Предприятие, което е свързано с електрическата мрежа със средно напрежение, не трябва задължително да се счита за клиент на местното електроразпределително дружество (ЕРП), а може да се договаря и да плаща за пренос на ток на оператора на електропреносната мрежа. Това най-общо постанови Съдът на Европейския съюз (СЕС) по запитване от Административен съд София-град (пълния текст на решението на съда в Люксембург виж тук).

То е във връзка с продължаващия от няколко години спор между концесионера на пристанището в Бургас – БМФ, и местното ЕРП – „Електроразпределение Юг“ (ЕР Юг), което настоява, че БМФ трябва да плаща на него за пренос на ток, въпреки че операторът на порта е сключил договор директно с Електроенергийния системен оператор (ЕСО). Представяме казуса накратко така, както е разказан в решението на съда в Люксембург.

ЕР Юг държи лицензията за разпределение на електроенергия в Югоизточна България, където се намират пристанищните терминали „Бургас Запад“ и „Бургас Изток 2“, които стопанисва БМФ. Обектите на концесионера на „Бургас Изток 2“ са свързани с елмрежата чрез електропроводна линия със средно напрежение (20 kV), наречена „Ново пристанище“. Тя е присъединена към уредбата за средно напрежение  на подстанцията за трансформиране на електроенергия „Рибари“. Електропроводната линия е държавна собственост и е предоставена на БМФ като актив, който е необходим за работата на пристанищните терминали. Самата подстанция „Рибари“ е собственост Електроенергийния системен оператор. Тъй като токът, който пренася ЕСО е с високо напрежение, има два трансформатора, които го преобразуват в средно, а средствата за търговско измерване на еленергия са монтирани след тях.

През 2013 г. ЕР Юг и БМФ сключват договор за пренос на ток на пристанище Бургас. През 2016 г. БМФ го прекратява, защото счита, че е присъединено пряко към електропреносната мрежа и затова сключва договор директно с Електроенергийния системен оператор. ЕР Юг не притежава нито едно съоръжение за преноса на ток, тъй като това се извършва през електропровод, държавна собственост, който се свързва директно с подстанция, част от електропреносната мрежа. ЕСО съответно монтира собствени уреди за измерване на електрическата енергия.

Ер Юг обаче приема, че обектите на БМФ все още са присъединени към разпределителната мрежа и продължава да начислява на дружеството такси за достъп и пренос на ток.  Случаят стига до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която се произнася в полза на БМФ и постановява, че след изтичането на предизвестието за прекратяване на договора с ЕР Юг, ЕРП-то  няма право да му начислява такси.

Недоволни, от ЕР Юг обжалват решението на КЕВР пред Административен съд София-град. От ЕРП-то твърдят най-общо, че електропреносната мрежа (тази на ЕСО) е само със свръхвисоко и високо напрежение, а електроразпределителната мрежа (тази на ЕРП-тата) е за високо, средно и ниско напрежение. Това според ЕР Юг означава, че преносът на ток със средно напрежение е дейност по разпределение на електроенергия – нещо, за което то има изключителна лицензия в региона.

От БМФ изтъкват, че в българския Закон за енергетиката няма забрана за пряко присъединяване на клиент към преносната мрежа. И подчертават, че са пряко свързани с електропреносната, а не с електроразпределителната мрежа чрез подстанция „Рибари“, която е собственост на ЕСО, а не на ЕР Юг.

АССГ решава, че преди да се произнесе по законосъбразността на решението на КЕРВ, трябва да се допита до съда в Люксембург, тъй като се нуждае от разяснения по тълкуването на Директива 2009/72/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия. Административният съд поставя три въпроса, като най-общо иска да разбере дали единственият критерий за разграничение между електроразпределителна и електропреносна мрежа е нивото на напрежение и дали държавите могат да въвеждат като допълнителен такъв собствеността върху активите. Освен това АССГ пита съда в Люксембург дали ако нивото на напрежение е единственият критерий, това означава, че потребителят на ток, винаги трябва да се третира като клиент на ЕРП-то.

