Обучения в Националния институт на правосъдието (НИП) за членовете на Висшия съдебен съвет и на Инспектората към него, контрол от страна на Съдийската колегия върху заповедите на председателите за командироване на магистрати, предварителни прокурорски проверки срещу магистрати в помощ на тези за интегритета, извършвани от ИВСС, по-голям период между различните видове атестиране, нови основания за освобождаване на съдебни служители.

Това са само част от предложенията за промени в Закона за съдебната власт, направени от депутати между двете четения на проекта, чието обсъждане за второ гласуване предстои.

Най-много корекции в ЗСВ предлага група народни представители от „Обединените патриоти“ и ГЕРБ.

Предварителни прокурорски проверки по проверките за почтеност

Едно от техните предложение е идея на главния инспектор Теодора Точкова, лансирана преди около месец. Става дума за това главният инспектор да може да иска съдействие от главния прокурор за събиране на доказателства, които след това да бъдат присъединени към преписките по проверките на интегритета на магистратите, които извършва ИВСС.

Депутатите предлагат към чл. 175н от ЗСВ да се създаде четвърта алинея, която да гласи следното: „За установяването на факти и обстоятелства, за които е необходимо събирането на доказателства чрез способи или средства от компетентността на разследващите органи, главният инспектор може да иска съдействие от главния прокурор. Главният прокурор разпорежда предварителна проверка по чл. 145, резултатите от която се изпращат на главния инспектор“.

В мотивите си народните представители казват, че проверките на ИВСС много наподобяват на предварителните проверки по наказателни дела. „Често обаче ИВСС е изправен пред невъзможност да установи дадени релевантни факти и обстоятелства поради липсата на процесуален инструмент за това – например ИВСС не може да събира всички веществени доказателства или да иска предоставяне на данни за комуникацията на проверяваното лице по реда на Закона за електронните съобщения (напр. за проведените от него разговори). Липсата на подобни правомощия препятства фактическото установяване, а оттам няма как да се очаква и ефективност на проверките. Именно с цел повишаване ефективността на проверките за интегритет и като се отчита, че ИВСС не разполага с разследващи функции (конституционната му функция е контролно-установителна, а не разследваща) е удачно разследващите органи, след възлагане от главния прокурор, да събират и предоставят на Инспектората тези доказателства“, изтъкват вносителите.

Съдийската колегия за контролира командироването

Следващата редакция, която предлагат депутатите, се отнася до процедурите по командироването. Народните представители въвеждат контрол върху това правомощие на административните ръководители от страна на Съдийската колегия. Такъв контрол, който да се осъществява от Прокурорската колегия, не е предвиден.

Идеята е СК на ВСС да може да прекратява командироването на съдия от един орган в друг, когато при командироването „има нарушения на условията и реда, предвидени в ЗСВ или при възникнала необходимост за кадровото обезпечаване работата на органа на съдебната власт, от който съдията е командирован“.

Според депутатите „разумно основание“ за прекратяване на командироването са или неговата незаконосъобразност, или възникнали нови обстоятелства след издаване на заповедта за него – например продължителен отпуск, оставка, пенсиониране, преместване или повишаване в длъжност на магистрат от органа, от който е командированият магистрат и др.

Народните представители обясняват, че промените са свързани с командироването, „който е временен способ за решаване кадровите проблеми в системата на органите на съдебната власт и прекомерната му продължителност, за която няма законово ограничение по време за освободените длъжности в системата, подменя кариерното израстване чрез заемане на освободените длъжности чрез конкурс“.

И още: „Административните ръководители не трябва да бъдат оставени безконтролни в тази им дейност, която е от тяхна изключителна компетентност, особено при действащото обективно право, когато командироването на освободени длъжности не е ограничено със срок, както е уреден въпросът с командироването на временно овакантените длъжности“. Те добавят, че органът, от който е командирован съдията, „няма друга възможност да разреши възникналия след командироването кадрови проблем, освен като сезира кадровия орган с искане за разкриване на нови щатни бройки“.

Идентична редакция предложи неотдавна и Комисията за атестирането и конкурсите към Съдийската колегия. Но магистратите от страната възразиха срещу подобен текст. Според тях след като СК на ВСС няма правомощие да командирова, то не би следвало и да може да прекратява такова. „Не е налице основание органът, от който е командирован съдията, да иска разкриване на нова бройка, тъй като това е в противоречие с основните характеристики на института на командироването: то се извършва за много по-кратки срокове… Институтът на командироването цели да се подпомогне кадровото обезпечаване на съда, в който съдията е командирован поради възникнали извънредни обстоятелства, като в същото време се цели да не се затрудни съществено кадровото обезпечаване на съда, от който се командирова“, е мнението на съдиите от страната. Като добавят, че прекратяване на командироването особено в наказателните отделения, би предизвикало сериозни организационни проблеми.

