Изказванията на членовете на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да са до 5 минути, освен ако органът не реши друго по конкретен въпрос. На всяко изказване може да се възрази с реплика, чиято продължителност да е не повече от 3 минути. На едно изказване може да се правят най-много три реплики от различни членове на СК на ВСС. След тях изказалият се има право на дуплика с продължителност до 3 минути в отговор на репликите.

Такива предложения за промяна на Правилата за работа на Съдийската колегия е внесъл председателят на Върховния административен съд Георги Чолаков. Те ще бъдат обсъдени на утрешното заседание на кадровия орган.

Чолаков предлага още личните обяснения да са с продължителност до 3 минути. Те трябва да бъдат по въпроси, по които изказалият се член на съвета се е почувствал засегнат или иска да обясни мотивите за отрицателен вот.

Ако изказванията, репликите, дупликите и личните обяснения превишават допустимата продължителност или се отклоняват от обсъждания въпрос, председателстващият Съдийската колегия отправя предупреждение и в случай, че нарушението продължи – отнема думата.

Когато се пречи на работата на Съдийската колегия, председателстващият може да прекъсне заседанието за определено време, е друго предложение на шефа на ВАС.

Пояснява, че думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна заявка. Председателстващият определя реда на изказванията, като ги съобразява с поредността на исканията. По процедурни въпроси думата се дава незабавно.

Въпреки че в работата си колегията прилага съществуващи в практиката модели на работа, типични за заседание на колективен орган, едно ясно и недвусмислено очертаване на реда за изказвания и неговото спазване ще е от полза за повишаване ефективността на работа на колегията и за подобряване на обществения й образ. Създаването и следването на писмени правила, по които да се води обсъждането на въпросите, ще подпомогне значително както председателстващия колегията в неговите организационни правомощия, така и всеки отделен член, като ще осигури гаранции за равнопоставеност и плурализъм на мненията по важните въпроси, които колегията разисква“, мотивира се Георги Чолаков.

Той добавя, че процедурните правила се предлагат с цел да се създадат условия за по-добро структуриране на дискусията. Според него така ще се повиши и целенасочеността и аргументираността на изложените становища и ще доведат до по-голяма прозрачност и проследимост на застъпваните тези и мнения, особено в условията на публичност, при които се провеждат заседанията на колегията.

5
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Браво
Браво
30 май 2019 11:17
Гост

Да, това е добра идея, защото ще се пресече залитането в обидни, политически или философски коментари и разсъждения. Трябва да се приучат на стегнати и ясни съждения, за да върви бързо и гладко работата им.

Анонимен
Анонимен
27 май 2019 12:39
Гост

До къде стигнаха! Да им определят правила, за да са по-ефективни в работата си. Не могат като зрели хора да преценят колко време да говорят.

Анонимен
Анонимен
27 май 2019 12:40
Гост

Ако ще се определят правила, трябва да важат и за Прокурорската колегия.

Анонимен
Анонимен
27 май 2019 12:01
Гост

Браво на Чолаков. Някои като вземат думата се забравят да говорят. Само губим време.

Анонимен
Анонимен
27 май 2019 12:36
Гост

Именно за това прекъсването на заседанието не е желателно.