Командироването на единствения титулярен съдия в районния съд в Златоград доведе до предложение на двама членове на Висшия съдебен съвет (ВСС), което обаче надхвърля правомощията им по Закона за съдебната власт и в последствие те сами го оттеглиха. То беше Съдийската колегия да препоръча на председателя на Върховния касационен съд (ВКС) да отмени заповедта си за командироването на съдия Веселина Димчева от Златоград в Софийския районен съд (СРС).

Казусът започва в края на миналата година. Тогава на съвместно заседание на комисията по натовареността с ръководителите на ВКС, на Софийския апелативен и на Софийския районен съд беше взето решение да се публикува съобщение на интернет сайтовете на тези институции, с което да бъдат призовани всички съдии, желаещи да бъдат командировани в СРС, да подадат молби за това. До това решение се стигнало заради огромната натовареност на Софийския районен съд.

По закон председателят на ВКС командирова съдии от цялата страна, а останалите началници – в съответния район.

Лозан Панов получил седем молби, но уважил шест, тъй като един от кандидатите нямал атестация.

Със своя заповед от 15 януари т.г. той пратил на работа в СРС магистрати от районните съдилища от Свищов, Червен бряг, Нова Загора, Плевен, Сливен и Златоград.

Заповедите за командироване на първите трима били с дата 1 февруари, на един от 5 февруари, а на съдиите от Сливен и Златоград – от 12 февруари.

Оказва се обаче, че командированата съдия Веселина Димчева от Златоград е единственият титулярен магистрат там. И.ф. председателят на съда Динко Хаджиев бил командирован на тази длъжност от съда в Мадан, имало и още един командирован магистрат – Дафинка Чакърова от Окръжен съд-Смолян, но само за три месеца, защото е без нейно съгласие.

В края на миналата седмица членовете на съвета Даниела Марчева и Драгомир Кояждиков били на посещение в Смолянския съдебен район и там съдиите се оплакали от липсата на титуляр в Златоград.

Заради това Марчева и Кояджиков в спешен порядък днес внесоха предложение, с което поискаха Съдийската колегия да препоръча на председателя на ВКС да отмени заповедта си за командироването на Веселина Димчева в СРС.

Лозан Панов обясни, че заповедта му е мотивирана със свръхнатовареността на СРС, а решаването на този проблем е от голям обществен интерес, че той очаквал повече молби, но дошли само седем, както и че има становище на и.ф. шефа на РС-Златоград, в което няма категоричен отказ Димчева да бъде командирована.

„Аз съм най-големият привърженик за разрешаване на натовареността на СГС и СРС“, заяви Марчева, но добави, че съдът в Златоград не може да остане без титуляр.

В дебата се включи Атанаска Дишева, която заяви, че Съдийската колегия няма правомощия по закон да препоръчва на председателя на ВКС или на който и да е друг административен ръководител да отменя своя заповед за командироване. „За разлика от частното право, в публичното право административният орган може да прави само това, което е в неговите правомощия. Ако ние препоръчаме, това значи, че може да препоръчваме на всеки да си отменя или изменя заповед“, заяви тя и предложи Съдийската колегия да преразгледа решението си, с което преди време не допусна до участие в конкурса за административен ръководител на РС-Златоград Сунай Осман с мотива, че ще му е трети мандат като началник.

Дишева припомни, че вече има решение на Конституционния съд, според което основният закон ограничава мандатите до два, но само на една и съща длъжност.

Всъщност по казуса със Сунай Осман има висящо дело пред Върховния административен съд, което все още не е възобновено след като бе спряно заради КС. Докато има висящ казус, ВСС не може да преразгледа решението си за допускането на Сунай Осман за участие в конкурса. Вариантите в случая са няколко – или да се чака окончателното произнасяне на ВАС, или самият Сунай Осман да оттегли жалбата си, или да бъде обявена нова процедура за избор на председател на РС-Златоград.

Тези възможности бяха обсъдени от Съдийската колегия и в крайна сметка членовете ѝ стигнаха до заключението, че на този етап ВСС не може да направи нищо.

Дебатът продължи с реплика на Севдалин Мавров, според когото липсата на титуляр може да се приеме като първа крачка за закриване на съда.

Председателят на ВКС определи това като внушение и на свой ред каза, че може пък сега да се прави друго внушение, а именно да му се отнеме правомощието да командирова.

Представляващият ВСС Боян Магдалинчев призова за намирането на баланс между обществения интерес в СРС и този в Златоград и да се намери някакво решение на проблема.

Вероника Имова също застъпи тезата, че колегията трябва да препоръча на Панов да преразгледа заповедта си.

Какви ще са последиците, ако ние препоръчаме, а председателят на ВКС не се съобрази с това, попита обаче Цветинка Пашкунова „Поставени сме в ситуация да вземем прибързано и неинформирано решение. Проблемът в Златоград не е от вчера. Каква правна стойност би имало нашето решение, с което препоръчваме и какви ще са последиците. Ако председателят на ВКС не се съобрази с нашите препоръките, решаваме ли въпроса на Златоград“, каза тя. И заключи, че това са пожелателни решения без никаква правна стойност.

Има решения, които имат морална стойност и сме длъжни да ги предприемем, намеси се Вероника Имова.

Но и председателят на ВАС Георги Чолаков заяви, че няма да подкрепи предложението за препоръката, защото колегията няма такива правомощия. И предложи изход от ситуацията – решението на СК на ВСС да гласи: „препоръчва на председателя на ВКС да предприеме мерки за обезпечаване на нормалното функциониране на Районен съд-Златоград“.

Атанаска Дишева обаче изрази несъгласие и с този диспозитив: „Дайте да препоръчаме на и.ф. председателя на СГС да отмени заповедите си за командироването на 14 съдии от Софийския районен съд. И понеже говорим за натовареността на софийските съдилища, ако тези 14 съдии бъдат върнати в СРС и ние отправим такава препоръка до и.ф. председателя на СГС, това очевидно ще реши проблема на Софийския районен съд. Говоря това, за да покажа абсурдността на предложението, което обсъждаме“.

В крайна сметка един от вносителите – Даниела Марчева, се съгласи, че колегията няма правомощия да иска такова нещо от шефа на ВКС, но има ангажимент да се справи с натовареността (ресорната комисия се оглавява именно от нея).

В крайна сметка тя и Кояджиков оттеглиха предложението си, а с 12 на 2 гласа колегията одобри това на Георги Чолаков.

Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви