Ако главният прокурор се избира от Прокурорската колегия (съвет), а не от Пленума на Висшия съдебен съвет и при положение, че шестима нейни членове ще са от парламентарната, а трима от професионалната квота, има опасност от силна политизация на прокуратурата. Това заявява Съюзът на съдиите в становище по проекта за промени в Конституцията (пълния му текст виж тук).

Част от предлаганите изменения засягат т. нар. трима големи в съдебната власт. Идеята на вносителите е председателите на върховните съдилища и главният прокурор да се избират не както сега от Пленума на ВСС, а от съответната колегия. А за назначаването им да не се изисква указ от президента. Освен това се предлага мандатите им да са от по 5 години, а не по 7 години, но с правно на повторно избиране.

И ако за избора на председателите на Върховния касационен съд (ВКС) и на Върховния административен съд (ВАС) от ССБ сочат, че е удачно да се прави от Съдийската колегия, то за този на главния прокурор от Прокурорската колегия изказват сериозни опасения.

„…главният прокурор ще се избира само от прокурорския съвет, доминиран в съотношение 6:3 от парламентарната квота, и при отпадане на ролята на президента – по същество това е пряко назначение на главния прокурор от НС, което ще доведе до силна политизация на прокуратурата, заявяват от съюза.

Съсловната организация сочи, че трябва да се запази правомощието на пленума на ВСС да избира главен прокурор. И се мотивира така: „Съдиите имат цялостен поглед върху работата на прокуратурата като водещ орган в досъдебната фаза и върху качеството на държавното обвинение – ето защо тяхната преценка относно професионалните качества на главния прокурор и нравствения му интегритет не може да бъде пренебрегната. Участието на съдиите би представлявало ефективна мярка за противотежест на съществуващото правно положение повдигането на обвинението от прокуратурата да е нейно суверенно правомощие, което не подлежи на съдебен контрол“.

ССБ е на мнение, че трябва да се запази участието на президента в процедурата по избор като „още една гаранция срещу капсулиране на съдебната власт и допълнителна възможност за задълбочен дебат относно професионалните и нравствени качества на предложените за назначаване или освобождаване от кадровия орган лица“.

В становището се подкрепя намаляването на мандата на тримата големи, но категорично отхвърля възможността за повторното им преизбиране, която на практика ще превърне мандата от 7-годишен в 10-годишен.

От ССБ заявяват, че е необходимо надзорът за законност, упражняван от главния прокурор, да бъде ограничен в рамките на наказателното производство, изпълнението на наказанията, задължителното и принудителното лечение, като допълнително в НПК, в ЗИНЗС и ЗЗ се прецизират редът и условията за упражняването му.

И са против отнемането и ограничаването на правомощието му да издава методически указания.

„Нашето становище е, че прокуратурата трябва да остане единна и централизирана. Трябва да се търсят механизми за ограничаване на дисциплинарната и кадровата власт на главния прокурор, за да се гарантира вътрешната автономност на прокурорите – на конституционно ниво това би могло да бъде само „изваждането“ на главния прокурор от прокурорския съвет (колегия, камара), но останалите правомощия следва да се уредят в ЗСВ и НПК“, пишат от съсловната организация до Народното събрание.

Пленумът на ВСС да се запази. Главният прокурор да не е член по право на ПК

Да се запази Пленумът на ВСС, но да бъде със силно ограничени правомощия, едно от които да е изборът на главния прокурор. Той на свой ред не е член по право на Прокурорската колегия. ВСС да е непостоянно действащ, за да не се превръща в номенклатурен орган. Да се помисли за спадащо мнозинство за избор на парламентарната квота във ВСС.

Това най-общо са акцентите в становището на Съюза на съдиите в България по проекта за промени в Конституцията, свързани със статута на ВСС.

Според организацията не трябва да има пълно разделяне на ВСС без възможност за пленарни заседания. Това според ССБ ще доведе до капсулиране на двете съсловия и няма да допринесе за укрепване на върховенството на правото.

