Висшият адвокатски съвет (ВАдС) оспори в Конституционния съд (КС) въвеждането на т. нар. съдебна медиация – задължителна и факултативна, която е предвидено да се провежда по серия от граждански и търговски дела от 1 юли 2024 г. (пълния текст на искането виж тук).

Адвокатурата настоява КС да обяви за противоконституционни всички разпоредби от Закона за медиацията (ЗМ) и Гражданския процесуален кодекс (ГПК), с които се регламентира новата процедура. Оспорени са чл. 19, чл. 20, чл. 21, чл. 22, чл. 23, чл. 24, ал. 1 и чл. 25 от Закона за медиацията и чл. 78а, чл. 140а, чл. 140б, чл. 267, ал. 3, чл. 314а, чл. 341а , чл. 374а от ГПК.

Конституционният съд образува дело и за докладчик по него беше определен Красимир Влахов.

В искането си ВАдС изследва в детайли не само ефекта от евентуалното въвеждане на съдебна медиация, но и анализира изискванията на правото на ЕС, както са тълкувани от съда в Люксембург и на Европейската конвенция за правата на човека. И стига до извода, че тя противоречи на правото на защита и на достъп до съд – чл. 56 и чл. 117, ал. 1 от Конституцията.

„…понятието за достъп до правосъдие задължава държавите да гарантират правото на всяко лице да се обърне към съда – или, в някои случаи, орган за алтернативно решаване на спорове – за да получи правна защита, ако се установи, че правата на това лице са били нарушени. Затова и създаването на националноправна уредба, която в някаква степен обуславя достъпа до съд чрез въвеждане на задължителна медиационна процедура, чието провеждане не зависи от волята на страните, неминуемо води до нарушаване на член 6 и член 13 от Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и на член 47 от Хартата на основните права на ЕС“, заявява ВАдС.

В искането се подчертава, че въвеждането на задължителна процедура по медиация, уредена като етап от съдебния процес, сериозно ограничава правото на страните на свободен достъп до съд, като им отрича свободата на избор на формата на защита на нарушеното право, въвличайки ги в една натрапена процедура, гарантирано обречена на неуспех, която единствено бави развитието на процеса и го оскъпява, причинявайки допълнителни разходи към и без това високите съдебни разноски.

За тези си изводи адвокатите стъпват на практиката на СЕС (с решенията можете да се запознаете в прикачения по-горе пълен текст на искането). Става дума за две решения за случаи, в които страните са били задължени да използват алтернативни способи за решаване на спора си преди да се обърнат към съда. Съдът в Люксембург е посочил, че принципът на ефективна съдебна защита не изключва възможността за задължителна медиация, но поставя шест изисквания, за да е допустима:

  • процедурата не води до задължително за страните решение;
  • не забавя съществено предявяването на иск по съдебен ред;
  • спира погасителната давност за съответните права;
  • не причинява разходи или причинява незначителни разходи за страните;
  • заявление за посочената помирителна процедура може да се подава не само по електронен път;
  • в изключителни случаи са допустими временни мерки.

ВАдС анализира изискванията на СЕС и стига до извода, че те не са спазени при въвеждането на съдебната медиация в ЗМ и ГПК. И се спира на правилото, че който откаже да участва в задължителната първа среща по медиация, бива санкциониран с възлагането на разноските, въпреки че не е причинил вреди с поведението си и може да не е дал повод за завеждане на иска. „Подобни нормативни разрешения потенциално ограничават страните да упражнят правото си на достъп до съд, имайки за резултат сериозно забавяне на исковия процес, а така и ненужно оскъпяване на самата процедура (според чл. 78а, ал. 2, изр. второ в случаите, в които не е проведена първа среща в процедура по медиация поради отказ и на двете страни, таксите и разноските остават върху тях, както са ги направили, а разноските по ал. 1 се заплащат от тях поравно). Едно подобно натрапване на задължение за доброволно разрешаване на спор, при това след като страните така или иначе са отнесли спора към съд – тоест към момент, в който отношенията между страните най-често са силно влошени, а и вече са изразходвани немалки ресурси, има за резултат единствено ограничаване свободния избор на страните как да се защитят, заявява адвокатурата.

В искането се посочва, че Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси е превратно транспонирана в българското законодателство. Така се е стигнало до това, че не е спазено изискването да не се нарушава ефективният достъп до съд.

