Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) няма правомощие да тълкува Закона за съдебната власт. Тя може да мотивира актовете си във връзка с конкретно прилагане на закона, но не може да излиза с „тълкувателни решения“, които да засягат неограничен брой магистрати за конкретни хипотези. Това заяви тричленен състав на Върховния административен съд (ВАС) в свое решение, с което обявява за нищожно именно подобно решение на СК на ВСС.

Казусът е поставен на вниманието на ВАС от Красимира Медарова от Софийския апелативен съд. Тя атакува в съда решение на Съдийската колегия от 28 февруари 2017 г., което гласи следното: „Разпоредбата на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт не се прилага за свободните длъжности, определени за заемане с конкурс за първоначално назначаване, които са останали незаети поради необявяване на конкурса или са останали незаети поради липса на класирани кандидати в проведен конкурс за първоначално назначаване„.

Самата Медарова е участвала в конкурса за повишаване във ВКС, обявен в началото на 2016 г., но е класирана под чертата. След промените в ЗСВ от август с.г., тя е подала молба да бъде повишена на основание чл. 193, ал. 6 от съдебния закон. Разпоредбата дава право на магистратите да бъдат повишени в 9-месечен срок от приключване на конкурса на освободено място. Но молбата ѝ е оставена без движение до изработването на наредбата за конкурсите.

В жалбата си до ВАС Медарова напомня, че след промените в ЗСВ от 2016 г. е отпаднала възможността за провеждането на конкурс за първоначално назначаване във ВКС и ВАС. Вследствие на това местата, предназначени за заемане чрез външен конкурс, трябва да се трансформират в такива, които да бъдат запълнени чрез повишаване и преместване. Това на практика означава, че бройките не са освободени в рамките на 9-месечния срок, каквото е изискването на ЗСВ, а са свободни. Затова тя атакува „тълкувателното решение“ на Съдийската колегия, която приема, че за свободните места не може да се прилага чл. 193, ал. 6 от съдебния закон.

Тричленният състав на ВАС – Георги Георгиев (председател и докладчик), Тодор Тодоров и Николай Гунчев, отбелязва, че правомощията на Съдийската и Прокурорската колегии са изчерпателно изброени в чл. 30, ал. 5 от ЗСВ. И сред тях няма такова за развиване на тълкувателна дейност.

Видно от правомощията на СК на ВСС, в тях не се включва тълкувателна дейност, приключваща с решение по приложението на Закона за съдебната власт или на друг закон. Поради това при упражняване на конкретните си правомощията СК на ВСС може да мотивира актовете си във връзка с конкретно прилагане на закона, но не може да взема принципни/общи решения по отношение на неограничен брой адресати за конкретни хипотези, предвидени в ЗСВ, като израз на воля по тълкуването и прилагането им. Такова „тълкувателно“ решение е обжалваното, с което се приема принципно, че разпоредбата на чл. 193, ал. 6 ЗСВ няма да се прилага за отношение на длъжностите, определени за заемане при първоначално назначаване, е взето извън компетентността на СК на ВСС. При липса на компетентност решението е нищожно, която нищожност следва да бъде обявена с настоящето решение“, сочи ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред петчленен състав на съда.

Междувременно Красимира Медарова участва в конкурса за повишаване в Наказателната колегия на Върховния касационен съд, обявен миналата година. Тя беше класирана на първа позиция и беше назначена. Все още обаче не е встъпила в длъжност, защото този конкурс се обжалва от друг участник в него.

7
Коментирайте

avatar
Картинки
 
 
 
Аудио и видео
 
 
 
Документи и архиви
 
 
 
нови хронологично най-добре оценени
Посетител
Посетител
13 март 2019 17:18
Гост

Този случай, като излезем извън конкретиката за неназначаването на едно лице на някакъв пост, води до една много интересна дискусия за границата между конкретно тълкуване на закона по даден казус и тълкувателно решение erga omnes. И как, любопитно, ВСС и ВАС определят въпросното тълкуване на ВСС. Очевидно е, че тълкуването по този начин би имало последствия спрямо всички, но тогава кое тълкуване на ВСС ще се яви мотивиращо „актовете им във връзка с конкретно прилагане на закона“?

папи
папи
11 март 2019 16:31
Гост

Заради колегата, Георги Колев и сие сътвориха онзи параграф от Наредбата, който ВАС скоро обяви, че противоречи на закона. Цялата тази какафония, която последва, заради един човек, който сега пак не е титуляр, ако и да е добър професионалист. Безумно решение на ВСС, безумно решение и на ВАС, защото в случая не става дума за тълкувателно решение, а за тълкуване на закона при неговото прилагане. Самата жалба е повече от недопустима. Но пак Г.Колев сътвори и този кадрови ешелон, чиито решения предизвикват повече от смях.

Анонимен
Анонимен
11 март 2019 14:17
Гост

Красимира Медарова е изключителен колега и професионалист. Не напразно се класира на първо място в конкурса за повишаване в НК на ВКС.

Анонимен
Анонимен
11 март 2019 14:15
Гост

Някой да е очаквал друго решение?

Анонимен
Анонимен
11 март 2019 14:14
Гост

Тоест СК на ВСС си е превишила правата, което в случая ощетява Красимира Медарова.

GANEVA
GANEVA
13 март 2019 17:21
Гост

А дали просто самото решение е неправилно? Това е важното в крайна сметка, не дали са тълкували или не. Хубаво, ВАС ще прогласява нищожност, защото тълкували. Утре ще излязат с друго решение, в същия смисъл, префурмолирано така, че да няма тълкуване. И то правилно ли ще бъде?

Анонимен
Анонимен
11 март 2019 14:10
Гост

Мъдро решение. Остава и ВСС да тълкува закона.