Алексей Трифонов веднага да оглави Софийския градски съд. Това е резултатът от определение на Върховния административен съд от днес, с което се допуска предварително изпълнение на решението за избор на председател на СГС.

То беше поискано от Съдийската колегия, като мотивите за това бяха да се защитят особено важни обществени интереси и че ще настъпят значителни вреди за градския съд, ако още дълго няма председател.

Произнасянето е в рамките на делото за избора на шеф на СГС, образувано по жалба на Евгени Георгиев, номиниран за поста от общото събрание на съда.

На 27 ноември 2018 г. Съдийската колегия с 9 на 4 гласа подкрепи съдията от Софийския апелативен съд Алексей Трифонов. Самият той не поиска предварително изпълнение на решението, за да встъпи в длъжност. Не е изразил и становище по направеното от СК на ВСС искане за предварително изпълнение.

Тричленният състав на ВАС – Наталия Марчева (председател), Георги Георгиев (докладчик) и Тодор Тодоров, намира, че Съдийската колегия има правен интерес да поиска предварително изпълнение. В тази връзка посочва, че решението за избора на Трифонов за председател на СГС е в изпълнение на функционалните правомощия на СК на ВСС.

Тези правомощия го характеризират като кадрови колективен орган, включително и по определяне на броя, назначаването и освобождаването на административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт и да решава въпроси за организацията и дейността на съответната система от органи на съдебната власт. Характеристиката на тези правомощия, наред с останалите, води до извода, че структурирането, управлението и контролът по отношение на работата на звената в съдебната система и в нейната цялост, е непрекъснат процес, в който кадровият орган е непрекъснато ангажиран. Поради това, след постановяване на решението за избор на административен ръководител, СК на ВСС продължава да е ангажирана с изпълнението на това решение и оценка на изпълнението му от избрания кандидат“, пише  ВАС. И добавя, че именно това определя и съдържанието на правния интерес СК да поиска от съда предварително изпълнение на своето решение.

Това право е предоставено по чл. 167, ал. 1 АПК и не е поставено в зависимост от обстоятелството дали е било упражнено от органа при издаване на акта, а в зависимост от предвидените в чл. 60 АПК материални предпоставки. По конкретното искане следва да се прецени тяхното наличие, а именно защита на важен обществен интерес и дали от закъснение на изпълнението на акта могат да настъпят значителни вреди“, сочи ВАС.

Според върховните съдии фактът, че забавянето засяга най-големия окръжен съд в страната и съдебната власт с оглед броя и значимостта на делата, не може автоматично да доведе до извода, че е наложително предварително изпълнение на решението за избор на председател. Ако беше обратното, то законодателят е щял да предвиди изрично допускане на предварително изпълнение по закон, а това не е така, става ясно от мотивите на ВАС.

Но наред с другите доводи, а именно продължителният период от време, през който СГС е без титулярен председател, а „управленският екип се е разпаднал и на практика го няма, прави невъзможно изграждане и изпълнение на стратегическа управленска програма с разпределение на функциите между членовете на екипа“. И още – концепцията на новоизбрания ръководител не може да се изпълнява. А тези доводи, твърди ВАС, вече са основателни, за да се допусне предварително изпълнение.

В разпоредбата на чл. 194б, ал. 1, т.2 от ЗСВ е предвидено, че кандидатите в рамките на събеседването се преценяват за управленска компетентност като административни ръководители, за което защитават концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт. Законово е предвидено каква да е структурата на звената на съдебната власт и органите за тяхното управление. Изпълнението на функциите на и.ф. административни ръководители е временно правно състояние, което е допустимо от закона и равнозначно на управлението от титуляр, но особеностите на конкретния случай са извън хипотезата на закона. Временното изпълнение не следва да е повече от техническото време за избор на титуляр и при условие, че няма промяна (влошаване) в останалите параметри на управлението на звеното от съдебната система. Текучеството на зам.-председатели и свободни длъжности за зам.-председатели неминуемо се отразява на работата СГС както структурно, така функционално с оглед залагането на цели и оптимизиране на работата, както се твърди в искането. Този извод се налага и без да се прилагат доказателства. Неоснователен е доводът, че без ръководен екип съдът се е справял много добре, видно от статистическите отчети за 2017 и 2018 г. Такъв довод обезсмисля функцията на административния ръководител, която съществува по закон и само поради това е неоснователен. От друга страна, преценката относно работата на съда е изключително в правомощията на СК на ВСС относно перспективите на звеното, управленската обезпеченост, материална обезпеченост и ефективността на правораздаването. Екипността в управлението на звената от съдебната система е правило в управлението й, и изключенията от това правило, макар и да не са се отразили на отделни звена, не може да служи като пример и основание да не се приложи правилото, както неоснователно поддържа жалбоподателят във възражението си“, твърди ВАС.

Според него предвид дефицита в управленския екип на СГС, който се изразява в продължителния период от време, в което е имало изпълняващ функциите, непопълване на екипа от заместници и липсата на стратегия в управлението трябва да се приеме, че „винаги се отразява негативно на работата на СГС, от което следва, че от закъснение на изпълнението на решението ще настъпят значителни вреди“. Тези вреди, според ВАС, могат да се изразяват по различен начин – неблагоприятно влияние в прякото и непосредствено организиране на функционирането на СГС, оптимизиране на работата, създаване и поддържане на оптимални материални условия за работата на магистратите и др., които параметри са в преценката на СК на ВСС и което обосновава правният интерес от искане на предварително изпълнение на акта“.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

3
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Анонимен
Анонимен
04 февруари 2019 15:04
Гост

Евгени Георгиев къде ли ще се жалва сега?

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2019 15:03
Гост

Страхотна новина. Да се свършва вече с тая сага.

Анонимен
Анонимен
04 февруари 2019 15:05
Гост

Този съд не може да стои безкрайно без ръководител, защото така се нарушават функциите му.