Съдия от по-ниско ниво може да бъде назначен „по изключение“ за административен ръководител на по-горен орган на съдебната власт, когато се установят извънредни и непредвидени в закона факти и обстоятелства, чието преодоляване е важно за интересите на правосъдието и за правната сигурност.

Такова тълкуване на изключението, залегнало в чл. 169, ал. 1 от Закона за съдебната власт дава тричленен състав на Върховния административен съд – председател и докладчик Румяна Папазова и членове Николай Гунчев и Сибила Симеонова.

С окончателно решение ВАС отхвърли жалбата на съдийката от Апелативния специализиран наказателен съд Румяна Илиева срещу избора на Георги Ушев за председател на същия този съд. Така той вече може да встъпи като шеф на АСНС.

Решението на Съдийската колегия на ВСС е от лятото на миналата година. Тогава основният спор беше в тълкуването на чл. 169, ал. 1 от ЗСВ. Текстът гласи: „За административен ръководител, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд и главния прокурор, се назначава съдия, прокурор или следовател от същото или от по-високо ниво на орган на съдебната власт, с високи професионални и нравствени качества, с придобит статут на несменяемост и с положителна комплексна оценка „много добра“ или „добра“ от последното периодично атестиране, на когото през последните 5 години не е било налагано някое от дисциплинарните наказания по чл. 308, ал. 1, т. 3, 4, 5 или 6 с влязло в сила решение. По изключение може да се назначава съдия, прокурор или следовател от по-ниско ниво на орган на съдебната власт, който отговаря на останалите изисквания по тази алинея, както и на изискванията по чл. 164“.

И тъй като Ушев идва от по-ниско ниво – като председател на Специализирания наказателен съд, спорът беше дали е налице изключение, за да бъде избран. С 8 на 5 гласа мнозинството тогава го подкрепи за поста, а Румяна Илиева обжалва.

В решението си ВАС дава следното тълкуване на нормата в закона: „Изключение, допускащо отклонение от правилото на чл. 169, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ, ще е налице при установени в хода на изборната процедура извънредни и в конкретиката им непредвидени от закона факти и обстоятелства от обективната действителност, които не биха могли да бъдат съобразени при формулиране на изискването по изр. 1 за позиция на кандидата за административен ръководител като магистрат на същото или на по-високо ниво в орган на съдебната власт. Наличието на такива факти и тяхното значение за преодоляване на императивното правило по чл. 169, ал. 1, изр. 1 от ЗСВ ще следва да бъде преценено от гледна точка на интересите на правосъдието и на обществената необходимост от правна сигурност“.

Нататък съдът разсъждава на база само на изказванията на някои членове на съвета. И стига до извода, че в АСНС има напрежение между съдиите, което може да бъде решено от Ушев, независимо че прави уговорката, че и Румяна Илиева притежава необходимите професионални и нравствени качества.

ВАС отбелязва, че от създаването си през 2011 г. АСНС не е постигнал в достатъчна степен институционална стабилност, такава, която да е необходима за ефективното и нормалното му функциониране. Причини от субективно естество са довели до недоверие на съдиите в ръководителите им, конфликти и недобра организация на работата, твърди тричленният състав. Добавя, че отрицателните управленски практики, сред които се откроява проблемът с прилагането на принципа за случайно разпределение на делата и формирането на един от съставите, са породили напрежение и проблеми във функционирането на този съд. Посочва, че от 2015 г., когато е проведена съвместна среща с председателя на ВКС Лозан Панов и заместничката му Павлина Панова, не е постигнат напредък в междуличностните отношения или в организацията на работата. Затова ВАС стига до извода, че е наложително спешно предприемане на „решителни управленчески мерки, насочени към създаване на ясни правила и прозрачност при разпределението и отчитането на делата, равномерното натоварване на съдиите, осигуряване на кариерното им развитие, ангажирането им с проблемите на управлението“. С оглед данните за конфликтни отношения между първоинстанционния и второинстанционния специализиран наказателен съд е необходимо да бъдат взети мерки за постигане на колегиалност и доверие между съдиите от двете инстанции, преразказва ВАС думите на членовете на съвета.

Нататък съдът аргументира наличието на извънредни факти и обстоятелства, които да дадат основание за прилагането на изключението в чл. 169, ал.1 от ЗСВ по следния начин: „Предвид специфичните и служебно известни на СК на ВСС негативи в организацията и работата на Апелативния специализиран наказателен съд, за да се постигне качество и ефективност на съдебната дейност, от административния ръководител се изискват усилия, решимост и управленчески капацитет в по-висока степен от обичайните за изпълнение на длъжността. Изброените по-горе обективни обстоятелства във връзка с проблемната обстановка в този орган на съдебна власт обосновават „изключение“ по смисъла на чл. 169, ал. 1, изр. 2 от ЗСВ, допускащо отклонение от правилото по изр. 1.

Съдия Ушев, който заема длъжност в орган от по-ниско ниво на съдебната власт, е с доказани управленчески умения, като едновременно с това е запознат с работата на въззивните съдилища и конкретно на въззивната инстанция в специализираното наказателно правосъдие. Без да се подлага на съмнение високият професионализъм на съдия Румяна Илиева, анализът на фактите насочва към извод, че съдия Ушев при конкретните условия би могъл да постигне по-бързо и успешно наложителните за нормалното функциониране на съда позитивни резултати, свързани с административната организация на работата, междуличностните и междуинституционалните отношения. Председателите на съдилища са длъжни да упражняват административно-управленческите функции на длъжността по начин, създаващ гаранции за ефективното функциониране на съда в служба на обществото“.

Според ВАС назначаването по изключение на съдия от по-ниско ниво за административен ръководител на орган от по-високо ниво ще обслужи интересите на съдебната система, правораздавателната дейност и обществените очаквания за правна стабилност в специализираното наказателно правораздаване.

Решението е окончателно.

6
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
иван_адвокат
иван_адвокат
31 май 2018 6:40
Гост

Ако навлиза в законодателната сфера, то това решение, трябва да се изолира. Ако наистина има резон – нека да се преместват магистратите. Впрочем, никъде в Конституцията не дават йерархия, нито както е в адвокатурата младши на старши адвокат- тръгнахме при равен старт 1991 г., ето ти таблетка за размисъл – защо са ни йерархии. Шантава работа, ама – какво да се прави – някой му хрумнало, че е много майстор – напротив – Айншайн прави откритията си на 25 години, примерно. Ма друго си е на клона да се качиш, един вид – ти си велик дожд, едва ли не… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
29 май 2018 22:28
Гост

Едно решение практика не прави. Надявам се, ако подобен казус стигне отново до ВАС, друг състав да спази закона и да не надхвърля правомощията си.

Анонимен
Анонимен
29 май 2018 20:28
Гост

Тези съдии не са си направили труда да прочетат стенограмите на правната комисия. Абсурдно е решението.

Анонимен
Анонимен
29 май 2018 20:27
Гост

Решението е безобразно. Отдалеч понамирисва. Нормата е пределно ясна.

делчо делчев
делчо делчев
29 май 2018 19:01
Гост

Нямам нищо против Ушев, не го познавам, но решението е перверзия. ВАС на практика кадрува и се произнася по целесъобразност!

Анонимен
Анонимен
29 май 2018 19:08
Гост

така е, едно е колегията да обсъжда тези въпроси, тя има това правомощие, че и задължение, съвсем друго е в съдебен акт