„Избраният от българския законодател подход приватизира спора по нареждане на публичната система като ограничава свободния достъп до правосъдие, обуславяйки развитието на исковия процес от успеваемостта на една принуда към доброволно разрешаване на спора“, заявява ВАдС.

Според адвокатурата, уредената по този начин съдебна медиация, губи качеството си на истинска алтернатива на съдебното производство, която увеличава справедливостта. „…принудата я подкопава, не само като лишава от възможността за авторитетен резултат, но и като подкопава основната цел на съдебното производство, ограничавайки безусловния достъп до съда и създавайки възможност за държавата да откаже да предостави правосъдие на гражданите, задължавайки ги да уредят спора по доброволен път“, се посочва в искането.

В него се подчертава, че съдебната медиация затруднява упражняването на правото на иск и единствено влошава положението на ищеца, т.е. нарушава равнопоставеността на страните.

Нещо повече – с изискването за провеждане на тричасова първа среща по медиация, на практика процедурата не предлага разумна перспектива за успех, а изглежда чисто формално изискване, която затруднява правото на иск и не дава достатъчно време на страните да обмислят спорните въпроси и възможните решения.

Адвокатите изтъкват и че съдебната медиация само ще забави процеса, а от там може да се стигне и до нарушаване на правото на правосъдие в разумен срок.

„Според чл. 140б, ал. 3 ГПК процедурата по медиация ще се провежда в рамките на два месеца от съобщаването на страните на определението по ал. 1, което определение ще е съвместено с това по чл. 140, ал. 3 ГПК, с което съдът ще насрочва делото. В тази връзка следва да бъдат подкрепените изразените от някои автори (Анастас Пунев – бел. ред.) съображения, че медиацията гарантирано ще увеличи времетраенето на разглеждане на делото, като остава и въпросът как да се процедира, когато страните не могат да постигнат съгласие за процедурата, включително ако не могат да изберат медиатор или удобна за всички дата. Тези проблеми се усложняват и от чисто процедурните аспекти като необходимостта от многократно уведомяване на страните, организацията на медиационните центрове към окръжните съдилища (особено когато производството поначало се води пред районния съд) и т. н.“, се посочва в искането.

В него адвокатите изтъкват, че създаването на нормативна принуда към медиация, оставя впечатлението, че веднъж се ограничава свободният избор на страните по отношение на средства за защита, като се ограничава и свободният достъп до съд, и втори път – че съдът, който е призван от Конституцията да защитава правата и законните интереси на гражданите – опитва да абдикира от своята роля, задължавайки страните първо да опитат да се разберат доброволно.

„Няма как правото на защита и свободният достъп до съд да не са накърнени с една законова регламентация, в резултат на чието прилагане страните биват ангажирани в едно паралелно на исковия процес производство без тяхната воля, което не почива на доброволност и което те не могат да ръководят“, пише ВАдС.

И сочи още множество аргументи за противконституционноста на съдебната медиация – различно третиране на различните видове ищци, въвеждане на санкция с възлагане на разноски, при отказ от участие в медиация, както и невъзможността на страната да се защити срещу нея. Адвокатите напомнят още, че за някои ищци разходите и за съдебна, и за медиационна процедура ще са непосилни. Не на последно място в искането се посочва опитът на Румъния, Италия и Мозамбик, където съдебната медиация е минала през конституционен контрол.

52
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Пак, пак и пак!
Пак, пак и пак!
10 март 2024 12:42
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

За протокола
За протокола
09 март 2024 18:51
Гост

Който е тръгнал срещу две професии – адвокат и лекар, не е прокопсал!

АМИН

На кой му пука!
На кой му пука!
08 март 2024 13:40
Гост

Какви се ги плещят уплашените за хонорарите си. Като чета коментарите надолу, си мисля, че всяко дело първо трябва да ходи на медиация ама не пред обучените „на кило“ „медиаторчета“ от адвокатското училище. Съдилищата се задръстиха с предварително ясни дела, които се образуват за хонорари или от преждевременни „спорове“ на новата мода – гробарите. От години хиляди хора у нас се обират до „голо“ от нароилите се „специалисти“ във все по-оглупяващата и озверяла от алчност гилдия. Добре че беше СЕС да се произнесе, а и ВКС този път беше на ниво. Сами си го докараха. Честито !

Ясен Ясенов
Ясен Ясенов
08 март 2024 22:01
Гост

Ами като са толкова ясни делата, нека се решават бързо след размяна на писмени становища и доказателства в закрито заседание. А за хонорарите недей страда – само ще станат още по-големи, защото ще има допълнителни за медиацията.

