По време на съвместна пресконференция на ОДМВР-Бургас и Районна прокуратура-Бургас, полицията и прокуратурата заявиха, че вече са „конфискували“ автомобилите на двама водачи – единият шофирал с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда, а другият – след употреба на наркотични вещества. Като основание за това се посочват новите изменения в Наказателния кодекс, засягащи някои престъпления по транспорта.

Въпросите, които възникват обаче, са „конфискация“ и „наказание“ ли е предвиденото отнемане на моторни превозни средства и имат ли полицията и прокуратурата правомощия да ги „конфискуват“?

Накратко за промените

С измененията и допълненията на Наказателния кодекс (НК), влезли в сила на 8 август 2023 г., наред със завишаването размерите на наказанията за някои престъпления по транспорта, се предвижда и отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство, в следните случаи:

1. при причиняване по непредпазливост на тежка или средна телесна повреда, или смърт:

а) след шофиране в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества;

б) когато водачът откаже да бъде изпробван за алкохол и/ли наркотични вещества или техни аналози;

в) на повече от едно лице;

г) когато водачът е избягал от местопроизшествието;

д) когато водачът не е бил правоспособен;

е) след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 50 км/час

ж) ако деянието е извършено след преминаване на червен светофар;

з) ако деянието е извършено на пешеходна пътека.

В посочените случаи законът предвижда възможност на съда за всеки конкретен случай да преценява дали да постановява отнемане на моторното превозно средство в полза на държавата.

За умишлено причиняване на смърт, телесна повреда или значителни вреди при управление на моторно превозно средство, новите изменения в НК не предвиждат отнемане на последното.

2. шофиране:

а) с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда;

б) след употреба на наркотични вещества или техни аналози;

в) с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда след като водачът е осъждан за шофиране с концентрация на алкохол над 1,2 на хиляда.

В посочените случаи съдът задължително постановява отнемане на моторното превозно средство в полза на държавата.

Във всяка една от изброените хипотези отнемането на моторното превозно средство е възможно само ако е собственост на виновния водач. Ако собствеността принадлежи на трето лице, присъжда се неговата равностойност.

Разликата между „конфискация“ и „отнемане в полза на държавата“

Неправилно в своята пресконференция представителите на силовите структури говорят за „конфискация“. Такава не се предвижда с новите изменения в НК, засягащи транспортните престъпления.

Конфискацията е вид наказание. Тя се състои в „принудително и безвъзмездно отчуждаване в полза на държавата на принадлежащото на виновния имущество или на част от него, на определени имущества на виновния или на части от такива имущества“ (чл. 44, ал. 1 от НК). Касае се за „имущества“, които не са част от състава на престъплението, а съществуват независимо от него. Конфискацията се постановява от съда наред с наказанието лишаване от свобода и/или глоба.

Отнемането на предмета на престъплението, в случая моторното превозно средство при престъпленията по транспорта, не представлява наказание, а превантивна мярка, чиято цел е да се отнеме възможността на дееца да върши нови престъпления. То отново се постановява от съда и се налага независимо от наказателната отговорност. Фактическото отнемане става с влизане на осъдителната присъда в сила.

Законосъобразно ли е отнемането на моторното превозно средство в полза на държавата от страна на полицията и прокуратурата?

Отговорът на този въпрос е отрицателен. Основанията за това са няколко:

1. единствено съдът има правомощие да постанови отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство;

2. фактически това може да се случи единствено и само с влизане в сила на осъдителната присъда. Предварително отнемане не се допуска;

3. Наказателно-процесуалният кодекс (НПК) допуска възможност за обезпечаване на отнемането на моторното превозно средство. Това може да стане от съда по искане на първоинстанционния прокурор. Въпросът се решава в еднолично съдебно заседание. Обезпечителната мярка, която може да бъде взета е моторното превозно средство да бъде запорирано, т.е. да се забрани на обвиняемия/подсъдимия да се разпорежда с него (т.е. да го продава, дарява, заменя и т.н.);

4. Наказателно-процесуалният кодекс позволява поначало моторно превозно средство да бъде иззето като веществено доказателство. Това става с протокол за изземване, по време на което трябва да присъстват поемни лица. Такова изземване е допустимо в случаите на причиняване на телесна повреда или смърт при изброените по-горе хипотези (от „а“ до „з“), тъй като само тогава моторното превозно средство може да има характеристика на веществено доказателство. В тези случаи, доколкото се касае за засягане на основно право съгласно Европейската конвенция за защита правата на човека, а именно правото на собственост, задържането на вещественото доказателство трябва да е пропорционално на преследваната цел. Това означава то да бъде освободено след като вече не е необходимо за разкриване на обективната истина в наказателния процес. В общия случай този момент настъпва с изготвянето на авто-техническите експертизи. Противното би означавало да се наложи наказание без присъда и без такова наказание да е предвидено в закона.

