Върховният административен съд (ВАС) потвърди отказа на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) да накаже съдия от Пловдив, чието уволнение беше поискано от председателя на районния съд Иван Калибацев. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

В случая става дума за съдия Татяна Маслинкова, която преди време се оплака от „откровен тормоз“ от Калибацев (виж тук и тук).

През март 2022 г. той внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу нея, като поиска СК на ВСС да я уволни заради нарушения на трудовата дисциплина.

Калибацев посочва девет дати през ноември 2021 г. и седем през януари 2022 г., в които Маслинкова е закъсняла за работа, казва и че съдийката не се явила на работа два последователни дни през декември 2021 г., два пъти по два дни през януари 2022 г., както и на 9 и 29 ноември 2021 г., 18 януари, 27 януари и 15 февруари 2022 г.

СК на ВСС образува дисциплинарно производство и избира състав, който провежда три заседания, на които изслушва както свидетели, така и страните, които нямали спор по фактите (виж още тук).

Тези факти обаче не обосновават извод, че през посочените периоди съдията не е осъществявала дейности, представляващи изпълнение на нейните служебни задължения в нужния обем, приема дисциплинарният състав. Той се позовава на обясненията на Маслинкова и на показанията на свидетел като приема, че не е установено по безспорен начин, че съдийката не е изпълнявала служебните си задължения на тези дати като администриране на разпределените ѝ дела в законоустановения срок. Освен това дисциплинарният състав приема за недоказано виновно поведение от страна на Татяна Маслинкова, което да е основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност. „Причинно-следствената връзка между забавата на администрирането на делата, разпределени на доклад на съдия Маслинкова и отсъствието ѝ от работното място в РС-Пловдив не се доказва“, изтъква съставът.

Той добавя, че през този период е била обявена извънредна епидемична обстановка като здравното министерство препоръча дистанционна форма на работа.

Съставът казва още, че формалното нарушаване на работното време само по себе си, когато не е довело до неизпълнение на служебните задължения, не би могло самостоятелно да се приеме като дисциплинарно нарушение. Изводът на състава е, че не се установява по безспорен и несъмнен начин, че съдия Маслинкова не е изпълнявала служебните си задължения на посочените дати, респективно не е доказано виновно поведение, което да доведе до налагане на наказание.

На 20 юни т.г. Съдийската колегия единодушно отказва да наложи наказание на съдия Татяна Маслинкова.

Председателят на РС-Пловдив Иван Калибацев обжалва решението, но тричленен състав на ВАС с председател Николай Гунчев и членове Хайгухи Бодикян и Стела Динчева (докладчик) изцяло споделят изводите на ВСС.

Върховните съдии отбелязват, че решението е взето след правилна интерпретация на разпоредбите, които регламентират основанията за възникване на дисциплинарна отговорност.

Магистратите, чиито правомощия са определени с Конституцията и Закона за съдебната власт, имат особен служебен статус, поради което e специфичен и характерът на правоотношенията им, по силата на които те изпълняват функциите си. По този въпрос теорията и съдебната практика приемат, че правоотношенията не са трудови по смисъла на Кодекса на труда, защото създаването и прекратяването им се извършва с индивидуални административни актове на съответната колегия на Висшия съдебен съвет, за разлика от трудовите правоотношения, които са такива на частното право и съществуват между равнопоставени страни. Разглежданите правоотношения не са и служебни по смисъла на Закона за държавния служител, независимо че и двете са властнически правоотношения при упражняване съответно на съдебната и на изпълнителната власт. (Решение № 1 от 31 януари 2017 г. на КС на РБ по к. д. № 6/2016 год.)“, посочва ВАС.

Върховните съдии казват още, че независимо от спецификите на правоотношенията магистратите полагат труд в изпълнение на възложените им функции, осъществяват законовите си задължения и получават заплата, ползват различни видове отпуски, подлежат на командироване и т.н., поради което в чл. 229 от ЗСВ изрично е уредено субсидиарното прилагане на Кодекса на труда. „Продължителността на работния ден и полагането на труд през установеното работно време е сред основните елементи на правоотношението, произтичащо от издадения от административния ръководител акт за заемане на длъжността, встъпване в длъжност и изпълнение на функциите на магистрата. Индиция за такова тълкуване е и разпоредбата на чл. 210, т. 3 от ЗСВ, която задължава съдиите, прокурорите и следователите при необходимост да изпълняват служебните си задължения и в извънработно време. Именно поради това следва да се преценява изключително внимателно и най-вече за всеки конкретен случай дали е налице нарушение на трудовата дисциплина, съотнесена към спецификата на работата на съдията“, разяснява ВАС.

В конкретния случай върховните съдии приемат, че не се доказва съдия Татяна Маслинкова да е извършила дисциплинарно нарушение и заради това ВСС правилно не я е наказал.

