Омбудсманът Мая Манолова атакува в Конституционния съд (КС) разпоредбата от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ), която въвежда принципа на единна цена водата на обособена територия.

Става въпрос за чл. 12, ал. 2 от ЗРВКУ. Текстът, който беше въведен през 2015 г., предвижда: В и К операторите прилагат принципа на единна цена на В и К услуга на обособената територия. Принципът се спазва задължително за цените на В и К услугите „доставяне на вода на потребителите и/или на други В и К оператори“ и „отвеждане на отпадъчните води“. Цената за В и К услугата „отвеждане на отпадъчни води и пречистване“ може да се определя диференцирано за групи потребители в зависимост от степента на замърсеност по реда на този закон и актовете по неговото прилагане.

„В случая, чрез заложеното в чл. 14, ал. 2 от закона правило за определяне на единна цена на обособена територия, подходът на законодателя е неоправдан социално и небалансиран, не отчита обществения интерес и правата на потребителите на услугите и не задоволява изискването за справедливост“, твърди Манолова.

Според нея атакуваната разпоредба противоречи на друга от ЗРВКУ – в чл.13, ал. 1, т. 4, в която е предвидено, че при изпълнение на правомощията си за регулиране на цените на ВиК услугите Комисията за енергийно и водно регулиране се ръководи и от съответствието между цените за населените места и действителните разходи за предоставяне на услугите. „Двете разпоредби са противоречиви и взаимоизключващи се, което нарушава принципа на правовата държава и по-специално един от неговите основни елементи – правната сигурност“, пише Манолова до КС (пълния текст на искането ѝ виж тук).

В искането си тя изтъква, че въведеният принцип на единна цена не отчита реално разходите на ВиК дружествата в отделните райони, обхванати от обособената територия, които са различни при гравитачната, помпената и смесената водна система. „Инвестициите на ВиК операторите в отделните райони също са различни и с въвеждането на единна цена на практика населените места с гравитачно доставяне на вода и без вложени инвестиции, заплащат същата цена като населените места с помпажна доставка на вода и с направени инвестиции. С оглед на това, образуваната цена за услугата е икономически необоснована, тъй като за населените места в обособената територия не се взимат предвид разходите за съответната услуга“, заявява омбудсманът.

И заключава, че така се нарушава правото на потребителите на справедливо заплащане за услуга. Според Манолова цената на водата трябва да бъде определяна отделно за гравитачна, помпена и смесена водна система, както е било преди изменението в закона през 2015 г. „При тези системи, признатите годишни разходи, регулаторната база на активите, необходимият оборотен капитал, необходимите годишни приходи, отвеждане на отпадъчните води се различават съществено“, обяснява омбудсманът.

Конституционният съд образува дело №3/2019 г. по искането на Манолова, за докладчик е определен Гроздан Илиев.

4
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Гражданин
Гражданин
14 януари 2019 16:30
Гост

Този път Манолова е права, дано нещо да се промени, защото досегашните усилия с тока и парното не дадоха резултат.

Потребител
Потребител
14 януари 2019 11:17
Гост

Очаквам с интерес решението на КС.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2019 11:17
Гост

Цената на водата трябва да зависи от вида на помпената система, а не да е еднаква за всички населени места, защото така някои клиенти са ощетени.

Анонимен
Анонимен
14 януари 2019 11:14
Гост

Абсолютно е права, че не се зачита обществения интерес и правата на потребителите на услугите и не се задоволява изискването за справедливост.