Върховният административен съд (ВАС) отмени наказание на пловдивска съдийка поради неправилно изчислен срок на забавянето по едно гражданско дело, а по второ – вмененото ѝ нарушение от председателя на районния съд Иван Калибацев е изцяло несъставомерно. Решението не е окончателно и подлежи на обжалване.

На 18 октомври 2022 г. Калибацев наказва със „забележка“ Татяна Маслинкова за бездействие, довело до забавянето на две граждански дела.

От решението на ВАС става ясно какви нарушения е извършила съдийката според шефа на РС-Пловдив. По гражданско дело № 17630/2021 г. Татяна Маслинкова не се била произнесла от 6 януари 2022 г., когато ищцата е направила искане за постановяване на привременни мерки, до 9 март 2022 г., на която дата оттеглила предявените искове. Съдийката не се произнесла и по заявените от ответника по същото дело искания за привременни мерки и присъждане на разноски по прекратените искове, заявени с молби от 1 март 2022 г., 21 март 2022 г., 18 април 2022 г. и 23 май 2022 г. Ищцата и ответникът са бивши съпрузи и имат син.

Второто основание за ангажиране на дисциплинарната отговорност на съдия Маслинкова е във връзка с издаденото от нея писмо от 23 август 2022 г., с което е удостоверила неверни факти, а именно първоначално конституираните страни по гр.д. № 17630/2021 г. по описа на ПРС, неотчитайки заявеното оттегляне на исковете от Пуцелова (ищцата – б.а.). Това е довело до прекратяването на гр.д. №6266/2022 г. по описа на ПРС и неоправданото забавяне на производството по него“, става ясно от решението на ВАС. (И по двете граждански дела страните са едни и същи – бел.ред.)

На 21 февруари 2023 г. Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) потвърждава наказанието, като кадровиците са сравнили натовареността на съдия Маслинкова с тази на колегите ѝ от Брачното отделение. Членовете на СК са приели за отегчаващи обстоятелства липсата на критично отношение от страна на съдийката към допуснатото забавяне на делата (8 месеца и две седмици), както и лишаването на родителите (страни по споровете) от лични контакти с техния син – бащата за повече от 6 месеца, а майката поради невъзможността да пътува с детето до обичайното му местоживеене почти година.

Татяна Маслинкова обжалва наложеното ѝ наказание пред ВАС, който го отменя.

Тричленният състав с председател и докладчик Тодор Тодоров и членове Весела Николова и Николай Ангелов посочва, че както СК на ВСС, така и Калибацев не са определили точно периода на бездействие, като са го изчислили на 8 месеца и две седмици.

От този период обаче е следвало да бъдат извадени календарните дни, надвишаващи три месеца, през които привлеченият към дисциплинарна отговорност магистрат е бил в отпуск поради временна неработоспособност и платен годишен отпуск. По тези обстоятелства никой от дисциплинарнонаказващите органи не е събирал доказателства и те са останали неизяснени в дисциплинарното производство. Отчитайки, че част от фактическия състав на нарушението е бездействие, съществено нарушение на административнопроизводствените правила се явява неустановяването на точната продължителност на периода за неговото осъществяване, което неминуемо рефлектира върху точното прилагане на материалноправните разпоредби при определяне на наказанието“, казва ВАС.

И допълва, че не без значение е и фактът, че гражданското дело е престояло повече от два месеца в окръжния съд в Пловдив във връзка с обжалването на прекратителното определение по главния иск и по-късно във връзка с постъпилата жалба за бавност.

ВАС по принцип се съгласява с изводите на СК на ВСС, че според чл. 276, ал. 2 ГПК не е било необходимо изпращането на цялото дело от районния в окръжния съд в Пловдив. Върховните съдии обясняват, че след като приеме жалбата, съдът изпраща препис на другата страна, която в едноседмичен срок от получаването му може да подаде отговор. След изтичане на този срок, жалбата заедно с отговора и неговите приложения, ако такива са подадени, се изпраща на горестоящия съд. Съдът прилага препис от обжалваното определение.

Но ВАС изтъква, че е спорен и неизяснен въпросът доколко тези действия са извършени от Татяна Маслинкова и ако са извършени, то могат ли да бъдат квалифицирани като дисциплинарно нарушение, доколкото правилността на съдебните актове и извършените процесуални действия по движението на делата се осъществяват в рамките на инстанционния съдебен контрол.

Спорен е и изводът на административния ръководител на Районен съд-Пловдив, че от осъществената от съдия Маслинкова правораздавателна дейност се е достигнало до лишаването на родителите (страни по споровете) от лични контакти с тяхното дете – бащата за повече от 6 месеца, а майката поради невъзможността да пътува с детето до обичайното му местоживеене почти година. Основният фактор за възникналите проблемите на родителите в общуването с малолетния им син са самите родители. Същите вероятно са много привързани към своето дете и покриват нормалните стандарти за родителски капацитет, но дефицитите в техните човешки взаимоотношения са основната причина за това детето им да расте в подобна среда“, посочва ВАС.

