Без наказание приключи поредният казус с пловдивски съдия, срещу когото вече бившият председател на районния съд Иван Калибацев беше предприел дисциплинарни мерки.

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) окончателно отмени наказанието „забележка“, наложено на Татяна Маслинкова от Калибацев и потвърдено от Съдийската колегия.

С решението на ВАС се слага край на дисциплинарното преследване на Татяна Маслинкова по инициатива на Калибацев. През март 2022 г. той поиска нейното уволнение заради нарушения на трудовата дисциплина като твърдеше, че тя не се явила на работа по няколко дни в различни месеци през 2021 г. и 2022 г.

През юни 2022 г. Съдийската колегия обаче отказа да наложи каквото и да е наказание, което беше потвърдено от тричленен състав на ВАС (виж повече тук). До окончателно произнасяне на съда обаче не се стигна, тъй като междувременно мандатът на Калибацев изтече и и.ф. председателят Иван Бекяров оттегли жалбата му пред петчленен състав на ВАС (виж още тук).

През октомври 2022 г., докато все още се чакаше окончателното произнасяне на съда по искането за уволнение на Маслинкова, Иван Калибацев я наказа със „забележка“ за забавянето на две граждански дела. Заповедта му беше потвърдена от Съдийската колегия през февруари 2023 г. Но тричленен състав на ВАС отмени наказанието, защото по едно от делата е изчислен грешно срокът на забавата и не са взети под внимание всички обстоятелства, а по второто – на Маслинкова е вменено нарушение, което е изцяло несъставомерно (виж повече тук).

Въпросното решение беше обжалвано пред петчленен състав и от Съдийската колегия, и от Калибацев. Но и тази му жалба беше оттеглена от Бекяров и така сега ВАС обсъди само възраженията на кадровиците, като изцяло ги отхвърли и се съгласи с изводите на първата инстанция.

Двете граждански дела, за които беше наказана съдия Маслинкова, са с едни и същи страни – бивши съпрузи, които имат дете. По едното от тях Калибацев твърдеше, че тя не се била произнесла от 6 януари 2022 г., когато ищцата е направила искане за постановяване на привременни мерки, до 9 март 2022 г., на която дата са оттеглени предявените искове. Съдийката не се произнесла и по заявените от ответника по същото дело искания за привременни мерки и присъждане на разноски по прекратените искове, заявени с молби от 1 март 2022 г., 21 март 2022 г., 18 април 2022 г. и 23 май 2022 г.

Калибацев твърдеше, че в този случай Маслинкова е допуснала забава от осем месеца и една седмица – от 6 януари до 14 септември 2022 г., когато е постановила привременните мерки.

ВАС обаче казва, че периодът на бездействие не е изчислен правилно, защото не са приспаднати три месеца, през които съдийката е била отпуск поради временна неработоспособност и платен годишен отпуск. Т.е. точната продължителност на забавата не е установена.

От хронологията на събраните по делото доказателства се установява, че по исканията за привременни мерки всяка една от молбите е била администрирана като съдия Маслинкова е поставяла резолюции и разпореждания по тях в срок от 2 до 4 дни по всяко от исканията, като правилно съдът приема, че е налице произнасяне. Законосъобразен е изводът на съда, че решението на магистрата да не насрочва заседание докато не се извършат други процесуални действия е основано на вътрешното му убеждение за прилагане на нормите на ГПК, поради което не подлежи на дисциплинарен контрол. В ГПК, както правилно е приел съдът, няма предвидени срокове за насрочване на заседание за определяне на привременни мерки, когато такова искане е направено не по време на съдебно заседание, а с отделна молба“, казва петчленният състав на ВАС с председател Ваня Анчева и членове Йовка Дражева, Мариета Милева, Весела Андонова и Светлозар Рачев (докладчик).

Върховните съдии уточняват, че срокът в чл. 323, ал. 2 от ГПК се отнася до случаите, когато искането е направено в съдебно заседание и възникне необходимост от събиране на допълнителни доказателства. В конкретния казус „е въпрос на тълкуване дали този срок се отнася и за случаите, в които искането е направено с отделна молба, извън съдебно заседание, но до съответното му решаване не може да се носи дисциплинарна отговорност поради различното тълкуване на закона от различните магистрати“, посочва ВАС.