Съсловната организация предлага Пленумът на ВСС да остане, но да има силно ограничени правомощия – да избира главен прокурор и да решава въпроси, свързани с програмното бюджетиране, съвместно обучението на магистратите, адвокати и юридически факултети, както и за стратегически дейности за съдебната власт по отношение на съдебната карта и за развитие на добри практики по общи съдоустройствени въпроси.

Иначе от съюза подкрепят идеята за много по-голяма самостоятелност на двете колегии като посочват, че те ще решават всякакви други бюджетни въпроси, но приемането на съвместна бюджетна програма по стратегически приоритети е важно за нормалното функциониране на съдебната система.

Всички въпроси, свързани с обучението на съдиите, от една страна, както и на прокурорите и следователите, от друга, следва да бъдат самостоятелно и съответно решавани от двете колегии (камари), включително и с оглед препоръките на Европейска комисия за демокрация чрез право на Съвета на Европа (Венецианската комисия), доколкото професионалната квалификация на съдиите е съществена гаранция за осигуряване на тяхната независимост“, посочват от ССБ.

От организацията подкрепят и идеята Съдийският съвет да се състои от 15 членове, като 2/3 от тях или осем души да се избират от съдии, останалите пет от Народното събрание, а председателите на ВКС и ВАС да са членове по право.

Не така стои въпросът за Прокурорския съвет. От ССБ най-напред посочват, че главният прокурор не трябва да е член по право, защото така ще има възможност силно да влияе на назначаването и кариерното израстване на прокурорите. „Поради йерархичната структура на прокуратурата участието на главния прокурор в прокурорския съвет (колегия или камара) рефлектира неблагоприятно върху автономността на прокурорите“, посочват от ССБ.

Те имат забележки и към съотношението професионална-парламентарна квота. В проекта за промени в Конституцията се предвижда шестима от членовете на ПК да се избират от Народното събрание, а трима – от прокурорите и следователите. „Съотношението 6:3 трябва да се обмисли внимателно с оглед на необходимата професионална компетентност на кадровия орган“, отбелязват от организацията.

Като стана дума за парламентарна квота, от ССБ казват, че трябва да се запази квалифицираното мнозинство от 2/3 за избор на членове на съвета. Но смятат, че трябва да се предвиди компенсаторен механизъм в случай, че такъв избор не се осъществи. И предлагат да има спадащо мнозинство (60% или 144 гласа, вместо предвидените 160 гласа).

Освен това според ССБ трябва изрично да се запише, че за членове на ВСС не могат да се избират депутати и политици, с цел да се гарантира ефективността на обществения контрол върху функционирането на съдебната власт.

За постигането на тази цел е необходимо и значително завишаване на ролята на представителите на обществеността, на професионалните организации и академичната общност, доколкото с проекта на последните е предоставена единствено възможност да дават становище за кандидатите и да наблюдават процеса, което е крайно недостатъчно. На последните следва да бъде предоставена възможност да правят предложения за избор на членове от Народното събрание. Така парламентарната квота ще има по-голяма легитимност като обществена, а не като политическа, каквато е в момента“, се казва още в становището.

Нататък се коментира идеята мандатът на ВСС от пет да стане четири години. От организацията посочват, че следва да се намали с още една година и мандатът да стане тригодишен като допълват, че съветът не трябва да бъде постоянно действащ.

Препоръчително е съвместяване на съдийската длъжност и членството в кадровия орган – т.е по време на мандата си членовете на кадровия орган, които са съдии, да продължават да правораздават. При отпадане на общия формат на работа съгласно направеното предложение (или при силното ограничаване на правомощията на пленума – ако бъде запазен, който на практика ще заседава само веднъж или два пъти годишно), за чисто административната работа на съдийската колегия остава достатъчно време. Допълнителен аргумент е специализираната администрация на ВСС, която е в достатъчен числен състав, за да поеме голяма част от оперативната работа. Съвместяването на двете длъжности ще запази връзката на кадровия орган със съдиите и ще предотврати превръщането му в номенклатурен орган, отдалечен от реалните проблеми на съдиите“, се казва още в становището на ССБ.

