само и единствено един – биологичен. За всяко останало самоопределение трябва да се използва думата „сексуалност“.

Асен
Асен
26 октомври 2021 12:41
Гост

Хареса ми становището на проф. Даниел Вълчев.

Николай
Николай
26 октомври 2021 12:43
Гост

Беше сляб министър, но като декан на ЮФ на СУ се справя повече от блестящо.

льольо
льольо
26 октомври 2021 14:53
Гост

Не само, той е доста читав юрист. Иначе съм скептичен към човешките му достойнства.

Фики
Фики
26 октомври 2021 12:39
Гост

Да им имам проблемите на транссексуалните. Хората мрат от тази пандемия, те се кахърят за друго.

Били
Били
26 октомври 2021 12:37
Гост

Естествено, че ще излязат с такова решение. Очакваше се.

Простак
Простак
26 октомври 2021 12:41
Гост

Иначе всяка година в конституцията ще трябва да се добавя нов пол, т.е. ВНС ще ни трябва, хахаха…

Хахахах
Хахахах
26 октомври 2021 12:36
Гост

Ха сега да видим, кое е по по-най Конституцията или законови актове на ЕК и Парламента, с които признават химерни права и колко станаха … 46 пола ? ДЕС и ДФЕС никъде не коментират пол, европейски ценности, еле пък върховенство на закона, осъществено с правата на ЛГБТИК+… Само не разбрах, защо ЛГБТИК+ общността отказва да включи към тях и зоофилите ? Как може такава дискриминация. Да попитам: Ако човек може да си избира пола, може ли да избере и да е животно … да речем овца … каквито са повечето в ЕК и ЕП. Шизофренията е болест, а не право… Покажи целия коментар »

Anonimen
Anonimen
26 октомври 2021 12:36
Гост

Много ме учудва мнението на Георги Ангелов.

Анонимен
Анонимен
26 октомври 2021 14:03
Гост

Като за последно, все пак другия месец му изтича мандата. Но аз лично очаквах особено мнение само то Филип Димитров……ясно защо……

Император Тиквоний I Джипкус
Император Тиквоний I Джипкус
26 октомври 2021 12:35
Гост

Очаквано решение, интересно ми е единственото особено мнение.

123
123
26 октомври 2021 12:35
Гост

И какво пък толкова имаше да се мисли. Много ясно, че полът е само биологичен. Когато пък е писана Конституцията, дори и не беше чувано за друго възможно тълкуване.

444
444
26 октомври 2021 12:36
Гост

O, ти със сигурност не си чувал, може и авторите да не са, но светът беше и чува. Просто БГ е друго нещо. За жалост.

КоУега
КоУега
26 октомври 2021 12:33
Гост

Като се подигравахте на чичко ви Дани, когато реши да ви пише нова Конституция, сега се тюхкайте, спонджбоби такива.

Чичо Сам
Чичо Сам
26 октомври 2021 12:32
Гост

След като в Конституцията се споменава само веднъж „пол“ и то в смисъл за недопустимост на дискриминацията, интересно ще е да видим смислени аргументи, че по Конституция полът е само биологичен.

Боян
Боян
26 октомври 2021 14:20
Гост

Биолозите и лекарите са компетентни там….и няма да ви хареса истината.