Поради това правилни са изводите на тричленния състав, че в случая освен, че не е посочена точната продължителност на периода на бездействие, с което са нарушени административнопроизводствените правила, не е налице и проявено бездействие от страна на съдия Маслинкова по гражданското дело, с което да е осъществила както от обективна, така и от субективна страна състава на дисциплинарното нарушение по чл. 307, ал. 3, т. 2 ЗСВ. Тези действия са част от правораздавателната дейност на съдията-докладчик, почиващи на неговото вътрешно убеждение и на закона. Актовете, които съдията издава по конкретно дело, са функция на правораздавателната власт, с която разполага за разрешаване на съответния правен спор и именно поради това не може да се поддържа, че осъществявайки тези си правомощия съдията допуска дисциплинарно нарушение. Поради това и действията на ответника Маслинкова, с които правораздава, прилагайки правото, такова каквото е според нейното вътрешно убеждение и закона, не обективира инкриминираното нарушение“, казва ВАС.

Второто нарушение, което Калибацев посочва, е за действия на съдия Маслинкова, които са довели до неоправдано забавяне на второто гражданско дело и съответно до неговото прекратяване.

Петчленният състава обаче подкрепя извода на първата инстанция, че соченото нарушение е изцяло несъставомерно. „Тричленният състав е обсъдил правилно и това вменено на съдия Маслинкова нарушение и се е произнесъл, че същото е несъставомерно, тъй като решението на Съдийската колегия на ВСС е напълно неясно по отношение на въпроса дали се съгласява с констатациите на комисията за липса на дисциплинарно нарушение при издаване на писмо, с което съдия Маслинкова е удостоверила неверни факти по гр.д. № 17620/2021 г., или потвърждава изцяло заповедта на административния ръководител на Районен съд-Пловдив“, казва ВАС и потвърждава решението на първата инстанция, с което беше отменено наказанието „забележка“ на съдия Татяна Маслинкова.

 

20
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
카지노사이트
카지노사이트
14 май 2024 8:52
Гост

카지노사이트란 단어 그대로 카지노 게임을 즐기며 놀 수 있는 장소라는 뜻입니다. 카지노사이트

Lucinda
Lucinda
03 април 2024 12:43
Гост

While the post turned out intriguing, I must admit that it consumed a considerable amount of time to peruse every single comment. skribbl io is a free multiplayer drawing.

Магистрат
Магистрат
26 март 2024 15:47
Гост

Маслинката и Дългучев няма да спрат да правят мизерии и на И.Ф., и на бъдещия Председател, независимо дали ще е Кърпачев или Славова… Жалко, че Маслинкова се подвежда по акъла на Вътов…

Amer
Amer
26 март 2024 11:03
Гост

Стpacтен и дълъг ceкc със cилен щpaнг, яpки оpгaзми, много cпеpмa, контрoл на еякyлaциятa, пoвишен тестoстеpoн и бeзoпаснo на вcякa възpaст! Вcичко тoва в eдна кaпcyла, кoято ще нaпpави ceкca ви нeзабpавим:–- http://gg.gg/xlman

Юли
Юли
25 март 2024 19:59
Гост

Калибацев с вечните си жалби.

Кирил
Кирил
25 март 2024 20:00
Гост

Става смешен вече.

Стоил
Стоил
25 март 2024 19:56
Гост

Вече ми омръзва от новините за Калибацев.

Щерев
Щерев
25 март 2024 19:55
Гост

Логично решение.

Ники
Ники
25 март 2024 19:54
Гост

Вече заприличва на сапунка. Дано да се свърши по- нързо с тази сага.

Ad nauseam
Ad nauseam
25 март 2024 16:09
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 15:11
Гост

А дано вече приключи тази сага

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 15:11
Гост

Да няма там игра. Маслинкова да е отказала на Калибациев да интимничат и затова последния да е озлобен?

Мулев
Мулев
25 март 2024 15:10
Гост

Браво. Добро решение според мен.

Игнатиев
Игнатиев
25 март 2024 15:10
Гост

Пълни глупости и избиване на комплекси

Кънчев
Кънчев
25 март 2024 15:10
Гост

А дали ще стане явно защо има такъв зъб Калибациев на Маслинкова?

Николов
Николов
25 март 2024 15:09
Гост

Наигра ли се Иван Калибациев?

Йорданова
Йорданова
25 март 2024 15:09
Гост

Тръпнем в очакване за следващата простотия на господин Калибациев

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 15:09
Гост

Страшен казус, няма що. Всеки месец по една статия по темата

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 15:08
Гост

Ще се приключи ли тая сага вече или още ще има? Калибациев да жали?

Анонимен
Анонимен
25 март 2024 15:08
Гост

Писна ми да чета за Калибациев