Тричленният състав изтъква, че по исканията за привременни мерки не е било насрочено открито съдебно заседание с призоваване на страните, но всяка една от молбите е била администрирана. Поставените резолюции и издадените разпореждания са били в срок от 2 до 4 дни по всяко от исканията. Т.е. налице е произнасяне, казва ВАС. И допълва, че решението на Маслинкова, че не трябва да насрочва заседание, докато не се извършат други процесуални действия, е основано на вътрешното ѝ убеждение за прилагане на нормите на ГПК и не подлежи на дисциплинарен контрол.

Вмененото нарушение по второто основание, посочено в заповедта от 18 октомври 2022 г. на административния ръководител на Районен съд-Пловдив – действия, довели до неоправдано забавяне на производството по гр.д. № 6266/2022 г. е изцяло несъставомерено.

Видно от представения протокол от 30 август 2022 г. по гр.д. №6266/2022 г., на вниманието на съдебния състав са стояли два броя удостоверения с различно съдържание досежно предмета на спора и страните по гр.д. № 17630/2021 г. по описа на ПРС. Ищцата Пуцелова изрично е заявила, че в представеното от нея удостоверение е допусната грешка, която по-късно е била поправена с издаването на второ удостоверение. При тези обстоятелства, съдебният състав по гр.д. № 6266/2022 г. по описа на ПРС е имал правомощието и задължението да изследва наличието на отрицателната процесуалната предпоставка по упражняване правото на иск (чл. 126, ал.1 ГПК) и едва тогава да пристъпи към прекратяването на това производство. По тези съображения изводите за забавяне на производството по това дело не могат да бъдат вменени на съдия Маслинкова. Тези обстоятелствата съществено коригират възприетия от дисциплинарнонаказващите органи фактически състав на нарушението, във връзка с който е ангажирана дисциплинарната отговорност на магистрата“, казва ВАС.

Не на последно място върховните съдии отбелязват, че значение имат и пропуските на СК на ВСС и на Калибацев при изследването на натовареността на съдия Маслинкова. Както кадровиците, така и шефът на РС-Пловдив са се задоволили да анализират броя на разгледаните от нея дела, съпоставяйки го с този на останалите съдии от Брачното отделение. А това според ВАС е неточно, както от гледна точка на сложността на споровете, висящността на делата, така и с оглед фактически положения за периода труд, съотнесен като работни дни към решените правни спорове.

19
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
04 декември 2023 12:14
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Анонимен
Анонимен
30 ноември 2023 12:07
Гост

Много добро и правилно решение на ВАС. Маслинкова е добър съдия, който не се поддава на чужди влияния и вмешателства. Желая й успех в борбата срещу Калибацев.

Ууу
Ууу
29 ноември 2023 22:52
Гост

Аз имам чувството, че наказан магистрат няма.

Popov
Popov
02 декември 2023 17:35
Гост

Кайман не гони кайман!

pqjpcppciht
pqjpcppciht
29 ноември 2023 12:18
Гост

Знаете ли, че 74% от заседналите хора развиват хемороиди и те също могат да бъдат причинени от бременност, затлъстяване и генетика. Малко се говори за това, но на практика е масово заболяване, но има решение.–– https://tyny.to/shemoro

щом е намесен Калибацев,
щом е намесен Калибацев,
29 ноември 2023 12:10
Гост

се касае за самостоятелно 100 %-во отменително основание. Това леке още ли не са го разкарали от съдебната система?!?! Да ходи при чичо си да вари лютеница, мазният цацарски натегач…

Адвокат
Адвокат
29 ноември 2023 11:35
Гост

Може и Калибацев да е прав, специално става въпрос за бракоразводно дело. Там трябва да се гледат бързо делата.

Какъв родителски капацитет при развод и т.н. Трябва да се дават правата на родителите и да се упражняват срочно. То детето ще порасне.

Но не знаем точно делото какво е.

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 10:17
Гост

Ужас

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 10:17
Гост

Личностни напрежения. Защо ни занимавате с това?

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 10:17
Гост

Да видим сега какво ще става и с въпросния Калибациев, защото явно той е проблемния в цялаа схема

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 10:16
Гост

Нещо ме съмнява колко е вярно това, но…

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 10:16
Гост

Много интересно, наистина. Явно има проблем с господина Калибациев

Анонимен
Анонимен
29 ноември 2023 10:16
Гост

А някой щ смени ли и Калибациев

Спартанска
Спартанска
29 ноември 2023 10:15
Гост

Тоя Калибациев е неадекватен

Ники
Ники
01 декември 2023 17:21
Гост

Ако Калибацев е неадекватен, неадекватни са и двете инстанции, потвърдили наказанието.

Анонимен
Анонимен
02 декември 2023 12:31
Гост

Само ВСС е потвърдил наказанието, като докладчик е Имова.

Велимира
Велимира
29 ноември 2023 10:15
Гост

Отново драми и спорнове явно.

Hinkova
Hinkova
29 ноември 2023 10:14
Гост

Отегчаващо е, да.

Дерменджиев
Дерменджиев
29 ноември 2023 10:14
Гост

Чудна работа са свършили