Юлиана Матеева е д-р по наказателно право и доцент във Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Заглавието на статията е на редакцията. 

На портала за обществени консултации на Министерския съвет от 24 октомври 2023 г. е открит за обществено обсъждане проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози (виж тук). В проекта е предвидено, когато се установява наличието на наркотично вещество, да има определени прагове на толерантност, под които да се счита, че деецът не е употребил такова. Прави впечатление, че като сфера на действие за проектонаредбата е посочено „здравеопазване“, вероятно за да не привлича излишно вниманието на интересуващите се от правосъдие и обществен ред. В същото време, вносители на проекта са министрите на здравеопазването, вътрешните работи и правосъдието.

Малко предистория. Текстът на чл. 343б, ал. 3 НК, в неговата редакция от преди промените през 2023 г., гласеше следното: „Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева“.

Със ЗИДНК от 4 август 2023 г. (ДВ, бр. 67 от 2023 г.), чрез нова ал. 5 на чл. 343б НК, беше въведено широко дискутираното отнемане на моторното превозно средство при извършено деяние по чл. 343б, ал. 1-4 НК, включително когато МПС-то не принадлежи на дееца. Ал. 3 също претърпя промяна и понастоящем нейният текст е следният: „Който управлява моторно превозно средство след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена по надлежния ред, се наказва с лишаване от свобода от една до три години и с глоба от петстотин до хиляда и петстотин лева“.

Единствената разлика между стария и новия вариант на ал. 3 е указанието употребата на наркотични вещества или техни аналози да бъде „установена по надлежния ред“. Именно за конкретизиране на този надлежен ред за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, се прави и предложението за промяна на подзаконовия акт.

Нормата на чл. 343б, ал. 3 НК е бланкетна по отношение на понятието наркотични вещества или техни аналози, а вече стана и описателно-бланкетна по отношение на реда за установяване съдържанието на наркотични вещества в кръвта на дееца[i].

Според чл. 7, ал. 2 от ЗНА, наредбата е нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Чрез фундаментално новата идея, заложена в проекта за наредба обаче се експлицира опит за подмяна на волята на законодателя, заложена в акта от по-висш ранг – Наказателния кодекс. За съжаление, конкретният случай далеч не се явява изолиран, напротив – оказва се практика в последните години.

Предмет на обсъждане тук няма да бъдат другите нови моменти в наредбата, а единствено онези, свързани с „въвеждане на концентрационни технологични прагове при доказване употребата на основни групи представители на наркотични вещества“[ii].

С предлаганите промени се създава нова ал. 3 на чл. 23 от наредбата със следния текст: „Резултатът от извършеното химико–токсикологично изследване на кръв се приема за установяващ употребата на наркотични вещества или техни аналози в случай, че същият е равен или по-висок от стойностите по приложение № 5. За установена употреба на наркотични вещества или техни аналози извън посочените в приложение № 5 се приема присъствието им в изследваната кръвна проба, включително на техни метаболити“.

Въпросното приложение № 5 към чл. 23, ал. 3 от Наредбата посочва при какви количества наркотик в кръвта на изследваното лице ще се счита, че не е налице употреба. Включените в проекта за наредба минимални прагове се отнасят до следните наркотични вещества: амфетамин, метамфетамин, тетрахидроканабинол, кокаин, хероин и морфин.

Бързам да подчертая, че тук изобщо не става въпрос за остатъчно съдържание на лекарствени вещества в кръвта на дееца. Това съвсем не са веществата от Списък II – Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина или Списък III – Рискови вещества. Съвсем не.

Наркотичните вещества, изброени в приложение №5 към наредбата до едно са изобщо извън гражданския оборот! След като чл. 354а НК не търпи дори тяхното държане, дори в минимални количества, се оказва изведнъж, че чл. 343б НК ще трябва да е толерантен към определени като допустими нива на съдържанието им в кръвта на водача на МПС.

Нека не забравяме, че в същото време, тези вещества продължават да фигурират в Списък I – Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина към Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични (последно доп. ДВ бр. 85 от 10.10.2023 г.).

Според изложеното в мотивите към проектонаредбата, „въвеждането на посочените прагови стойности елиминира сега задаваните от съдебните състави въпроси към експертното изследване, касаещи времето на употреба на наркотичното вещество с оглед дефиниране на субективната страна на деянието, а именно доколко управлението на МПС е извършено непосредствено след употреба на наркотично вещество или негов аналог, както определя НК, и доколко водачът е наясно с това. По този начин категорично и еднозначно, въз основа на обективен аналитичен критерий, ще се доказва съответната непосредствена употреба на наркотичното вещество.“

Доколкото чл. 343 в, ал. 3 НК изрично посочва, че субектът управлява МПС след употреба на наркотично вещество, а не „под въздействието му“, подобни прагове не са необходими. Те биха били необходими, ако текстът изискваше управляването на МПС-то да е под въздействие на наркотични вещества или техни аналози.