Предлагането на промени, които изискват свикване на ВНС, е безотговорно

В становището се застъпва виждането, че Инспекторатът трябва да остане помощен орган към ВСС. „С предложените изменения помощният към настоящия момент орган – Инспекторат към ВСС, се заменя с нов орган на конституционно ниво, изцяло политически“, заключават от ССБ.

И посочват, че трябва да се запази и правото на министъра на правосъдието да излъчва член на Управителния съвет на Националния институт на правосъдието.

Що се отнася до другата голяма промяна – въвеждането на индивидуална конституционна жалба, от ССБ приветстват възможността да се даде право на всеки съдия да сезира Конституционния съд при съмнение за противоконституционност на приложима правна норма, но правят важна уговорка: „Правото на индивидуална конституционна жалба би било оправдано единствено в случаите, при които конституционно закрепено право е нарушено и последното не би могло да бъде защитено в производство пред съд, т.е. само в подобна хипотеза, гражданинът би имал реална нужда от конституционно правосъдие“.

Съюзът на съдиите обръща внимание на депутатите, че промените в Конституцията по отношение на съдебната власт са изцяло от компетентността на обикновено народно събрание.

Предлагането на изменения, които водят до промяна на формата на държавно управление, защото променят баланса между властите, т.е. изискват свикване на Велико народно събрание, не само не е нужно за утвърждаване на съдебната независимост и укрепването на нейната прозрачност, ефективност и отчетност, но безотговорно за пореден път ще подмени основните цели и задачи на съдебната реформа и ще възпрепятства тяхното постигане“, заявяват те и апелират да не се губи обществено време с предложения, които създават опасност за отклоняване на вниманието от неотложните въпроси.

От ССБ обръщат внимание и на друг съществен момент: „изменението на Конституцията следва да бъде направено едновременно с изменението на следващите се закони, да се предвидят необходимите преходни разпоредби (които в момента липсват или са неадекватни), за да не се допусне нормативен хаос и правен вакуум.

48
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Апостола
Апостола
04 декември 2023 1:20
Гост

1. ВСИЧКИ ИЗПОЛЗВАТЕЛИ, НА КОЯТО И ДА Е БИЛО ЧАСТ ОТ ПРИНАДЛЕЖАЩАТА НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД ВЛАСТ : … • ЗАКОНОДАТЕЛНАТА (депутатите и общинските съветници) , • СЪДЕБНАТА (съдийките и прокурорите) , • ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА (главата на изпълнителната власт – цар на българите, президент или премиер, кметовете и областните управители ) , СЕ ИЗБИРАТ ПРЯКО ОТ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД, живеещ на съответната местна или цяла национална територия, ЧРЕЗ МАЖОРИТАРНИ ИЗБОРИ на един и / или два тура, ПРИ АБСОЛЮТНО РАВНО ПАСИВНО И АКТИВНО ИЗБИРАТЕЛНО ПРАВО, при спазване на изискванията завършено образование и навършена възраст, ако такива са поставени за заемането на някои от… Покажи целия коментар »

Юрист
Юрист
03 октомври 2023 18:38
Гост

Политиците от десетилетия методично овладяват съдебната власт. Първите атаки бяха срещу следствието – осакатиха НСлС, когато я разпарчатосаха на 28 ЮЛ-ОСС, премахнаха помощник-следователите, редуцираха компетентността на следователите, намалиха броя им през 2006 г. и накрая унищожиха и ОСС и те станаха СлО към ОП. В днешни дни наблюдаваме овладяването на прокуратурата – взеха БЗ, закриха специализираната прокуратура, показно отстраниха главния прокурор и т.н. Следващата стъпка на „реформаторите“ е адвокатите в бъдещия прокурорски съвет да назначават, наказват и уволняват следователите и прокурорите. Представям си Ина Лулчева, Хр. Иванов, Н. Йорданова, Т. Дончева и пр. да кадруват в ПРБ… СРАМ!!!. Следващите жертви… Покажи целия коментар »