БМФ е представлявано пред съда в Люксембург от адвокатите Миглена Пеневa, Цветелина Димитрова и Мария Дерелиева от „Георгиев, Тодоров и ко“.

А ЕР Юг от адвокатите Христо Нихризов, Пенчо Станчев, Александър Тодоров, Богдан Петров, Методи Байкушев и проф. Георги Димитров от „Димитров, Петров и ко“.

В решението си СЕС отговаря:  „Директива 2009/72, и по-специално член 2, точки 3-6 и член 32, параграф 1, трябва да се тълкува в смисъл, че потребител, присъединен към електрическата мрежа на ниво средно напрежение, не трябва непременно да се счита за клиент на оператора на електроразпределителната мрежа, притежател на изключителна лицензия за разпределение на електроенергия на съответната територия, независимо от договорните отношения между този потребител и оператора на електропреносната мрежа, като този потребител може да се счита за клиент на електропреносната мрежа, когато е свързан към уредба за средно напрежение, която е част – като запитващата юрисдикция следва да провери това обстоятелство – от електрическа подстанция, чиято дейност по трансформирането на електрическото напрежение, за да се позволи преминаването от високо към средно напрежение, попада в обхвата на дейността на тази мрежа“.

Освен това Съдът на ЕС посочва, че директивата допуска национална правна уредба като българската, която предвижда, че трансформирането на напрежението на електроенергията, за да се позволи преминаването от високо към средно напрежение, попада в обхвата на дейността на електропреносна мрежа.

По-нататък Съдът на ЕС приема, че директивата не допуска такава правна уредба, която въвежда правото на собственост върху мрежовите активи като задължителен кумулативно изискуем критерий наред с нивото на напрежението за разграничение на електропреносна и електроразпределителна мрежа. Това обаче според Съда на ЕС не отменя изискването на директивата, съгласно което независимият оператор на преносна мрежа трябва да е неин собственик. Това не засяга и правото на държавите членки да налагат на оператора на разпределителна мрежа задължението да е собственик на разпределителната мрежа, доколкото това не води до заобикаляне на задължението тя да е в съответствие с правилата, които съгласно директивата са приложими към нея.

25
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Уви
Уви
22 октомври 2019 19:23
Гост

Отново трябваше да се намеси СЕС, за да открием топлата войда.

Найденов
Найденов
22 октомври 2019 19:25
Гост

Няма как да се избегне СЕС, когато става дума за преюдициални запитвания по правото на Съюза. Тъй че не виждам нищо фрапантно.

Отговор
Отговор
22 октомври 2019 19:28
Гост

Фрапантното е как ЕРП-то иска да прилапа едни пари, които не са негови.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 13:23
Гост

Преюдициалните запитвания са мощен механизъм за спазване на Европейското право. И съдът следва да ги допуска винаги, когато не е напълно убеден и няма практика съда на ЕС по даден въпрос от европейското право.

вкс и вас
вкс и вас
21 октомври 2019 13:33
Гост

хайде сега, колега, това го кажете на ВКС и ВАС, които за да изпратят преюдициално запитване, трябва да цъфнат налъмите. добре, че са административните съдилища, СГС и тн., че иначе нямаше да има едно „българско“ дело в Люксембург

Анонимен
Анонимен
22 октомври 2019 9:06
Гост

Който даде палец надолу на горния коментар, да каже негово искане за преюдициално запитване, което е допуснато от ВКС или ВАС, та да му призная позицията.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 13:17
Гост

Важно решение и много добре написано. Решава изключително важни въпроси за всяка производствена фирма. Явно добре са се справили и адвокатите на БМФ, които са убедили съда – а там съдът може да бъде убеден само с наистина сериозни правни аргументи.