Willy Hristomoz
Willy Hristomoz
09 март 2024 15:03
Гост

Те медиаторите пак са адвокати, умнико.

Информиран
Информиран
08 март 2024 12:57
Гост

Разбирам гнева на участващите в проекта „Съдебна медиация“, все пак добри пари взеха и сега, ако се окаже, че законът е противоконституционен много лошо. Като им говореха,не чуха.
А, ВАДВС е взел решението за противоконституционност с единодушие, да знаете.

ВСС
ВСС
08 март 2024 16:24
Гост

Никой никакви пари не е взел, а законът не е противоконституционен само защото „една жена казала“. Така че просто твърде много шум за нищо. Най-добре се смее този, който се смее последен. Търпение само.

....................
....................
08 март 2024 12:04
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
LSSAH
LSSAH
08 март 2024 10:26
Гост

Прави са адвокатите. Пълна загуба на пари и време. Напр. аз като съдя някой искам да се мъчи, да страда, да го боли. Щом сме стигнали до съд какво помирение какви пет лева? Още един пример живи и здрави да са съдиите от сгс. Миналата година осъдих един отпадък там. После с парите се разходих за седмица до Испания. Севийя е прекрасен град. Нищо общо с нашата кочина.

Браво!
Браво!
08 март 2024 10:46
Гост

Поне си откровен/а. Напълни се държавата с мизантропи и изверги. Добрата новина е тяхната арогантност – не се крият. Ще съдиш още малко, а после и ти ще се превърнеш в същия отпадък. Пък някой като теб ще се разходи с огризките ти до Испания или до където го тегли търбуха…

LSSAH
LSSAH
08 март 2024 12:25
Гост

Че аз винаги съм откровен. Много мразя лицемерите.

А скъпи мой, може да съм всякакъв, но все пак съм юрист. От онази бЕлата сграда на бул. „Цар Освободител“. Все пак тук се има за светая светих. Но се отклонявам. На мое име няма нищо. Всичко е на роднини. Че ми вземе скъсаните опинци, ако загубя. Самият факт, че съм загубил времето на отпадъка ще е достатъчно.

Йорист си, няма спор!
Йорист си, няма спор!
08 март 2024 13:51
Гост

Напълниха се градовете със селяци, дето си носят скъсаните опинци на смрадливите гърбини, купят си диплома в нЕкой ПУЦ и се добутат до нЕкоя бЕла сграда… После – да пази Бог от такива!

LSSAH
LSSAH
08 март 2024 18:10
Гост

И аз това казвам, бе, човек. Напълни се София със селяндури. Въпрос на време е да вляза в хипотезата на чл. 130 НК. Поне. Затова съм си купил(води се на родител) имот в едно затънтено село и ще се местя там през лятото. Поне да не ви гледам едно 7-8 месеца. А на дипломата ми пише магистърът юрист, тъпако, от онази скапана дупка наречена СУ. 5 години загубих да чета правни простотии, защото нямам човек да ми помогне. Най-голямата грешка в живота ми. Що останах в тая скапана кочина, а не си бих камшика на запад. Тъкмо бяха отворили границите… Покажи целия коментар »

LSSAH
LSSAH
11 март 2024 23:04
Гост

Кво ми цъкате минуси, бе?! Не стига, че им одих на сила 5 загубени години, но и сега тия корумпирани боклуци не ме взимат в системата на хранилката! Ай у лево! Когато и да се затрие тоя прост народ все ще е късно!

Ганьо от село Рупча
Ганьо от село Рупча
23 април 2024 21:38
Гост

Е писал си право, пък нямаш никой ? Никакви връзки, нищичко ? То си има причина децата на електричарите и майсторите да поемат занаята, а децата на интелигенцията – професиите на адвокати, лекари, дипломати, архитекти и тнт.

Фриц Клингенберг
Фриц Клингенберг
08 март 2024 10:20
Гост

Най-после нещо нормално от страна на Адвокатурата! И рев до Бога от медитиращите джендърчета на които им се привижда още една хранилка за сметка на хорските неволи и нещастия!

Задължителна медиация е УНИКАЛНА ГЛУПОСТ обслужваща тесния интерес на Лукавия Сорос – да съди на българска територия нормалността за наша сметка! В случая Адвокатурата брани своя и обществения интерес. НИЩО ПОВЕЧЕ.

