Върховният касационен съд (ВКС) атакува в Конституционния съд т. нар. кариерни бонуси за членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на Инспектората към него.

В началото на годината Законът за съдебната власт (ЗСВ) беше изменен така, че ВСС безусловно удовлетворява молбата на бивш свой член да бъде възстановен на позиция с една степен по-висока от тази, която е заемал преди избора си. Що се отнася до инспекторите, то парламентът даде възможност на ВСС да преценява дали да не ги възстанови на по-висока длъжност от заеманата преди началото на мандата им.

Разпоредбата, отнасяща се до членовете на съвета, обаче беше атакувана в Конституционния съд от ВКС. Но преди конституционните съдии да успеят да се произнесат, Народното събрание отново промени ЗСВ по предложение на Хамид Хамид (ДПС) като предвиди и в този случай ВСС да има право на преценка.

Сега върховните съдии сезират КС както за новата разпоредба, отнасяща се до кадровиците, така и за инспекторите (виж пълния текст на искането тук).

От ВКС уточняват, че още в началото на октомври принципно са решили да се обърнат към КС, но заради пандемията, тогава е бил даден само мандат на комисия да подготви искането до КС и това вече е сторено. То е подкрепено от 88 върховни съдии.

В искането за обявяване на чл. 28 и чл. 50 от ЗСВ за противоконституционни, се казва, че разпоредбите противоречат на текстове от основния закон: чл. 117, ал. 2, който установява принципа на независимостта на съдебната власт; чл. 4, ал. 1, който провъзгласява принципа, че България е правова държава и се управлява според Конституцията и законите на страната; чл. 5, ал. 1, обявяващ, че Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да ѝ противоречат; чл. 6, ал. 2, според който всички граждани са равни пред закона; чл. 8, който постановява принципа на разделението на държавната власт на законодателна, изпълнителна и съдебна.

Според върховните съдии чл. 28 и чл. 50 от ЗСВ допускат възможност за необосновани кадрови решения на основата на неясни критерии, като се заобикалят или нарушават действащите към момента организационни начала за структуриране на съдебната система – стабилност, прозрачност и кариерно развитие. „Конституцията съдържа норми, уреждащи структурата и функционирането на съдебната система. В същото време по силата на чл. 133 едни от най-важните проявления на независимостта на съдебната власт – статутът на съдиите, прокурорите и следователите, условията и редът за тяхното назначаване, повишаване, преместване, понижаване и освобождаване от длъжност, са уредени в специален устройствен закон – ЗСВ. Идеята на конституционния законодател е да обезпечи независимостта на съдебната власт чрез въвеждането в закона на норми, гарантиращи, че съдиите, прокурорите и следователите се избират по един и същи ред и ясни критерии, от колективен кадрови орган в самата съдебна власт. Приемането на нормативен акт, чрез който дейността по персонално организиране на съдебната власт се осъществява в нарушение на посочените гаранции, създава условия за пренебрегване на конституционноправния ѝ престиж и го накърнява. Възприетият законодателен подход засяга конституционната гаранция, че единствено органът, който по силата на Конституцията е разположен вътре в съдебната система, е оправомощен да определя персоналния съдийски, прокурорски и следователски състав в цялата страна“, се посочва в искането.

От ВКС напомнят, че парламентът може да определи как да се структурира съдебната система чрез разпоредби в законите, но без да навлиза в правомощията на съдебната власт.

Елиминирането или редуцирането на съдържанието на основни права или на тяхното упражняване по съображения за целесъобразност е недопустимо, защото нарушава принципа за правовата държава, посочват върховните съдии. И допълват, че заради това парламентът не може да изземва оперативни управленски функции по назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдиите, прокурорите и следователите, като със закон селектира определени категории лица, които да бъдат назначавани на определени позиции в съдебната система. „При възприемане на такъв подход в противоречие с чл. 5, ал. 1 от КРБ се нарушава и конституционно установеният баланс между властите чрез изземване на функции, които Конституцията е възложила на съдебната власт. Народното събрание е надхвърлило кръга на правомощията си, като е иззело конституционни правомощия на ВСС. Конституционният статус на този орган не може да бъде накърняван, като същият бъде задължаван да нарушава законовото си задължение по чл. 189, ал. 1 от ЗСВ относно реда за обявяване на конкурсите в съдебната система, като вместо това повишава свои членове, главния инспектор и инспекторите от ИВСС на точно определени позиции в съдебната власт“, изтъкват от ВКС.

В искането се заявява, че последователно провежданата до момента в ЗСВ идея за конкурсите, като единствен ред за назначаване и кариерно израстване на магистратите, е гаранция за недопускане на субективизъм, а оценяването на професионалните качества на кандидатите по регламентираните в ЗСВ критерии от действащи магистрати е важно условие за независимостта на съдебната власт като цяло. Новите редакции на атакуваните норми съществено подкопават тази философия, твърди ВКС.

„Изборните членове на ВСС, главният инспектор и инспекторите от ИВСС, макар и част от съдебната система, не са съдии, прокурори и следователи – през времето на мандата им в тези органи те не осъществяват съдебната власт в същинския ѝ смисъл, а я „управляват“, създавайки условия за функционирането ѝ, подчертават върховните съдии. В този смисъл мандатът им във ВСС и ИВСС не може да допринесе за професионалното им израстване: изпълнявайки дейност, която по естеството си не е правораздавателна, те не могат да получат оценка за нея чрез заемане на длъжност или ранг на магистрат. Това се отнася както до „възстановяването“ им на длъжност с една степен по-висока от заеманата преди избора им в органите на съдебната власт, така и при „възстановяването“ им на равна по степен длъжност в друг орган на съдебната власт. За последната хипотеза, освен нарушаването на конкурсното начало, важен аргумент е и значителната разлика в съдържанието на конкурсите, на които действащите магистрати се явяват при преминаване от едно звено на съдебната власт в друго, мотивирана от съществените различия в осъществяваните функции“, категорични са върховните съдии.

Те напомнят, че според чл. 6, ал. 2 от Конституцията всички граждани са равни пред закона и не се допускат никакви привилегии, основани на лично и обществено положение. И заявява, че съдържанието на този принцип лишава от каквото и да е оправдание съществуването на предвиденото в чл. 28 и в чл. 50 от ЗСВ по-особено, привилегировано положение на членовете на ВСС и на ИВСС.

„Определени членове на ВСС и ИВСС ще заемат позиции в съдебната власт, по отношение на които останалите съдии, прокурори и следователи ще бъдат лишени от възможност за участие в конкурс за заемането им. По този начин се създава привилегия на определена категория магистрати и ограничение на правата на друга, което по същество води до нарушение на равенството пред закона, основано на обществено положение – критерий, по който Конституцията забранява да се въвеждат ограничения на правата на гражданите“, заключава ВКС.

 

30
Коментирайте

avatar
нови хронологично най-добре оценени
време е за закъсняла лустрация
време е за закъсняла лустрация
22 декември 2020 6:27
Гост

Крайно време е за ЛУСТРАЦИЯ в съдебната система. Без елемент на творчество-превеждат се чешките нормативни актове по материята. Станал съдия преди 1989г, след одобрение на службите(в България военния отдел на ЦК на БКП проверяваше всикчик съдии, преди 1989г) -никъде в източна европа не ти позволяват да съдийстваш и днес. В добавка-лустрираните в Чехия са без право на пенсия. Чешкия закон ,чрез реваншизма си внася йота справедливодст, на каквато има дефицит в България. ЧЕШКИЯ ЗАКОН ЗА ЛУСТРАЦИЯ ДИРЕКТНО ЗАСЯГА И ВНУЦИТЕ НА ЛУСТРИРАНИТЕ,ДОРИ И КЪМ 1989 г да не са били родени. Според Дойче веле-в чехия, подлежащи на репресия чрез лустрация… Покажи целия коментар »

съвет
съвет
21 декември 2020 19:59
Гост

Чудесно. Нека сега ВКС да атакува в КС и противоконституционните други бонуси-пари за дрехи, 20 заплати при напускане и пенсиониране,непращане на осигуровки.

