Мандатът на председателите на върховните съдилища и на главния прокурор да е пет години, но да имат право на втори. След края на мандата им съдебните инспектори да нямат право да се връщат в системата, а да получават право на пенсия. Парламентът да избира с мнозинство от две трети, а не с обикновено мнозинство, членове на Конституционния съд (КС). А служебният премиер да е или председателят на КС, или председателят на Народното събрание, или управителят на Българската народна банка.

Това са основните нови положения в общия проект за промени в Конституцията, внесен днес и подписан от 166 депутати от ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС (пълния му текст виж тук).

За бързи промени в Конституцията (не по-рано от един месец и не по-късно от три месеца след постъпването на предложението за това) се изискват 180 гласа – мнозинство три четвърти от всички народни представители на три гласувания в различни дни. Ако няма 180 гласа, но повече от 160, предложението за промени в Конституцията се поставя за ново разглеждане не по-рано от два и не по-късно от пет месеца. При това ново разглеждане то се приема, ако за него са гласували не по-малко от две трети от всички народни представители, т.е. 160 депутати.

От внесения проект очаквано е отпаднала идеята за ограничен брой мандати на кметовете, както и споменаването на Левски, Кирил и Методий и просвещението. Вместо това, в чл. 23 се допълва: „Образованието, науката и културата, и опазването на културно-историческото наследство са стратегически национални приоритети”.

А за националния празник се предлага нов чл. 170, който гласи: „Националният празник на Република България е 24 май – Ден на българското слово, просвета и култура, и на кирилицата. Другите официални празници се уреждат със закон”.

В основата си общият проект е този вече представен от ПП-ДБ (подробно за него виж тук). Въпреки критиките и опасенията на специалисти по конституционно право (виж тук и тук), с него се премахва Висшият съдебен съвет (ВСС) като общ орган за управление на съдебната власт. Той остава орган само за съдиите и както „Лекс“ писа, ще има 8 членове избрани от съдиите, 5 от Народното събрание (които не може да са съдии, прокурори и следователи), в него ще влизат и двамата председатели на върховните съдилища. Прокурорският съвет ще има 10 членове и включва по право главния прокурор, двама членове, избирани пряко от прокурорите, един, избиран пряко от следователите и шест членове, избрани от Народното събрание. За шестимата от парламента има забрана да не са прокурори и следователи, но няма такава да са съдии.

Мандатът и на двата съвета се предлага да е 4 години, а не 5, както е сега.

Мандатът на тримата големи: Вместо един за 7, два по 5

Както бяха предвидили от ПП-ДБ, така и в общия проект, президентът е „елиминиран“ от процедурата за назначаване на председателите на ВКС и ВАС и на главния прокурор. Те ще се избират от съответния съвет – съдебен или прокурорски.

Освен това мандатът им няма да е 7 години, а само 5, но за разлика от досегашния регламент, ще имат право и на втори. Т.е. може да останат на поста общо 10, а не 7 години.

Въпреки критиките в тази насока, ГЕРБ-СДС, ПП-ДБ и ДПС запазват предложението главният прокурор не само да не може да упражнява надзор за законност, но и да не може да осъществява методическо ръководство над прокурорите, а последното е възложено на Прокурорския съвет.

Освен това се стеснява значително правомощието му да сезира КС. Предложената разпоредба гласи: „Главният прокурор може да сезира Конституционния съд с искане за установяване на противоконституционност на закон, с който се нарушават права и свободи на гражданите“. Т.е. той ще може да се обръща към КС не за всеки случай на противоконституционност на закон, а освен това няма да има право да отправя и тълкувателни искания.

Главният прокурор е определен в проекта като „административен ръководител на върховната прокуратура“.

Той ще се избира от Прокурорския съвет по предложение на трима членове на Прокурорския съвет или на министъра на правосъдието.

Освен това участието на прокурора в граждански и административни дела силно се ограничава. Той се свежда до следното: „В случаите, определени със закон, участва в граждански и административни дела за защита на правата и законните интереси на малолетни и непълнолетни лица и за защита на значим обществен интерес на лица, които се нуждаят от закрила.“

Съдебните инспектори – след края на мандата с право на пенсия

Инспекторатът към ВСС се преименува на Инспекторат на съдебната власт. Той, както и досега, ще се състои от главен инспектор и десет инспектори, които се избират от Народното събрание с мнозинство от две трети от депутатите.