3-2-1-0
3-2-1-0
08 март 2024 10:38
Гост

Менгеле, една адвокатка, известна с лобистките си практики и безгранична алчност, и нахалство, просто все още е актуална и ползва лостовете на ВАдвС за личните си битки. Какви джендъри, кви сороси те гонят ? „Адвокатурата“ в българия е илюзия – сбирщайн от кръгове, в които всеки мрази всеки. Просто хранителното поле се стеснява и за някои гладът идва неумолимо

Има ли изненада ?!
Има ли изненада ?!
08 март 2024 9:48
Гост

Коя ли промяна е минала без дюдюкания от простолюдието. Просто това са хората – искат да си стоят в старото, колкото и да не им харесва. Неприятното е че тук става дума за адвокати, които по правило са образовани и се предполага да имат поне средно ниво на интелигентност. Ама уви… Ясно е, че битката не е за принципи, а за ДАЛАвера на на гърба на наивниците – клиенти. Вдъхновителката на промените за хонорарите по частични искове е на първа линия и тук. Но нивото в адвокатурата толково бързо пада, че вече sвно няма кой да се противопостави на алчното… Покажи целия коментар »

Мирча Кришан
Мирча Кришан
08 март 2024 10:13
Гост

Крякане, а? Така ли умнокрасавецо?

Ми да няма съд! Да няма адвокатура с адвокати. Да има медиация и да се изпозастреляте като през 90-те. Не е лоша идеята ти. Признавам си го!

Има резон. С Шиши и Геши от ЮЗУ.

М.Н.
М.Н.
08 март 2024 11:16
Гост

Мирча, що за глупости пишете. Малко хигиена трябва- и на мислите, и на речта.

Сократес
Сократес
07 март 2024 20:45
Гост

Адвокатурата се е хванала на дядо си за цървулите и няма намерение да ги пусне . „Повече инстанции -повече квитанции“ – демек защо хората да се спогодят като може адвокатът да ги лъже докрай , че ще спечелят и така да им прибере повече пари . А като дойде неизбежният провал се почват старите лъжи – съдията взе пари от другата страна , прави бяхме ама държавата е скапана , ще измислим и ново дело ще заведем и пр. и пр.
От Гигова и сие – толкова . Който е шаран – кълве .

Анонимен
Анонимен
07 март 2024 20:00
Гост

Медиацията намалява съд.дела и адв.хонорари

Анонимен
Анонимен
07 март 2024 19:43
Гост

Медитацията следва да е задължителна. Но най-добре е да се съчетае и със занимания с йога.

Честит Ви празник!
Честит Ви празник!
08 март 2024 9:53
Гост

За Вас специално и с тайландски масаж, с happy end.. Че и без това отдавна не ви се е случвала таквази радост

Референдум за 💶
Референдум за 💶
07 март 2024 17:01
Гост

Нямам никаква вяра в Конституционния съд. Така въведената медиация е ПЪЛНО БЕЗОБРАЗИЕ!!!

Малко 🤰
Малко 🤰
07 март 2024 16:59
Гост

Задължителна медиация?!

Какво падение на легиспруденцията, но като знам какви екземпляри са в Народното събрание?

Ad nauseam
Ad nauseam
07 март 2024 16:53
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

Фриц Клингенберг
Фриц Клингенберг
07 март 2024 16:49
Гост

ТОЧНО ТАКА!

Cvetkova
Cvetkova
07 март 2024 16:07
Гост

Съдебната медиация е намеса в автономната воля на човека дали да отнесе въпроса до съда и как да води делото си. Никой не може да наложи на който и да било да се вижда с насрещна стра и медиатор,още повече да хаби процесуално време за това.

Проскубания бухал
Проскубания бухал
07 март 2024 15:27
Гост

Ааа, щом и Мозамбик приемат задължителната медиация за противоконституционна, няма какво да си говорим повече.

Анонимен
Анонимен
07 март 2024 15:35
Гост

Здравей, Али!
Ние не сме нещо повече от Мозамбик!

Осмирителят
Осмирителят
07 март 2024 14:55
Гост

Дано поне сега КС приложи закона и справедливостта, а не да изкара политическо решение в нечий частен интерес.
Медиацията не бива при никакви случаи да е задължителна! От къде-накъде? Страните искат съдът да се произнесе по спора им. Това товари за пореден път излишно страните, губи им времето и целта е просто да се напълнят гушите на още едни хора- т.нар. медиатори. И излишно, и откровено грешно!