Всъщност, именно това Народно събрание в края на миналата година премахна срока за командироване на магистратите на незаетите длъжности. Преди промените командироването беше възможно само на временно освободени места и за срок до 12 месеца.

Извънредно атестиране на пет години

Следващата промяна в ЗСВ, която предлагат депутатите, е в чл. 197, ал. 5 от ЗСВ, който регламентира процедурата за извънредно атестиране. В сегашната разпоредба се казва, че то се извършва, ако са изминали повече от три години от последното периодично атестиране. Народните представители предлагат срокът да е пет години.

Те смятат, че с тази промяна ще се избегне самоцелността на атестирането между двете процедури – периодична и извънредна, защото краткият срок „не предпоставя съществени промени в констатациите за достиженията или пропуските в професионалната работа на магистрата“. От друга страна, продължават депутатите, с по-дългия срок ще се постигне ритмичност на атестациите, чрез уеднаквяване на периодите от време, през които се извършват двата вида атестиране. „Ще се редуцира и броят на провежданите извънредни процедури за атестиране на магистратите. За петгодишен период от време се очертава по-пълноценно и качествено професионалната дейност на магистрата за целите на участието им в конкурси“, твърдят вносителите.

Членовете на ВСС и на инспектората – на обучение в НИП

Сред предложенията има и едно много любопитно – и членовете на ВСС, и инспекторите да преминават през обучения в Националния институт на правосъдието.

Промяната е в чл. 249, ал.1, т. 3 (настояща т.2) от ЗСВ, като тя, според депутатите, следва да звучи така: „Националният институт на правосъдието осъществява поддържането и повишаването на квалификацията на съдиите, прокурорите и следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията, съдебните помощници, прокурорските помощници, съдебните служители, съдебните заседатели, на инспекторите от Инспектората към министъра на правосъдието и на други служители от Министерството на правосъдието“.

„Смятаме, че в действащия Закон за съдебната власт не е уредена възможност за участие в обучителни дейности на членовете на ВСС, главния инспектор и инспекторите от ИВСС, поради което обучението им със средства от бюджета на съдебната власт към настоящия момент не е възможно. Същите не могат да бъдат обучавани и с проектно финансиране, тъй като допустимите целеви групи са определени в ЗСВ“, изтъкват депутатите.

Освен това те предлагат за временни преподаватели в НИП да може да бъдат определяни и експерти от други области, не само магистрати и научни сътрудници.

Същевременно се дава възможност на съдиите, прокурорите, следователите и съдебните служители, които са временни преподаватели, да разработват учебни материали, самообучителни ресурси и публикации, необходими за обучителната дейност на НИП.

Разработването от съдии, прокурори, следователи, съдебни служители на помагала, наръчници, писмени материали и публикации е присъщо и необходимо за обучителната дейност на НИП. Тя следва от основните принципи на европейското съдебно обучение – обучение на магистрати от магистрати и обучение на съдебни служители – от съдебни служители. Обучителните материали не се създават с търговска цел, не се разпространяват срещу възнаграждение на книжния пазар, а авторските права на тези обучителни материали принадлежат на НИП… Ето защо, в ЗСВ е наложително да има специални норми за възлагане на преподавателска дейност, както и за разработването на учебни материали, самообучителни ресурси и публикации, необходими за обучителната дейност на НИП, за да няма съмнение, че ЗОП в тези случаи не се прилага“, обосновават други изменения народните представители.

Посочено е също така, че за времето, през което са временни преподаватели, магистратите ползват платен служебен отпуск.

Предлага се и срокът на командироване на постоянните преподаватели да е до една година, а не както в момента – точно за една година, най-вече защото обучението продължава 9 месеца.

Уволнение за съдебни служители с най-ниски оценки в атестациите

Депутатите имат и допълнения към текстове, които са предложени от Министерството на правосъдието в първоначалния проект за изменения в ЗСВ. Те са свързани със съдебните служители.

В проекта, одобрен от Министерския съвет, се посочват основанията за несъвместимост на съдебните служители. Ако възникнат такива, те са длъжни в 7-дневен срок да уведомят работодателя, а в 30-дневен – да отстранят несъвместимостта.

Депутатите предлагат прецизиране на текстовете. Например, ако в един момент се окаже, че служител е в йерархична връзка на ръководство и контрол със съпруг или с лице, с което е във фактическо съжителство, тогава работодателят, по своя преценка, прекратява трудовия договор с единия от двамата.