Мандатът на инспекторите е 5 години, с право на само едно преизбиране.

Голямата новост е, че в Конституцията се записва: „След приключване на мандата им главният инспектор и инспекторите не могат да заемат длъжности в органите на съдебната власт. Те придобиват право на пенсия и могат да се пенсионират по ред определен със закон“.

На инспектората се възлагат следните правомощия:

  1. да проверява дейността на органите на съдебната власт, без да засяга независимостта на съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции;
  2. да извършва проверки за почтеност на съдии, прокурори и следователи, както и за установяване на действия, които накърняват престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;
  3. да извършва проверки по сигнали за нарушаване на закона и на съдопроизводствените правила, включително за нарушаване правото за разглеждане и решаване на делата в разумен срок;
  4. при констатирани системни или груби нарушения на закона и на съдопроизводствените правила от страна на съдии, прокурори или следователи прави мотивирани предложения до съответния съвет за налагане на дисциплинарни наказания на същите, включително за понижаването и освобождаването им от длъжност, както и за временно отстраняване от длъжност в случаите на възбудено срещу тях наказателно преследване;
  5. да информира Висшия съдебен съвет, Прокурорския съвет и министъра на правосъдието за дейността си.

Отпада забраната за двойно гражданство на депутатите. Председателят на КС може да е служебен премиер

 „За народен представител може да бъде избиран български гражданин, който е навършил  21 години, не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода”, предвижда чл. 65, ал. 1 от проекта.

Освен това в проекта е предвидено, че Народното събрание не заседава само един месец преди провеждането на изборите, а не два, както е сега. С конституирането на новоизбраното Народно събрание се прекратяват пълномощията на предишното. А служебен премиер се назначава между заемащите три длъжности – председател на Народното събрание, председател на КС и управител на БНБ.

Чл. 99, ал.5 от Конституцията се предлага да гласи: „Ако не се постигне съгласие за образуване на правителство, президентът след консултации с парламентарните групи и по предложение на служебния министър-председател назначава служебно правителство. За служебен министър-председател се назначава измежду председателя на Народното събрание, председателя на Конституционния съд или управителя на Българска народна банка. Когато в 7-дневен срок президентът не назначи Министерския съвет, предложен от определения служебен министър-председател, служебното правителство се избира от Народното събрание. Президентът насрочва избори за ново Народно събрание в срок до два месеца след назначаване на служебното правителство. В този случай Народното събрание не заседава в едномесечен срок преди произвеждане на изборите”.

В общия проект остава заложената в този на ПП-ДБ уредба за индивидуалната конституционна жалба. И се предвижда, че гражданите и юридическите лица могат да сезират КС с искане за установяване на противоконституционност на закон при условия и ред, определени в закона и в правилника на КС“. Освен това се дава право на всеки съд да сезира КС с искане за противоконституционност.

 

68
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
111
111
31 юли 2023 18:48
Гост

„Отпада забраната за двойно гражданство на депутатите“ Това ще доведе до нов разпад на държавността, но май на никого вече не му пука.

Истината
Истината
31 юли 2023 19:30
Гост

„България си отива. Децата ни са навън и няма да се завърнат. Това е загубен капитал за България. Когато фактите говорят и най-отявлените либерали трябва да замълчат. Ние сме в активен задгробен живот в много отношения – като нация и като виталност.

През последните 30 години в България върви отрицателна управленска селекция. Има желязна логика по върховете да се изтласкват все по-некомпетентни хора.“

За протокола
За протокола
31 юли 2023 10:04
Гост

166 са по-трагични и от Барни Ръбъл.

Приятно летуване. И на есен с песен. Да преброим парламентарните пилци!

Анонимен
Анонимен
30 юли 2023 12:34
Гост

Тримата с големи….

