Да започне процедурата за избор на нови членове на Инспектората към Висшия съдебен съвет (ИВСС), ще поиска днес депутатът от ДПС Делян Пеевски. Той обяви, че е възмутен от действията на инспекторите по случая с обезобразяването на Дебора от Стара Загора.

„Днес ще поискам да стартира процедурата за избор на ИВСС, защото съм възмутен от техните действия спрямо случая в Стара Загора. Получих отговор как нищо не могат да направят по съда и нищо не е нарушено. Вие как си го представяте? Видяхте това момиче. Има ли нарушение и какво се е случило? Възмутително е, днес ще искаме старт“, заяви Пеевски.

Мандатът на главния инспектор и на членовете на ИВСС изтече преди повече от три години. През това време нито един парламент не се зае с избора на нови, за който е необходимо мнозинство от 160 гласа. Въпреки края на мандатите си, инспекторите останаха на постовете си след решение на Конституционния съд.

В него КС прие, че е допустимо т. нар. „несъщинско удължаване на мандата“ на ИВСС, когато Народното събрание не е избрало нови инспектори. „Конституционно недопустимо е да се преустанови автоматично, за неопределено време, дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет поради изтичане на срока на пълномощията на главния инспектор и на инспекторите и неизбирането от Народното събрание на нов състав на Инспектората, осигуряващ му функциониране в съответствие с конституционните предписания. Дискреционната власт на парламента е лимитирана и обратното подрива демократичния ред под върховенството на правото, което е конституционно установено по волята на суверена като елемент на фундаменталната структура на Основния закон“, изтъкнаха конституционните съдии (повече за решението виж тук).

Инспекторатът отговори с подробно изложение за свършеното по сигнала на Пеевски за проверка по случая в Стара Загора. Като изтъкна, че проверката му по закон е само за образуването, движението и приключването на делата, а не може да следи за правилното приложение на закона. Затова е сезирал Апелативен съд – Пловдив, който да анализира и обобщи съдебната практика на окръжните съдилища от неговия съдебен район по приложението на закона.

Публикуваме информацията за хода и резултатите от проверката на ИВСС в цялост:

На 31.07.2023 г. в ИВСС постъпи сигнал от Делян Пеевски във връзка с медийно отразения случай, получил голям обществен отзвук, при който осемнадесет годишно момиче е обезобразено в гр. Стара Загора. В сигнала е изразено недоволство от произнасянето на въззивния съд, отменил взетата по отношение на обвиняемия мярка за неотклонение „задържане под стража“ като незаконосъобразна, позовавайки се на това, че „уврежданията на пострадалата били причинили на същата временно разстройство на здравето, неопасно за живота, … като извършеното от лицето престъпно деяние е квалифицирано като лека телесна повреда, поради което обвиняемият е бил освободен“. В сигнала е направено искане ИВСС да извърши цялостна и задълбочена проверка на действията на въззивния съд по посоченото въззивно наказателно дело, „включително основанията за квалификацията на извършеното деяние като лека телесна повреда, като прецени тяхното съответствие със закона“. В случай че се установи извършено нарушение е поискано ИВСС да упражни правомощията си по чл. 54, ал. 1 от ЗСВ, с оглед реализиране на съответната отговорност.

Незабавно след получаването на сигнала, на 31.07.2023 г. същият е разпределен на инспектор на принципа на случайния подбор чрез системата за електронно разпределение на сигнали. Със заповед № Ж-23-589/07.08.2023 г. на главния инспектор е наредена проверка в РС – Стара Загора и ОС – Стара Загора на организацията по образуването, движението и приключването на ЧНД № 2006/2023 г. по описа на РС – Стара Загора и ВНЧД № 768/2023 г. по описа на ОС – Стара Загора, както и проверка за спазване на принципа на случайния подбор по чл. 9 ЗСВ при разпределението на тези дела. Проверката по сигнала беше извършена в периода 08 – 09.08.2023 г., като актът за резултатите от същата беше изготвен на 24.08.2023 г.