Анонимен
Анонимен
07 март 2024 13:38
Гост

„въвеждането на задължителна процедура по медиация, уредена като етап от съдебния процес“ въвежда още една, макар и квазинстанция в съдебния процес и допринася за още по-бавно „правораздаване“. Задължителността, освен че боде очите, бърка и в джоба. При това без да изключва и хонорари за адвокати в последващи етапи.
Доброволните спогодби не са и не могат да бъдат забранени. Защо е тази задължителност?

Кирилов
Кирилов
07 март 2024 13:07
Гост

Хайде, стига с тези изисквания на правото на ЕС.

Даже закъсняха
Даже закъсняха
07 март 2024 13:04
Гост

Очаквахме още лани да подскочат. Нали им се дърпа килимчето за раздаване на приближени на пайове от дела за нищо. Дано КС е на ниво и да им покаже европейско цивилизовано мислене. Иначе от кохортата на „ВГ и сие“ АД, толкоз… Когато си роден да лазиш, никога няма да полетиш

Димитър
Димитър
07 март 2024 14:11
Гост

Извинявайте за неюридическия въпрос,но някога налагало ли ви се е да присъства охрана на среща за развод? Страните толкова много се обичат. Аман вече от „умни“протестъри……

Марш в пещерата!
Марш в пещерата!
07 март 2024 15:41
Гост

За какъвто се жениш, с такъв се развеждаш..

Анонимен
Анонимен
07 март 2024 13:00
Гост

Много професионално, няма що.

Анонимен
Анонимен
07 март 2024 13:00
Гост

Ужас

Христев
Христев
07 март 2024 13:00
Гост

Нвщо са се чалнали господата и госпожите

Адомир
Адомир
07 март 2024 12:58
Гост

Това е супер шантаво

Чунчев
Чунчев
07 март 2024 12:58
Гост

Неоснователно.

Манолов
Манолов
07 март 2024 12:57
Гост

Много хубаво…

Конкубин
Конкубин
07 март 2024 12:50
Гост

Прочетох внимателно искането на ВадвС и намира, че същото е изключително необосновано, като в самото становище се съдържат аргументи, които очевидно доказват обратно на тезата, която се застъпва. Чак шизофренно се е получило- да твърдиш едно, а да привеждаш аргументи, които те опровергават. Много слабо, много слабо, Гигова. Нямам съмнение, че това е изцяло по нейна инициатива и с мощната подкрепа на слугите й в адв.съвет. Като не успя да се постави в центъра на тази реформа, се опитва да я събори. От друга страна, ако има медиация, тя как ще прибира хонорари по 300 000 лева за дело с… Покажи целия коментар »

Манолов
Манолов
07 март 2024 12:58
Гост

Така е.

Алдомиров
Алдомиров
07 март 2024 12:59
Гост

Прав сте. Абсолютно.

мнение
мнение
07 март 2024 15:49
Гост

И с какво медиацията ще намали адвокатските хонорари, че не разбрах? Според мен е обратното – ще ги увеличи, защото най-често именно адвокатът ще се явява в процедурата по медиация, а той не е длъжен да работи без пари. Принудителната медиация е начин да създадем още една каста от назначенци на заплата, които ще са повече вредни, отколкото полезни. А и правораздаването у нас се движи с такава скорост, че още чакам решение на ВКС, а номерът на делото там е от 2021 г. Скоро човешкият живот ще се окаже твърде кратък, за да се реши правен спор, по който… Покажи целия коментар »

анонимен
анонимен
07 март 2024 16:47
Гост

Задължителната медиация беше поредната глупотевина на Даниела Марчева, която се объркала, че е иновация.

Адвокат
Адвокат
07 март 2024 18:05
Гост

Предполагам,че това е коментар на сбръчкания шар пей Пен…, Когато взема боноси от работната група във ВСС, не ревеше. Парц….. си остават такива за цял живот.

Пешо.
Пешо.
07 март 2024 21:27
Гост

Пише се бонуси,а не боноси. Щом пишеш така неграмотно,никакъв адвокат не си. И въобще не си юрист,а си панелен тъпанар.

Бивш СУ ЮФ играч
Бивш СУ ЮФ играч
07 март 2024 12:49
Гост

А какво сте обсъдили на общото събрание? Ще има ли нов закон? От 2025г ли?

Манолов
Манолов
07 март 2024 12:59
Гост

Има си хас.