На първо място, с тази наредба се прави опит за пренаписване на законовия текст и влагане в него ново съдържание, различно от това, заложено от законодателя. Ако волята на законодателя беше такава, той щеше да замени в текста думите „след употреба“ с „под въздействието“. Освен това, мотивите приписват на НК текст, който в него липсва – „доколко управлението на МПС е извършено непосредствено след употреба на наркотично вещество или негов аналог, както определя НК“. Чл. 343б, ал. 3 НК изобщо не казва, че управляването на МПС трябва да е станало непосредствено след употребата на наркотични вещества.

Следва да се посочи и че de lege lata държането на наркотични вещества и прекурсори не е декриминализирано, следователно за притежаването (дори и само за собствена консумация) на минимални количества, деецът ще носи наказателна отговорност по чл. 354а НК[iii]. Ако обаче след употребата им застане зад волана на МПС, това ще е допустимо. Какво би могло да е обяснението за подобна толерантност на наредбата?

Аргументът, че ще се улесни доказването на субективната страна, е несъстоятелен – напротив – то ще бъде сериозно затруднено. Как изобщо ще може да се установи, че деецът е бил наясно с остатъчното съдържание над допустимите прагове на наркотично вещество в кръвта си? Понастоящем нещата са пределно и категорично ясни: ако лицето изобщо не употребява наркотични вещества, няма как, в какъвто и да било момент, такива да бъдат открити в каквито и да било нива в кръвта му. Ако се въведат подобни прагове, на практика се приема за нормално и допустимо, че деецът е употребявал съответните субстанции (все едно не става дума за категорично забранени такива) и още повече – макар и в по-късен момент – че управлява с определено съдържание на такива вещества в кръвта си, макар и в минимални количества.

Още по-странното е, че в приложението изобщо не фигурират веществата от Списък II или още повече от Списък III. Такива е много по-вероятно да се окажат в кръвта на водача, без той да го съзнава, в резултат на употреба на лекарства, макар и предписани по специален ред.

Ако направим паралел с първите две алинеи на чл. 343б НК, ще видим още по-ясно разликата – в ал. 1 е казано „с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, установено по надлежния ред“, а в ал. 2 – „с концентрация на алкохол в кръвта си над 0.5 на хиляда, установено по надлежния ред“. Очевидно, праговете тук са заложени от самия законодател. Ако такава беше волята му, той щеше да предвиди подобно указание и в ал. 3. Редът за установяване наличието на наркотичните вещества, който предвижда наредбата, може да касае само процедурни въпроси, а не принципни такива. Мястото на последните е в акта от по-висш порядък, в случая – НК.

Разбира се, дано за практиката водещ да бъде принципът на чл. 15, ал. 3 ЗНА, според който „ако постановление, правилник, наредба или инструкция противоречат на нормативен акт от по-висока степен, правораздавателните органи прилагат по-високия по степен акт“. В този смисъл, усилията по изготвяне на въпросната наредба, като противоречаща на НК, ще бъдат напразни.

Лошо е обаче посланието, което тя като че ли цели да излъчи. Именно това послание е важно с оглед функциите на наказателния закон. Нека проследим някои класически постановки по въпроса.

Според Никола Долапчиев, една от функциите на наказателния закон е, че чрез него  се подчертава „особената ценност на закриляните от тия норми правни блага“[iv].

Иван Ненов подчертава, че наказателноправните норми осъществяват своята функция още преди тяхното прилагане към отделните случаи с факта, че те оказват върху гражданите възпитателно и предупредително-възпиращо въздействие и така ги ориентират към поведение, съобразено с обществените изисквания. Общовъзпитателното действие на наказателния закон е насочено към по-голямата част от обществото – онази, която има предимно законопослушна нагласа. Предупредително-възпиращото действие на наказателния закон, заплашването с наказание на онези, които нарушават наказателните запрети, има своето важно значение за т.нар. кръг неустойчиви лица, за които единствено заплахата да си навлекат сериозно наказание може да се окаже някакъв „контрамотив срещу тяхното желание да постигнат егоистичните си цели по пътя на накърняване интересите на обществото“[v].

Лазар Груев счита, че „главната функция на всеки наказателен закон е да защити съответен кръг от важни за обществото обществени отношения“, но в същото време „защитата се явява средство, способ, начин за регулиране на тези отношения, основен метод за въздействие върху тях от страна на наказателното право“[vi].

