Електронно издание ISSN 2682-9606
Към Десктоп версията

изискуемост

Изискуемост при договорите за потребителски кредит – овърдрафт

Увод С настоящата статия се прави опит за кратко теоретично изясняване на характеристиката на клаузите, уреждащи изискуемостта при договорите за…