Лада
Лада
21 декември 2020 19:17
Гост

Не коментирам по същество, но ми прави впечатление как 80% от съдиите във ВКС не са станали върховни съдии след конкурс, точно те се възмущават от липсата на конкурсно начало и кариерна предвидимост. Но тази арогантност е типична за независимите върховни съдии, които се държат като божества.

въпрос
въпрос
21 декември 2020 20:00
Гост

Скъпа Лада, би ли ми изброила поне 5 човека, които са станали съдии във ВКС след конкурси от 2011 г. насам, чийто избор да е безспорен в съсловието? Аз си признавам, че не мога

Лада
Лада
21 декември 2020 20:12
Гост

Да, това е другата част от истината и тя дори е още по-болезнена, защото ако до 2011г. беше ясно кой носи отговорността някой да стане върховен съдия, то сега под благовидния предлог, че имало „конкурс“, който по никакъв начин не може да се нарече безпристрастен заради факта, че липсва грам анонимност и обективност съответно, се произвеждат върховни съдии с твърде съмнителни качества и репутация. И в двете върховни съдилища. Изключително тъжно.

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕСЛУЧИЛАТА СЕ ЛУСТРАЦИЯ
ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕСЛУЧИЛАТА СЕ ЛУСТРАЦИЯ
21 декември 2020 20:08
Гост

Ако в България беше извършена ЛУСТРАЦИЯ, по Чешки образец, немалко съдии във ВКС нямаше да могат да са там, а щяха да са в материалното производство(няма срамна работа). Да напомня,че във ВКС има съдии, влезли в съдебната системата…преди 1989г, с подписа на Т. Живков(вж чл 61 от ЗУС-отменен-Държавния съвет назначаваше съдиите, а шеф на Държ съвет беше другарят Живков), когато за да станеш съдия се правеше проверка от Военния отдел на ЦК на БКП, начело с другарят Палин. Нали разбирате каква вярност къв Партията и ПРЕСТЪПНИЯ КОМУНИСТИЧЕСКИ РЕЖИМ е била необходима, за да получиш подписа на другарят Живков, и станеш… Покажи целия коментар »

Андрей
Андрей
22 декември 2020 0:23
Гост

Лустриране на внуци няма никъде. Поне не в демократична държава с принцип за лична отговорност.

в Чехия лустрираха и внуците!
в Чехия лустрираха и внуците!
22 декември 2020 6:33
Гост

Лустриране на внуци има в Чехия, и то дори и внукът да е роден след 1989г-. За греховете на дядото отговаря и и синът, и внукът му, поне в Чехия е така. Чешката лустрация е най-всеобхватна, акт е,че лустрационните закони са реваншистки и репресиращи, ЧМехия е напред, защото се проведе чистка чрез лустрация, реваншизъм и репресия-към извергите ,сътрудничили на предишния режим, и лустрацията засяга и внуците им. Лустрацията забранява лустрирансите да заемат обществени позиции, работа в бюджетния сектор, а пенсията им се отнема. лице, било съдия в чехия до 1989г още в началото на 90-те години в Чехия е изхвърлено… Покажи целия коментар »

Анонимен
Анонимен
21 декември 2020 18:31
Гост

Добре е, че става въпрос за гаранция за недопускане на субективизъм.

Анонимен
Анонимен
21 декември 2020 18:21
Гост

Е как да няма никакви привилегии, основани на лично и обществено положение?

Анонимен
Анонимен
21 декември 2020 18:20
Гост

Хамид Хамид пак извря от идеи.