Антон Гиргинов посочва като първа функция на наказателното право превантивната функция. Тя се проявява преди извършване на престъплението. Забранявайки го под страх от наказание, наказателното право възпира гражданите от неговото извършване.[vii]

Според Румен Марков, защитната функция на наказателното право се осъществява, на първо място, със самия факт на неговото съществуване. Наказателният закон оказва върху психиката на гражданите общовъзпитателно (информационно) и предупредително-възпиращо въздействие, за да ги мотивира към въздържането от престъпления. Общовъзпитателното действие на НК се основава на информацията за действителната социална същност на деянията, обявени за престъпления. Чрез подчертаване на тяхната обществена опасност, НК възпитава разбирането за категоричната недопустимост и укоримост на извършването на престъпни деяния. Предупредително-възпиращото въздействие се основава на страха от определеното в закона наказание и предупреждението, че ще бъде наложено при извършването на престъпление[viii].

Видно е, че принципни различия в теорията няма – чрез наказателното право се предвижда защита на обществените отношения и тази защита е начин наказателният закон да въздейства върху тях.

Какво послание ще излъчи новата правна уредба? Посланието ще бъде едно ясно насърчение за употребата на наркотични вещества и шофирането след това. Именно т.нар. кръг неустойчиви лица, които без друго не са впечатлени от съществуването на наказателните запрети, доколкото вероятността да ги застигне репресия не е сериозна, ще бъдат допълнително поощрени към противоправно поведение. Нещо повече, дори за по-широкия кръг от граждани, принципно спазващи законите, това негласно благосклонно отношение на законодателя ще бъде своеобразно свенливо подканване към употреба, защото законът явно демонстрира толерантност. Нормално ли е изобщо нормативен акт да намеква подобни внушения? Въпросът, естествено, е риторичен.

На фона на резкия скок на транспортни произшествия, извършени под влияние на алкохол и наркотични вещества, законодателят е редно да засили вниманието си към формалния състав на чл. 343б НК, за да не се стига до прилагане на резултатните състави на транспортните престъпления по чл. 342, ал. 3 НК и чл. 343 НК. Такива впрочем изглеждаха индикациите, дадени от законодателната власт с въвеждането на новите алинеи на чл. 343б НК. Явно акцентът е върху глагола „изглеждаха“, при това в миналото му свършено време.

На практика се създава недопустимо пренаписване на законовия текст с уреждането на правилата за установяване съдържанието на наркотични вещества. Вместо досегашната нулева толерантност, сега се въвеждат прагове на търпимост към употребата на наркотични вещества. Освен това, когато веднъж практиката поеме по този установен ред, той ще бъде следван и когато се доказва другото престъпление от Особената част на НК, при което като квалифициращ признак е предвидено деянието да е извършено след употреба на наркотични вещества – чл. 343, ал. 3 НК.

Изглежда така, сякаш у нас се поставя началото на легализиране на наркотичните вещества по подобие на Холандия. Може би тласък на тази тенденция даде Германия с първите стъпки към узаконяване притежанието на канабис през август тази година[ix]. Понякога е достатъчно кутията на Пандора само леко да бъде открехната. Дано тази мрачна прогноза се окаже невярна.

[i] Вж по-подробно Груев, Л. Бланкетни наказателноправни норми, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1997, с. 40-41.
[ii] Според формулировката на вносителите, заложена в мотивите към проекта – https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7904
[iii] Манолова, М. Престъпления с наркотични вещества и прекурсори, С.: Монт, 2015.
[iv] Долапчиев, Н. Наказателно право. С.: Издателство на БАН, 1994, с. 64.
[v] Ненов, И. Наказателно право на Република България, обща част, кн. 1, С.: Софи-Р, 1992, с. 141-145.
[vi] Груев, Л. Бланкетни наказателноправни норми, С.: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 1997, с. 24.
[vii] Гиргинов, А. Наказателно право на Република България. Обща част. С.: Софи-Р, 2009.
[viii] Марков, Р. Наказателно право на Република Бъългария, Обща част. С.: Сиела, 2022, с. 28-29.
[ix] https://www.reuters.com/world/europe/german-cabinet-agrees-bill-legalizing-recreational-cannabis-use-2023-08-16/; https://www.bbc.com/news/world-europe-63404181.

62
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Anananan
Anananan
15 ноември 2023 17:31
Гост

Едно смислено нещо да предложат по темата, и вие да опюете! Твърдо ЗА допустими нива, при това на всички включени в списъка препарати- сънотворни, бензота, трева, и квото още се сетите.. Ако не ти влияят пряко и към момента на шофиране, какъв е проблемът? Освен уж “чистите” да го играят стожери и да размахват пръст. Променяло мозъка, дрън дрън. Вече става толкова субективно и има толкова много други фактори. Умората спокойно може да е в пъти по- решаваща от употреба на нещо си преди една седмица. Или си дрогиран, или не си. Да определят някакви разумни нива под които не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 16:03
Гост

Никой не засяга темета- невинен или наркоман с арест и отнет автомобил ще бъде уличеният с дръг тест ! Дори и кръвните проби да излизат за една седмица ,не като сега почти година е достатъчно да се скапе живота на хората!