Herrymains234
Herrymains234
30 юли 2023 6:12
Гост

Say hello if this is judicial reform. Politicians have complete control over the prosecutor’s office and have enclosed the judges. When will they wake up to their foolishness. if and when the Non-Coalition falls. a pact to extend the Big Three’s terms in exchange for their election. Nothing regarding a court layout, new zoning, layoffs, the enormous workload disparity, or the budget… Reforms go smack! Only Geshev was expelled since he made everyone uncomfortable and he wasn’t fit for this position. replicating, not reforming
https://breakfast-menu.website/white-castle-breakfast-menu-prices/

Защо инсталираните са приравнени на малолетни?!
Защо инсталираните са приравнени на малолетни?!
30 юли 2023 6:10
Гост

Премахнете ОПАСНАТА ЗА ПРАВОВИЯ РЕД съдийско-прокурорска безотговорност-записана в чл 132 от конституцията. Премахнете фунционалния имунитет. Премахнете несменяемостта. Категорично механизъм за у,волнения и съкращения на магистрати трябва да има-и какво-ако се закрие-хипотетично- прокуратурата към ВАдмС, военното правосъдие, следствието, редица административни съдилища, повечето апелативни съдилища-където е курорт с високи заплати,без особен зор, вместо логичните съкращения ,ще следват преназначаванки?! Несменяемостта, имунитета , безотговорността са опасни за правовия ред. Инсталираните са приравнени на малолетни-и те не носят отговорност. Редно е пълнолетно лице да носи отговорнст за действията си-поради что магистрат не отговаря, каквото и да свърши, постанови, изпише? Щом си пълнолетен-ще отговаряш, безотговорността на… Покажи целия коментар »

корекция
корекция
30 юли 2023 6:13
Гост

да се чете отмяна на чл 132. За улеснение-ето проблемния текст
„Чл. 132.
(Изм. – ДВ, бр. 85 от 2003 г.) (1) При осъществяване на съдебната власт съдиите, прокурорите и следователите не носят наказателна и гражданска отговорност за техните служебни действия и за постановените от тях актове, освен ако извършеното е умишлено престъпление от общ характер.“

Искаме избори!
Искаме избори!
29 юли 2023 13:40
Гост

Оставка!
Избори!

Съвет към депутаториума
Съвет към депутаториума
29 юли 2023 13:31
Гост

Непротивоконституционствувателствувайте!

Анонимен
Анонимен
29 юли 2023 11:13
Гост

И това, ако е съдебна реформа здраве му кажи! Тотално овладяване на прокуратурата от политиците и капсулиране на съдиите. Кога ли ще изреват от тази глупост. Когато се разпадне Некоалицията. Сделка за продължаване на мандатите на тримата големи с повторното им преизбиране. Нищо за съдебна карта, ново райониране, съкращения, прекомерната разлика в натовареността, бюджета… Реформи – дрън,, дрън! Само Гешев го шкартираха, защото стана неудобен на всички, пък и не беше зза този пост. Имитация, а не реформа!

мнение
мнение
29 юли 2023 9:39
Гост

Пропуснах идеята за служебно правителство и парламентът да не заседава само един месец преди изборите – т.е. от началото на предизбораната кампания. Идеята за служебен премиер да се назначава измежду председателя на НС, председателя ва КС и управителя на БНБ е направо безумна. Председателят на КС и управителят на БНБ не са политически длъжности и е абсурдно да бъдат въвличани в изпълнителната власт. Прочетете внимателно предложения текст на чл. 99, ал. 5 – ако НС не успее да излъчи правителство, служебният министър-председател предлага на президента да назначи служебно правителство???! Е кой ще е този служебен министър-председател, който ще прави такова… Покажи целия коментар »

възмутен
възмутен
29 юли 2023 8:47
Гост

В портала за обществени консултации вчера е публикуван законопроект за изменение на Законът за платежните услуги и платежните системи. В законопроекта навсякъде думата лев е заменена с евро. И това въпреки че над половин милион българи се подписаха под искане за референдум за запазване на националната ни валута. Чие мнение изразяват „народните ни представители“? Кой им даде мандат да приемат еврото или да правят основен ремонт на Конституцията? Възможно ли е хора, избрани от 7-8% от населението да приемат толкова решаващи за бъдещето ни промени? Що за демокрация е това – диктат на малцинството над мнозинството – това не е… Покажи целия коментар »

Сарафов х Радев = радост2
Сарафов х Радев = радост2
29 юли 2023 11:08
Гост

Трай бе копейка смешна. Ходи се образовай малко, преди да дрънкаш небивалици. В условията на валутен борд лев няма. Писна ми от неграмотници с подписи. Бил подписал. Той не може две изречения да върже на кръст, НО СЕ ПОДПИСАЛ!!!!! Клоун.

Анонимен
Анонимен
29 юли 2023 8:35
Гост

Не пипайте Трети март, предатели!

