Отказ на Висшия съдебен съвет (ВСС) да премести прокурорка от една прокуратура в друга, защото „не спазва в пълнота“ етичния кодекс и „не притежава в цялост“ нравствени качества беше отменен от тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС). Според ВАС създаването на съмнение в морално-етичните и професионалните качества на магистрата, не почива на Закона за съдебната власт, който изисква установяване на фактите, на база на които се прави извод за притежаваните нравствени качества или тяхното отсъствие.

През 2016 г. ВСС обявява конкурс за преместване в районните прокуратури. Местата са 94. Сред кандидатите е Елза Митева-Варадинова, която иска от районната прокуратура в Ботевград да отиде на работа в РП-Перник.

Етичната комисия към Прокурорската колегия обаче приема, че „не спазва в пълнота“ етичния кодекс и „не притежава в цялост“ нравствени качества. Заключението е базирано на становище на Комисията по професионална етика към Софийската окръжна прокуратура.

На 5 юли 2017 г. Прокурорската колегия отказва да премести Елза Митева-Варадинова, приемайки заключенията на двете етични комисии.

Варадинова се обръща към Върховния административен съд. В жалбата си тя изтъква, че комисиите са използвали количествен критерий за измерване на притежаваните от нея нравствени качества, какъвто не съществува в ЗСВ. Варадинова отбелязва, че срещу нея няма образувани дисциплинарни и наказателни производства. Споделя, че Софийската окръжна прокуратура е извършила проверка дали тя спазва етичните норми.

Становището на етичната комисия при Окръжна прокуратура-София все пак е дадено от магистрати, на част от които актове са били отменяни по мои възражения пред горестояща прокуратура по реда на инстанционния контрол, а в същото време предмет на проверката, извършена от етичната комисия при ОП-София е именно спазването от моя страна на правилата, установени в КЕПБМ по повод и във връзка с подаваните от мен възражения срещу актове на горестоящи прокурори“, пише в жалбата си до ВАС Варадинова.

От решението на тричленния състав на ВАС с председател Георги Георгиев, Тодор Тодоров и Росен Василев (докладчик), става ясно, че проверката на работата на Елза Митева-Варадинова е обхванала период от 2014 г. до 2016 г., а в окончателния доклад се казва, че е констатирано поведение, което противоречи на етичния кодекс.

Независимо от това ВАС отменя отказа на колегията да премести Елза Митева-Варадинова. „Никой от членовете на ПК на ВСС, присъствали при обсъждането и вземане на решението на 5 юли 2017 г., не е коментирал предмета, фактите и данните в обобщения доклад от КПЕ при СОП и не става ясно на какви правно-релевантни факти почива преценката. В случая фактически основания за постановяване на отказа не могат да бъдат извлечени и от съдържащите се в административната преписка документи… Настоящият състав намира, че решението е взето при липса на мотиви, което е порок на административния акт, водещ до отменителните основания по чл. 146 АПК. Липсата на мотиви относно изискуемите от закона факти и обстоятелства не дава възможност за осъществяване на съдебен контрол за законосъобразността му“, изтъква в мотивите си ВАС.

Нататък върховните съдии сочат, че дори да се приеме, че има факти и обстоятелства в поведението на Елза Митева-Варадинова, които са били повод за проверки, към момента на постановяване на решението на съда, не са налице данни, от които да са установява извършването на дисциплинарно нарушение.

Решението на ВАС е било разгледано от Комисията за атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия. На заседанието на ПК на ВСС на 9 май тя предлага етичната комисия да изготви ново становище за притежаваните от Елза Митева-Варадинова нравствени качества.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гошка
Гошка
03 май 2018 10:00
Гост

Не виждам причина за отказа на ВСС. В крайна сметка прокурорката няма дисциплинарни нарушения.

Съгласен
Съгласен
03 май 2018 10:02
Гост

За това си има ЗСВ. Тя не го е нарушила по никакъв начин. Обаче тия „етичните“ нали трябва само да отчитат дейност.

Анонимен
Анонимен
03 май 2018 9:57
Гост

Няма човек, който да притежава в цялост нравствени качества. Просто това предложение на Етичната комисия си е чисто лично отношение.

5-ко
5-ко
03 май 2018 9:50
Гост

Върховните порязаха нещо ВСС.