либерал
либерал
21 октомври 2019 13:08
Гост

Това, че ЕРП-то е длъжно да притежава разпределителната мрежа, не го прави монополист за свързване дори към нея, а не към електропреносната мрежа. Това означава либерализация на пазара

принципно
принципно
21 октомври 2019 13:11
Гост

На Запад хората мат избор, при нас, както е написал някой е по-скоро фантастика, но при стопански потребител, който има тази реална възможност и се е възползвал от нея, не би трябвало да има спор. Както няма и спор, че делото ще се качи до ВАС и ще има да се почака за окончателен край. Произнасянето на СЕС обаче слага принципната точка на спора.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 10:55
Гост

Ейййййййй, не се наядоха. Като не си платиш тока ти го резват веднага, а като решиш да се откачиш от някое ЕРП те гонят до дупка само и само да не плащаш на друг.

Фен
Фен
21 октомври 2019 10:45
Гост

Чудесна новина! Изключително ми е приятно когато някой спечели дело срещу обирджии.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 10:48
Гост

Ммда. Отдавна вече и срещу Топлофикация има спечелени дела.

Така е
Така е
22 октомври 2019 19:30
Гост

На Запад правото е равно за всички. Ще се научим и ние.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 10:21
Гост

Колко нангло само продължават да налагат такси за достъп и пренос на ток.

Диего
Диего
21 октомври 2019 9:17
Гост

Сега е време и обикновените абонати на ЕРП-тата да заведат такива дела. Защото уж имаме избор на доставчик, но на практика това е фантастика и ни натрисат каквито си искат цени в условията на пълен монопол.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 10:45
Гост

Особено ме дразни вдигането на цените през зимата с мотива, че се е увеличило общото потребление, независимо, че индивидуалното е по-малко, например през декември. Това засяга както гражданите, така и фирмите, а от там се вдига инфлацията и накрая всички плащаме двойно.

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 9:13
Гост

Либерализацията на пазара на ток така и не се случва, въпреки евродирективи и т.н. Дано това решение помогне за възстановяване на справедливостта и свободния пазар, който пък води до истинска конкуренция и антимонополност. Но аз съм си романтик…

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 9:15
Гост

Както винаги в България трябва да се намеси съд и то чужд, за да се случи нещо. А дано.

съвременно робство
съвременно робство
21 октомври 2019 8:14
Гост

тези от ер юг опасни, бе, някаква форма на съвременно робство искат да си осигурят и то чрез директива… то не, че не е факт за редовия потребител, ама гледай ти голям промишлен клиент им се измъкнал. интересно дело!

кокалът
кокалът
21 октомври 2019 7:29
Гост

Не вярвах, че ще го кажа, но този път Домусчиев е прав. ЕРП обаче ще се бори до край защото това е огромен клиент с огромни сметки и кокалът не е за изпускане.

Да си знае
Да си знае
22 октомври 2019 19:31
Гост

Срещу СЕС трудно ще се бори. Там не е като тука.

отворен пазар
отворен пазар
21 октомври 2019 7:25
Гост

директивата е напълно ясна, честно казано не виждам защо ассг се е наложило да отправя преюдициално запитване?! отговорът на сес е предвидим и напълно в съответствие с идеята за напълно отворен пазар, на потребителите свободно избират доставчик, а доставчиците свободно да извършват доставки на своите клиенти.

има смисъл
има смисъл
21 октомври 2019 7:33
Гост

не съм съгласен, сезирайки съда в люксембург получаваш задължително тълкуване, на което след това съдът и страните ще могат да се позовават и по други дела. нагледали сме се на решения на адм.с., които следват ПЕС, а след това ВАС прави някоя дивотия и работата отива… на майната си. има смисъл и то голям!

Анонимен
Анонимен
21 октомври 2019 7:21
Гост

Винаги съм казвал, че ЕРПтата са са най-големите изедници! За тях потребителят е като крава, която доят нон стоп и дори, когато мине в чужди стадо 😉 пак искат да я доят.

Кожодери
Кожодери
21 октомври 2019 10:53
Гост

Даже са се хванали за това, че обектите на БМФ все още са присъединени към разпределителната мрежа. Само и само да изкарат някой лев.