Анализът на установените при проверката факти, съобразно нейния предмет показа, че ЧНД № 2006/2023 г. по описа на РС – Стара Загора и ВЧНД № 768/2023 г. по описа на ОС – Стара Загора са образувани при спазване на нормативно определените в НПК срокове. Разпределението на двете дела е извършено по дежурство при спазване на принципа на случайния подбор по чл. 9 ЗСВ чрез използване на ЕИСС, като са спазени разпоредбите на Правилника за администрацията на съдилищата и Вътрешните правила за случайно разпределение на делата в двете съдилища. МНО „задържане под стража“ по отношение на обвиняемия, привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 129, ал. 2, вр. ал. 1 НК е взета от компетентния първоинстанционен съд, като ЧНД № 2006/2023 г. по описа на РС – Стара Загора е разгледано и приключено незабавно, в изпълнение на чл. 64, ал. 3 НПК. Спазено е изискването на чл. 64, ал. 5 НПК като първоинстанционният съд е насрочил делото пред въззивния съд в нормативно определения срок до 7 дни. Въззивната частна жалба срещу определението на районния съд за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия е подадена от служебния му защитник в срока по чл. 64, ал. 6 НПК и е администрирана своевременно, след което делото е изпратено незабавно в ОС – Стара Загора. ВЧНД № 768/2023 г. по описа на ОС – Стара Загора е разгледано и приключено съгласно разпоредбите на чл. 64, ал. 7 и ал. 8 НПК, като съдът със свое определение № 586/05.07.2023 г. е отменил определение № 775/01.07.2023 г. на РС – Стара Загора по ЧНД № 2006/2023 г. по описа на същия съд, с което е взета МНО „задържане под стража“ на обвиняемия и поради това, че определението на окръжния съд е окончателно и подлежи на незабавно изпълнение е освободил обвиняемия незабавно в съдебна зала. За да постанови този резултат въззивният съд е намерил, че взетата мярка за неотклонение „задържане под стража“ на обвиняемия е незаконосъобразна, тъй като в заключението на СМЕ е посочено, че уврежданията на пострадалата „колкото и многобройни да са, засягайки както главата, така и тялото и крайниците на същата, ако и да сочат на жестоко по своя характер деяние, в крайна сметка поотделно и в съвкупност са причинили временно разстройство на здравето, неопасно за живота“, които по смисъла на чл. 130, ал. 1 НК са лека телесна повреда.

Въз основа на подробно изложените в Акта от проверката фактически констатации, проверяващият инспектор от ИВСС е достигнал до извод, че по образуването, случайното разпределение, насрочването, движението и приключването на двете дела не са установени нарушения.

Доколкото ИВСС няма правомощия да извършва преценка на правилността и законосъобразността на съдебните актове, а постъпилият в ИВСС сигнал на народния представител Делян Пеевски съдържаше искане за правната преценка относно приложението на закона от въззивния съд, проверяващият инспектор, предвид правомощията на ИВСС по чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗСВ изпрати сигнал до председателя на Апелативен съд – Пловдив, който съобразно правомощията му по чл. 106, ал. 1, т. 7 ЗСВ да възложи проверка на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Пловдив за начина на разглеждане и решаване на делата с правно основание чл. 64 и чл. 65 НПК за извършени престъпления по глава втора „Престъпления против личността“, раздел втори „Телесна повреда“ от НК, образувани в периода 01.07.2022 г. – 01.08.2023 г., както и да упражни правомощията си по чл. 106, ал. 1, т. 10 ЗСВ като анализира и обобщи съдебната практика на окръжните съдилища от района на Апелативен съд – Пловдив по посочените дела. За изпълнение на препоръките, на основание чл. 59 ЗСВ председателят на АС – Пловдив следва да уведоми ИВСС в тримесечен срок.

В заключение, Инспекторатът към ВСС осъществи в цялост правомощията си във връзка с подадения сигнал, като извърши проверка съобразно компетентността си по чл. 54, ал. 1 ЗСВ на организацията по образуването, движението и приключването на двете дела в РС – Стара Загора и ОС – Стара Загора, както и за спазване на принципа на случайния подбор по чл. 9 ЗСВ при разпределянето им. Нарушения не са установени.

Правната преценка относно приложението на закона от въззивния съд, по отношение на която ИВСС беше сезиран не е била предмет на проверката и не може да бъде проверена от Инспектората с оглед липсата на правомощия. Това е така, тъй като следва да се анализират както приетите за установени факти по случая, така и материалният закон, приложим към тези факти, чиято проверка излиза извън рамките на законоустановената компетентност на Инспектората. Компетентността да извърши преценка по правилността на приложението на закона е на горестоящия съд – по реда на инстанционния контрол. В конкретния случай произнасянето на ОС – Стара Загора по правилността на определението на РС – Стара Загора за вземане на мярка за неотклонение да не подлежи на инстанционен контрол. Независимо от това, по силата на чл. 106, ал. 1, т. 10 ЗСВ Апелативен съд – Пловдив има правомощие да анализира и обобщи съдебната практика на окръжните съдилища от неговия съдебен район по приложението на закона. Ето защо, ИВСС ведно с Акта от извършената проверка и сигнала, подаден от Делян Пеевски, изпрати на председателя на Апелативен съд – Пловдив цитирания по-горе сигнал по чл. 54, ал. 1 , т. 7 ЗСВ.

25
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
20 септември 2023 18:13
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
14 септември 2023 23:26
Гост

Да се запише в Конституцията „пожизнени ВСС и ИВСС“ и наследяване на членовете на ВСС и ИВСС.

Адвокат
Адвокат
14 септември 2023 8:10
Гост

Но това е мечтата на политика – под някаква формула – да се подчини съдът – или пречи на светлото бъдеще, някакви причини.

Впрочем – дори бесните комунисти не си позволяваха чак така, всичко си беше по закона.

Как ще вкарваш идейни съображения към властта – като има разделение на властите.

Или няма, съдът решава кой е престъпник, не някой – зад вратата и т.н., грубо е.