Същевременно се предвижда уволнение на съдебните служители, които получат „възможно най-ниската годишна оценка на изпълнението на длъжността“. Работодателят освобождава от длъжност тези служители в едномесечен срок от получаване на окончателната оценка.

Председателят на ВАС да командирова съдии от районните и окръжните съдилища в административните

Шефът на правната комисия Данаил Кирилов спази обещанието и между двете четения на законопроекта внесе предложение за промени в ЗСВ, с което се дава възможност на председателя на ВАС да командирова съдии от районни и окръжни съдилища в административните.

Текстът на разпоредбата на чл. 94 от ЗСВ да бъде изменен в съответствие с разпоредбата на чл. 87 от ЗСВ, като се предвиди възможност и за председателя на ВАС да командирова съдия от окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд на мястото на съдия от административен съд, който е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд. С предлаганото изменение се преодолява противоречието между разпоредби в закона. Освен това, намирам, че сегашната редакция на цитираните норми поставя в неравнопоставено положение председателя на ВКС и председателя на ВАС“, мотивира се Данаил Кирилов.

Депутатът от ДПС Хамид Хамид също е направил с предложение – възнаграждението на експертите в ИВСС да е равно на заплатата на окръжен съдия. В момента експертите получават „не по-малко от възнаграждението на съдия в районен съд и не по-голямо от възнаграждението на съдия в окръжен съд“.

Според Хамид сегашните разпоредби са в нарушение на принципа на равно третиране за еднакъв и равностоен труд. „Всички експерти в ИВСС получават еднакъв брой преписки за работата си, а тези в специализираното звено – разглеждащи заявления на граждани и юридически лица срещу актове, действия или бездействия на органите на съдебната власт, с които се нарушава правото им на разглеждане и решаване на делото в разумен срок, носят отговорност чрез подписа си за извършената от тях проверка по заявлението, което налага и принципа за равното им третиране при равностоен труд. Липсата на ясни критерии за определяне на трудовото възнаграждение на експертите, както и възможността същите да бъдат преценявани и третирани от работодателя по различен начин, поражда съмнения за субективизъм и дискриминация, което е в нарушение на един от основните принципи, залегнал в Конституцията и законите на страната ни, както и в Договора за функциониране на ЕС – принципът за равно заплащане за равен труд“, мотивира се Хамид.

6
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
13 май 2018 21:45
Регистриран

Колкото за командироването на съдии с право за това и на председателя на ВАС-ама „добре дошло“, та дано си оправите административните актове-ще се обжалват направо пред СЕС, за да не се поръчват според „мярата“. Това е шега, но във всяка шега има доза истина. Атестациите на 3 години-дали.Тъкмо до 3 години-командировани съдии без изпит за професионализъм.А колкото до това, членовете на ВСС да се „обучават“във ….шегувате се, нали-там няма лектори от „клас“.А членовете на ВСС, надяваме се, са много запознати със МОРАЛА, разбираме поради това и със ЗАКОНА-ЗАЩО ИМ Е ДА СЕ ОБУЧАВАТ-те са ОТ НС ИЗБРАНИ. Те са онзи… Покажи целия коментар »

Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
13 май 2018 21:12
Регистриран

АМА ЧЕ СМЕШКА – този състав на НС „бие“всички други със своето невежество.Ето защо:1.Нали този ЗСВ беше „велик“, защото беше „съчинен „от ЕЗ.2.Не следва да се променят нормите , касаещи некадърният главен инспектор, който не само не изпълняваше до сега Закона-той прикриваше съдиите -нарушители на функциите по занятие, както и съдебните служители-дори собствените си такива.Този инспектор не само не е Главен-той е „имитиращ“дейност и следва да бъде освободен. ПЪК И ДА СЕ УВЕЛИЧАВАТ заплатите на инспекторите-БОГА МИ-ако приравните трудът им, който е само проверка по електронната система, към този на съдиите, ще ни дойде в повече-стига сте се престрували, а?!Сега… Покажи целия коментар »

Колега
Колега
11 май 2018 14:06
Гост

Абсолютно съм съгласен да се осъществява контрол от страна на Съдийската колегия върху заповедите на председателите за командироване на магистрати.

Потърпевш
Потърпевш
11 май 2018 14:07
Гост

Да, така ще се избегне неправомерното командироване и личното отношение.

Anonimen
Anonimen
11 май 2018 14:05
Гост

Тоя ЗСВ да го променят най накрая. Толкова спънки създава в момента!

5-к0
5-к0
11 май 2018 14:03
Гост

Проверките за почтеност са абсолютно задължителни.