Разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт – за повишаване на магистрати по вече приключен конкурс, не противоречи на Конституцията. Тази позиция застъпва главният прокурор Сотир Цацаров в становище до Конституционния съд (КС).

Цацаров е сред поканените да изразят становище по дело №1/2018 г. на КС, образувано по искане на петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) за обявяване на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ за противоконституционна.

Основният мотив на върховните съдии да атакуват разпоредбата е, че според тях тя противоречи на принципа на върховенството на закона. Те твърдят още, че нормата е неясна и създава предпоставки за съществуване на паралелни режими за повишаване и преместване на магистрати. Като обясняват, че от съдържанието на разпоредбата не става ясно, дали тя се прилага само тогава, когато длъжностите се освобождават в рамките на деветмесечния период от приключването на конкурса с решение на съответната колегия на ВСС, или е приложима и за длъжностите, които са освободени още преди този срок да е започнал да тече, но след обявяването на конкурса.

Определението, с което беше сезиран КС, не беше взето единодушно от състава. Тезата за противоконституционност на чл. 193, ал. 6 ЗСВ застъпват Ваня Пунева (председател), Жанета Петрова и Искра Александрова (докладчик), а Мира Райчева и Албена Радославова са изразили особено мнение.

В становището си до КС главният прокурор заявява, че искането на петчленния състав на ВАС е неоснователно.

Сотир Цацаров първо посочва, че самостоятелната и независима кадрова политика на съдебната власт се осъществява от съдийската и прокурорската колегии на Висшия съдебен съвет, а условията и редът за назначаване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите се уреждат със Закона за съдебната власт. И обяснява, че в чл.19З, ал. 6 от ЗСВ е създадена възможност в срок от девет месеца от приключване на предходна конкурсна процедура, с решение на съответната колегия на ВСС и при наличие на освободена длъжност в орган на съдебната власт, да се назначи следващият по ред кандидат, участвал в конкурса за повишаване или преместване, ако той е получил оценка не по-ниска от много добър 5.00.

„Систематичното място на тази разпоредба в раздел IIa „Конкурс за повишаване в длъжност и за преместване на съдия, прокурор и следовател в органите на съдебната власт” на ЗСВ и употребеното понятие „предходната” дава основание да се приеме, че законодателят е имал предвид конкурс, проведен по установения през 2016 г. нов ред и съобразно новите условия, изисквания към кандидатите и критерии за оценяване и класиране, различни от тези разписани в отменените разпоредби на закона“, пише главният прокурор. И посочва, че според него разпоредбата на чл.19З, ал. 6 ЗСВ, която влезе в сила на 9 август 2016 г., следва да се прилага само по отношение на конкурсните процедури, които са започнали след нейното въвеждане с изменението и допълнението на закона.

„Разписаната процедура е регламентирана в Закона за съдебната власт и не елиминира конкурсното начало при повишаване или преместване на магистратите, а дава възможност за по-гъвкав подход при усвояване на освободените щатни длъжности от кандидати, участвали в съответен конкурс“, заявява Сотир Цацаров. И подчертава, че „разпоредбата е ясно формулирана, не създава предпоставки за различно тълкуване и проблеми при прилагането, както и не създава конституционно нетърпима привилегия“.

По думите му доводите на състава на ВАС, сезирал Конституционния съд, че 193, ал. 6 ЗСВ противоречи на конституционния принцип за равенство на гражданите пред закона, са неоснователни. „Оспорваната норма не води до недопустими от конституцията ограничения и привилегии, които да са основани на изчерпателно посочените раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, личностно и обществено положение или имуществено състояние“, заявява главният прокурор.

И прави следния коментар: „Поставеният в искането на Петчленен състав на Върховния административен съд проблем по-скоро сочи на неблагополучия, свързани с приложението на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт посредством §6 от Наредба №1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, приета с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по протокол №5 от 09.02.2017 г. /обн. ДВ, бр. 17 от 21.02.2017 г./ – по отношение на всички конкурсни процедури, приключили по реда преди изменението на закона през 2016 г. В чл. 43 от този подзаконов нормативен акт е разписан регламентът за приложението на чл.193, ал. 6 от Закона за съдебната власт, а с преходната разпоредба на §6 се урежда прилагането му спрямо висящи правоотношения и се предава обратна сила на акта. Законосъобразността на посочения §6 от ПЗРЗИДЗСВ не се обуславя от противоконституционност на чл.19З, ал. 6 от Закона за съдебната власт, която няма пряко отношение към предмета на разглеждания спор по административно дело №8285/2018 г. по описа на Върховния административен съд, във връзка с което е направено искането до конституционния съд“.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Виолетка Стоянова
Виолетка Стоянова
04 май 2018 17:52
Регистриран

Не искам да обидя Главния, но считам, че съдиите са прави. Витиевато ми звучи изказаното становище на прокурора.Пък и точно той е участвал в решението на Пленума по отношение на точно тази процедура-сега следва да замълчи. Ако и когато една правна норма е неясна и предпоставя различно тълкуване,а това значи и на правоприлагане, то точно съдиите трябва да искат яснота.Защото паралелните режими на повишаване не са изолирано събитие, а се извежда да бъде почти правило.Нека тогава КС да се произнесе и да поясни критериите. Защо винаги все Главния слушате-та нима не е ясно, че думата „главен“ не се отнася за… Покажи целия коментар »

Гражданин
Гражданин
04 май 2018 16:18
Гост

Всичко това означава ли, че има глад за прокурори или нещо друго се мъти…

Гошка
Гошка
04 май 2018 12:28
Гост

Браво, Цацаров! За пореден път ми се издигна в очите.

4avdar
4avdar
04 май 2018 12:27
Гост

Само не ми говорете за равенство на хората пред закона. По принцип трябва да е така, но де факто…

Anonimen
Anonimen
04 май 2018 12:23
Гост

Пак ще променят ЗСВ.

5-ко
5-ко
04 май 2018 12:24
Гост

Ще видим какво ще измъдрят този път КС.