Съдът на Европейския съюз (СЕС) от утре няма да разглежда всички жалби срещу решения на Обшия съд, които вече са преминали двоен контрол, а ще допуска само тези, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза. Това предвиждат новите правила, за които съобщиха днес от съда.

Съдът на ЕС и Общият съд са провели съвместно обсъждане и са анализирали необходимостта от промени в реда за разглеждане на жалби срещу актове на Общия съд. „Извършеният анализ показва, че често се обжалват актове на Общия съд по дела, които вече са преминали двоен контрол – първо от независим орган за административно обжалване, а след това от Общия съд, и че Съдът отхвърля много от тези жалби поради явна недопустимост или явна неоснователност“, обясниха от СЕС.

Като подчертават, че целта на реформата е самият СЕС да може да се съсредоточи върху делата, които изискват цялото му внимание и затова за разглеждане ще бъдат допускани само жалбите, в които се повдига въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на съюза.

Затова от 1 май 2019 г. се изменят Протоколът относно статута на Съда на Европейския съюз и Процедурният правилник на съда.

Съгласно новите правила жалбите срещу актове на Общия съд, които се отнасят до решение на независим апелативен състав на някоя от следните служби или агенции, се разглеждат само при условие, че СЕС предварително е допуснал обжалване:

  • Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) (Аликанте, Испания)
  • Служба на Общността за сортовете растения (CPVO) (Анже, Франция)
  • Европейска агенция по химикали (ECHA) (Хелзинки, Финландия)
  • Европейска агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) (Кьолн, Германия).

„По посочените дела към жалбата трябва да се приложи молба за допускане на обжалването с максимална дължина от 7 страници, в която жалбоподателят излага ясно повдигания с жалбата въпрос от значение за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза. В отсъствието на такава молба жалбата ще бъде обявявана за недопустима“, разясниха от съда.

Ако молбата отговаря на предписаните формални изисквания, СЕС се произнася по допускането на обжалването в най-кратък срок с мотивирано определение, което се публикува на неговия сайт. Решението се взема по предложение на съдията-докладчик, след изслушване на генералния адвокат, от специално създаден за целта състав, ръководен от зам.-председателя на съда и включващ, докладчика и председателя на състава от трима съдии, в който участва съдията докладчик към датата на подаване на молбата.

Определение за допускане на обжалване се връчва на страните по делото пред Общия съд заедно с жалбата. Когато жалбата е допусната частично, в него се уточняват основанията или частите от нея, до които трябва да се отнася писменият отговор. Секретарят на СЕС уведомява Общия съд, а когато не са били страни по съответното дело пред този съд – и държавите членки, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия, за решението да се допусне обжалване.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Добре
Добре
13 май 2019 16:39
Гост

Няма как да не се реформират процесуалните правила на СЕС, при толкова много страни членки, европейски граждани и всякакви правоотношения в ЕС. Претовареността не може да бъде повод за влошаване на правораздаването на този съд, така че очевидно е било да се търси ефективен модел за оптимизиране на работата му. Приветствам!

Зара
Зара
01 май 2019 0:03
Гост

Явно СЕС са достатъчно натоварени и това е повод да не разглеждат такъв вид дела.

Анонимен
Анонимен
30 април 2019 18:36
Гост

реформата много напомня на тази в АПК, срещу която протестираха някои умни глави за въвеждане на едноинстанционни съдебни производства след като вече е минал административен контрол. те ви сега същото в ЕС, какво ще кажете?

sps
sps
30 април 2019 18:37
Гост

хаха, нещо такова миксирано със селективната касация по новия ГПК