анонимен от долния коментар
анонимен от долния коментар
13 септември 2023 15:37
Гост

Начи, тая новина продължава да стои в хайлайт цял ден. Днес председателят на ЕК изнесе жизнено важна и страхотна реч, но Кой е в хайлат, с мъдрите си слова. На какво прилича това?

анонимен
анонимен
13 септември 2023 15:38
Гост

жизненоважна*

анонимен
анонимен
13 септември 2023 13:21
Гост

Оф, такива като почнат да се обаждат, значи искат нещо, свързано с пари (които ще се върнат в тях, под една или друга форма). Популистки претекст да лобира по темата за инспектората.

Lex, защо отразявате #кой? Защо му придавате важност? Не искам да знам какво мисли по тема съдебна власт това „баровче“.

Възмутил се бил …….. ама друг път.

Вълкан
Вълкан
13 септември 2023 13:04
Гост

Като малък му викахме „Дидо ка5ута“ имаше защо, такъв и си остана.

Жокера
Жокера
13 септември 2023 11:22
Гост

Г-н Пеевски да прочете Конституцията и ЗСВ и да се запознае с правомощията на Инспектората, защото очевидно хал хабер си няма от тях, както и 99% от народните представители в настоящия парламент. Инспекторатът не може да проверява правилността и/или обосноваността на един съдебен акт, включая дали са допуснати процесуални нарушения. Основното, за което следят, е дали няма нарушение на Етичния кодекс, дали са спазени разумните срокове за разглеждане на делото и такива „странични“ от прякото правораздаване неща. Оценка за правилност на съдебен акт може да даде само съдебен орган, какъвто Инспекторатът не е. И този човек ми бил юрист, че… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 10:54
Гост

Мамин Делянчо е решил да сложи точката на Точкова – вечната Амбър на ИВСС, която отдавна е забравила как се гледат дела.

Срам!
Срам!
13 септември 2023 10:34
Гост

Когато сами не можем да си свършим работата и да сменим едни точки, вярващи, че са несменяеми, санкционираният мафиот по глобалния акт „Магнитски“, Д.П., ще я свърши вместо нас… Тъжно ми е колеги.. дали новият ИВСС ще си мръдне пръста по делото КТБ и участието на Д.П. във фалита, ерго работата на бившия главен Каскет по това дело?

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 13:51
Гост

Пеевски и Бацко си въртят онези „псевдоюристи – реформатори“ както си искат, така че не очаквайте нищо, ще има една гола пропаганда – дрън, дрън, а главната цел е да си сложат техни хора, които ще си затварят очите и така ще си гарантират властта, това е цялата игра на псевдодеформаторите ПП–ДБ, а Пеевски и Бацко ще си ги правят диви и щастливи, защото щракнат ли с пръст онез увисват, а както се вижда властта за тях е преди всичко! Сори за политическия коментар!

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 10:01
Гост

Г-н Пеевски, а конституционно допустимо ли е да се удължи мандата на ВСС, както и да се анулира избора на нови членове от професионалната квота! Кой е отговорен за безвремието, в което действа сегашния ВСС и ИВСС, дали и Вие не сте отговорен за това!

Срам!
Срам!
13 септември 2023 11:40
Гост

Не „и Вие“, а „ти“. Защото Делян е отговорен еднолично за безвремието на цял един народ, поради корумпираната си дребна душица. Тоя е гнил в душата си и му желая от сърце съдбата на Трактора!

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 9:48
Гост

Дебелото депесарско прасе се поамериканчи като го опраскаха по Магнитски. Иначе голям го вадеше. Жалка картинка.

провинцията
провинцията
13 септември 2023 9:44
Гост

Добре, че е този страхотен юрист и радетел за силна съдебна власт, за да се задвижат нещата в положителна насока

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 9:34
Гост

Чудесно. Дано

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 9:32
Гост

Жълтопаветната сган ,след като оплю Пеевски без много да е наясно защо, сега работи ръка за ръка с него. Същата олигофренщина ги тресе и по повод кандидат кмета им за София. Рязко се оказа, че може да е дете на ДС офицери и тотално некомпетентен за проблемите на София, но да бъде издигнат от демократите.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 11:37
Гост

Герберастката сган, след като краде заедно с Пеевски 12 години, сега се опитва да хвърли вината за всичко другиму.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 9:31
Гост

Абе по регионите, от където го избират Пеевски, няма да чуете лоша дума за него. И защо е така? Ами помага на местното население, помага за строежи и ремонти на училища. Всичко.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 9:31
Гост

Добра работа. Истината е, че въпреки хулите той работи.

Анонимен
Анонимен
13 септември 2023 9:30
Гост

Казва се Делян

Гришонска
Гришонска
13 септември 2023 9:28
Гост

Добре, че беше Пеевски да поиска да се избират нови членове на Инспектората към Висшия съдебен съвет, че белким се случи.

Архимендратска
Архимендратска
13 септември 2023 9:27
Гост

Радвам се. Време е тези буржоа да се сменят.

Marina
Marina
13 септември 2023 9:27
Гост

Аз питам от цяла година защо няма избор на членове на нов ВСС.

Любенов
Любенов
13 септември 2023 9:26
Гост

Ами хайде да почне. И аз това викам от една година