В случаите на шофиране с определената в закона концентрация на алкохол в кръвта, както и след употребата на наркотични вещества или техни аналози, моторното превозно средство не е и не може да бъде веществено доказателство. Изземването му, освен че не е необходимо, не е и законосъобразно.

По какъв начин полицията и прокуратурата заобикалят закона в подобни ситуации?

Най-често срещаните порочни практики са две:

1. Да бъде убеден водачът „доброволно“ да предаде автомобила си с всякакви несъстоятелни и подвеждащи аргументи. Основният е, че с „доброволното“ предаване на автомобила, водачът „съдейства“, а това впоследствие ще се тълкува в негова полза.

Доброволното предаване се извършва с протокол.

2. Изземването да се извършва с протокол за оглед на местопроизшествие. По този начин се заобикаля тежката процедура за законосъобразност на изземването по реда на НПК, който изисква или предварително разрешение на съда, или последващо негово одобрение.

Действително, Върховният касационен съд в практиката си е имал поводи да посочи, че изземването с протокола за оглед не е непременно незаконосъобразно. Тази практика, обаче, противоречи на закона и е създадена единствено за да не се изправя съдът пред избора да постанови оправдателна присъда на виновно лице, поради фатални грешки в разследването.

Стриктно погледнато, огледът на местопроизшествие и изземването на вещи, които имат значение за конкретно наказателно дело, представляват различни способи за доказване. Тяхното извършване е поставено под различен процесуален режим.

Също стриктно погледнато, ако при извършване на оглед се установи наличието на вещи и предмети, които са от значение за делото, те следва или да бъдат запазени до получаване на разрешение за изземването им, или да бъдат иззети със съставяне на протокол за изземване, когато се касае за случай на неотложност.

Как да реагират водачите, които са поставени в ситуация на заобикаляне на закона от страна на полицията/прокуратурата?

Очаква се масовите незаконосъобразни предварителни отнемания на моторни превозни средства да се случват при шофиране с посочената в НК концентрация на алкохол в кръвта или след употреба на наркотични вещества или техни аналози, каквито именно случаи се цитират в пресконфенцията на ОДМВР-Бургас и Районна прокуратура-Бургас.

Ето защо е необходимо водачите да са запознати както с правата и задълженията си, така и със стъпките, които следва да предприемат, когато се сблъскат с подобни незаконосъобразни действия от страна на силовите структури.

На първо място, когато водачът не е съгласен с показанията на техническото средство (обикновено това е дрегерът) за установяване концентрацията на алкохол в кръвта, както и на теста за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, той има право да даде биологична проба – кръв и урина.

В особено сериозна степен това право следва да бъде упражнено в случаите, в които водачът изобщо не е употребил алкохол, наркотични вещества или техни аналози, или когато употребата е дълго време преди предприемането на шофирането. Казано иначе, биологична проба следва да се даде във всички случаи, в които водачът основателно се съмнява в истинността на показанията на техническото средство или теста. Това трябва да се случи независимо от редицата несъстоятелни аргументи, с които полицейските служители в практиката се случва да убеждават водачите да не дават такива проба.

На второ място, водач, на който е предложено доброволно да предаде автомобила си, не следва да се съгласява на това, съответно не следва да подписва протокол за доброволно предаване. Обратното би довело до отпадане на всякаква възможност за получаване на обезщетение за незаконосъобразно оставане без автомобил, когато пробата се окаже фалшиво положителна.

Все пак следва да се отбележи, че не съществуват правни средства, с които водачите да противодействат на незаконосъобразните действия в момента на тяхното извършване. Потенциалните последващи стъпки за защита от тези действия ще могат да се определят за всеки конкретен случай след анализ на фактите и обстоятелствата по него.