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 9:08
Гост

Лексотан и другите бензодиазепами, когато се предписват като сънотворни, имат активно действие до 8-9 часа. Дали е минало достатъчно време следва да се установи от равнището на метаболитите. Наспалият се шофьор е много по-безопасен от уморения поради недоспиване.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 8:30
Гост

Просто е, няма да се шофира след употреба на наркотици, ако ще и преди 3, 5 или 7 дена, защото никой не може да каже кога са употребени, ако се взимат системно, тъй като остават до 15 дни. Системната употреба е зависимост, която променя мозъка, неговото функциониране, включително рефлекси и правилни възприятия. Така, че всички защитници на наркомани е добре да се замислят, искат ли такива водачи на МПС да управляват, да причиняват ПТП, да травматизират или убиват.

Г.А.
Г.А.
15 ноември 2023 8:42
Гост

Начи не ми се види справедливо да не можеш да се „почерпиш“ с малко бело и да се прибереш с колата – ще те държи свеж, буден и издръжлив. Щом взимаш да не може да караш е несериозно! Държавните политики са сбъркани, всяка държава има запас от медикаменти, разбирай наркотични вещества, които да се използват от войниците й в случай на война – които да се бият надрусани като магарета с какви ли не неща – за повече издръжливост, да не усещат глад, да не им се спи … значи на тях може да се повери бъдещето на цялата държава,… Покажи целия коментар »

Наблюдател отстрани
Наблюдател отстрани
28 ноември 2023 21:15
Гост

Амфетамините са именно с тази цел. За да се изостри вниманието без сън. Само хроничното им взимане е опасно. Но ако не са предписани и са взимани хронично, точно в периодите когато ги няма са опасни като време на реакция и преценка на ситуацията. Така че всъщност тази наредба поощрява именно катастрофите и в двата случая: инцидентно или непродължително взимане по лекарско предписание и незаконно набавени амфетамини взимани с „креативна“ цел и с пристрастяване. Ако някой има тинуитис нарпимер и взима диазепам то излиза че е неспасяем наткоман, а всъщност диазепама в терапевтична доза му помага да кара. Също и… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 9:12
Гост

След определен брой часове предписваните сънотворни са безопасни. Наредбата трябва са предвиди стойност на метаболитите, под която напр. Бензодиазепамите и другите сънотворни нямат действие.

Наблюдател отстрани
Наблюдател отстрани
28 ноември 2023 21:02
Гост

Проблема е че много от тези „наркотици“ са лекартва. Предписва доктора лекартсво и те вкарва в затвора а и колата ти взимат. Няма дори и задължение да те предупреди. Дори концентрацията да е терапевтична. Диазепам например се изписва най-често при мускулни проблеми. Внимание че много обезболяващи днес се дават и на животните за месо преди да ги убият за да не ги боли. А като се вземе кокаин, който не лекува нищо, има нива под които всичко си е наред… Така че всъщност се маха правото на шофьорите да се лекуват. Но се дава правото на употреба на наркотици и… Покажи целия коментар »

Вещо лице
Вещо лице
15 ноември 2023 8:02
Гост

Преди да отделя време за да сътворя и аз един текст тук, ще кментирам само няколко момента от таззи статия: – Заглавието на редакцията „Пиеш успокоително и след 10 дни си престъпник на пътя, бодеш се с хероин и си чист“ е изключително голяма глупост! Голяма част от психотропните медикаменти не са наркотични вещества и няма как да позитивират полеви тест за 5 наркотика и две химически групи. Второ да се установи вещество в кръвта по протокола за изследване на шофьори дори след три дни е невъзможно. Четвъртото, е хероина – ще го пропусна. Приемам го като маркетингов трик от… Покажи целия коментар »

Правещ тестове
Правещ тестове
15 ноември 2023 10:23
Гост

Не си прав. DrugTest5000 детектора радикали с максимално атомно тегло около 180. Не детектира конкретни субстанции. Поради това детектира дори и медикаменти, които изобщо не да наркотични. Затова теста е индикативен, но не е съдебно доказателство в други страни. Да не говорим че за да е валиден трябва да се повтори два пъти. А туй че не можело да се предвидят прагове за лекарствата (и затова всеки лекуващ се е виновен) е просто глупост. Лекарствата, които се използват са с около 15 активни съставки. И е много лесно да се каже че дозата трябва да е по-малка от дозата предписана… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 10:57
Гост

Всъщност по -скоро е нулев толеранс с гранични стойности, разновидност на нулевия толеранс с фиксирани граници за отделните наркотични вещества, както и техни метаболити, над тях резултатът от изследването се приема за положителен. Няма нищо общо с оценка на въздействието, наистина, по никакъвначин, а цели да преодолее недостатъкът на нулевия толеранс при изследване в различни лаборатории, с различни аналитични протоколи/ идиотски да се изразя, поради липса на мед.образование, но като отидеш в Рамус ти излиза един показател, в друга раборатория – друг при ПКК, да речем, де да знам, и по резултатите на двете лаборатории излиза да не си добре,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 14:06
Гост