По отношение на отсъствието на съдията от работното и място през посочените в предложението периоди/дни, СК на ВСС обосновано е приела, че служебните задължения на съдията, които произтичат от заеманата длъжност, включват редица дейности със специфичен характер, които представляват поначало мисловно-логическа, аналитично-оценъчна дейност и обхващат: проучване и произнасяне по текущ доклад; подготовка и провеждане на съдебни заседания; проверка па протоколи от съдебни заседания; запознаване, проучване, анализ на доказателства по дела, включително и дистанционно проучване на дела чрез ЕИСС, позволяваща дистанционен достъп на съдиите до модулите на електронната система; проучване на съдебна практика; изготвяне на съдебни актове в закрити и открити заседания; изготвяне на съдебни актове по делата, обявени за решаване; осъществяване на всички дейности по дежурства по граждански и наказателни дела и т.н.. Организацията на работата на съдията е свързана с разпределение на необходимото време за изпълнение на тези служебни задължения и други (които не са свързани с правораздавателната дейност на съдията)“, изтъква ВАС и допълва, че ВСС правилно е отчел и неотменените към онзи момент правила за работа на съдилищата в условията на пандемия, които предвиждат специален режим на присъствие в съдебните сгради.

Предвид това ВАС изтъква, че твърдяното нарушение на работното време и неизползването на Единната информационна система на съдилищата само по себе си и когато не е довело до неизпълнение на служебните задължения, респективно до „вредоносен резултат“, не би могло самостоятелно да се приеме като дисциплинарно нарушение, за което да бъде наложено наказание. „Спазването на работното време и място е относително като се отчита характерът на работа и времето за извършване, както и останалите особености на изпълнение на служебните задължения на магистрата. Правилно е прието в оспореното решение, че не е налице обективно несъответствие между правно дължимото и фактически осъщественото поведение на магистрата в рамките на службата и не са налице признаците на дисциплинарно нарушение, изразено в неизпълнение на други служебни задължения във връзка с чл. 190, ал. 1, т. 1-3 от Кодекса на труда“, заключава тричленният състав на ВАС.

 

24
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Нееновинатв
Нееновинатв
17 ноември 2023 9:31
Гост

ТОВА НЕ Е НОВИНА. Новина ще е налагане на наказание! „Окончателно наказаха съдия“ ще е новина. Такива няма. Освен някоя от Лом, Видин и прочие. Колкото и грозно и крайно д звучи: Повечето заслужават да ги запалят живи, да ги убият публично с камъни, а не да палят казани и таксита и линейки. Лично бих се включил и с вдигната глава ще си поема отговорност за действията, стига да знам че поне няколко ще се стреснат и ще започнат да си вършат работата така спрямо закона и малко от малко да имаме съд! Стига да знам че поне някой от… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 11:41
Гост

Подкрепям Зехтинкова с борбата й срещу Лютеницев

Бдителен
Бдителен
16 ноември 2023 11:32
Гост

Ех, дребна душа е Калибацев, с голямо его, но без авторитет. Не може да управлява съд по подобие на казарма!

Щопо
Щопо
16 ноември 2023 23:21
Гост

С такива като него е пълна съдебната система. Ами варненският Маринов е същата работа, само дето няма опозиция.

Анонимен
Анонимен
17 ноември 2023 11:36
Гост

Маринов не е ли братовчед на Атанаска Дишева?

Ширков
Ширков
16 ноември 2023 9:57
Гост

Супер.

Николов
Николов
16 ноември 2023 9:57
Гост

Но какъв му е проблема на този Калибациев?

dred
dred
16 ноември 2023 10:26
Гост

Комплексар, с малки възможности и големи претенции – като ментора си във ВКП.

Филип
Филип
16 ноември 2023 10:45
Гост

Да създава проблеми на околните.

Трушев
Трушев
16 ноември 2023 9:56
Гост

Определено се надявам да спрат да се занимават институциите с глупавите сигнаи и жалби на Калибациев

Ангелина
Ангелина
16 ноември 2023 9:56
Гост

Когато всички са против теб явно проблема не е във всички, а е в теб

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 9:56
Гост

Калибацев с конкурс ли става младши съдия, за да влезе в системата ?

dred
dred
16 ноември 2023 10:27
Гост

С лютеница

Чичко Лютечков
Чичко Лютечков
16 ноември 2023 11:56
Гост

Не.

Темелков
Темелков
16 ноември 2023 9:56
Гост

Не съм изненадан. Подбудите на господина са неясни и вероятно лични

Христов
Христов
16 ноември 2023 9:55
Гост

Пловдив си има много проблем и Калибациев явно е един от тях

Петров
Петров
16 ноември 2023 10:48
Гост

С неговия субективизъм.

Мишев
Мишев
16 ноември 2023 9:55
Гост

Няма ли да спрат да се занимават с този Калибациев?

Киров
Киров
16 ноември 2023 9:55
Гост

Калибациев е вреден

Въпрос
Въпрос
16 ноември 2023 9:54
Гост

Лицето Калибацев в кое поделение отби задължителната за неговия набор -наборна военна служба?!

Когато имаше мобилизационни заповеди за запас-колко пъти е викан в запас?

За кое поделение му е мобилизационната заповед по закона за резерва?

xykgsucigaon
xykgsucigaon
16 ноември 2023 9:35
Гост

Луд ceкс цяла нощ, ярки и силни оpгазми, море от спеpма и удоволствие. Това наистина е прекрасно нещо, което ще издигне сeкca ви на следващото ниво и пpочетох за него тук:–– https://mub.me/medik

Анонимен
Анонимен
16 ноември 2023 9:18
Гост

Дали когато изберат нов председател, тая мъка в Пловдив ще свърши

за съжаление
за съжаление
16 ноември 2023 10:38
Гост

Ще изберат пак от същото – неговата заместничка.

Браво
Браво
16 ноември 2023 11:34
Гост

Не, защото само той само формално няма да е председател!