Анонимен
Анонимен
21 декември 2020 18:16
Гост

Тези изменения в Закона за съдебната власт бяха много нелепи.

Папеса Йоана
Папеса Йоана
21 декември 2020 18:16
Гост

Като са толкова принципни ВКС защо толкова години досега не атакуваха кариерният бонус на административните ръководители и заместниците им?!
И сега пак мълчат за тях, а хипотезата абсолютно аналогична- началници, които после се връщат на по-висока позиция.
Но злобата и политическите пристрастия са най-видни колкото си по-нависоко.

яко вътрешно инфо
яко вътрешно инфо
21 декември 2020 18:41
Гост

Папесо, мислиш в правилната посока! В основата на сезирането е Лозан Панов. Сигурно обаче не си наясно с „организационните действия“ на т.нар. „колеги“ от ВКС с административни функции /в широк смисъл/. Много, ама много ги е страх горките за длъжностите им, а някои от тях- и за далаверите им.

Ванеса
Ванеса
21 декември 2020 18:13
Гост

Напънала се планината и родила мишка.
Един слаб съдия №1, най-посредствения и най-мижитурчестия, който ВКС е имал досега.
Той толкова си може.
Горкият…

Борис
Борис
21 декември 2020 18:11
Гост

Да му имам битките на Лозан. Да беше така упорит и да свърши нещо позитивно за всички ни. И тази му акция не е защото е принципен, а защото така може да си отмъсти на ВСС, че му отнеха възможността да се прави на герой срещу статуквото. Сигурен съм, че сърцето му се къса, че не можа да попадне на СК като предходния състав.

Съгласен
Съгласен
21 декември 2020 17:33
Гост

Браво на ВКС! За съжаление, широката общественост изобщо и не проумява какво всъщност означават атакуваните текстове (накратко – слушкайте и папкайте). Не проумява и напъните да се премахне инстанционния контрол на ВКС по някои дела (абе по принцип ВКС много пречи на Спеца).

Анонимен
Анонимен
21 декември 2020 18:15
Гост

Което никак не е лошо. А не само да ги чадъросват.

Манов
Манов
21 декември 2020 15:33
Гост

Депутатите да си подават оставките веднага!

Bobi M
Bobi M
21 декември 2020 15:32
Гост

Егати глупостите правят

М. Кирилов
М. Кирилов
21 декември 2020 15:31
Гост

Значи пак галимация покрай народните представители. Кога ще спрат да си бутат носа там, където не им е работа

Велислава
Велислава
21 декември 2020 15:31
Гост

Те нова Конституция искаха да пишат, предвид, че не са чели старата…

Тошков
Тошков
21 декември 2020 15:31
Гост

Трябва да се забрани на депутатите да изземат функцията на много органи

Radosveta
Radosveta
21 декември 2020 15:29
Гост

От депутата по-просто животно няма. Жалко е, че такива избираме да ни управляват, като те са видимо аграрни хора и си мислят, че сега им е паднало и ножа и хляба да са в техни ръци

Анонимен
Анонимен
21 декември 2020 15:28
Гост

И допълват, че заради това парламентът не може да изземва оперативни управленски функции по назначаване, повишаване, понижаване, преместване и освобождаване от длъжност на съдиите…да де ама тия в парламента не мислят така. Кажете им го.

Radosveta
Radosveta
21 декември 2020 15:29
Гост

Те смятат, че само те могат да вземат такива решения.

Казанджова
Казанджова
21 декември 2020 15:26
Гост

Нормално е да се атакува подобно решение.

Анонимен
Анонимен
21 декември 2020 18:24
Гост

Напълно нелепо решение.

Узунов
Узунов
21 декември 2020 15:26
Гост

Но преди конституционните съдии да успеят да се произнесат
Ах те не успели да се „произнесат’. Ма то докато се наведеш и той охлюва се скрил.

Анонимен
Анонимен
21 декември 2020 18:18
Гост

Да, много бавят актовете.