Правителството днес одобри проект за изменения в Закона за съдебната власт (ЗСВ), с които се оптимизират правомощията на Инспектората на ВСС за извършване на проверки на имуществените декларации на магистратите, прецизират се процедурите по атестиране и се уеднаквяват правилата за обжалване на решенията на съдийската и прокурорската колегии на ВСС за назначаване на административни ръководители. Същевременно кабинетът уважи и възраженията на кадровия орган срещу по-големите правомощия на директора на Националния институт на правосъдието, които се даваха с първоначално предлаганите промени в съдебния закон.

С промените ИВСС ще има достъп до банковата тайна на онези магистрати, за които се установят несъответствия в декларациите. Инспекторатът, чрез информационната система на БНБ, ще получава данни за номерата на банковите сметки, техните титуляри и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, както и за лицата, наематели на сейфове в банки и техните пълномощници. Този достъп обаче ще става само след изричното съгласие на проверявания магистрат. Ако някой съдия, прокурор или следовател откаже да даде съгласие, тогава Инспекторатът ще иска разрешение за разкриване на банковата тайна от съответния районен съд. „С цел да се преодолее противоречивата съдебна практика относно компетентния съд, който може да разкрие банковата тайна, се предлага това да е районният съд по постоянния адрес на лицето“, става ясно от мотивите към проекта.

Удължава се и срокът за извършването на проверката на имуществените декларации на магистратите от три на шест месеца.

С предлаганите промени в ЗСВ се ускоряват и конкурсните процедури и тези за избор на административни ръководители. Предвижда се срокът за изготвянето на комплексна оценка на съдия, прокурор или следовател от Комисията за атестирането и конкурсите към съответната колегия на ВСС да тече от откриване на процедурата с решение на КАК, а не както е в момента – от постъпване на предложение.

Извършването на тази атестация включва множество действия – събиране на статистически данни за пет години, проверки на ИВСС, посещение на открито съдебно заседание и изслушване на атестирания съдия, събеседване с колегите и др., поради което едномесечният срок за изготвяне на комплексна оценка при сегашната редакция изтича преди да е започнала същинската дейност по атестирането„, става ясно още от мотивите.

В одобрения днес проект за изменения в ЗСВ изцяло са възприети възраженията на Висшия съдебен съвет срещу предлаганите преди това по-големите правомощия на директора на НИП.

Така например шефът на института няма да е „орган на управление“, както беше предвидено, и няма да командирова временно преподаватели в НИП. Отпада и текстът, според който участията в обучения в НИП се взимат предвид при повишаването на магистратите.

Запазва се разпоредбата, според която Управителният съвет на института определя броя на служителите там, както настояваше ВСС.

Възприето е и възражението на съвета срещу друга промяна, а именно, че при осъществяване на преподавателската дейност в НИП временните преподаватели ползват неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск.

От проекта е отпаднало и предложението за промяна на чл. 225, ал. 2 от ЗСВ – да не се изплаща обезщетението от поне 10 заплати на онези магистрати, срещу които има образувано дисциплинарно производство, но те решат да напуснат преди неговото приключване.

Временното отстраняване от длъжност на магистрати, привлечени като обвиняеми, не противоречи на Конституцията. Становище с такова заключение прие днес правителство по конституционно дело №2 от 2018 г. за установяване на противоконституционност на чл. 230 от ЗСВ. Искането бе отправено от Върховния касационен съд. Но според Министерския съвет искането е неоснователно и трябва да бъде отхвърлено.

Становища са представени от главния прокурор и от различни съсловни организации.

4
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
оптимист
оптимист
18 април 2018 16:24
Гост

Дано и този път Цацаров да вземе мъдро решение.

Anonimen
Anonimen
18 април 2018 16:22
Гост

Estestveno 4e ne biva da se izpla6tat 10 zaplati na tezi s disciplinarkite.

Анонимен
Анонимен
18 април 2018 16:20
Гост

Доволен съм, че срокът се удължава. Така проверката ще е по- прецизна

Мунчо
Мунчо
18 април 2018 15:54
Гост

Правилно. Айде стига с тия имунитети