цивилист
цивилист
02 октомври 2023 11:37
Гост

В много държави Главния прокурор е и Министър на правосъдието. Има закони, които ако се спазват опасност от политизация на прокуратурата няма. В други държави пък каквито и закони да бъдат измислени – все ще са недостатъчни и уж независимата Прокуратура ще е силно политизирана. Ако Прокуратурата е в Изпълнителната власт поне ще се знае кой трябва да носи отговорност, ако нещата там не са наред. А суга всичко е само наужким. Подобно становище не прави чест на ССБ и общо взето те се структурират като лобистка организация, защитаваща определени интереси, на която може да се спускат задачи.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 12:01
Гост

В България изпълнителната власт не е носила никога отговорност за нищо. Защо пишете смешки? И как точно прокуратурата, която е част от изпълнителната власт, ще поддържа обвинение срещу себе си – ако се наложи да се повдига такова срещу някой от същата тази изпълнителна власт, към която тя ще принадлежи? Или ще назначават и в тези случаи съдии ad hoc? Най- добре ССБ да станат и съдии и прокурори, и министри … да приключим с реформите. Дано тогава да се задават с власт и да млъкнат.

Съдия
Съдия
02 октомври 2023 10:40
Гост

България има най- тромавото и неефективно наказателно правораздаване и ССБ или се прави, че не го знае, за да обслужи интереси на присъдружни политически играчи или им е все тая стига грантовете да вървят.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 8:31
Гост

Добре, че остава малко до пенсия.От десетки промени в НК и НПК и стотици в ЗСВ, процеса стана три пъти по-.бавен и толкова пъти по-неефективен.

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2023 20:50
Гост

Кога ще бъдат премахнати незаконните строежи на министри и банкери и оръжейни търговци в защитената местност Буджака?

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2023 19:26
Гост

Ако група прокурори излезе със становище, че ССБ са купени от Америка за България ще настъпи вой. Но узурпаторите ССБ в качеството си на говорители на спонсорите си могат да пишат и говорят всичко за независимата прокуратура. Мили ССБ-нца, може ли едно становище за зависимостта на прокуратурата от ССБ, защото явно има такава? По- добре си ходете на секс командировките и на организираното ядене от спонсорите Ви и се ограничете до тук. Всички вече ви познават и знаят, за какво иде реч. Не се напъвайте, че последиците са кафяви.

въпрос
въпрос
01 октомври 2023 20:55
Гост

Къде беше прокуратурата-когато се появиха стотици незаконни къщи в з Буджака?
Че и парламентарна комисия констатира върлите беззаконие-и не се случи нищо.

Министри от цяло правителство се обзаведоха с незаконни дворци в буджака, и не се случи нищо.

Къде е достъпа до плажа и фиордите(да-има и такива-ама недостъпни за плебса) там? Как лице от плебса може да отида до плажа при Буджака0като отвсякъде е с незаконни къщи!

А местната прокуратура -преди 20 г ни чу, ни разбра за беззаконията. Днес издавностени.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 7:11
Гост

Прокуратурата НЕ Е строителен надзор, не е главен архитект и е крайно време когато коментира някой тази институция, поне да е е прочел какво може и какво не може. Не е много дълго. Може и да не разберете всичко, но поне няма да пишете глупости.

Анонимен
Анонимен
02 октомври 2023 8:32
Гост

Удобно е Прокуратурата да е вечно виновна на всеки и за всичко.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2023 14:46
Гост

От 1992 г. Нела Куц. И наследниците й в ССБ все ни реформират, все са недоволн и все сме наникъде. Явно тая мъка няма да приключи и в близките 30 г.поне.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2023 14:42
Гост

ССБ се загрижили за Прокуратурата?!? Това звучи като съботен анекдот направо….

нова конституция
нова конституция
30 септември 2023 12:32
Гост

Къв главен прокурор бе? Нема нужда от такова животно. Вън прокуратурата от съдебната система. Прокурорите по РУ-тата, без прокурорски инстанции и всичките им актове на съдебен контрол. Министърът на правосъдието да го играе административен ръководител на прокуратурата и да има правомощия само във връзка с организацията на дейността й и материалната обезпеченост. Прокурорски съвет да се занимава с назначения, повишения и дисциплинарна отговорност. Методически указания – да четат ТР на ВКС.