Докато няма пълен списък на субстанциите, които детектира теста, този закон е бухалка, която няма нищо общо нито с правосъдие, нито с наркотици, а просто с огромни глоби и отнети коли. Да не се окаже като ковид тестовете, които се задействаха със белина? Сега теста е: отиваш при доктора, той ти дава хапче за скъсано сухожилие или ти бие инжекция (диазепан, за да не се разкъсва повече) и като резултат отиваш в затвора, защото доктора без твое знание те е пратил там. Ей това са законите и правосъдието днес. Първо се хваща някой а след това вече се търси защо.… Покажи целия коментар »

гумата
гумата
15 ноември 2023 5:44
Гост

Ако се явяваше по дела, щеше да знае, че се изследва метаболит /шреработено наркотично вещество,а не наркотик. Щеше да знае, че действието на наркотика преминава след известен период и само по остатъците се съди за минала употреба на наркотик, което няма нищо общо с наказване на хора управлявали след приемане на наркотик. Гола вода!

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 8:23
Гост

Метаболит се изследва в урина, а тук се говори за кръвна проба. Законът в чл.343б НК не говори за влияние на наркотика, а за шофиране след употреба, което адвокатите изнасилват, за да оправдаят хонорарите си. Въпросът е, кое е общественообосновано и това, което ще охрани в голяма степен здравето и живота на участниците в движението!

гумата
гумата
15 ноември 2023 9:18
Гост

Към момента пробата е от слюнка, от която се извлича метаболит на наркотичното вещество. Очевидно и вас не са ви пробвали на пътя с дръгтест. Едва след това се прави кръвно изследване и то е със съгласие. Наредбата не е заобикаляне на НК, защото прецизира данните и запълва празнината в закона, а именно какво да се разбира „след употреба“? Моето мнение е, че трябва ВКС да издаде Тълкувателно решение относно „след употреба на наркотични вещества или техни аналози“ НК не допуска тълкуване във вреда на подсъдимия, както и разширително тълкуване.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 17:49
Гост

В статията се говори за изследване на кръв, а не полеви тест

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 4:37
Гост

Ясно е че е по-здравословно да се кара с главоболие и болка, а не да се вземе хапче против главоболие и след това да имаш по-сериозни главоболия цял живот. A може би целта на съмнително българското правителство е именно тази: да се тероризира населението, поне ако не се казва Ферарио, с теста и да му се вземат парите и колата, защото си взема хапчета и се лекува или си мие зъбите и маже венците. То с закон и финансов министър, който не е в Хасково, където нахално и противозаконно се бил явил, бидейки в Ню Йорк, друго не може да… Покажи целия коментар »

cxrehycittn
cxrehycittn
14 ноември 2023 19:46
Гост

Луд ceкс цяла нощ, ярки и силни оpгазми, море от спеpма и удоволствие. Това наистина е прекрасно нещо, което ще издигне сeкca ви на следващото ниво и пpочетох за него тук:–– https://mub.me/medik

НС на ПП
НС на ПП
15 ноември 2023 4:45
Гост

Предлага яки мазохистки закони за всички на територията а и не само за тях.

Николай
Николай
14 ноември 2023 19:12
Гост

Страхотна статия на един от най-обичаните преподаватели! Надявам се поне, ако законодателят не „чуе“, да се провокира по-широк обществен отзвук и дискусия по един от най-наболелите не само правни, но и социални проблеми!

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 5:07
Гост

Законодателя или поне неговят орган ще прочете, ще се усмихне под мустак и ще потупа наредбодателя за остроумната забрана на раята да кара кон или кола, изконно право само за велможи, взели си вносни прахчета с необходимото време за отлежаване. И бирника, който е в Ню Йорк от 2000, ще си помисли как със събраните пари и коли да се спрат не само такива дето взимат лекарства, а и такива, които мислят лошо или изглежда че мислят лошо или могат да си помислят лошо, или изобщо мислят за 240-те транскрибатори, командировани на територията да превеждат ферманите, правейки ги по-трудни за… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 17:22
Гост

Никаква толерантност към наркоманизираните идиоти зад волана! Съсипаха толкова животи.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 18:16
Гост

Само ако са неадекватни.
Да бъде тероризиран някой 5 дни след употреба е наркоманизирана политика

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 20:21
Гост

Цитат от материала: По думите на проф. Момеков по тези въпроси с измененията в нормативната уредба трябва да се действа много внимателно, тъй като няма ясна корелация между концентрация и въздействие – зависимият от даден наркотик например става толерантен към него. Освен това не са осигурени достатъчно лаборатории, които бързо да „вадят“ резултат от пробите. „За мен тези вещества трябва изобщо да не присъстват в тялото. Избираш – или се дрогираш, или шофираш“, заключава той.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 5:55
Гост