55
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Дон Кихот
Дон Кихот
14 август 2023 19:17
Гост

В случай че сте приемали медикаменти и/или обезболяващи и имате съмненията, че теста би дал фалшиво положителна проба. Отказвайте на основание чл. 64 ал. 4 от зМВР. Изисквайте да Ви запознаят с инструкцията за провеждане на теста, масово не го знаят и не го спазват. Теста след разпечатване трябва да е приключил до 8-та минута всичко с резултата, а не 10 минути само слюнка да ви взимат. Изисквайте им документ удостоверяващ съответствие на продукта(теста) и сертификат за медицинско изделие. Ако няма сертификат и не е медицинско изделие, то губи доказателствения си смисъл. Дрегера ако е разпечатан, разпломбиран, повреден, ударен, счупен… Покажи целия коментар »

Манипулатор
Манипулатор
13 август 2023 20:14
Гост

Какви действия МВнР, Армията са предприели срещу руския агресор, който стреля срещу търговски кораб(небългарски), плавал легитимно в изключителната българска икономическа зона?

https://www.dnevnik.bg/sviat/voinata_v_ukraina/2023/08/13/4517482_rusiia_strelia_predupreditelno_sreshtu_turgovski_korab/

Как така -цитирам статията“ руски военен кораб“ извършва контрол по корабоплаването в българската икономическа зона в Черно море?

как така-руски боен кораб използва сила, за да нападне мирен търговски кораб, и да му извърши-цитирам „инспекция“ в българската икономическа зона?

Анонимен
Анонимен
13 август 2023 2:06
Гост

Колко автомобила на съдии, прокурори полицаи, кметове са проверени от началото на годината?

Какви мерки се взимат, когато лица с власт покажат служебна карта това да не води до имунизиране от проверка?

Анонимен
Анонимен
12 август 2023 14:46
Гост

Не е ли по-добре, да се задържа по ЗМВР за срок до излизане на кръвните изследвания и ако пак е над 1.2 алкохола или има наркотици, да се лишава от право да управлява МПС за срок не по-малко от 2 години, както и да отпадне опцията на отказ от тестване. Какво означава основателен отказ да бъде тестван, щом е водач на МПС, щом са га спрели полицаи и го проверяват именно защото е шофьор. Мноого станаха правата, а малко останаха задълженията, особено при упражняване на високорискова дейност като управлението на МПС, застрашаваща живота и здравето на мнозина. Същото се отнася… Покажи целия коментар »

Потресен
Потресен
12 август 2023 10:37
Гост

Току що разбрах, че доматът е плод!!!!

Десетки години в заблуда по темата.

Всичко знам
Всичко знам
14 август 2023 21:40
Гост

Знаете ли кое го квалифицира като плод?

Кремена
Кремена
12 август 2023 9:08
Гост

Едно не ми е ясно, защо не вдигнат многократно глобата и времето за лишаването от свобода на провинилите се шофьори, ами са тръгнали да отнемат автомобили? Идват ми на ум все пак няколка предположения: 1. Попълване на бюджета, чрез продажба на отнетите в полза на държавата автомобили. 2. Множество скъпоструващи адвокатски дела, които разбира се, не всеки може да си позволи. Съдебните разходи, също не са за подценяване. 3. Попълване на заплатите на пътни полицаи, като процент от сумата на отнетите автомобили, по почина на колегите им от НАП. 4. И не на последно място, развихряне на корупцията в КАТ,… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 22:56
Гост

Народ, който се е закахърил за пияни и подпийнали (нагърмени) шофьори и ги брани от държавата, че им иззела коли /тирове/, които използват в това им състояние и им бере дерт, че може да гният на някой паркинг с месеци, не може да бъде унищожен!

До Ел
До Ел
12 август 2023 19:07
Гост

Проблема не е,че вземат колата на пиян или дрогиран. Проблем е,че може показанията на апаратурата са фалшиви. А доказването на това орнема юного време

Мира
Мира
14 август 2023 10:19
Гост

Никой не се кахъри за виновните водачи.а за набедените от неточни измерващи устройстваОт години се коментира този проблем

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 22:55
Гост

Ще сбъркам ли ако си помисля, че България е страна, в която през половината време, се реве срещу дрогирани и пияни убийци на пътя, а през другата половина срещу полицията, която им отнема МПС-тата?

Богат адвокат
Богат адвокат
12 август 2023 10:57
Гост

Ще сбъркаш, да.

Анонимен
Анонимен
12 август 2023 11:48
Гост

Ще сбъркаш, повече се реве да ти вземат автомобила, пияните и дрогираните е лицемерно реване, щото всеки втори има близък пияница и наркоман.

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 18:39
Гост

Ето заради такива „грамотни“ изказвания, разследващите полицаи нямат място в МВР или най-малкото задължително трябва да бъдат отделени от всякакви такива СДВР, ОД, РУ и други подобни. Благодарение на високата квалификаця на разследващите полицаи, това министерство все още не е ударило дъното. Щом ръководителите се изказват по такъв начин, представете си какво е надолу по веригата. Човек не може от всичко да разбира. По-правилно щеше да бъде да сложат някои началник на разследващите полицаи, който знае какво да говори и то с правилните юридически термини. Разследващите полицаи обединени към следствието. Кой ще се осмели да го направи?