333
333
01 октомври 2023 17:40
Гост

Да питам, каква прис, да отнесе по повдигнато обвинение от прокуратурата?

pleatuek
pleatuek
30 септември 2023 12:07
Гост

Разпродажба!!!Компактен и мощен преносим нагревател с керамично отопление, свързва се директно към контакт в стената, много икономичен и безшумен, има таймер и дистанционно! Промоционална цена: 79 BGN. –– https://mub.me/handy

Съдия
Съдия
30 септември 2023 11:31
Гост

Моля ви се, кой говори за политизация!? Нашият съюз, в който ние съдиите не членуваме, но трябва да им търпим изказването на мнения от наше име и организирането на конкурси в тяхна полза.Хора без никаква съдийска подкрепа и това личи при дейности и избори с пряк избор от съдиите.

Ad nauseam
Ad nauseam
30 септември 2023 9:42
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Законно ли е фондация да краде ток?
Законно ли е фондация да краде ток?
30 септември 2023 6:24
Гост

Имам офтопик въпрос, без връзка със статията. В медиите е изнесен случая,че фондация е замесена в кражба на ток. Фондацията е близка до партия във властта, и тази фондация се занимава с пропагандиране на джендър ценности. Та тази фондация краде ток за 8000 лв, и това е установено и от акт на граждански съд-фондацията е осъдена да плати откраднатия ток. Но питам-поради что прокуратурата не реагира, и лицата замесени в кражбата не са арестувани и пратена на съд. Евентуалното плащане на откраднатия ток, след акт на съда не заличава наказателноправните последици на кражбата, дори не е смекчаващо вината обстоятелства-ще се… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
30 септември 2023 8:18
Гост

В медиите се твърди,че фондацията си е платила тока коректно, а въпросната статия в периферен сайт не отговаря на истината с фейк заблуждава публиката.
Лекс бг може да трие непроверени читателски мнения.

Съдия
Съдия
30 септември 2023 11:38
Гост

Защо просто не прочетеш съдебното решение вместо да се хвърляш на амбразурата в защита на любими на сърцето ти хора Фондацията е признала, че дължи пари по неправомерно присъединяване към Ел.мрежата и е сключена спогодба. Да, платила си д тока, но след съдебния иск.

Анонимен
Анонимен
30 септември 2023 0:43
Гост

Сетила се Мара да се побара!

Съдия
Съдия
30 септември 2023 0:05
Гост

Крайно време е заглавието/името на тази гнусна и зомбирана камарила да се наименова ССБ ОКОЛО 150 човека ОТ 2000,които не представляват никого освен Мирка и Весито,които пишейки таки петиции никога не успяват да напишат делата си.винаги подлудявам,като роднини,приятели и др
Подобни ме питат вашата организация ..еди какво си казва.Отговорът е ,че 15 човека пишат от името на 2000 ,преследвайки гнусните си лични цели

Да де
Да де
03 октомври 2023 7:32
Гост

Ама добре ги постигат. Справка- РУСЕНСКИ ОКРЪЖЕН СЪД.

Съдия от прованс
Съдия от прованс
29 септември 2023 23:05
Гост

Сега ли го разбрахте, бе, тиквеници!? А като съветвахте вашите тиквеници в Народното събрание трябваше да проявите по голяма далновидност!

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 16:29
Гост

ССБ доказаха, че са независими професионалисти. Троловете на мафията от ГЕРБ и ДПС много обичат да ги пришиват към ДБ, но в случая те критикуват именно проект на ДБ.