Съгласно н.в. Тест на пътя има 1,7% с положителен тест за наркотици или медикаменти. И съгласно статистиката има 0,7% катастрофи с шофьори с дрога. Та всъщност лекарствата помагат за намаляване на катастрофите. И освен това колкото и да се пънат катаджиите, с н.в. Тест, няма да намалят катастрофите с повече от 0,7%, 99,3% си остават за недрогираните шофьори. Ако бяха дали тези пари за боя по пътя щяха да направят повече, 27% от катастрофите са на места с лоша маркировка. Изобщо, територията отново я използват за тестване на масов терор. Този път оправдан с медикаменти и използване на медиите за… Покажи целия коментар »

Радостта Прелива
Радостта Прелива
14 ноември 2023 17:00
Гост

Употребата на наркотици НЕ Е забранена. Шофирането трезвен НЕ Е обществено опасно. Шофирането трезвен след употреба на наркотици преди два дена обаче е едно от най-тежките престъпния в България. Ако не разбираш защо това е върхът на малоумността, значи мозъкът ти е по-увреден и от този на ежедневно пушещ марихуана. Въпреки това авторът е прав, че е върхът на кретенското да не предвидиш легално изписваните лекарства в Наредбата.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 6:08
Гост

То и лекарствата не са забранени. Но както се вижда е престъпление да се шофира вземайки ги. При това за разлика от наркотиците при всяка концентрация. Така че избирайте дали да карате и живеете с високо кръвно или да получите инфаркт от не взимане на лекарството. Е вече инфаркта може да се получи и след ви осъдят за взимане на хапче за високо кръвно. Засега само шофьори, ама дай да видим по-нататък, може и пешеходци а и всички, които не лежат вързани в леглото под домашен арест и си позволяват да имат високо кръвно или да настиват и да взимат… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 16:50
Гост

Проблема не е само в бензодиазепините,с които се лекуват стотици хиляди хора,а и в масови лекарства, хранителни добавки, енергийни напитки и някои видове витамини с добавки! Масови лекарства за лечение на киселини в стомаха, болкоуспокояващи, прахчета за настинка,капки за нос и куп други дават положителни резултати на теста за наркотици!Факта ,че при тях няма долна граница в новия законопроект ме навежда на мисълта,че се амнистират хора използващи действително наркотици,а човека дето сутринта е изпил един тайлол хот може да бъде арестуван,да му се отнеме автомобила и да бъде съден като наркоман! Какви министри, какви 5 лв.Експерти трябва да творят тези… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 16:06
Гост

Съсипаха живота на стотици хора, които се лекуват с тези наркотестове,и вместо закона да прави разлика между наркотици и лекарства сега ще ударят едно рамо на употребяващите дрога,а хората с лекарства пак арести,без книжка без кола,а може би и без работа! Как няма едно нещо в ред в тази скапана държава!

Адвокат
Адвокат
14 ноември 2023 16:37
Гост

Това разбира се не е вярно

Boris
Boris
14 ноември 2023 15:55
Гост

https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7904
На първо място , автора на статията не обсъжда проблема, че използваните полеви тестове не са технически средства по смисъла на закона.
На следващо, макар и чл.354а да не допуска държането на НВ дори и в минимални количества, то това не означава, че едно лице което е употребило НВ в друга държава, където това е позволено и няколко дни след това управлява МПС в България се е намирало под въздействието на употребените НВ или следва да се счита, че управлява МПС след употреба. Именно това налага въвеждането на някакъв критерий в нормативната уредба.

Възмутен юрист
Възмутен юрист
14 ноември 2023 14:55
Гост

Госпожата предлага с нацистки методи да се борят наркотиците.

Въпросът е опасен ли е човекът на пътя или не. Ако въздействието на наркотичните вещества е отминало, да налагаш наказателна репресия върху някой само защото не харесваш начина му на живот е скъпо и безсмислено прахосване на обществен ресурс.

Даването на полицията на инструмент да тероризира част от населението само поради морални подбуди си е талибанцина.

Адвокат
Адвокат
14 ноември 2023 11:43
Гост

Досега не съм чувал за спасен от правосъдие. Конкретно с наркотици – обвинените опитват защита – с лечебна паста за зъби, лекарство, няма смисъл.

Нахално е граждански – да се надрусаш и да се качиш, макар и същото да е с алкохола, който е по-добре усвоен от цивилизацията.

Автомобилът е опасна вещ.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 6:22
Гост

Проблема е че повечето от наказаните лекарства нямат никакво психотропно действие. Освен разбира се ако не броиш психотропно да облекчи болката да речем в коляното.

Повечето от тези лекарства са в теста защото са стари лекарства в САЩ. Като такива много евтини и лекарите предписват само по-скъпи лекарства. Но в България си се използват. Ибупрофен е пример за такова лекарство.

Изобщо, терористична държава стана България за обикновените хора.

cat game
cat game
14 ноември 2023 11:05
Гост

Each method for picking random rows from a database table has its advantages and disadvantages in trap cat game. Depending on the specifics of the use case, one approach may be more appropriate than the others.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 10:41
Гост

„Дискриминационно е да можеш да караш кола дрогиран, а да не можеш да караш лекуван“ Всъщност това е ключовият проблем.Определили са прагове по първия списък, на високорисковите, които нямат приложение в хуманната медицина, не и по втория и третия.Вероятно по практически съображения- не могат на малкото места да правят безброй видове количествени анализи на всички видове вещества по прагове, като се наслагват безброй проблеми сврз с индивидуалния толеранс, дозировка по лекарско предписание при хроничните заболявания/ не наркотични зависимости, а други заболявания/. Както са го подкарали – с прагове, от които да се брои плюс или минус, установяването на които прагове… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 14:58
Гост

обяснението е лесно, само у нас полицията проверява без никаква причина – ей така за спорта.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 6:47
Гост

Мога да кажа как е в други страни. Тази тестове, както си го пише са само индикативни. При това трябва да се направят задължително два пъти и двата да даде положително. Кръвната проба е доказателствен тест. Докато не излезе не се санкционира шофьора. И пробата се взима на место и резултата е до 48 часа. Ако е ясно че шофьора взима лекарства, които не са психотропни и дават положително за тези радикали, втория тест се прави с ДръгТест3000, който детектира само психотропни лекарства. И ако резултата е отрицателен не се санкционира изобщо. В този случай не се взима кръв. За… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 10:16
Гост

Най-сетне някой да излезе и да им каже в очите на онези умнокрасивите, водещи държавата към тотален разпад. Изключително точно и ясно написано. Браво за смисления текст.

Димитър
Димитър
14 ноември 2023 9:44
Гост

Статията лежи на необосновани и откровено лъжливи твърдения, като това:
„На фона на резкия скок на транспортни произшествия, извършени под влияние на алкохол и наркотични вещества, законодателят е редно да засили вниманието си към формалния състав на чл. 343б НК“
Няма такъв „скок“ и подобно нещо не е изследвано, нито се открива в статистиката на МВР. Иначе авторът с лекота щеше да я е цитирал…

Джими
Джими
14 ноември 2023 11:06
Гост

Митко , спри да караш пиян , брат ми . Не ти е виновна статията , взимай си такси

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 7:09
Гост

За алкохола не знам статистиката. Но се занимавам с биодиспозитиви. И знам историите на DRUGTEST5000, например защо включва неспецифични радикали на непсихотропни лекарства. Всъщност може да се извлече статистика. Извода е повече от очевиден: лекарствата с индикации намаляват риска, дори и психотропните. За наркотиците опитите, които намаляват вниманието или са халюционогенни, увеличават риска и увеличението пада с времето. За другите, например амфетамини, риска рязко пада за 72 часа. След това се качва. Много силно зависи дали шофьора е спал нормално. То те амфетамините са направени именно с тази цел, да могат пилотите да летят по-дълго с повишено внимание. Кафето е… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 9:34
Гост

Истината е, че НК на ВКС демонстрира малодушие! Трябва да постанови ТР най-малкото за медикаментите с рецепта, а не да оставя всичко на лотария България. Всички знаем какво представлява бланката на КАТ там ясно се отбелязва какво е било поведението ти и ако имаш лекарство с рецепта в кръвта и не е отбелязано да си карал на зиг-заг, трябва да не е съставомерно. Интересно защо НК в чл. 354б, ал. 5 НК ясно разграничава „наркотични вещества“ и „лекарствени средства, съдържащи наркотични вещества“, а в транспортните се считат за едно и също. А дали?

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 ноември 2023 8:56
Гост

Статията започва неособено убедително, но към края става по-ясна и категорична, особено с последния абзац. Винаги е приятно, когато колеги обръщат внимание на детайлите, както е направено в случая с „употреба“ и „въздействие“, макар че може да се мисли дори и за „приемане“ (чрез инфузия, перорално или през носа) на наркотични вещества, защото употребата като понятие все пак предполага някакъв умисъл, породен от нужда, потребност, нещо което трябва да бъде сторено. Тука реакцията на автора е по-емоционална от необходимото при положение, че специфичната материя е точно в областта на медицината и фармакологията. „Прави впечатление, че като сфера на действие за… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
14 ноември 2023 9:01
Гост

В тази част:
„След като чл. 354а НК не търпи дори тяхното държане, дори в минимални количества, се оказва изведнъж, че чл. 343б НК ще трябва да е толерантен към определени като допустими нива на съдържанието им в кръвта на водача на МПС.“

Въпреки че безспорната житейска логика е в подкрепа на това твърдение, сякаш доцентката не е чувала за съвкупност от престъпление и че за всяко действие се носи определена наказателна отговорност, както например учебникарския пример за носене и употреба на огнестрелно оръжие.

OMG
OMG
14 ноември 2023 8:46
Гост

Правилни са забележките, но промените трябваше да започнат с криминализирането на карането под въздействие, а не след употреба и след това да се въвеждат прагове и пр.

магистрат
магистрат
14 ноември 2023 10:31
Гост

Явно нямате и бегла представа как се развива едно в съдебната зала. Първо- ако в състава се включи термина „под въздействие“, това неминуемо ще доведе до назначаване на експертизи- медицински и съдебно- психиатрични, които допълнително ще удължат времето и на разследването, и на съдебния процес, да не говорим държавата колко пари трябва да хвърли по изготвянето им (факт е, че събираемостта на съдебните разноски не е висока, защото за НАП тези разходи не са значителни и в по- големия брой случаи осъдените лица не ги заплащат). На следващо място и мисля- по- важния въпрос е, че с термина „под въздействие“… Покажи целия коментар »

Адвокат
Адвокат
14 ноември 2023 11:32
Гост

Е, все пак някаква експертиза трябва да има – иначе – ще стане средновековен съда – като лов на вещици.

Стават катастрофи и при недоспиване, поради неопитност.

Разбира се – локумите са безкрайни, може да обяснява всичко подсъдимият. Самото шофиране е опасно – когато и колкото и да си изчистен.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 16:57
Гост

Няма да стане , отдавна е лов на вещици и изгоряха сума ти пенсионери дето са си пили лекарствата за кръвно!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 15:01
Гост

Въпросът е да накажем опасните, а не да е удобно на магистратите

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 7:35
Гост

Най-лесния начин да накажете опасните или поне максимален брой от тях, е да наказвате всички, дори и невинните. То може и теста да се направи по-евтин, може да се направи винаги да дава положително. И разбира се това ще ви устройва, докато не ви засегне.

Но не се безпокойте, все някога ще вдигнете кръвно или ще изпитвате болка. И ще вземете лекарство. А тези лекарства са в кръвта за месеци. Може и да изберете да не вземете, то в прединдустриалната епоха, към която толкова се стреми, средната продължителност на живота без лекарства е била около 35 години.

Анонимен
Анонимен
15 ноември 2023 7:23
Гост

Това време по-малко ли е от времето, което ще загуби някой пил успокоително или болкоуспокояващо? Или май важно е само времето на някои професии.

срам за славов
срам за славов
14 ноември 2023 8:38
Гост

Как да пренапишем НК, без да влиза в НС, че там много лудница става? А я да си променим наредбичката, там само наши момчета министри ще подпишат и ние ще си я гласуваме на МС. Срам за Славов, доцент и преподавател в ЮФ, че е подписал това недоносче!

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 8:46
Гост

To така и в проекта за Конституцията…

Адвокат
Адвокат
14 ноември 2023 11:38
Гост

При бланкетните норми е така, същото е и при професионална непредпазливост.

Идва от неграмотност – юристите, които се занимават с делото си нямат понятие от механика, физика, химия и разчитат на вещи лица.

Какви усилия ми е коствало да доказвам когато има строителство, че не е възможно да се скъса въже от електромотор. Добре,че понякога решаващият съдия е свестен.

Дори в незначителни количества е опасно шофирането, не знам какво точно променят и уточняват.

Но ако е с нормални реакции, не е опасно.

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 8:33
Гост

Много точен анализ. Защо управляващите, които и да са те, никога не питат специалистите, все от всичко разбират

Анонимен
Анонимен
14 ноември 2023 8:31
Гост

Урбулешката тръгнаха да правят промени, без да обмислят нещата

егати
егати
14 ноември 2023 8:34
Гост

Положението е: Хотели как лучше, а получилось как всегда. Не можем да излезем от Съветския съюз с това качество на правната мисъл. Елементарната житейска и правна логика отсъства в законодателя, в случая подзаконодателя

безумие
безумие
14 ноември 2023 8:25
Гост

Поздравления за доц. Матеева – точно това е истината. Ако ме хванат с марихуана в джоба, ще ме опраскат, но ако си пафкам и е минало малко време и се кача в колата съм ОК. Що за логика?

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
14 ноември 2023 8:34
Гост

Щото няма въздействие върху реакцията ти, умнико.

Jack
Jack
14 ноември 2023 7:53
Гост

this is very dangerous to the society, this should be condemned immediately. meridian smart square

Запознат.
Запознат.
14 ноември 2023 7:48
Гост

Абсолютно е права! Никаква толерантност към карането с наркотици и алкохол!