Груйчо
Груйчо
11 август 2023 18:48
Гост

Ти изобщо вдяна ли кой се е изказвал..какви разследващи полицаи те гонят, чети бе чукча

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 18:04
Гост

Никъде не видях да се споменава, какво следва след новите промени, когато при проверка водачът откаже да бъде тестван, без да е настъпило ПТП.. Някой може ли да ми каже?

Ники
Ники
11 август 2023 20:41
Гост

Ако откажеш автоматично попадаш по удара и на този закон

Петър
Петър
11 август 2023 15:00
Гост

Затова обществото ни за нищо не става – защото веднага се появяват едни „селски тарикатчета“, които веднага намират начин да заобиколят, или да дадат съвет как да се заобиколят практики, които лоши или хубави имат превантивен характер, и допринасят тази нация да не намалява по принудителен начин! Но понеже българина е все тарикат, и все държавата му е виновна и гледа как да я „прекара“, затова ще си живее във вечен „кинеф“!

---
---
11 август 2023 18:57
Гост

Към горния : Колко по-удобно е е народът да е прост и непросветен. ..

Marinova
Marinova
11 август 2023 14:03
Гост

„В особено сериозна степен това право следва да бъде упражнено в случаите, в които водачът изобщо не е употребил алкохол, наркотични вещества или техни аналози, или когато употребата е дълго време преди предприемането на шофирането.“ – колко е това „дълго време преди предприемане на шофирането“? 24ч, 48, 72, 168?

НЧХД
НЧХД
11 август 2023 17:10
Гост

За алкохол – повече от 12 – 18 часа, за пушене на трева – повече от 48 – 72 часа.

---
---
11 август 2023 19:01
Гост

Към Marinova : хайде и Вие си попрочетете нещо сама , има толкова литература . Тук статията е за „конфискация“ и „отнемане’

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 13:47
Гост

Искате да бъдем като „белите държави“
При доказване на корупция на чиновник да се отнемат всички социални осигуровки на лицето и неговите близки.
При нарушение на обществения ред или пътно нарушение държавния чиновник да бъде сакциониран ×3 .
Чиновниците трябва да бъдат за пример. А не да се измъкват винаги ловко. Така го правят в „белите държави“.

---
---
11 август 2023 19:04
Гост

Фейк -каи са тези „бели “ държави ? Или си пишем….

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 20:45
Гост

Може да проверите.
Поздрави.

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 12:44
Гост

Против съм да се шофира пиян и под въздествието на наркотици, също съм против да се отменя мпс-то за което се плаща данъци, винетки.

Симо
Симо
11 август 2023 12:15
Гост

Много полезни съвети.

Незапознат адвокат
Незапознат адвокат
11 август 2023 11:57
Гост

Някой запознат с материята ще поясни ли следните два съвсем конкретни въпроса:
1. Административноправна или наказателноправна мярка е въпросното „временно отнемане“?
2. По кой член от кой закон се съставя на място от органите на КАТ въпросния протокол за отнемане (при липса на съгласие за доброволно предаване)?

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 12:21
Гост

Еми по ЗМВр освен за издирвани по ШИС МПС няма как да е изземване, значи или се ползва бланка по НПК или бланка на протокол за доброволно предаване:)
А по кой член и кой закон те да кажат.

Прокурор
Прокурор
11 август 2023 14:19
Гост

Отвори ЗАНН и се ограмоти, дано не си действащ колега 🙂

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 16:37
Гост

Катаджиите компетентни ли са да съставят протокол по НПК?! И по кой член от ЗАНН е това?

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 11:26
Гост

Браво на колегата.Само за пълнота- в законодателната глава дори не е изчистено като предмет или като средство полежи на такава особена конфискация, да не кажа, своего рода конфискация, МПС.В текста се казва “ МПС, послужило за извършване“, явно се третира като средство.Старият теор.спор кое е средството/ винаги нещо външно за правоотношението – алкохола или МПС, няма да го отваряме:). Обаче ако особената част на НК познава присъждане на равностойност на предмета/ примерно, при 253/, такова нещо като присъждане на равностойност на средство на престъпление като особена конфискация май няма другаде в малкия правен мир на бг наказателното право.Все едно да… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 11:11
Гост

Колко време трябва да мине, за да се обърне внимание на новите, текстове в Търговския закон, които брутално стъпкват и правото на ЕС и Конституцията? Докога ще се преструваме, че този правен кошмар не се случва?