мнение
мнение
29 юли 2023 7:53
Гост

Аз мисля, че тези шарлатани не трябва да пипат Конституцията, която очевидно много им пречи. Какво знами това депутатите да могат да има двойно гражданство? Чии интереси ще защитават те в парламента? С орязаните правомощия на главния прокурор той ще бъде един фигурант с огромна заплата и без никаква реална стойност. Инспекторатът към ВСС ще се превърне в убежище за съдийки в предпенсионна възраст. Мандатите на тримата големи почти ще съвпадат с тези на депутатите, което означава, че всяко правителство ще си идва с председатели на ВКС, ВАС и главен прокурор. Едно разумно предложение няма, затова пък се гарантира хаосът… Покажи целия коментар »

Гъзето
Гъзето
30 юли 2023 10:15
Гост

Аз мисля на КоледаТа да ям едно уникално 🐷 от ДПС в шарлатански сос.

Без кървавица няма как да се измие този ПОЗОР който ни води ПРАВО към участие във войната и гражданска по заръка на ЦРУ. Целта е затриване на България и българите. Асистираха Радев (пласмент) и Борисов (подкрепа).

Съдия
Съдия
28 юли 2023 23:42
Гост

ССБ каквито и ръце да подава на прокуратурата, не може да заблуди магистратите, че има пръст в предлаганите промени.Сдружението има едно силно качество и то се казва лицемерие!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 22:36
Гост

Какво се случва във Варна?
Кинти и патрони, кьор кандилка?
Много мълчание, ама за конституция – недонос, писачи много

Съдия
Съдия
30 юли 2023 11:58
Гост

Прав си, такова силно политизирано сдружение няма друго в съдебната власт.

ганю балканеца
ганю балканеца
28 юли 2023 22:33
Гост

а защо в прокурорския съвет могат да влязат съдии, за да влязат ССБ-ари ли?
Защо не е и обратното във ВСС да влизат от парламента и прокурори и следователи, примерно от АПБ.
При едните се казва съдиите имат поглед над работата на прокурорите,добре, но то важи и обратното – прокурорите имат поглед над работата на съдии?

Ad nauseam
Ad nauseam
28 юли 2023 21:28
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Тошко
Тошко
28 юли 2023 21:27
Гост

Общо взето прокуратурата я подчиняват на НС!Евала на реформата!

Мирча Кришан
Мирча Кришан
28 юли 2023 21:25
Гост

100% БОЗА. Радомирска и Чолакова – превъзходна!

Нищо не било решено …

Отнемете правомощието ВАдвС да сезира КС-
Отнемете правомощието ВАдвС да сезира КС-
28 юли 2023 21:24
Гост

Премахнете правомощието на ВАдвС да сезира КС. Това правомощие беше обявено като ВРЕМЕННО до въвеждането на индивидиалната жалба-един вид като пощенска кутия-посредник на гражданите(но на практика се оказа цензур на исканията на гражданите да бъде сезиран КС, тоест реално гражданите НЕ получиха достъп до КС). С наличието на индивидуална жалба става безпредметно правомощието на адвокатурата. Членовете на ВАдвС ще могат да сезират КС като граждани, тоест нищо няма да се промени. Да напомня-когато ВАдвС получи правомощието минаха повече от 2 години ,преди да благоволи да сезира КС. За сравнение-Омбудсмана почна да сезира КС незабавно. Това не може да остане без… Покажи целия коментар »

re:
re:
28 юли 2023 21:30
Гост

Това да е проблема! ТРОЛ скапан.

Аз да си питам!
Аз да си питам!
28 юли 2023 21:23
Гост

А ЗелениЯт чорап който е Истинския виновник за така създалата се ситуация – НЯМА ЛИ НАЙ-НАКРАЯ ДА ИЗКАРА СВОЯ ПРОЕКТ ЗА КОНСТИТУЦИЯ?!?!?!

Обяви преди точно 2 години, че ИМА ТАКЪВ!!!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 21:22
Гост

Тия трите на преден план с лудото Ленче ли са авторки, или са музи. По-големи глупости не бях виждал. Още малко и поименно ще се вписват длъжности в Конституцията. Така са увартолили изп., съд. и зак.власт, че със сигурност някоя чистачка в МС е писала проекта. И как се пенсионира някой след изтичане на мандата, ако не е навършил пенс.възраст!

Размисли и страсти
Размисли и страсти
28 юли 2023 21:09
Гост

Добавете текст-ПРИ ЗАКРИВАНЕ НА ЗВЕНО ОТ СЪДЕБНАТА СИСТЕМА ОТПАДА НЕСМЕНЯЕМОСТТА.

Без този текст реформа в съдебната система е невъзможна. При закриване, например на ВАдмС да следва уволнение, а не преназначаване. А в закона да се запише-и без закешване с 20 заплата.

А да-това пенсиониране на инспекторите,без оглед на стаж и възраст е ПРОТИВОКОНСТИТУЦИОННА ПРИВИЛЕГИЯ. И текстът е така написан,че не е задължително инспектор да е магистрат. Тоест може и протестарианта , които в повечето случаи са без стаж, да се уредят за 5 години като инспектори-и хоп пенсийка. Тарикатско. Няма да мине номера-защото е противоконституционно.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 20:45
Гост

Мафията прави Констотуций. Смях! Делян конституционалиста, Бойче прависта и накрая нашата кака Лена ще барне два, три члена…

Жокера
Жокера
28 юли 2023 20:33
Гост

Е, добре… нали служебно правителство се съставя, именно защото Народното събрание не подкрепя редовното. Каква е гаранцията, че при отказ на президента да назначи „служебен“ Министерски съвет, Народното събрание ще успее да избере такъв, от който момент да тече и срокът за насрочване на нови избори за НС?

незапознат
незапознат
28 юли 2023 21:12
Гост

Друг е въпроса-какво правим, ако се случи ситуация и тримата възможни служебни премиери-според проекта да не могат да встъпят(смърт, отказ-щото това зорлем не става, оставка на служебен премиер, старост, поставяне под запрещение, да бъдат арестувани-ако е налице законово условие и тн-всякакви ситуации), а няма възможност да е четвърти човек? Какво-закриваме държавата ли?

Смех
Смех
28 юли 2023 20:10
Гост

ПП-ДБ направиха от НС Политбюро на ЦК, а от Съдебната власт – регулаторен орган, който да следи за спазването на чл.1 от старата конституция…

„Ние сме съдебната власт, Лозане!“

Ай да им е честита славата… пет минутна.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 20:05
Гост

ostavame priqteli, samo se pregrupirame!!

GERB&DPS&PP-DB = VNL

123
123
28 юли 2023 19:45
Гост

Значи е възможно главен прокурор 10г. Очевидно, че политиците осезателно, ще държат прокуратурата. Граждани, ще имат по широка възможност да сезират КС от колкото главен прокурор.
За служебен премиер, ще се слага човек избран от НС на някой от 3 те поста и ще се обезглави една институция КС или БНБ. Отиващата си партия вероятно, ще си избере своя председател на НС, за служебен премиер, който, ще продължава да е и председател на разпуснато то НС до конституиране на ново.
Цели се укрепване на тоталитарна държава на която е дадено начало от няколко месеца.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 20:16
Гост

Костовистите направиха от прокуратурата абсолютен фигурант, каквато беше целта и на Иван Костов още от време оно. Той първи отряза прокуратурата от разследващите органи и ги направи деловодители без работа.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 18:56
Гост

Хайде да запишат в Конституцията само Кирчо да е премиер, Главен прокурор – Хр.Иванов. Съответно тези плюс още няколко секретарки да са във ВСС и ИВСС и с пожизнен мандат, който да се наследява, че да се свършва с тази съд.власт и да приключи съд.реформа!

Глупостта няма край!
Глупостта няма край!
28 юли 2023 18:51
Гост

Абсолютен турски тюрлюгювеч, сготвен от Дей Бъ“шеф“ с 2/две/мозъчни клетки и запечен на гербава печка на дърва!

революция
революция
28 юли 2023 18:48
Гост

Два мандата от по 5 години за председателите на ВКС и ВАС и гл. прокурор?! … и преди това по 10 години председатели на РС, ОС, АС и зам. председатели на нещо си, общо 40 години, т. е. цял живот съдебна номенклатура!!! Абе вие вече за мезе ни взехте май!!! Лято е, ама не ядем доматите с колците и не се бръснем с мотики, макар че от бачкане не остава време да се обръснем даже… Ще хвърлям май „расото“ и ще хващам камата – по Левски!!! И тъпите ченгета и още по-тъпите прокурори да дойдат да ме намерят по ай-пито,… Покажи целия коментар »

аНОНИМЕН
аНОНИМЕН
28 юли 2023 18:13
Гост

Председателя на Конституционния съд?! Объркали сте го в статията. Предложението е за председателя на ВКС. Нали правите разлика?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 юли 2023 18:19
Гост

Важното е да сме живи и здрави. Пускай Преслава!

