Извършените от Румяна Ченалова действия и бездействията ѝ по различни дела не покриват дори средните общовалидни морално-етични и професионални норми на поведение и работа, какво остава за критериите за магистратите, които са значително завишени. Това застъпва в мотивите си тричленният състав на Върховния административен съд, който вчера потвърди решението на Висшия съдебен съвет за уволнението на съдийката от СГС.

Правилен е изводът на ВСС, че нарушенията са безспорно установени и от обективна, и от субективна страна, като нивото на морално-етична съзнателност очаквано е по-завишено при магистратите, с оглед същността на професионалната им сфера – правораздаването, и може да се очаква от магистратите да прилагат и съблюдават и по отношение на собственото си поведение и действия (професионални и извънслужебни) едни по-високи критерии – професионални и морално-етични. Но дори и това да не е така,

дори и да са меродавни общовалидните морално-етични и професионални критерии за работа и поведение, то извършените от съдия Румяна Ченалова действия, респ. бездействия по делата, описани изчерпателно в предложението на министъра на правосъдието и дисциплинарната преписка, далеч не покриват и тези средни норми на работа и поведение.

Може да се направи заключението, че тези нарушения от магистрата не вредят само на представата за съдебната система, а като цяло накърняват обществения интерес“, казват в решението си върховните съдии Наталия Марчева (председател), Мариета Милева и Любомир Гайдов (докладчик).

Ченалова бе уволнена преди над две години по дисциплинарно производство, в което бяха обединени три предложения за налагане на наказания на съдийката. Две от тях са на по петима членове на ВСС, а третото предложение бе на министъра на правосъдието.

Както вчера „Лекс“ пръв съобщи, съставът на ВАС прие, че по предложенията на кадровиците са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила в дисциплинарното производство като се мотивира с Тълкувателно решение №7 от юни 2017 г. на Първа и Втора колегия на съда. Според него вносителите на предложения за образуване на дисциплинарни производства срещу магистрати не могат да бъдат и членове на дисциплинарния състав, каквато е ситуацията в тези случаи.

Но по отношение на предложението на правосъдния министър няма нарушение и тричленният състав на ВАС обсъжда по същество само тази част от решението на ВСС.

А тя се отнася до четири групи нарушения, извършени от Румяна Ченалова – за забавяне на производство, за нарушение на Етичния кодекс, за накърняване престижа на съдебната власт и за неизпълнение на други служебни задължения. Те са били открити в хода на проверката на дейността на синдика Панайот Велков. Той е бил временен синдик по няколко търговски дела, по които докладчик е била Ченалова. В предложението си министърът се базира и на проверка по сигнал, получен в министерството на 7 януари 2015 г. от ОББ по повод на действията на съдия Румяна Ченалова по четири търговски дела.

В предложението на министъра на правосъдието, и в предложението на дисциплинарния съвет, редом с подробното и изчерпателно описание на фактите и обстоятелствата във връзка с дисциплинарните нарушения, са цитирани конкретните текстове от Търговския закон и ГПК, визиращи служебните задължения на съдията при воденето на делата, които са нарушени или не са били изпълнени от дисциплинарно наказаното лице, имащи отношение към приетите от фактическа и правна страна нарушения… Изследвана, обсъдена и преценена е степента на съзнаване от страна на съдията като професионалист и като личност, че с действията или респективно с бездействията си причинява вреди на страните по делата, обществено опасни последици и накърнява престижа на съдебната система, в случая не само в Република България, но и отвъд границите ѝ (визират се изказванията на посланика на Република Франция – бел.ред.). Правилен е изводът на ВСС, че нарушенията са безспорно установени и от обективна и от субективна страна“, казва в мотивите си ВАС.

Върховните съдии приемат, че безспорно установени са не само извършените от Ченалова нарушения, но и тяхната продължителност и множественост. Нарушенията ѝ, според съда, са

с ярко изразен субективен момент в прилагането на двоен стандарт в дейността на съдията, комбинация от бързи действия и продължително бездействие, съобразно търсен резултат, и не на последно място – засягането по негативен начин на интересите на юридически и физически лица – участници в търговския оборот.

Съдът не приема доводите на Ченалова, че не е спазвала служебните си задължения заради несъвършенства в деловодната организация, несправяне на служители с дейностите и др. ВАС казва, че всичко това е могло да бъде преодоляно своевременно, ако тя е била по-активна и по-отговорна, без да е необходимо удължаване на срокове, пропуски и „неправомерни действия/бездействия при водене на производствата по значителен брой дела, довели до необосновано усложняване на действията по процедиране на делата“.

Констатирано е непредприемането на активни действия от страна на магистрата през продължителни периоди от време за справяне с тези недостатъци, неуведомяването на административния ръководител относно срещани пречки и забавяния. Допуснатото забавяне и прилагането на двойни стандарти при воденето на някои съдебни дела или спорните от гледна точка на самата съдебна практика на съдията действия при воденето на посочените дела, не би могло да се обясни само с външни, институционални проблеми и недостиг на време, или със субективни фактори и конфликти, в какъвто смисъл са изложените от жалбоподателката доводи. При упражняване на дейността си и служебните си задължения магистратът следва да се ръководи от нормативно определената рамка за провеждане на съдебното производство и от Кодекса за етично поведение на българските магистрати“, изтъква ВАС.

И заключава, че няма нарушение на правата на Ченалова при разглеждането на дисциплинарното производство, ясно е посочена правната квалификация на извършените нарушения, фактите са описани точно, сроковете са спазени.

Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред петчленен състав на ВАС.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви