Сериозни критики към предложените от Висшия съдебен съвет (ВСС) правила за т. нар. съдебна медиация отправи Висшият адвокатски съвет (ВАдС) и се усъмни, че съдебните кадровици въобще имат правомощието да ги уреждат.

ВАдС е изпратил на ВСС критични становища за проектите на двата ключови подзаконови нормативни акта, свързани с новата процедура – на Наредба за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове за медиация и Наредба за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация.

Пленумът на ВСС днес обсъди и прие двата проекта на практика без дебат (виж карето).

„Лекс“ представи предложенията на ВСС за наредбите (виж тук), чието създаване и приемане му беше възложено с последните промени в Закона за медиацията (ЗМ).

Противоконституционна делегация и съкратено обществено обсъждане

Висшият адвокатски съвет обаче излага сериозни аргументи, че тази делегация е противоконституционна. Той изтъква, че когато на конкретен орган бива предоставено приемането на подзаконов нормативен акт по определена материя, това не представлява „прехвърляне”, а уточняване параметрите на нормотворческата власт на този орган. „…за да е валидна подобна делегация, е нужно да става дума за конкретизиране чрез закон на вече притежавана от органа, върху който се извършва делегацията, нормотворческа компетентност“, сочи ВАдС.

И напомня, че ВСС е конституционно установен орган на управление на съдебната власт, който упражнява правомощия, свързани с нейното функциониране, със създаване на организация, условия и среда, които правят възможна, респ. улесняват дейността на органите на съдебната власт в изпълнение на конституционното им задължение да защитават правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата. Позовавайки се на практиката на КС, адвокатурата посочва, че ВСС може да издава подзаконови актове, свързани с организацията и дейността на съдебната власт, но не и в други материи.

„Тоест, законодателното овластяване на ВСС да приема подзаконови нормативни актове е допустимо и оправдано единствено в случаите, в които тези актове се явяват такива по упражняване на конституционно установените му правомощия, какъвто настоящият случай не е“, заявява ВАдС, като подчертава, че медиаторите към съдебните центрове по медиация не са част от съдебната власт.

Адвокатурата сочи, че би следвало тези наредби да се приемат от министъра на правосъдието, който има водеща роля в областта на медиацията.

Освен това от ВАдС остро възразяват срещу съкратения срок за обществено обсъждане на двата проекта за наредби – не 30, а 14 дни, като напомнят, че това може да се прави само в изключителни случаи, а такъв с наредбите за съдебната медиация не е налице. ВСС съкрати срока, като изтъкна, че ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост са тези подзаконови актове да бъдат приети до края на октомври 2023 г.

„При все това, от така формулираните мотиви на вносителя на акта не става ясно как и с какво по-дългият с 16 дни срок ще попречи на така очертаните цели, респективно какви токова изключителни негативни последици биха възникнали“, отговаря на това ВАдС.

За подбора на медиаторите

Адвокатурата критикува механизма за подбор на съдебните медиатори. Тя изтъква, че той се извършва за всеки отделен съдебен център по медиация и въпреки залегналата в проекта за наредба идея писменият изпит да бъде провеждан въз основа на методика, утвърдена от Съдийската колегия на ВСС, самата възможност за създаване на различни варианти за писмен изпит и липсата на единен и стандартизиран изпит сами по себе си създават предпоставки за неравнопоставеност между самите медиатори към различните съдебни центрове. „Препоръчително е да се въведат единни изисквания към всички медиатори, като се гарантира възможността страните свободно да избират медиатор, а вписването в съответния регистър към съдебните центове да става след успешното преминаване на единен изпит, организиран от Министерството на правосъдието, като именно Министерството на правосъдието следва да организира цялата процедура по извършване на подбор на медиатори. По този начин законът ще гарантира в еднаква степен ефективността, безпристрастността и компетентността на медиацията, независимо дали е разпоредена от съд, или доброволно избран способ. В сегашния си вариант предложените нормативни разрешения създават несправедливи и нелогични двойни стандарти и поставят в неравностойно положение и медиатори, и спорещи страни“, заявява ВАдС.

Той оценява положително изискването за допълнително обучение на съдебните медиатори, но сочи, че 20 часа са крайно недостатъчни.

„Що се отнася до регламентираната в раздел IV процедура по оценка дейността на медиаторите към съдебните центрове по медиация, прави впечатление, че предложените критерии са по-скоро лишени от обективност. Не става и ясно по какъв начин ще бъде оценена удовлетвореността на страните от конкретния медиатор или неговата мотивация за провеждане на медиации, които според чл. 25  от  проекта за Наредба формират волята на Комисията при оценяване дейността на съответния медиатор“, посочва адвокатурата.

За процедурата

Проектът на Наредба за подбора, статута и дейността на медиаторите в съдебните центрове за медиация прави опит да доразвие процедурата по медиация, което според ВАдС е недопустимо и трябва да се направи в закон.

Извън това принципно възражение, в становището му се излагат серия от слабости на предложената от ВСС уредба.

Една от тях е изложена от адвокатурата по следния начин: „Така например според чл. 29, ал. 5 от проекта, когато между страните има висящи дела в различни съдилища, страните избират един от съдебните центрове, определени по правилата на предходните алинеи, като уведомяват координатора на този център за избора си и посочват номера на делата и съдилищата, пред които те са висящи, а ако страните не постигнат съгласие, процедурата по медиация се провежда в съдебния център, в който е най-рано насрочената първа среща. В така предложеното правило обаче липсва яснота кое налага подобно право на избор при условие, че с оглед на широкия кръг от дела, по които може страните да бъдат задължително напътени към медиация, то няколкото висящи дела между същите страни могат да са с различен предмет, поради което и всяко от тях било обект на самостоятелна медиационна процедура заради различните специфики на правния спор“.

Друг пример за недокрай прецизна формулировка, според адвокатурата, е чл. 30, ал. 5 от проекта. Разпоредбата предвижда, че координаторът проверява редовността на връчването на съобщенията до страните не по-късно от две седмици преди определената дата за първа среща в процедура по медиация, като изисква информация от деловодителя на съответния съдебен състав, а деловодителят незабавно уведомява координатора и  съдията-­докладчик след връщането на съобщението по делото, ако установи нередовност на връчването.

„Остава обаче отворен въпросът какви ще бъдат последиците от едно подобно нередовно връчване по отношение на медиационната процедура и в частност – относно задължителната първа среща в процедура по медиация. Очевидно изискването за равнопоставеност на страните и идеята на медиацията, че същата почива на активното участие на страните, ангажирани в спора изключва в случая и приложението на т.нар. способи за фингирано връчване“, коментира ВАдС.

И заключава, че „тази ситуация е поредното доказателство, че на практика въвеждането на института на задължителната медиация в сегашния ѝ вид води само до ненужно усложняване, забавяне и оскъпяване (макар и за сметка на бюджета на съда) на процеса, включително поради липса на съобразеност с регламентацията на общия исков процес и извършването на фрагментарни нормативни промени, чрез които към съществуващи институти се „пришива“ регламентация, лишена от консеквентност“.

В становището са изложени и проблеми в правилата за първата среща с медиатор и за отлагането ѝ и съображения срещу разделянето на медиаторите на „обикновени“ и „съдебни“.

„Още по-голямо недоумение буди решението, съдържимо в чл. 33, ал. 1, т. 4 от проекта, според което координаторът служебно избира медиатор, в случай че разноските по провеждане на процедурата по медиация, когато такива са дължими, не са внесени или не е представен документ за внасянето им в срока по чл. 31, ал. 4 или чл. 32. Явно натрапеният избор на медиатор като санкция срещу невнесена такса е поредната решителна стъпка към тоталното лишаване на медиацията от смисъл и превръщането ѝ в една формализирана процедура – стадий от исковия процес“, заявява ВАдС.

За възнаграждението на медиаторите и разноските

Адвокатурата недоумява защо в наредбата е предвидено, че ако страните желаят процедурата по медиация да продължи извън определените три часа, възнаграждението, което заплащат на медиатора при продължаването ѝ, се определя по правилата на наредбата и се внася по сметка на съда, към който е разкрит съдебният център, в който е започнала.

„Не само че в това правило отново е акцентирано върху времетраенето, а не върху съдържанието, което създава предпоставки за формално протичане на процедурата, а не за постигане на целения резултат – сключване на споразумение, но и дължимостта на възнаграждение се оказва да е по сметка на съда, дори след приключване на „съдебната“ част на медиацията. Подобно изискване е в разрез с прогласената на законово ниво идея, че медиацията е доброволен и неформален процес, в който трето неутрално лице, наричано медиатор или посредник, подпомага спорещите страни да стигнат до взаимноприемливо решение“, пише ВАдС и посочва, че доколкото медиацията следва да е доброволна процедура, в смисъл че страните могат да я организират както пожелаят и да я прекратят по всяко време, то подобни правила не следва да бъдат създавани.

За съдебните центрове по медиация

Адвокатурата излага съществени критики и по отношение на проекта на Наредба за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация.

Наредбата предвижда те да функционират към окръжните съдилища, като бъдат назначени съдебни служители, които да администрират процедурата по медиация, като едновременно с това е заложено и създаването във всеки районен съд на териториално поделение на съответния център.

Според ВАдС подобно разрешение обаче би създало практически трудности. „На първо място, в по-голямата си част делата, по които е предвидена задължителна медиация, се разглеждат от районните съдилища като първа инстанция, а не от окръжните съдилища. По този начин администрирането на процедурата по медиация по висящи пред РС дела се оказва възложена на координатор, който е съдебен служител, работещ в структурата на съответния окръжен съд. Подобно положение на практика може да доведе до някои чисто логистични затруднения и забавяния, включително при изпълнение на процедурата по уведомяване на координатора към съответния център за определението, с което съдът е задължил страните към участие в първа среща в процедура по медиация“, се посочва в становището.

И се подчертава, че натовареността на някои районни съдилища с дела, по които може да се стигне до съдебна медиация, предопределя като по-целесъобразно разрешението съдебни центрове по медиация се създават към самите РС.

Според адвокатурата правилото, че Съдийската колегия може да разкрива самостоятелни центрове за медиация не решава проблема, тъй като липсват ясни правила за упражняването на това правомощие. „Това е така, защото в Наредбата за структурата и организацията на дейността на съдебните центрове по медиация не са изброени всички обстоятелства, при наличието на които се взема такова решение от Съдийската колегия. Като пример в ал. 3 на чл. 7 е посочено единствено, че такова обстоятелство съставлява броят на подлежащите на съдебна медиация дела в съответния районен съд“, пише ВАдС.

За определянето на дата и час на първата среща

Кога ще се проведе първата среща по съдебна медиация определя координаторът на съответния център. Адвокатурата е установила обаче, че в проекта за наредба въобще не е предвидено как датата и часът се съгласуват със страните, с процесуалните им представители и с медиатора.

„Недостатък на уредбата е и че определянето на дата и час се прави в етап от развитието на „задължителната медиация“, който предшества самия избор на медиатор“, посочва ВАдС. Този извод следва от правилото в проекта, че деловодителят на съдебния състав незабавно уведомява координатора на съдебния център за постановеното от съда определение, преди да изпрати съобщение за него до страните, като до края на работния ден, следващ деня на уведомяването, координаторът определя дата и час за провеждане  на първата среща по медиация. Тези дата и час се отбелязват по делото в Единната информационна система на съдилищата.

„При така предложената регламентация е твърде възможно поради невъзможност за явяване на някоя от страните ненужно да се забави процесът, като се наложи и повторно определяне на нова дата и час за провеждане на първата среща в процедура по медиация. …В тази връзка навярно би било по-добре след получаване на определението от деловодителя на съда координаторът да съгласува възможните дати с останалите участници в процедурата по медиация и едва тогава да определя такива, което по-късно да бъде отразено и в съобщението, с което биват уведомени страните за определението на съда, с което са задължени да участват в първа среща в процедурата по медиация. По този начин ще се постигне уредба, която не засяга принципа на равнопоставеност на страните в медиационната процедура“, препоръчва адвокатурата.

 

50
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Ad nauseam
Ad nauseam
31 октомври 2023 13:50
Гост

Нова Конституция. Президентска република. Пълна изборност, мандатност, отчетност и отзоваемост на всички съдии и прокурори. Следствието право в МВР. Всички разследващи с юридическо образование.

Без ВНС. На референдум.

Без ВСС, ИВСС, учителски институт за повишаване на квалификацията на мисирки, роднини, милиционери и милионери, щерки, тьотки и аматьорки, пуцаджийки, рабфакаджии, задочници, вечерници и нощници и прочие йористи по пижами, съдебни ваканции и помощници, първа линия на Приморско, по 20 брутално след поредната издънка и другото си го знаете.

АМИН

tnzcen
tnzcen
31 октомври 2023 0:00
Гост

Най-продаваният продукт за отслабване в света! Помогна на мен и съпруга ми и ще помогне на вас, резултатът е видим след няколко дни, купих го от тук: –> https://lmy.de/keto

ВЪПРОС
ВЪПРОС
30 октомври 2023 17:25
Гост

Ще оспори ли ВАдвС задължителната медиация пред КС? Нека КС реши дали е законопослушно доброволното да е доброзорно..

Тодора
Тодора
30 октомври 2023 17:37
Гост

И кое в първата задължителна среща, която не спира делото, противоречи на КРБ?

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 18:28
Гост

Тази доброзорна „среща“ с медиатора няма да е от добро сърце, а ще струва пари, средства, усилия, време, административна тежест за страните. Страните ще плащат на медиатора-без да искат неговото участие, ще плащат на адвокатите си, ще губят време, средства, усилия, а ако не се явяват всички страни по уважителни причини(при делба с 20 съделителя-докато се осъществи медиационното заседание, ще са нужни наистина много отлагания, които страните ще плащат-минимум като хонорари на адвокатите си и загубен работен ден)-плащането ще се повтаря наново-при новата „среща“. Никой няма право да се разпорежда с чуждата воля, чуждите пари, време, средства, усилия, и да… Покажи целия коментар »

Тодора
Тодора
30 октомври 2023 19:09
Гост

Всички тези думи не отговарят на въпроса за противоречието на съдебната медиация с КРБ.

Тодор
Тодор
30 октомври 2023 21:13
Гост

Но отговарят на въпроса „Е ли задължителната медиация способ да намерим работа на синчета и дъщерички“.

Iskren
Iskren
30 октомври 2023 22:43
Гост

Твърденията Ви са лишени от елементарна логика. Твърдите, че въвеждането на задължителна медиация ще струва на страните повече пари, време, средства и усилия без да отчитате факта, че с въвждането ѝ ще се постигне много по-голяма ефективност с оглед по-бързото решаване на делата, следователно средно статистическият времеви период, в който ще се разглеждат делата, ще бъде намален. Поради увеличаването на броя дела, приключили с процедура по медиация, ще се намали обемът от работа на съда, което ще увеличи ефективността на последния и желанието на гражданите за прибягване до правосъдие. С увеличаване възможностите за разрешаване на съдебните спорове се откриват нови… Покажи целия коментар »

Дорброзорна-доброволна медиация?!
Дорброзорна-доброволна медиация?!
31 октомври 2023 3:41
Гост

Драги Iskren, медиацията няма да е успешна в мнозинството от случаите-медиация зорлем, натрапена, непоискана ще е неуспешна, най-многото като ефект е ищецът да се откаже, като бъде вкаран в допълнителна скъпа процедура-по същество медиацията ще удвои разноските, а и изгубеното време към това което са разноски и за същинския съдебен процес. Губене на време, средства и и усилия, в натрапена и неискана, а и продължителна(делба с много съделители ще изисква много опити за призоваване и отлагания, докато всички съделители и адвокати се явяват на медиация) от страните процедура. Преди да се стигне до съд страните със сигурност са правили множество… Покажи целия коментар »

Славена
Славена
30 октомври 2023 16:24
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Славена
Славена
30 октомври 2023 16:28
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
Медиатор
Медиатор
30 октомври 2023 13:50
Гост

Становището на адвокатурата можеше да има тежест, ако е написано от хора, които имат разбиране за медиацията. Крайно време е да се направи разлика между медиация и съдебен процес и да се разбере, че медиацията нито е насочена към застрашаване интересите на адвокатурата, нито ще замества съдебните процедури. Жалко, че личностните вражди и борби в органите на адвокатурата намират отражение и чрез претенции за нармотворчество в медиацията. Адвокатите могат да бъдат двигател на процесите на развитие и утвърждаване на медиацията, ако разбират процедурата и имат професионално отношение към нея. Използването на медиацията за разчистване на лични сметки в адвокатурата, на… Покажи целия коментар »

Нeb
Нeb
30 октомври 2023 13:24
Гост

Медиацията вреди на схемите на една клика в адвокатурата, която си “пазарува” редовите адвокати, например през системата за правната помощ. Така се създават сфери на влияние. За да си избираш ВАдвС, председател на адв.съвет и т.н. Ползваш адокатурата като инструмент да търгуваш , както е в случая.
Опитът на чуждите държави сочи, че адвокатурата е най-големия печеливш при институционална медиация.
Затова и глупавите възражения в случая са маскиран опит да се запази статуквото в адвокатирата.
Цар плъх (по Дж.Клавел) е положението.

--?--
--?--
30 октомври 2023 13:02
Гост

Докато председателчето на ВАдвС слугува на ВСС и придворни медиатори, ще се изпускат срокове, умишлено.
ОСТАВКА на ДЕРМЕНДЖИЕВ. СРАМ ЗА АДВОКАТУРАТА.

Недев
Недев
30 октомври 2023 13:15
Гост

Краси, откога стана циганин…?

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 12:58
Гост

Напълно излишно е да съкращават срока за обществено обсъждане на двата проекта за наредбите.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 14:39
Гост

Излишно, не излишно – от ВСС приеха наредбата. Както винаги адвокатурата е след събитията. И да надува мускули е все тая. След дъжд качулка.

Рики
Рики
30 октомври 2023 12:55
Гост

Подкрепям съдебните центрове по медиация се създават към самите РС.

Хари
Хари
30 октомври 2023 12:53
Гост

За мен медиацията е право на избор.

Petar
Petar
30 октомври 2023 22:52
Гост

Повечето граждани, сезиращи съда нямат възможността да формират обосновано мнение и адекватна позиция относно вероятното развитие на делата си, необходимостта от вложение на години време, средства, усилия и нерви, вследствие на което е желателно да бъде предвиден ред, даващ различни възможности за реализиране на правосъдието, с оглед постигане на максимална ефективност, за която задължителната медиация определено ще послужи!

Манипулатор
Манипулатор
30 октомври 2023 12:23
Гост

Задължителната медиация е противоконституционна. По дефиниция медиацията е доброволна, а не доброзорна. Страните сами избират как да защитят интересите си, а и преди да се стигне до дело са правени със сигурност многократни опити за уреждане на спора-чрез лични преговори, неформална медиация-посредничество на роднини, приятели, съседи, и всичко това не е дало резултат. Съдебни процес е напълно законна процедура, и дали ще ходиш на съд или ще медиатираш е личен избор и преценка, а не друг да решава вместо страните. Медиация при делба ще оскъпи с петцифрена сума спорът-сметнете медиация с 20 съделители-което е масов случай на земи в Добруджа,… Покажи целия коментар »

Развитие
Развитие
30 октомври 2023 22:55
Гост

Задължителната медиация е една допълнителна възможност за страните да защитят именно своите интереси по значително по-бърз и ефективен начин. Ще се учудите колко голям е процентът на страните в съдебни производства, които дори не осъзнават, че всъшност искат да разрешат спора именно чрез медиация. Опредлено ще бъдат отворени очите на много хора.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 12:21
Гост

Критикуват здраво, ама са изпуснали срока за становище. Както винаги със закъснение.

Валя Гигова
Валя Гигова
30 октомври 2023 12:41
Гост

Колеги, становището на ВАдвС е готово от 21 октомври, но председателят не го депозира в срок, затова го депозирах на следващия възможен ден-27 октоври. Колкото и ВСС да бърза с тези наредби не може да не обсъди възраженията на адвокатурата, която има пряко отношение към медиацията. Да не говорим, че в нормалните държави всички адвокати са медиатори по право.

——-
——-
30 октомври 2023 12:49
Гост

Защо лъжете, адв.Гигова?
Не е имало заседание на ВАдвС. Сама сте пуснали становище, което дори показва, че не сте прочели или проумели написаното в наредбите.

Валя Гигова
Валя Гигова
30 октомври 2023 14:51
Гост

Аз заставам с името си, а вие се криете под анонимни постове. Това е становището на ВАдвС, независимо дали ви харесва. ВАдвС от години застъпва разбирането, че задължителната медиация е вредна за правосъдието и за хората. Медиацията е доброволна и извънсъдебна възможност хората да се разберат, а не да им бъде натрапвана и институционализирана. И кои, освен адвокатите са медиатори по призвание?

.....
.....
30 октомври 2023 15:05
Гост

Като е вредна и противна на Вашите разбирания, Вие защо последните месеци не спирате да обучавате адвокати на съдебна медиация? И то срещу солидни хонорари.

друг до 30 октомври 2023 15:05
друг до 30 октомври 2023 15:05
30 октомври 2023 17:24
Гост

Никой не е против доброволната медиация. Против сме против задължителната медиация-незаконна дори на ниво дефиниция. Нещо като дървено желязо.

Тодора
Тодора
30 октомври 2023 18:18
Гост

Четене с разбиране препоръчвам. Няма леален термин задължителна медиация, това първо, и второ- никой не говори тук за медиацията като цяло, а за съдебната медиация.

Доброволно, но задължително-до Тудорка
Доброволно, но задължително-до Тудорка
30 октомври 2023 18:38
Гост

Вие четете с разбиране . чл 140а ГПК „Съдът задължава страните да участват в първа среща в процедура по медиация“ . Брутално противоречи на текстът на чл 5 закон за медиацията „Чл. 5. Страните имат равни възможности за участие в процедурата по медиация. Те участват в процедурата по своя воля и могат по всяко време да се оттеглят.“ В ал 2 на чл 140а пише,че съдът -видите ли по самопреценка-която не подлежи на обжалване, може да прати страните на медиация, дори и да не я искат, почти винаги-вж т.7 Страната, което е недобросъвестна може да поиска от съдът да ги… Покажи целия коментар »

....
....
30 октомври 2023 19:12
Гост

И къде в този текст има термин „задължителна медиация“?
И чий е лобизма, за който твърдите?
Ама така, де, друго си е да продължим както досега- на всяка инстанция да късаме квитанция.

ПВУ
ПВУ
31 октомври 2023 1:32
Гост

В първоизточника на уредбата Плана за възстановяване и устойчивост буквално пише за пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация!

.....
.....
30 октомври 2023 15:08
Гост

ВАдвС не е провел заседание и не е гласувал това становище.
Не е ли истина, адв.Гигова?
Вие ли представлявате ВАдвС?
В какво качество сте депозирали и то извън срока своето становище?
Отговорете конкретно, без да се криете зад клишета.

Мл адвокат
Мл адвокат
30 октомври 2023 16:14
Гост
Коментарът беше изтрит от модераторите, защото съдържаше обидни или нецензурни квалификации, обиди на расова, сексуална, етническа или верска основа или призиви към насилие по адрес на конкретни лица
въпрос
въпрос
30 октомври 2023 17:16
Гост

Ще оспори ли ВАдвС задължителната медиация пред КС. Нека КС реши .

Иван Петров
Иван Петров
30 октомври 2023 16:31
Гост

А вие как разбрахте как е в цивилизованите държави като не знаете и една дума на чужд език но за сметка на това пък имате крещящ селски диалект

Ясен
Ясен
30 октомври 2023 23:07
Гост

Изследвайки съдържанието на становището Ви разбирам зашо председателят не е имал намерение да го депозира. Не прави добро впечатление и откритата Ви отрицателна нагласа спрямо колега, който за разлика от Вас не обслужва частни интереси както му е удобно, а за разлика от всички други преди него се застъпва за интересите на адвокатурата. А да злословите в тази страница и да се опитвате да се оправдавате е просто жалко и не Ви отива нито на позицията, нито на опита! Явно е от огромно значение за Вас как ше изглеждате в очите на хората, които не спирате да лъжете и манипулирате… Покажи целия коментар »

Проскубания бухал
Проскубания бухал
30 октомври 2023 11:57
Гост

Сега последно медиацията е задължителна формална процедура или отговаря на „прогласената на законово ниво идея, че медиацията е доброволен и неформален процес, в който трето неутрално лице, наричано медиатор или посредник, подпомага спорещите страни да стигнат до взаимноприемливо решение“, защото принципите се смесват в двата случая?

Циганин
Циганин
30 октомври 2023 16:36
Гост

Проскубан бухал? Недев, ти ли си?

Адвокат
Адвокат
30 октомври 2023 10:31
Гост

А ивайло дърмънджиев какво мисли и той дали е на същото мнение или пак обслужва чужди интереси. Това човече стана вредно за адвокатурата, време е да си ходи.

Petar
Petar
30 октомври 2023 23:11
Гост

Аз лично съм доста доволен от увеличението на НПР за адвокатите, което беше осъществено именно заради него. Не съм и недоволен от възможността за допълнително квалифициране като медиатор, ще е от полза на много колеги и най-вече на гражданите. Но нека хейтим без причина, да.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:40
Гост

В този си състав ВСС трябва само да бъде мачкан и унижаван

Димо
Димо
30 октомври 2023 12:58
Гост

Направо да го сменят.

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:39
Гост

Мощно изказване. Аааа

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:39
Гост

Сег изборите са важни. Друго не. Съдебната система е отражение на ситуацията и нагласите на хората

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:38
Гост

Време е за радикални промени

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:38
Гост

Келепира майка…

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:38
Гост

Айде де. Айде де. Драма

Анонимен
Анонимен
30 октомври 2023 9:37
Гост

Мазало

Панайотов
Панайотов
30 октомври 2023 9:37
Гост

Браво