Чочо
Чочо
28 юли 2023 18:39
Гост

Ама без видео, че в последно време хич не е за гледане.

Съдия
Съдия
28 юли 2023 19:08
Гост

Дали е председателя на ВКС или председателя на Конституционния съд е все в г.з! Със същия успех може и шефа на ДАНС, шефа на Здравната каса, а защо не и шефа на БНБ?

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 20:54
Гост

Хич нищо не са объркали! Виж проекта, точно за прдседателя на КС става дума

Проскубания бухал
Проскубания бухал
28 юли 2023 18:09
Гост

БАСИ КОМЕДИЯТА!

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 18:06
Гост

Личи си, че предложението е писано от хора, които не са влизали в съдебна зала. Съдебната система ще се капсулова, а прокуратурата ще стане още повече политически зависима.
Въобще не се казва какво ще стане, ако НС не успее да избере служебно правителство.
Как се съвместяват председател на КС с шеф на изпълнителната власт?
Предложението е пълно с пожелателни разпоредби.

Гъзето
Гъзето
30 юли 2023 10:19
Гост

Е това е целта ИМ.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:59
Гост

Новата редакция на чл. 126, ал. 1 води до закриване на ВАП. Каракашева май си купи фабрика на 8-ми септември. Но така е, като много искаш да станеш шеф, без значение какъв…

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 20:32
Гост

Хич не я мисли ти нея. защото ще си се върне съдия във ВКС. Ама отде акъл да се сетиш, нали?

Анонимен
Анонимен
29 юли 2023 19:28
Гост

А защо въобще отива някъде, като после ще се връща. Няма грам мозък тука.

Гъзето
Гъзето
30 юли 2023 10:21
Гост

Където прокурорите, там и съдиите.

Където прокуратурата, там и съда.

Където Иван Магнитски, там и Лизан – президент. Ама другия път.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:55
Гост

Къде е текста за лустрацията?!

На майка ти в престацията
На майка ти в престацията
29 юли 2023 0:23
Гост

Бегай бързо за манифестацията

Заки
Заки
28 юли 2023 17:54
Гост

Добри предложения.

REGARDS
REGARDS
28 юли 2023 17:54
Гост

Пълна трагедия и отстъпление от досегашната Конституция! Политиците ще си правят каквото си искат и никой няма да може копче да им каже.

Юлиян
Юлиян
28 юли 2023 18:41
Гост

Винаги е било така.

Lazar
Lazar
28 юли 2023 17:53
Гост

Правилно е инспекторите да не се връщат в системата.

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 18:07
Гост

Кой съдия извън пенсионна възраст ще отиде в Инспектората?

кой нема да иде
кой нема да иде
29 юли 2023 6:39
Гост

Е па, отиваш на 45 години, пенсионираш се с пенсия на макс на 50 години, после шапка на тояга и си бичиш адвокатче, колкото и когато ти е кеф за добавка… Втори мандат изобщо не ти трябва. Сега е така за КС – като им свърши мандатът, могат да се пенсионират. Аз съм навитак, ама едва ли точно мен ще изберат от НС, щото хич не съм по услугите и няма да им се впиша в профила за поръчков инспектор…

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:33
Гост

Важно е какви ще са хората

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:33
Гост

Супер

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:32
Гост

Важно е, важно е да е така

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:32
Гост

Модернизираме се

Стоимен
Стоимен
28 юли 2023 17:32
Гост

Според мен това не е толкова лошо, но има подводни камъчки

Любен
Любен
28 юли 2023 17:31
Гост

Браво

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:31
Гост

Винаги съм подкрепял мандатност за всичко. За кметовете е най-важно

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:30
Гост

Ами не е зле

Анонимен
Анонимен
28 юли 2023 17:30
Гост

Щом ще се пенсионират то значи само възрастни хора трябва да са

Адв.
Адв.
28 юли 2023 17:25
Гост

Каквито и промени да се направят, не се ли изкорени шуробаджанащината и “наши” и “ваши” никога няма да се оправи положението.