преминаващ
преминаващ
29 септември 2023 16:59
Гост

Е аз като чета становището, баш си е в подкрепа на ППДБ, но написано в типичния стил на умнокрасивите – с перфидно лицемерие, уж критикуваме, но всъщност просто изразяваме становище и малко напомняме, че съществува риск враговете да подхлъзнат нашите политически приятели и нищо да не излезе от така надутата конституционна реформа.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 18:42
Гост

Дрън-дрън- може и вече да са независими, понеже всички ги разбраха и вече нищо от тях ни зависи, колкото и да се напъват. А иначе са зависими и още как- то не бяха НПО- та, то не бяха поръчкови знакови дела и т.н…

Анонимен
Анонимен
01 октомври 2023 19:28
Гост

Те просто критикуват по инерция, за да узурпират правото си да се врат в работата на прокуратурата. Това е 1000% по линията на ДП- навирането в прокуратурата на хора, които не им е работата там.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
29 септември 2023 15:47
Гост

„Съюзът на съдиите обръща внимание на депутатите, че промените в Конституцията по отношение на съдебната власт са изцяло от компетентността на обикновено народно събрание.“ Е добре бе, умнокрасавци, как точно промяната на размера на квотите във ВСС, мандатите и мнозинството за избиране не налага свикване на ВНС, че нещо май са решили да го карат по ръба, ако мине. Колкото по-малко пипат, толкова по-добре и ако искат засилен контрол да си оставят ниския праг за отстраняване на главния прокурор, но да предвидят възможност за обжалване на това решение пред КС, че така хем ще им намерят смислена работа на ония… Покажи целия коментар »

Курчо от А за Б
Курчо от А за Б
29 септември 2023 15:18
Гост

За сметка на това в съда всичко отдавна е приключило.

Димо
Димо
29 септември 2023 14:57
Гост

Естествено, че главният прокурор трябва да ума правомощие да издава методически указания.

Ники
Ники
29 септември 2023 14:48
Гост

Е, сега прикриватурата ни не е ли политизирана?

Щерев
Щерев
29 септември 2023 14:45
Гост

Аз не виждам защо въобще трябва да променят Конституцията.

Хари
Хари
29 септември 2023 14:47
Гост

За да направят лобистките си прокарвания.

Филип
Филип
29 септември 2023 14:40
Гост

Напълно подкрепям становището.

Чочо
Чочо
29 септември 2023 14:43
Гост

Изборът на Гешев?

Йосиф
Йосиф
29 септември 2023 14:43
Гост

Единственият кон в надбягванията.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 14:40
Гост

Че то сега как е?

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 14:36
Гост

Всичко винаги е опирало до хората. Ако са боклуци, ще изберат себеподобни. Това е истината

Кирилов
Кирилов
29 септември 2023 14:59
Гост

Или ако някой боклук им повлияе на мнението.

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 14:35
Гост

ПП-тата и ДБ-тата ще се наиграят на конституционалисти, ще създадат още по-голям хаос и после другите ще са виновни

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 16:31
Гост

Опитват се да направят нещо смислено, но свинете, тиквите и каскетите винаги са им контра

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 14:33
Гост

Кому е нужен този ИВСС. Само хрантутници там

4567
4567
29 септември 2023 14:34
Гост

Същото важи и за ВСС

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 14:32
Гост

Промените, които се налагат, изискват Велико Народно събрание, но няма да се стигне дотам. Имам предвид запълването на състава на ВСС да става като при КС, както и въвеждането на механизъм за разблокиране на избора – мисля, че в Германия или в Австрия е така. След като НС не избира своята квота, това прави КС или президента, но за определен срок, докато НС не си свърши работата

Анонимен
Анонимен
29 септември 2023 14:22
Гост

Е те депутатите на ДБ излиат от НПО-тата с грант, какво се учудват от ССБ това е целта от самото начало, 10 години напъни на Христо Иванов с тази цел, видяхме, че като дойдоха на власт нямаха никакви проекти,а от 2015 само това им беше пропагандата, никаква експертност по въпросите с прокуратурата и материя, по която тя е компетентна едни общи приказки и клишенца, каквото са направили нищо не се е подобрило, махнаха спец-а, защото няма резултати, сега вече след година и малко вече ги има, качиха с 0, поне да бяха направили нещо по-добро, всичко е пропаганда и с… Покажи целия коментар »

А за Б
А за Б
29 септември 2023 15:26
Гост

То винаги е било така. Само дето някои не са го разбрали.