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 13:24
Гост

Кои текстове от ТЗ имате предвид?

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 14:25
Гост

Конкретно визирах новия вид дружество, но промените в несъстоятелснотта също трябва да бъдат коментирани.

Георги Ат.
Георги Ат.
11 август 2023 10:17
Гост

Ами ако шофирам чужда кола и съм пил дали ше ме убеждават да дам доброволно нейната равностойност? Кеш. На място!

Доктор
Доктор
11 август 2023 10:13
Гост

Въпросът се решава в еднолично съдебно заседание………..
Клета майка България !!!!

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 13:25
Гост

Еднолично?
Сега остава и да е частно.

Хммм
Хммм
11 август 2023 10:00
Гост

Доста неграмотна статия, ако може авторът да посочи какво е “протокол за изземване”.

Колега
Колега
11 август 2023 14:03
Гост

Цялата ѝ кариера е такава. Няколко нейни дела се опитвам да изправя на втора инстанция, загубени заради такива интересни съждения.

Инт
Инт
11 август 2023 9:01
Гост

Силве, за никакъв адвокат не ставаш булка. Хич не ти са ясни нещата. Обратно в Пуца на поправка

Киро и Ленчето пишат закони
Киро и Ленчето пишат закони
11 август 2023 8:53
Гост

ПП са юридически имбецили. Популизмът им доведе до страшни гаври с правото. Корупцията на пътя само ще удари Космоса с тези промени, нищо друго няма да стане.

Наблюдател
Наблюдател
11 август 2023 10:39
Гост

Само да отбележа за протокола, че това са предложения на ГЕРБ и техните бухалки Цацаров и Гешев, които от години лобират за тези промени.

ПП са юридически наследници на Барни Ръбъла
ПП са юридически наследници на Барни Ръбъла
11 август 2023 10:57
Гост

Защо не си мълчите? Бойче, Цацаров и Гешев лобирали за тези промени, ама те никога не бяха приети. Пък сега ПП и ДБ ги приеха. И проблемите тепърва започват!

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 11:13
Гост

„Юиридически имбецили“ не описва и 1/10 от зверствата, които този парламент извършва със закона….

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 11:51
Гост

ПП се опитаха да променят нещата към по-добро, но за съжаление на врата им тежи воденичния камък ГЕРБ+ДПС, с който трябва да се съобразяват

Проскубания бухал
Проскубания бухал
11 август 2023 8:48
Гост

Адвокатското лоби писнА, защото сега ще отнемат колите на хората, принуждавайки ги да ползват обществен транспорт и така ще намалеят ПТП-тата, съответно работата им да ги представляват пред държавните органи. Застрахователните що мълчатне мога да разбера.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
11 август 2023 8:45
Гост

Имам решение на проблема, ако Ви спрат в такава ситуация- купувате си хладилна чанта за бутилки с вода и когато дойде сублимния момент отваряте с треперещи пръсти капачката и поглъщане бавно студената течност – хидратацията е важна за дългия преход пеша по палещото слънце.

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 8:35
Гост

Резултатът ще е само рязко покачване на стойността на подкупите на пътя.

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 8:41
Гост

Поне 200 лева ще са за тази нова услуга

туй то
туй то
11 август 2023 8:34
Гост

Разпространявайте, народът да знае

1. единствено съдът има правомощие да постанови отнемане в полза на държавата на моторното превозно средство;
2. фактически това може да се случи единствено и само с влизане в сила на осъдителната присъда. Предварително отнемане не се допуска;

за момчетата с униформа
за момчетата с униформа
11 август 2023 8:45
Гост

Трябва да се разпечата и да се изпрати като окръжно по РПУ-тата, белким някой го прочете

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 август 2023 8:30
Гост

При шофиране при 1,2 алкохол или употреба на наркотици не виждам какво доказателство е автомобилът и как разбираш ли ще искат да ми го вземат. Нека те да се мъчат пък да видим кой кого като стигне работата до съд, че и до прокурор, който може да прочете елементарна разпоредба от НК

Анонимен
Анонимен
11 август 2023 8:21
Гост

Браво на колегата, че е обяснила ясно на хората как стоят нещата. МВР се хвали, че отнема, сега да вземат да си скъсат фуражките

Вуйчо Ваньо
Вуйчо Ваньо
11 август 2023 8:06
Гост

Това е резултатът от убеждаването, че по-добре лош парламент, отколкото никакъв. Или пък, както апелираше едно правно острие на ГЕРБ, докато гласуваха на второ четене промените: „Колеги, знам, че не са ми перфектни предложенията, ама моля ви да ги приемем“. И ги приеха.